நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, January 20, 2012

Urgent Opening - Deskside support/Helpdesk support - Singapore


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 36396405      Personal Folder ID: 10937404

Dear job seeker,

Hi,

I got your profile from one of the job Portal, Please find job description attached.

Company : Infinite Computer Solutions is a US$ 120 million, SEI CMMi Level 5, ISO 9001:2000, Six Sigma initiated & accomplied to BS7799 security standards IT solutions and services provider with an employee strength of more than 5000 globally. Infinite Computer Solutions is one of the fastest growing Indian IT companies (Ranked 50th in the Dataquest-IDC survey of Indian IT& ITES companies in 2004; Listed among Top 20 IT exporters for 2003 by Nasscom). Infinite is a progressive employer offering an employee centric work environment and liberal benefits (Infinite ranked 15th in the Dataquest-IDC Best Employer Survey 2004).
Infinite"s has a role based organization structure and provides empowerment and ample opportunities for professional and career advancement. Infinite offers a perfect work-life balance Infinite provides unlimited global opportunities and a chance to work on leading-edge technologies for its Fortune 50 Clients. (To know more about us log onto www.infinite.com)

Job Location: Singapore

Position: Deskside support/Helpdesk support

Duration: 12 months contract(extendable)

Work experience: 1-3 years

Job description :
Responsible for installation- un-installation of Desktops and Laptops, troubleshooting, internet issues, lotus notes and Outlook.
Responsible for basic Windows desk toping.
Should have good communication skills.

Other allowances
1. Mobile allowance : SGD 50 (usage of mobile is low but to cover broadband usage)
2. Transport allowance : Reimbursement if traveling to off-sites are required
3. Standby allowance : Not Applicable
4. OT claim : Yes
5. Shift allowance : Not applicable.
6. Meal Allowance : Yes, SGD5 if OT beyond 2 hrs.
7. Working Hours : Total of 44 hours to be fulfilled. (Staggered btw Mon to Fri 8.00am to 6.00pm)

Please share your updated profile with Current salary, Expected salary and Notice Period.

Warm Regards,
Mahak Asija | TAG +65 - 31580465
Infinite Computer Solutions | Exciting Times Infinite Possibilities...
SEI-CMMI level 5 | ISO 9001:2000 IT SERVICES | BPO Telecom | Finance | Healthcare | Manufacturing | Energy & Utilities | Retail & Distribution | Government
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Infinite computer solutions (India) Ltd) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...