நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 21, 2012

DBA & SUN System Administrator -Riyadh

 

Looking for Saudi Arabia based Professionals with Transferable Iqama.

 

 

Positions:

 

1)                Database Administrator.

2)                SUN System Administrator.

 

 

 

 

Role Title: Database Administrator.

 

Requirement Specification

Proficient in: -

·          
·         Total Experience of 5+ years
·         1-2 Years of working experience in DR site setup and DR Drills (Desirable)
·         1-2 years experience in very extensive performance tuning of Oracle DB
·         Updating DB with latest CPU and PSU patches for proactive maintenance
·         Installing and upgrading the Oracle 10g R2 to Oracle 11g on Sun SPRAC Solaris, HP UX Server and Windows.
·         Responsible to manage and Support all PROD and DEV instances of Oracle 10g and above.
·         Physically Configuring the Oracle clients with Oracle server. 
·         Creating and managing primary database storage structures like Tablespaces, data files etc.
·         Creating and Managing the Schema Objects.
 ·         Creating and Maintaining permanent and Temp Tablespaces.
·         Creating and Managing Control file, Redo log files, Transportable Tablespaces.
·         Creating and Managing Roles, Privileges, Temporary tables etc.
·         Enrolling users and maintaining system security, Auditing.
·         Using Oracle Utilities for Data Transfer, Data Maintenance, and Database Administration.
·         Using EMC Networker Storage Manager for backups.
·         Logical Backup and restore using legato backup system.
·         Using Oracle Flashback Technology.
·         Using SQL*Loader.
·         Perform DB Cloning in different Servers.
 ·         Backup and recovery using Recovery Manager (RMAN) Utility.
·         Enhancement of Backup and recovery technology to improve RTO
·         Controlling and Monitoring User access to the database and maintain tight security on DB
·         Planning and implementing appropriate backup and Recovery for the database.
·         Configuring and Maintain Data Guard. (Desirable)
·         Monitoring the Oracle Alert, Trace File and Events. 
·         Performance and Tuning.
·         Oracle Patch installation and management.
 • Experience in designing databases, build and deployment of  critical applications
 • Experience in database administration of 10g/11g databases on heterogeneous and complex DC environment
 • Experience in installing, configuring and administering 10g/11g R2 RAC databases.
 • Experience in upgrading databases to higher versions of oracle
 • Experience in configuring Disaster Recovery Site for single instance and RAC databases
 • Capacity planning of critical production databases
 • Experience in various scenarios of Database Recovery
 • Cloning of production databases for creation of DEV/UAT environments
 • Database performance monitoring, database parameters tuning.
 

 

Experience in: -

 • Hands on experience for Configuring Oracle RAC with ASM and integration with SUN or HP cluster
 • Performance tuning
 • Hands on experience on Database recovery using RMAN utility/flash recovery.

 

Capable of: -

Effective communication, requirement tracking, innovative and proactive in problem resolving

 

 

 

Mandatory Technical Skillset expected: -

 • Must have sound UNIX Shell scripting
 • Must have sound Oracle cluster knowledge
 • Oracle 10g Certification
 • Oracle 11g/12g Certification (Desirable)

 

Work Location: Riyadh, KSA

 

 

++++++++++++++++++++++

 

 

Role Title: SUN System Administrator.

 

Requirement Specification

Proficient in: -

 • 6+ years of experience in all family servers of SUN Administration
 • Demonstrated expertise supporting Sun Hardware (10k, 15k, 25k, M-Series)
 • Demonstrated expertise supporting high availability clusters (Virtualization Zones and LDOMs, Sun cluster, QFS )
 • Demonstrated skills in project management.
 • Strong advocate of defining/conforming to standards for support processes and procedures.
 • Demonstrated skills in oral, written, and interpersonal communication.
 • Install, configure, test, and diagnose, performance management, document and support components such as operating systems, major software subsystems and program products.
 • Specialize in virtualization solutions for mid range platforms (Solaris Zones, LDOMs)
 • Specialize in Clustering and High Availability solutions (Sun Cluster 3.2 QFS shared File system, Sun Volume Manager -SVM, )
 • Hands on experience on Sun high end hardware (10k, 15k, 25k, M-Series)
 • Unix Shell and Perl Scripting experience
 • Exposure to automation, monitoring and scheduling tools like Opsware, HP Open View, BMC and Autosys.
 • Good understanding of NFS, NAS and SAN Storage.
 • Good understanding of critical networking elements like Firewalls, NAT, Routers, and Load Balancers
 • Excellent exposure to UNIX/Break Fix and handling Bridge calls during Incidents.
 • Promote team cohesion and execution of team decisions.
 • Identify and document standards and strategy.
 • Review all installed software/hardware configurations to ensure optimum reliability and performance.
 • Coordinate and manage multiple projects across cross-functional and geographically dispersed teams in the client server environment.
 • Conduct root cause analysis of incidents to fix and improve processes.
 • Conduct planning meetings with technical teams, vendors and other businesses to determine project requirements, scope, priorities, etc.
 • Perform all other assigned tasks.
 • Interfaces with other systems, internal/external checks, controls and outputs.
 • Interfaces with clients to provide ongoing project status.
 • Vendor management as per SLA and contracts
 • Strong team/customer focus.
 • Strong problem diagnostics skills.
 • OS Patch and kernel tuning and management.
 • UNIX Shell scripting
 • ZFS management
 • SUN Cluster implementation
 • OS problem troubleshooting
 • Unix server zone configuration and maintenance
 • File system creation and maintenance
 • User creation, access control and auditing
·         Backing up the file systems and recovering files as needed (BACKUP'S   AND RECOVERY). 
·         Configuring NFS, FTP, Cachefs, Autofs, and Webfs. 
·         Configuring Send Mail Server, Exceed (X-client for UNIX) 
 • Configuring Network Information Service (NIS), Network Information Service plus (NIS+).
·         Configuring Samba Server.
·         Configuring and maintaining directory structures rights Security and software on servers. 

 

Experience in: -

 • Monitoring logs & fixing the errors of cluster related issues.
 • Good knowledge of networking concepts.

 

Capable of: -

Effective communication, requirement tracking, innovative and proactive in problem resolving

 

Mandatory Technical Skillset expected: -

 • Must have sound UNIX Shell scripting
 • Must have sound SUN cluster knowledge
 • Certification is mandatory

 

Additional Skills desired: -

 

 • Good Communications and presentation skills
 • Extremely motivated with good Inter-personnel Skills
 • Understanding of Telecom Domain

 

Educational Qualifications: BE, Diploma, MCA (any discipline).

 

Experience Range: Must have 5-6 yrs of industry experience with a minimum of 3-4 yrs. of relevant experience in telecom domain.

 

Work Location: Riyadh

 

 


Note: Please answer the following questions for client & send your updates profile in Word Format (.Doc) to jobs@JobsWebPortal.com

                  
Job Title  = 
Current Gross Salary in SAR = 
Expected Gross Salary in SAR = 
Notice period to join = 
Current location = 
Iqama Transferable  Y/N=

 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...