நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, November 15, 2012

SAUDI BINLADEN (K.S.A) CLIENT INTERVIEW SCHEDULE

 


Dear All,
 
 
SAUDI BINLADEN (K.S.A) KAFD PROJECT (30 Parcel) CLIENT INTERVIEW
 
SAUDI BINLADIN GROUP  KSA
PROJECT : KAFD (30 PARCEL), RIYADH
Location
Requirements
New Delhi
Patna
Rest
Kolkata
Mumbai
Lucknow
Team A
(1)Electricians, (2) Power Electricians
11-Nov-12
18-Nov-12
19-Nov-12
 
20-Nov-12
 
 
 
 
 
21-Nov-12
 
 
Team B
(1) Duct & Pipe Insulator,(2) Ductman, (3)Plumbers,(4) Pipe fitters
11-Nov-12
 
19-Nov-12
18-Nov-12
20-Nov-12
 
 
 
 
 
 
 
 
Team C
(1) Finishing Carpenters,(2) Gypsum Board(Partition & Ceiling,(3) Mason (Block & Plaster), (4) Painters
10-Nov-12
 
 
 
3-Dec-12
25-Nov-12
 
 
 
 
 
26-Nov-12
 
 
 
 
 
 
 
Salary - Negotiable, Free Food+Accom+Medical+Transport

Regards,
Mohammad Arif (BDM)
ALFLAAH ENTERPRISE
Overseas Manpower Recruiting
Imam Plaza, Patna Market
Patna , Bihar
Mobile - 9304589031
 


__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___

Monday, November 12, 2012

International Campaign-India


 
Dear Candidates,
We have some immediate requirements for one of our prestigious clients in Saudi Arabia, SABIC. If interested kindly send your updated profile to m.shahid@abis.com.sa
This campaign will be held in Philippines from December 7 2012.
Please mentioned your position in the subject line to get maximum shortlisting.

1 TA Planner
2 Material Planning Engr
3 Utility Plant Engineer
4 Vibration Engineer
5 Instrument Engineer
6 Electrical Engineer
7 Document Controller
8 Project Schedular
9 Project Engineer
10 TA Planner - Mechanical - Static Equipment
11 Mechanical Eng
12 Rotating Engineer
13 process analyzer engineer
14 Instrument Planning Engineer
15 Environment Engineer
16 Planning Engineer
17 Mechanical Trainer
18 Fire Engineer
19 Shift Engineer
20 Senior Electrical Engnieer
21 Fire Technician
22 Industrial Hygiene (IH) Engineer
23 Sr. software engineer
24 Workflow Developer
25 SAP HR Consultant
26 ABAP Developer
27 Mentor with Procurement Background
28 Sr. Staff Specialist
29 Product Qulaification
30 Pollution Monitoring Specialist
31 Accounts / SAP Assist (temp.)
32 Architect / Designer
33 Civil Engineer
34 Civil Designer
35 Control System Engineer (temp.)
36 Cost & Control Engineer
37 CSA Inspector
38 Engineer ,Sustainability
39 Electrical Inspector
40 Electrical & instrument Eng
41 Engineer ,Electrical Distribution
42 Engineer ,VE Specialist
43 Engineer, Layout
44 Engineer, Process Safety
45 Field Engineer
46 Instrumentation Inspector
47 L5, Standard & Assurance
48 L5, Stationary & Piping
49 L5, Value Engineering
50 Lead Planning & Control
51 Lead Project Engineer
52 Machine Static Inspector
53 Mechanical Engineer-Contruction
54 Mechanical Inspector
55 Mechanical -Stationary
56 Piping Engineer
57 Piping Inspector
58 Piping QA/QC
59 Planner
60 Process Engineer
61 Project Control Engineer
62 Project Coordinator
63 QA/QC Lead
64 Safety Officer
65 Senior Commuication & IT Eng.
66 Specialist, EDMS
67 Sr.Project Control Engineer
68 Sr.Project Engineer
69 Safety Inspector
70 Cost and Constrol Engineer

All the candidates must have minimum Exp-10 to 15 yrs in oil and gas, petrochemicals and refinery


Thank You,
Regards,

Mohammed Shahid
Recruitment Officer


PO Box- 36080, Jubail Industrial City-31961
Tel.: +966-33400778. Ext 239 - Fax: +966-33400779
The sender of this mail is registered with naukrigulf.com as ABDULLAH A.AL-BARRAK and SONS CO (amr@abis.com.sa; Ref Id: 47521; PObox 16116, - , ) using Naukrigulf.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you can report abuse by forwarding this email to abuse@naukrigulf.com

Please note that Naukrigulf.com:
  • does NOT endorse any requests for money payments,
  • does NOT advice sharing of bank account details,
  • does NOT act as labour consultants to any party.
 
 
Ads by Google
 
 
 
 
 
 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


JOBS IN Qatar


  

--SEND CV TO   Rao International <admin@raointl.com> wrote:

From: Rao International <admin@raointl.com>


Subject: Pipe Line Supervisor for Qatar


The sender of this email is registered with Naukri.com as Rao International
Dear Candidate,
PLEASE READ AND MENTION WHICH POSITION YOU WANT TO APPLY.

We are looking for candidates to fill the following positions of one of our clients in QATAR

OPERATION SECTION

(1) PIPE LINE ENGINEERS

Qualification Requirement: BS in Mechanical or Civil Engineering with post secondary training; Experience: Min 10 years in the operations of water transmission & distribution systems and 5 years relevant field of work; Scope of work : To plan and direct the efficient operation of the whole Qatar water transmission & distribution networks inclusive of manpower, commissioning of new transmissions mains and interconnection of any new primary mains to the existing distribution networks.
Driving License in Home Country : Required

(2) SUPERVISORS
Qualification Requirement: Technical Diploma or higher ; Experience: Min 10 years as Supervisor and 5 years relevant field of work ; Scope of work : To attend and supervise any pipeline field works / shutdowns
Driving License in Home Country : Required

(3) PUMP OPERATORS
Qualification Requirement: Technical Diploma or higher; Experience: Min 5 years as Pump Operator. Previous knowledge exp with SCADA operation is a must; Scope of work : To operate the reservoirs and pumping stations

(4) VALVE OPERATORS
Qualification Requirement: Should be at least technical course graduate. Basic knowledge about water network apparatuses etc. ; Experience: Min 5 years as Vale Operator in any similar industry ; Scope of work : To carry out valves operating in the transmission and distribution networks under supervision of Field Inspectors
Driving License in Home Country : Required

(5) VALVE HELPERS
Qualification Requirement: Should be at least secondary school graduate; Experience: Min 2 years in any similar utility; Scope of work : To assist Valve operators in valves operating.

MAINTENANCE & EMERGENCY SECTION - PIPE LINE

(1) SHIFT EMERGENCY SUPERVISORS
Qualification : 2 years high diploma in Civil Engineering / Mechanical; Experience: Min 8 years exp in maintenance & emergency ; Scope of work : To control the full cycle of water customer complaints process starting from receiving the complaints from the call center until work completion. Fully responsible of all emergency activities, personnel (Field inspectors & pipe fitter), vehicles, Customer tanker supply and crew performance during his shift. Follow-up damage claims in case of pipeline damage by contractors.
Driving License in Home Country : Required

(2) FIELD INSPECTORS EMERGENCY
Qualification Requirement: 2 YEARS Diploma or its equivalent or higher, Experience: Min 5 years as maintenance field Inspector of water networks; Scope of works : To inspect all emergency works include investigation, follow up contractors and pipe fitters during daily maintenance works
Driving License in Home Country : Required

(3) FIELD INSPECTORS MAINTENANCE
Qualification Requirement: 2 years diploma or its equivalent or higher ; Experience: In 5 years as maintenance field Inspector of water networks; Scope of work : To carry out all Emergency water networks maintenance works such as water leaks, repair. Meter replacement and all maintenance works for main pipelines (Distribution & Transmission) & service connections
Driving License in Home Country : Required

(4) PIPE FITTERS
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years exp in similar field, Scope of work : To carry out all emergency water networks maintenance works such as water leaks, repair, meter replacement and all maintenance works for main pipelines (distribution and transmission) & service connections.
Driving License in Home Country : Required

(5) EXCAVATION COORDINATORS
Qualification Requirement: Higher secondary school or its equivalent, Experience: Min 3 exp in the dealing with all government dept; Scope of work : To process and follow up road opening applications to emergency and scheduled works

(6) TECHNICAL ASSISTANCE
Qualification Requirement: Higher Secondary School or higher; Experience: Min 5 years exp in similar field; Scope of work : To record all incoming & outgoing correspondence, photocopying, filling records, word processing and handling all paper works and other clerical duties and to assist emergency Shift Supervisor in received water complaints from call center during his shift and prepare daily, weekly and monthly reports on quantities of cases reported.
Driving License in Home Country : Required

(7) EXCAVATION LABOURS
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years in similar field; Scope of work : To assist pipe fitters carrying out the emergency maintenance and repair works. Works include all type of civil works, excavations using hand tools or small machinery and backfilling works for emergency repair work of service connections and Mains of the distribution network and assisting Pipe Fitters during maintenance activities of service connection and Main pipelines of water networks and loading and unloading the tools, equipments and repairing materials.

(8) TANKER ASSISTANCE (LABOURERS)
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years exp in similar field ; Scope of work : To assist tanker drivers during filing tanker from tanker filling stations and supplying water to KHARAMAA"S customers.

MAINTENANCE & EMERGENCY SECTION - RESERVOIRS & PUMPING STATIONS

(1) ELECTRICAL TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Electrical Engineering or Electrical two years trade certificate, Job Experience : Min 5 years exp for diploma holder and 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries, Scope of works: To assist Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well field Station.
Driving License in Home Country : Required

(2) MECHANICAL TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Mechanical Engineering or Mechanical two years trade certificate; Job Experience : Min 5 years exp for diploma holder and 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well Field Station;
Driving License in Home Country : Required

(3) INSTRUMENT TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Instrumentation control engineering or Electronic instrumentation engineering or Instrumentation two years trade certificate ; Job Experience: Min 5 years exp for diploma holder & 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Instrument Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well Field Station.
Driving License in Home Country : Required

(4) MECHANCAL FORMAN:
Qualification : 3 YEAR DIPLOMA IN Mechanical Engineering with eight years exp in similar water company / industries ; Job Experience: Min 8 years exp for diploma holder & 12 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Mechanical Technicians to carry out their works in proper manner during the maintenance work of Pumping stations.
Driving License in Home Country : Required

(5) TECHNICAL ASSISTANCES
Qualification : Secondary School or higher; Job Experience: 5 years of extensive exp in all facets of project document controlling and global document management in water industries etc. Scope of works: To carry out daily clerical works
(6) MECHANICAL SKILLED HELPERS
Qualification : Secondary certificate & technical certificate course with one or two years exp. ; Job Experience: Min 1 year exp in similar field ; Scope of works: To assist Mechanical Technicians to carry out their works in proper manner during the maintenance work of pumping stations

WATER GEOGRAPHIC INFORMATION SECTION

(1) GIS SURVEYORS
Qualification : Secondary certificate + Technical certificate course with 5 years exp ; Job Experience: Min 5 years exp in similar field; Scope of works: To carry out the day to day works at Water projects sites.
Driving License in Home Country : Required

(2) SURVEYOR ASSISTANTS
Qualification : Primary level education ; Job Experience: Min 3 years exp in similar field ; Scope of works: Assist GIS Surveyor to carry out the day to day survey works at water projects sites.

(3) GIS TECHNICIANS
Qualification :Min Bachelor degree or diploma in CAD/CAM or GIS. Training in cartography, ESRI ArcGIS, databases; Job Experience: Min 3 year exp in similar field ; Scope of works: To carry out the day to day GIS data, processing, QA/QC and As-built verification works in various offices

WATER LOSS AND LEAK DETECTION

(1) WB& L SUPERVISORS
Qualification : Technical diploma in an Engineering discipline with ten years exp; Job Experience: Min 10 years exp in an engineering environment ; Scope of works: To assist the engineer in carrying out water balance and leak detection in district metered areas
Driving License in Home Country : Required

(2) WB&L INSPECTORS
Qualification :Technical diploma in an Engineering discipline with 5 years exp ; Job Experience: Min 5 years exp in an engineering environment ; Scope of works: To carry out water balance and leak detection in district metered areas
Driving License in Home Country : Required

(3) WB& L TECHNICIANS
Qualification : Secondary School or higher certificate with 5 years work exp ; Job Experience: Min 5 years exp in an engineering environment; Scope of works: To assist the Inspectors in carrying out water balance and leak detection in district metered areas.
Driving License in Home Country : Required

If you are interested, send us your CV along with scanned copies of qualification / experience certificates, Passport copy and copy of Driving License (where applicable)

Mathew Thomas,
Rao International,
501, Madhuban Bldg (5th Floor),
55, Nehru Place,
New Delhi-110 019
email: admin@raointl.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Rao International (jobs@raointl.com, J 2/82 Sujan Singh Park, NEW DELHI, Delhi - 110003) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now

Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.


Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
Catch India as it happens with the Rediff News App. To download it for FREE, click here
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


Expo Universe - Recruitment 360 DegreesDear Candidate,
Expo Universe is a leading International Placement Company providing cutting edge expertise in the Engineering and Technical Recruitment domain.
We supply highly-skilled, experienced Indian and expatriate professionals, engineers, supervisors and qualified technical personnel; which form the core of project operations and support management teams at every phase and lifecycle of a project from project definition, execution to production, operations and maintenance.
We have a strong Client Base and Network in the following Regions: India, Middle East, South East Asia, South Africa, United Kingdom, Australia.
Alstom Projects India, Foster Wheeler Bengal , All Seas Engineering, Apar Industries, Ausenco Engineers Limited, Bureau Veritas India,     Emerson Process Management, IOT Energy & Infrastructure, JGC Construction, Leighton Contractors Limited, Lloyds Register,  NPCC Engineering Limited, Rina India Private Limited, Sasol India, SETSPL, SNC Lavalin Engineering,  Tata Sons, Transocean International Ventures, Worley Parsons, Chemtex Engineering, Petrofac Engineering Services, Alfa Laval India, Forbes Marshall, Lurgi India Company, Mitsubishi Heavy Industries, Rio Tinto India, Strabag India, Wood Group,Bechtel India, Cairn Energy India, CEC International Corpo ration, CH2M Hill , Fluor Daniel, General Electric,   Kazstroy Service Infrastructure, Alstom T&D India, Samsung Engineering, Technip KT, HCL Technologies Limited, L&T Valdel, Parsons Brinckerhoff Limited, Valdel Engineers & Constructors, WS Atkins India, Coastal Energen , Foster Wheeler India, Hochtief International Limited, J Ray McDermott, Petrofac Engineering Services, Saipem India, Technip India, William Hare India, BHEL GE JV,  Amec Global Resources, CAEL, N KOM, Nama Mott MacDonald, NPCC, Qatar Kentz LLC, QNFS, Ramboll Oil and Gas, Sea Trucks FZE, SGS Gulf Limited, Technip ME,Velosi Certification Services LLC., WS Atkins Overseas, Mecton International , Poyry Energy Limited - UAE, Worley Parsons Middle East, Sasol Synfuels, Elgin Engineering, Chiyoda Corporation
It gives us immense pleasure to inform you about a suite of excellent opportunities as mentioned below:
Category
Job Code
Position Title
Location
Email cvs to
Administration, Legal and Finance
TC5296
Sales Engineer
Baroda
TC5295
Sales Engineer
Vizag
TC5294
Sales Engineer
Chandigarh
TC5266
Accounting Manager
Delhi
TC5278
Database Administrator
Norway
TC5276
Payroll/Time Administrator
Norway
TC5275
Accountant
Norway
Construction, Completion and Commissioning
EU5313
Instrument Engineer
Qatar
EU5312
Shift Field Supervisor
Abu Dhabi
EU5311
Shift Panel Supervisor
Abu Dhabi
EU5291
HVAC Technician
Kazakistan
TC5287
Piping Engineer
Delhi
EU5332
Senior Electrical Supervisor
Papua New Guinea
EU5331
Rotary Supervisor
Indonesia
Engineering and Design
EU5257
Instrument Designer
Qatar
EU5263
Draughtsman
Qatar
EU5289
Principal Electrical Engineer
Qatar
EU5290
Principal Instrumentation Engineer
Qatar
EU5313
Instrument Engineer
Qatar
EU5314
Human Factors Engineer
Australia
TC5327
Material Handling Engineer
Gurgaon
TC5326
Process  Engineer
Gurgaon
TC5325
Control  Systems Designer
Gurgaon
TC5324
Control  Systems Engineer
Gurgaon
TC5323
Mechanical Engineer - Rotating
Gurgaon
TC5322
Electrical Designer
Gurgaon
TC5321
Civil Lead Engineer
Gurgaon
TC5320
Civil Lead Engineer
Gurgaon
TC5256
Principal Process Engineer
Chennai
TC5258
Detailing Engineer - "AutoCAD/StruCad"
Chennai
TC5271
Lead Engineer-  Piping Design.
Pune
TC5272
Principal / Chief Engineer - Civil UG
Chennai
TC5282
Static Equipment Engineers
Mumbai
TC5283
Rotating Equipment Engineers
Mumbai
TC5285
Valves Design Manager
Pune
TC5286
PDS Designers - Contract
Bangalore
TC5308
General Manager - Piping
Pune
Exploration, Drilling and Marine
EU5307
Piping and Layout Engineer – Offshore
Kazakistan
EU5255
3rd Engineer
Nigeria
Health Safety Environment and Quality
EU5270
Safety Engineer
KSA
EU5262
Material Manager/ Material Controller
Thailand
EU5330
Mechanical Inspector - Tank & Static
Indonesia
EU5329
Material Controller Piping
Qatar
EU5328
Subcontract Engineer
Qatar
EU5261
QC Manager
Singapore
EU5260
Procurement Manager
Singapore
EU5259
Welding Engineer
Kazakistan
Operations Maintenance and Production
EU5310
Tool Room Keeper
Qatar
TC5277
Maintenance Engineer
Norway
TC5264
Operations Manager
Gujarat
Project Control And Services
EU5267
Schedule Planner
Japan
EU5268
Field Schedule Planner
Australia
EU5269
Field Cost Engineer
Australia
EU5319
Commissioning Field Operator (LNG  Storage)
Algeria
EU5318
Commissioning Field Operator (LNG Liquefaction)
Algeria
EU5317
Commissioning Panel (DCS) Operator (LNG)
Algeria
EU5316
Commissioning Supervisor (LNG Liquefaction)
Algeria
EU5315
Commissioning Superintendent (LNG Liquefaction)
Algeria
EU5273
Planning Engineer
Azerbaijan
EU5274
Planning Engineer
Kazakistan
TC5265
Sr Manager,Projects (Consultant)
Gurgaon
TC5281
Product Project Manager
Norway
 
Kindly provide us with the updated version of your resume, brief summary of background, projects, assignments worked on, also advise us on your Salary/Location expectations, as an expression of your Interest in this opportunity.
Since there are multiple employment opportunities available, we would appreciate it if you would refer these to your Friends/Families/Associates/Others who are suitably qualified or experienced for the aforementioned opportunities.
While applying please mentioned the job code on the subject line.
Look forward to your response.
You are receiving this email because of your relationship with the sender. To safely unsubscribe or modify your subscription settings please click here--
A.Rahim Basha


CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...