நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 5, 2011

CSS CORP:Urgent requirements for tech. support Engineers (9841347104)
Dear Carrier Aspirants

Warm Greeting from CSSCORP.

CSS CORP recruits for technical support executive(voice)

.Both freshers and experienced.

CCNA and Networking would be added advantage.

Execellent communication skills

Interested candidates kindly walk in or

Contact :Praveen

PH .No-9841347104

Address:CSS CORP,32A&B ,Industrial estate,Ambattur,ch-58

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as CSS Corp (Kiruba.Sundaramoorthy@csscorp.com, No. 38 North Boag Road, T.Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Accounting Jobs Part Time Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Recommended jobs from Bayt.com
bayt.com/en/home/
bayt.com/en/home/ Recommended Jobs
Jobs that may interest you...*
Database Administration Head
Confidential Company - United Kingdom
Government Services Manager - For Saudi Nationals only
Almarai Company - Riyadh, Saudi Arabia
Administrative Assistant
Ericsson Egypt LTD. - Cairo, Egypt

See more jobs
How did we choose these jobs?
These results were matched to your CV based on the information you provided under:
- Career Objective
- Target Job
- Most Recent Experience
Set up your own job alert
Remember you can also set up a 100% relevant Saved Search today.
* We chose these jobs based on the information you provided in your CV. Please note, however, that the countries of these jobs may be different than your targeted countries.
Hot Jobs in UAE
Operations Manager
Emirates Airline & Group
Workshop Manager
Mohamed Abdoul Rahman Al Bahar
Featured Employers
General Electric

General Electric
Microsoft Ireland

Microsoft Ireland
Warm regards,
The Bayt.com Team
© 2010 Bayt.com, Inc. All Rights Reserved
bayt.com/en/home/

You are currently subscribed to receive Recommended Jobs from Bayt.com. You can unsubscribe from this email or modify your subscription settings at any time.

Please add noreply@bayt.com to your Safe Sender's List.

Bayt.com respects your privacy and does not share any information about you with other parties.

Do not respond to this message. Instead contact Customer Service.


Opening for Linux Admin 0-4 years


Hi,

We have openings for Linux Admin.
Please find the JD here.
Required Skills:-

Strong interpersonal and communication skills , should be able handle
both inbound and outbound calls
Linux Operating system fundamentals
Good skill with Linux operating system commands/utilities.
Familiarity with most basic system administration tools and processes;
File system commands
Working knowledge of Networking products and protocols.
Should be able to administer network equipment

Compensation will be as per industry standard.

Interested persons can contact me on? off-list.

Thanks and Regards

Manoj
Talent Acquisition
iOPEX Technologies
www.iopextech.com

Email:manoj[dot]v[AT]iopextech[dot]com

Regards,
A. Mhd Shaik Abdullah


Opening for Accountant-Chennai

----- Forwarded Message -----
From: Gavs Information Services Pvt Ltd <felisiya.v@gavsin.com>

Subject:
Opening for Accountant-Chennai
Hi, Warm Greetings. GAVS Technologies., Chennai is a CMMI L5 company, We have our global operations spread across U.S.A., U.K., Middle East (Muscat), Singapore.. We have an immediate opening for Accountant professionals in Chennai Required Skills Tally Balance sheet Bills payable,Receivable Position-Accountant,Sr Accountant Experience: 3-7 Years Job Location - ChennaiInterested candidates can send their updated resume at felisiya.v@gavsin.com Please send us profiles immediately with the below details Current CTC, Expected CTC Notice period Warm Regards, Felisiya.V GAVS Technologieswww.gavsin.com
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Gavs Information Services Pvt Ltd (venkatmt@gavsin.com, Horizon Center,3rd floor 94,TTK Road, CHENNAI, Tamilnadu - 600018) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Entry Level Jobs Sales Jobs in New York
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj
Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

Employee Referral - Windows, Citrix, VMware (L2 / L3)

Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SWAhamed Mansoor <amansoor2@csc.com>
AREAS: Windows, Citrix, VMware (L2 / L3)
Here is an opportunity to refer your friends!

Only short listed candidates will be called for an interview. Refer the CVs asap!!
Specifications for Windows, Citrix, VMware:

Short listed candidates will take interviews at Hyderabad location.
WORK LOCATION:  Noida/ Hyderabad/Chennai/Bangalore
AREAS:  Windows, Citrix, VMware (L2 & L3 Support)

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 4 Yrs Min - 10 Yrs Max.
Candidates not meeting the eligibility criteria of having minimum 4 years of experience on Windows Server Support, Citrix, VmWare will not be considered.
Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.
Excellent Communication skills
Willingness to work in shifts including Night Shifts.


Requirement 1.
Windows Server Support
1. Strong knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory.
2. Should have good knowledge & troubleshooting skills on MS Clusters, Windows Load Balancing
3. Excellent troubleshooting skills
4. Should have expertise in backup products
5. Should have worked with Windows Resource Kit Support tools.
6. Expertise in WINS, DNS, DHCP & TCP/IP protocol suite and command line utilities
7. Scripting knowledge such as VB Scripts, KIX etc will be an added advantage
8. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP), & remote connectivity tools
9. Should have worked with more than one patching & antivirus tools
10. Knowledge of Windows Registry, including knowledge of modifying system registry to support installed applications and document configuration changes.

Requirement 2.
VMware Support
1. Good knowledge on VMware GSX/ESX Servers
2. Good knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory
3. Good knowledge about backup/restores & the software available
4. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP) & remote connectivity tools
5. Should be aware of RAID concepts and disk management tools
6. Should have good troubleshooting skills

Requirement 3.
Citrix Server Support
1. Strong knowledge of Citrix MetaFrame XPe (MPS) FR3 with understanding to include Citrix MetaFrame MPS 3.0/4.0, Citrix Secure Gateway/Secure Gateway Proxy, Citrix Secure Ticket Authority, Citrix Web Interface, Citrix Resource Manager, and Citrix Farm configuration.
2. Strong knowledge of Installing software within a large Citrix Farm.
3. Strong knowledge of active directory concepts and configuration, i.e. need to understand membership in security groups, inherited groups, OU structure, etc.   4. Knowledge of Windows Registry, including knowledge of modifying system registry to support installed applications and document configuration changes.
5. Good knowledge on Windows NT 4.0, Windows 2000 & Windows 2003 including Active Directory.
6. Excellent troubleshooting skills
7. Should have expertise in backup products
8. Should have worked with OEM hardware (IBM/HP), & remote connectivity tools
9. Should have worked with more than one patching & antivirus tools

PLEASE REFER ALL CVs TO:   Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en

                                   Job Code No : 110036K
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job

The last day for referring the candidates is 3rd March 2011
Referral bonus will be as per Global Recruiting Awards Policy India Addendum.

Cheers,
The Employee Referral Team

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CSC invites Referrals for UNIX ADMINISTRATION (Solaris) - L3 SupportDear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SWAhamed Mansoor <amansoor2@csc.com>WORK LOCATION:  Noida / Hyderabad/Chennai/Bangalore

AREAS:  UNIX ADMINISTRATION (Solaris) -  L3 Support


EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Relevant Exp.: 5 Yrs Min - 10 Yrs Max.

Candidates not meeting the eligibility criteria of having minimum  5 years of experience on Unix Administration will not be considered.

Educational / Professional Qualification (Preferable): BE / B Tech/ MCA/ Diploma/B.Sc.

Excellent Communication skills .

Willingness to work in shifts including Night Shifts.


Solaris Administrators:(L3 Support)

Experience in NIS/NFS/DNS/DHCP
Experience in Volume Manager (Veritas, Solaris), VXFS
Knowledge of Backup tools
High availability (Veritas Cluster, Sun Cluster)
Installation, Configuration, Performance monitoring in production servers.
Working and troubleshooting on day-to-day problems via opening and closing tickets.
Participating in change record meeting and approving changes

PLEASE REFER ALL CVs TO:  Link  https://csc.taleo.net/careersection/cscinternalcareersite/jobsearch.ftl?lang=en
                                   Job Code No : 11001DM  
                                   Click on Job Title
                                   Click on Refer a Friend for this job


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CSC • This is a PRIVATE message. If you are not the intended recipient, please delete without copying and kindly advise us by e-mail of the mistake in delivery.  
NOTE: Regardless of content, this e-mail shall not operate to bind CSC to any order or other contract unless pursuant to explicit written agreement or government initiative expressly permitting the use of e-mail for such purpose • Computer Sciences Corporation India Pvt Ltd • 7th Floor, Block 1B, DLF IT Park, Sivaji Garden, Moonlight Stop, Nandambakkam Post, Ramapuram, Chennai-600 089.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Job Vacancies in Uae
Fun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net

 


Group: Al Jaber Group
Subsidiary: Al Jaber Energy Services
Job Title: Various
# of Positions: 230 Plus
Start: ASAP
Location: Abu Dhabi, UAE
Compensation: Competitive Salary, Housing, Transportation, Private Medical, And 30 Days Paid Vacation etc. etc.

The Project & Contract Details
Abu Dhabi Gas Industries Ltd (GASCO) has awarded Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPC) works contracts at the Habshan Sulphur Station and Pipelines, and Ruwais Sulphur Handling Terminal-2 to a consortium of two parties, one of which is Al Jaber Energy Services (AJES), Abu Dhabi. AJES was awarded a Dh2.25 billion contract with a completion period of 36 months The project contracts are on lump sum turnkey basis for the Shah and Habshan Rail (SHR) Granulated Sulphur Transportation and Management Project. The project will transport granulated sulphur from the Shah and Habshan Stations to export terminals at Ruwais via rail and will replace the current transportation of liquid sulphur via tankers to Ruwais. Liquid sulphur produced at the Shah and Habshan Processing Plants will be transported in pipelines to the Shah and Habshan Granule Plants to be granulated and loaded on railcars. The granulated sulphur will then be transported on the Union Railway system to the Sulphur Terminal in Ruwais where it will be unloaded and exported by ship to international markets..

 

Hence we are now urgently and pro-actively hiring for the following positions

- Commercial Manager
- Construction Manager - Civil / Mech
- Lead - Constructability Engineer
- Discipline Engineers
- Superintendent - Piping / Mech / Civil
- Chief Surveyor
- Field Engineer Piping / Mech / Civil
- General Foreman
- SiteHSE Manager
- Senior HSE Engineer
- HSE Engineer
- Site QA/QC Manager
- QA/QC Engineer - Civil - Mech
- Site Project Controls Manager
- Planning Engineer - 1
- Cost ControlEngineer
- Contracts Engineer
- Chief Quantity Surveyor
- Quantity Surveyor
- Procurement Manager
- Material Engineer
- Logistic Supervisor
- SiteMaterials Controller
- Warehouse Supervisor
- Site Administrator
- Payroll Supervisor - 1
- IT & Network Technician
- Business Development Manager
- Estimation & Tendering Manager
- Proposal Leader (Mechanical)
- Lead Estimator (Mechanical)
- Estimator Mechanical
- Procurement Engineer
- Document Controller

- Secretaries

- Others

 

NOTE: All positions require relevant working experience for the position applied within the OIL & Gas Sector.

This is the opportunity for you to make the most of your experience and move to a company that will offer you an amazing future should you choose to take it.

 

HOW TO APPLY
If you have the above experience and are interested in joining a growing and professional team please apply to this email by sending a
current and updated CV quoting the following Job Ref: AJES-Sulphur in the subject line to ensure a quick and efficient review of your
expertise and qualifications for this position. We love referrals... some of our best employees were hired through referrals, hence should you know anyone, who in your professional
knowledge would be suitable for the above mentioned position please kindly forward this email to them. Your kind co-operation and support
will be highly appreciated. Should you have any questions or require further information please do not hesitate to contact our recruitment hotline on +971 2 502 0878
during normal office hours. Please note that due to the high volume of applications we receive, ONLY successful applicants will be contacted.

Kind Regards,
Aishah Khalid
Senior Recruitment Specialist
Al Jaber Group Logo
A: Mussafah Industrial City,
P.O Box 2175, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
P: +971 2 502 0878
E: Aishah.Khalid@aje.ae


Walk-in Interview at Velachery/ in a pharma company : 5th & 6th March 2011
Shasun Pharmaceuticals Limited 
Corporate Office: Chennai - 600 032.

Walk-in Interview at Velachery

We are a Rs. 5289 million turn over Pharmaceutical Company headquartered at Chennai. We are in the process of expansion and have the following career opportunities in our API/ Formulations Division in Puducherry, API division in Cuddalore and Research Centre in Chennai.

Experience: 02-04 yrs of experience for Officers and 04-07 yrs of experience for Asst. Managers and 05-09 yrs of experience for Managers and 01-02 yrs for production assistants.

Production - Manager, Assistant Manager & Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Engineering. Experience in manufacturing solid oral dosage forms like tablets and capsules with document preparation and audit exposure in Formulation industry is a must.

Packing-Assistant Manager & Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Engineering. Experience in primary packing, secondary packing, tertiary packaging, label development for new products in Formulation Industry is a must.

The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Pharmacy. Experience in troubleshooting process issues during execution of lab scale, scale up, PO batches, EB / PV batches and necessary document preparation are a must.

Formulation Development - Officer & Trainees The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy. Experience to develop formulations for various markets & expertise to perform literature and patent search is a must. Fresher will be considered for Management Trainee position.

NDDS (New Drug Delivery System) Officer The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy. Experience in development of novel drug delivery systems in Formulation industry is a must.

Quality (for QA/QC) - Head / Asst. Manager/ Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Pharmacy or post graduation in Chemistry, Experience in review of BPRs, other GMP documents is a must for QA and experience in analysis of in-process & finished product maintenance and calibration of analytical instrument is a must for QC.

IPR - Officer The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy or post graduation in Science. A diploma and or a degree in IPR would be considered as an added advantage. Experience in Formulation Industry is a must.

Production-Assistant/ Senior Assistant (Cuddalore) The ideal Candidate should Possess a degree / diploma in Chemistry or in Chemical Technology.

Candidates meeting the above qualification and experience will have excellent career growth opportunities. Compensation will match the best in the industry and will not be a limiting factor for the right candidate.

Walk in with your Personal Profile, Copies of certificates supporting Educational Qualification, Photograph etc. at the following address for an interview between 9.00 am and 10.00 pm on 5th & 6th March 2011 at\


Shasun Pharmaceuticals Limited 

No. 60, Velachery Main Road, 
Velachery, Chennai - 600 042. 
91-44-4344 6700 / 2245 1361

Wednesday, March 2, 2011

Total Refinery in Jubail

 
 
    Page Size :   Total Item : 14
  Reference Job Title Degree Description
MNF-OPE-01-04 Operation Shift Board-man Technical Diploma Minimum of (6) years operator experience in refining. To control petroleum-refining operations. To performs high skills operational duties. Must have thorough understanding of plant layout and the operation process. Must process the flexibility to rotate and operate other plants of similar complexity after a reasonable break-in period. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-05 FCC/ Alky Operation Superintendent BS Engineering Minimum of (15) years of refining operation experience and FCC/ Alky/ unsat Gas, and (5) years of Managerial experience. To program, coordinate, evaluate and control the implementation of operational activities in Area 5 (FCC/Alky) in accordance with the directions given by operations management and bearing in mind the aspects of safety, health, environmental conservation and security, framed in JER company regulations and procedures. To carry out analysis of operational costs, reliability and availability of processes, quality systems, and to ensure satisfactory staff performance. Must have a global understanding of refining economics and ability to make decisions.
MNF-OPE-01-06 CCR/ Benz/ Parx Operation Superintendent BS Engineering Minimum of (15) years of refining operation experience and CCR & Aromatics/ Paraxy, and (5) years of Managerial experience. To program, coordinate, evaluate and control the implementation of operational activities in Area 2 in accordance with the directions given by operations management and bearing in mind the aspects of safety, health, environmental conservation and security, framed in JER company regulations and procedures. To carry out analysis of operational costs, reliability and availability of processes, quality systems, and to ensure satisfactory staff performance. Must have a global understanding of refining economics and ability to make decisions.
MNF-OPE-01-03 Operation Shift Leader Operator Technical Diploma Minimum of (6) years operator experience in refining. To perform high skill operational duties in company oil/ gas processing and refining or fractionation facilities. Must have thorough understanding of plant layout and the operation process. Must process the flexibility to rotate and operate other plants of similar complexity after a reasonable break-in period. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-07 Utility Operation Superintendent (Area 7) BS Engineering or equivalent Minimum of 15 years of experience in Refinery Management/ Operations, of which at least 5 years in a Managerial position. To Program, coordinate, evaluate and control the implementation of the Utilities operational activities in Area 7 in accordance with the directions given by the Operations Management. Ensure compliance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations, as outlined in SATORP's regulations and procedures. Carryout analysis of operational costs, reliability and availability of processes and quality systems. Ensure satisfactory staff performance, timely delivery of products, and the meeting of organizational and business objectives.
MNF-OPE-01-09 Operations Engineer (FCC) BS Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations with the regulation of the operational activities of the Area 5 Operations Division (FCC function) in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations and procedures. Execute operational activities in the Area 5 Operations Division (FCC function), optimize daily operation of units, maintain and improve the operational tools of FCC.
MNF-OPE-01-10 Operations Engineer (Alky) BS Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations in the regulation of operational activities of the Area 5 Operations Division. Ensure that operations are conducted in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security Company regulations and procedures. Execute the operational activities specific to the Area 5 Operations Division. Optimize daily operations of the units and maintain and improve the operational tools of ALKY.
MNF-OPE-01-11 Planning Coordinator Diploma in Engineering or equivalent 2 years Diploma in Engineering or equivalent, and 5 years of experience as a Project Planner. Assist the Manager Operations in preparing CEP schedules at all levels, monitoring project progress and ensuring compliance with schedules and milestones. Present CEP status to management and prepare required action plans. Demonstrate good knowledge of project planning and scheduling practices, calculation methods/software, standards, and procedures.
MNF-OPE-01-12 Operation Engineer (Area 1) BS in Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations with the regulation of operational activities in Area 1 in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations and procedures. Execute operational activities in Area 1, optimize daily operations of the units, maintain and improve the operational tools of Area 1.
MNF-OPE-01-13 Operation Shift Supervisor BS Engineering OR Technical Diploma Minimum of 15 years of experience in refining and Minimum with (5) years experience in supervisory capacity in refining. To be responsible for supervising and leading a shift team, coordinating and managing both internal and inter-discipline work interface, and executing activities cost effectively and performs high skill operational duties in company OIL/ Gas processing and refining or fractionation facilities. Must have a very good background in understanding of plant layout and the operating process, fire fighting and emergency skills, and supervisory skills. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-14 Coke Handling Operation Engineer BS Engineering Minimum (10) years of refining experience, and (5) years of experience in Coke Handling Process. To assist the Area 6 Operation Superintendent with the follow up of Operational and Maintenance activities for the coke handling facilities in accordance with safety, occupational health, environmental conservation and security company regulations and procedures. To participate in the coke handling contract management.
MNF-OPE-01-15 Coke Handling Contract Coordinator Bachelor's Degree in Engineering or equivalent. Ten (10) years of experience in Supervising Maintenance activities including planning, contract management/administration, cost and control budgeting and warehouse management. Manage all administrative and coordination activity applicable to the Coke handling contract. The contract pertains to the operations and maintenance of coke handling facilities such as coke cranes, conveyor belts and ship loaders. Also, responsible for providing coordination and administrative support to the Operations Department related to Coke handling, and support management of spare part supplies, budget and cost controlling and SAP administration.
TO-00-46 OSBL Operation Engineer BS Engineering 5 years of experience in Refining and Offsite Operations and preferably in Shipping Activities, with at least 3 years in a Management Role. Experience in Offsite operations and shipping activities, process units in a Refinery setting.
MNF-MAINT-02-27 Warehouse Leader Bachelor's Degree 8 years of experience in Refinery Warehouse Management, of which at least 4 years in a similar position. Experience in Logistics and Procurement Processes, Quality Control and Quality Assurance procedures, Supply Chain Management principles and theories.
Reference Job Title Degree Description
MNF-MAINT-02-05 Area Maintenance Leader BS Engineer or Technician Engineer at university level with at least 12 years experience or technician with at least 15 years experience as maintenance execution area supervisor in refineries. The candidate must lead, manage and control the short term routine maintenance execution related to process plants and utilities including corrective and preventive maintenance. Leading and Coordination of his particular Area Maintenance, which includes Planner, Supervisors, Scheduler, Inspection Coordinator, etc. Also, schedules, organize and facilitates daily maintenance meetings with Area Operations Superintendent and the Maintenance Coordinator and Planners to analyze and priorities daily notifications, and to update weekly schedules. Knowledge's about cost controlling and budget are required.
MNF-MAINT-02-13 Senior Mechanical Specialist BS Mechanical Engineering Mechanical Engineer with 15 years of professional experience in hydrocarbon plants of which 10 years of professional experience as an engineer in responsible of technical work in Fixed Equipment (Pressure Vessels, Tanks, Heat Exchangers, and Piping). This includes reviewing projects designs for Fixed Equipment. Must be familiar with the ASME, API, and TEMA codes and have excellent communication and interpersonal skills.
MNF-MAINT-02-14 Maintenance Logistic Superintendent Bachelor Degree in Mechanical or Electrical Engineering 15 years of service in industrial and hydrocarbon processing facilities preferably refining facilities handling maintenance functions such as planning work flows, handling and developing maintenance contracts, familiar with warehouse and material handling and also familiar with developing maintenance annual budget and developing and tracking maintenance Key Performance Indicators (KPI). The last 4 years in a post leading a group who do these functions.
MNF-MAINT-02-15 Routine Maintenance Superintendents (Distillation/Conversion/Utility, Offsite) BS Engineering or equivalent 15 years of experience in Refinery Maintenance operations, of which at least 6 years in a managerial position. Experience in maintenance Methods, equipment across the disciplines, petroleum production systems and equipment.
MNF-MAINT-02-16 Senior Rotating Equipment Engineer BS Mechanical Engineering Minimum of (10) years of experience in Rotating Equipment Engineering and Maintenance, accrued in a petro chemical operating environment. Must have an excellent tacit knowledge of compressors, gas / steam turbines, and centrifical pumps (and their respective seal systems). Experienced in the use of FMECA and RBM methodologies. Capable of defining maintenance strategies (including the definition of appropriate spare parts) for critical rotating equipment systems to secure high reliability for process units. Be capable of leading and managing a team of engineers / technicians focused on improving rotating equipment reliability. Experience in the creation and coordination of Rotating Equipment maintenance budgets and contracts.
MNF-MAINT-02-19 Senior Methods Engineer BS Mechanical Engineering 10 years of experience in Refinery Maintenance Management systems, of which at least 4 years in a similar position. Experience in the development of maintenance workflows, procedures and practices. Experience in the application of reliability techniques such as RCA, FMECA and RBM methodologies.
MNF-MAINT-02-20 Electrical Control Systems Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery ECS, of which at least 2 years in a similar position. Experience in electrical functions, monitoring and control of Electrical power systems.
MNF-MAINT-02-21 Cataloguing Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery Warehouse cataloguing, Supply Chain Management, Logistics and Procurement Processes of which 2 years in a similar position
MNF-MAINT-02-22 Maintenance Supervisors (Mechanical/Electrical/HVAC/Welding) Engineering or diploma degree in respective disciplines 8 years of experience in Refinery/petrochemical plants, of which 3 years in a supervisory position. Experience in maintaining and repairing (mechanical / Electrical/Instrument/ HVAC equipments), equipment design and maintenance activities.
MNF-MAINT-02-23 Contract Administrator Diploma in Accounting or equivalent 6 years of experience in Refinery Maintenance Contracts Administration, of which at least 2 years in a similar position. Experience in Quality Control, Quality Assurance procedures, Refinery maintenance and equipment repairs.
MNF-MAINT-02-24 Budget & Cost Control Coordinator Diploma in Accounting or equivalent 6 years of experience in Refinery Maintenance Budget and Cost Controlling, of which at least 2 years in a similar position. Experience in maintenance services budget, cost control.
MNF-MAINT-02-25 Warehouse Technicians Diploma in Mechanical Engineering or equivalent 6 years of experience in Refinery Warehouse Administration, of which at least 2 years in a similar position. Experience in operating procedures for warehouse vehicles, equipment, materials handling and storing procedures.
MNF-MAINT-02-26 Electrical Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery Electrical Equipment Reliability Management, of which at least 2 years in a similar position, Experience in advanced power systems, substations and power distribution, electrical network protective devices and systems in process plants, igh Voltage Distribution Systems at different voltage levels (230 KV, 34.5 KV, 13.8 KV, 4.16 KV and 480 V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__._,_.___
 
 
 
.

__,_._,___
Openings for csr & tsr in Top Ten BPO's in ChennaiGreetings from Covenant Consultants !

We have opportunities with our BPO (domestic) clients in Chennai for dayshift process /rotational shifts process.we have a grand walkin to our consultancy on Friday(4.03.2011).
Process: Customer Support/Technical Support - Voice (Domestic)

Graduation: Any Graduate / Under Graduate.

Shift:Day shift (9am-6pm)

Salary - 7k to 8k

Experience: Minimum 6 months - 1 year experience in voice support preferred.

Freshers with good communication skills would be considered.Proficiency in Hindi or Kannada or Telugu or Malayalam is mandatory.


contact rupali@09590261407/08041659913/rupali@covenantindia.net

Graduates / Undergraduates with min 6 months of experience in international voice process.

Freshers with excellent communication skills can also apply.

One day interview process and will get the offer letter on the same day.

Please call rupali@09590261407/08041659913more information or share your resume to rupali@covenantindia.net.

PLZ IGNORE THE MAIL IF THE REQUIRMENTS ARE NOT MATCHING WITH YOUR PROFILE.

Warm Regards ,
Rupali
9739600450 / 080 41659913 / rupali@covenantindia.net

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Covenant Consultants (sweety@covenantindia.net, New No. 17, old no 107 F Block 3rd street Anna, Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600102) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career MBA Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreePhysical Design - 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engrs Requirements @ Hyderabad / Bangalore LocationDate: Wed, Mar 2, 2011 at 9:43 PM


HI

I am Leela from Executive search company Bangalore

We represent many Research & Hardware Labs/ Design Centers , Product and Service Based MNC available across India .

I'm pleased to inform you that Our esteemed client who is into ASICs, Processors, IP Development, EDA Product & Service MNC looking for physical Design skillset candidatures for 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engineer position .


Location : Bangalore / Hyderabad
--------------

Physical Design - 1st level Manager / Team Lead / Senior Design Engrs Requirements
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


** Looking for professionals with hands on Physical Design experience ( ASICs, ASPs, Processors ). The Job involves handling high performance unit levelintegration for processor chip.
** Responsibilities include, floorplanning,planning signal wires, pushing the data into lower level macros, physical integration of the lower level abstracts at the next higher level, timing closure, clean up signal and design ** integrity issues, physical verification and complete delivery of the high quality integrated unit to the chip level.
** Hands on exposure to timing closure techniques is a must.
** This role Involves working with global PD and timing leads,PD engineers and project managers in a matrix organization.
** Individual must have hands on PD experience with industry standard tools.
** Exposure to Cadence virtuoso tool will be added advantage. Candidates with Processor implementation back ground are preferred.
** Looking for candidates with more than 6 years of relevant PD experience


Client Information : ( To know more about Company pls reply back with your Queries )
-------------------------------------------------------------------

** Known through most of its recent history as the worlds largest company, they are the largest information technology and semiconductor Product employer in the world.
** It has engineers and consultants in over many countries and has eight Research laboratories worldwide. As a chip maker, they are among the Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders.

If you find this position to be interesting and willing to explore your career with our client, kindly send us your updated profile mentioning.

I assure you that your profile will be treated with utmost attention and it will remain confidential until and unless you permit us to go ahead with it.


Hope to see a prompt and positive response at the earliest.


Thanks & Regards,
Leela | Client Manager - Executive Search
Han Digital Solution (P) Ltd

Land Line: 080 -4049-3818 / 3888
Email: leela@handigital.com
Linkedin Profile : http://in.linkedin.com/in/leelaraj

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Han Digital Solution (P) Ltd (saran@handigital.com, # 14 & 15 , 2nd floor , Krishna Reddy Colony, Domlur Layout, BANGALORE, Karnataka - 560071) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
æ±½è½¦æ‹›è ˜ å¥³æ€§å ¥åº·


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeRequired Weblogic / websphere Administrator for a Leading IT Company


---

From: Elixir Web Solutions <priyac@e-lixirweb.com>


We are looking for Web logic / web sphere Administrator a relevant experience of 3 Years & above.

first round will be face to face round interview.

Job Location: Maduri

If Relevant on above, Please send me your resume in WORD DOC to priyac@e-lixirweb.com or call at 91-8979012777

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Elixir Web Solutions (vandana@e-lixirweb.com, D- 6 Sector 10, NOIDA, Uttar Pradesh - 201301) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Criminology Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...