நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, July 23, 2011

Walkin in TCS


View the clipped message too.Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

 

If you are meeting the requirement, then only send your resume to muhammad.a@tcs.com 

 

Otherwise please dont send. Please. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue  Delta Park Eden, Plot B-1, Block EP & GP, Sector 5, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700 091
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java/J2EE with SPRINGS knowledge 4-8 years
Primary knowledge : Spring (DI, AOP, Transaction), Web Services, ORM(hibernate,JPA). Secondary Knowledge : Websphere, PL/SQL, ANT, Naven, Core Java. OR, Good experience on requirement analysis, application design and development.Expertise on Java Spring, Hibernate .Strong in writing Stored procedures. Troubleshooting and debugging
PHP, Drupal 4-6 yrs Good knowledge of PHP Drupal is required.
SAP Functional Consultants (SRM/ MM/ PM/ HCM/ PS) 4-7 yrs SRM Procurement/ Materials Management/ Plant Maintenance/ HCM (Payroll, ESS/MSS, Time & Travel Management)/ Project Systems
SAP ABAP HR 3-7 yrs Strong hands-on experience in SAP HCM ABAP. 
PEGA 3-7 yrs Hands on experience on PEGA, Pega Certification is mandatory.
Informatica Architech / Data Modeller 5- 7 years Strong expertise in Solution Architecture & Design, Data Modelling, Data Management. Strong expertise in ETL technologies like Informatica.Preparing Design specifications, and evaluating new DWH technologies . Also should posess strong analytical skills
Documentum 3-6 years Should have hands on experience in documentum for more than 3 years
Datastage 4-7 yrs Should have hands on experience in datastage development
Cognos Admin 3-7 years  Knowledge of Cognos 8.4/10 architecture. Experience in Installing Cognos 8.4/10 server application and hotsites, Back-up and recovering of the content store. Liaison with IBM support on environment issues and general troubleshooting.Experience in windows batch scripting. Managing User Security and Cognos capability mapping through AD groups
 Experience in Installing Cognos 8.4/10 server application and hotsites. Also  knowledge of Publishing and scheduling of PowerCubes using Windows scheduler or third-party scheduling tools (eg. Masetro, Espresso) is required.
Cognos Reporting 3-7  years Experience in cognos tools,  Frame work Manager,  Query Studio, Report Studio, Analysis Studio,  Metrics Studio,  Alert Studio, Power play is desired
Abinitio 3-5 years
i) Ab Initio architecture, fundamental and run-time behavior. ii) Conversant with advanced Ab Initio features like parallel execution, continuous flow etc.iii) Data warehousing and Data Modeling basics iv) Unix basic commands and shell scripting v) PL/SQL

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Yantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West),  400 601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
PL/SQL 4 to 6 yrs Hands on Experience in PL/SQL
PL/SQL with performance tuning 6 to 8 yrs Hands on Experience in PL/SQL with Performance tuning
PL/SQL with Unix 3 to 6 yrs Hands on Experience in PL/SQL with Unix
Open systems 3 to 6 yrs Hands on xperience in Unix with Pl/Sql
Java 2.5 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
Mainframe 2.5 to 6 yrs Hands on Experience in Cocbol, Vsam, JCL, Db2, Cics
Asp.Net 3 to 6 yrs Hands on Experience in Asp .Net
Manual testing 3 to 6 yrs hands on exp in manual testing
Test Lead 7 to 10 yrs experience in Test Management, Test Strategy , Test Automation Analysis, Test Process improvement (TPI), Tool Implementation & Usage

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue Yantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West),  400 601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
PL/SQL 4 to 6 yrs Hands on Experience in PL/SQL
PL/SQL with performance tuning 6 to 8 yrs Hands on Experience in PL/SQL with Performance tuning
PL/SQL with unix 3 to 6 yrs Hands on Experience in PL/SQL with Unix
Open systems 3 to 6 yrs Hands on Experience in Unix with Pl/Sql
Java 2.5 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
Mainframe 2.5 to 6 yrs Hands on Experience in Cocbol, Vsam, JCL, Db2, Cics
Asp.Net 3 to 6 yrs Hands on Experience in Asp .Net
Netcool 3 to 7 yrs Hands on Experience in Netcool
Cognos 2 to 6 yrs Hands on Experience in Cognos
Datastage 3 to 6 yrs Hands on Experience in Datastage
Informatica 2 to 6 yrs Hands on Experience in Informatica with MS SQL Server and Unix Scripting
Siebel CRM 3 to 7 yrs Hands on Experience in Siebel CRM
Performance Testing 3 to 6 yrs Hands on Experience in Performance Testing
Automation Testing 3 to 8 yrs Hands on Experience in Automation Testing
Oracle DBA 3 to 7 yrs Hands on Experience in Oracle DBA
Windows Admin 3 to 7 yrs Hands on Experience in Windows Admin
HP Unix 3 to 7 yrs Hands on Experience in HP Unix and Solaris
Documentum Developer 2.5 to 5 yrs Working experience in Java, Documentum Content Server, DFS, LDAP integration, ACL, SSO, RPS, XML and Java.
PEGA 4-7 yrs Pega Certified Architect
Strong in Java, J2EE & Oracle Sql

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue Akruti Business Port, Gateway Park,  Road NO. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP 3 to 7 yrs Hands on Experience in SAP  MM / PP / QM / SD / WM / BI / BW / PS / ABAP / ABAP Workflow / ABAP XI / FICO / HCM / CS / CRM / CRM Services / CRM Middleware / HR / Security
R 12 Oracle Apps Functional Consultant 4-5 yrs Finance( AR, AP, GL, FA, CM ) and Domain Knowledge
Oracle Discoverer 2.5 yrs - 4 yrs  Oracle Discoverer, OC4J, Oracle PL/SQL, Oracle Warehouse Builder (OWB)
Oracle SOA Suite 11g 4-7 Yrs Process orientation for implementing integration and SOA projects, Conceptual understanding of SOA Suite 11g product architecture and functionality, basic knowledge of Weblogic and SOA middleware administration

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services, 154B, Block A, Sector - 63, Phase - III, Noida Distt.Gautam Buddh Nagar (Noida)
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP CRM technical 5 to 8 In depth experience in CRM 7.0, Web UI
SAP Warehouse Management(WM) 3 to 7 At least one full implementation in WM
SAP Material Management(MM) 3 to 7 Should have atleast 3 yrs of experience in MM.
SAP BI 3 to 7 Should have atleast 3 yrs of experience in BI.
SAP Basis 3 to 7 Should have atleast 3 yrs of experience in Basis.
SAP XI 2 to 4 Should have atleast 3 yrs of experience in XI.
SAP Document management system(DMS) 4 to 8 Should have atleast 3 yrs of experience in DMS.
SAP Plant maintenance(PM) 4 to 8 Should have atleast 3 yrs of experience in PM.
Peoplesoft Finance 5 to 8 should have good technical experience and communication skills
Peoplesoft Supply chain Management 5 to 8 should have good technical experience and communication skills
BO 3+ Yrs 3+ Yrs of experience in BO.
AS400 Developer 3 + Yrs 3+ years of relevant experience in AS400 development (RPG)
Ab Initio 3+ yrs 3+ years of relevant experience in Abinitio
TIBCO 3+ yrs 3+ years of development/administration experience in TIBCO is must.
Datastage Developer 3+ yrs Relevant 3+ yrs of development in datashtage is must.
SSIS 3+ Yrs 3+ Yrs of relevant experience on SSIS is must.
SSRS 3+ Yrs 3+ Yrs of relevant experience on SSRS is must.
Java 3+ Yrs Candidate should have total exp of 4-6 yrs. Core Java should be very strong along with Struts & Hibernate. Good communication skills & willingness to work in production support & shifts.
PL/SQL 3+ Yrs 3+ yrs of experience on PL/SQL is must
MOSS 2007 4+ Yrs Minimum 3+ years of working experience on MOSS 2007 preferred MOSS 2010 developer.
Informatica Developer 3+ Yrs 3+ yrs of Informatica development experience
Mainframe Developer 3+ Yrs 3+ Years of relevant experience in Cobol, CICS is must. DB 2 experience will be an added advantage.

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services, Plot No. 362-363, Phase IV, Udyog Vihar, Gurgaon
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Windows Admin 3+ Yrs Windows 2003, Windows 2008 Administrator, Knowledge of Citrix and Vmware will be an added advantage.
Desktop Engineer/Service Desk Support 2+ Yrs Windows 7, XP, Good in communication skills with neutralised accent.
Linux Engineers 4+ Yrs Experience in Linux, Unix, OS.
Storage Administrator 4+ Yrs EMC (DMX,Clariion, ECC, Netapp, SAN, Switches, veritas, Netbackup, Ready to work 24/7)
LAN/WAN Engineer 4+ Yrs 6500 switches, CISCO Router, Infoblox, Niksun, Sniffer, Authentix, CCNP Switching
Messaging Admin 3 + Yrs MS Exchange 2007, Blackberry , Symantec Vault & OCS.Ready to work 24/7, MCP(MS Exchange 2007)
Oracle DBA 5 + Yrs 5+ experience in Oracle 9i/10g/11i database administration on UNIX/LINUX/WINDOWS platform, Oracle environment set-up (Software installations, database creation and configuration), RMAN backup, Netbackup and disaster recovery, Management of database software lifecycle (including upgrades), Database monitoring & restoration, Storage management & capacity planning, Misc support/reporting scripts (KSH, Perl, SQL scripts & shell scripting)
Sybase Engineer 3+ Yrs 3 + yrs of relevant experience in sybase database.

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue TCS Towers, 249 D & E, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon, Haryana 122016
Registration Time 9.00 AM  - 12.00 Noon
Joining Bangalore

Skills Experience Band Requirement (JD)
RF Planning for 3G Networks 3+YRS RF Planning for 3G Networks  Experience
RF Engineering  for 3G Networks 3+YRS RF Engineering  for 3G Networks Experience
IP Network Design for Carrier networks 3+YRS IP Network Design for Carrier networks Experience

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Nyati Tiara, S.no 103/A-1/129, CTS 1995,Nagar Road,Pune – 411006,India.
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java with Telecom 3-7years Should have experience on minimum 3 years of experience in Java Struts/EJB/JSP in telecom domain.
Operations Team Member/Shift Lead 3-7 years Should have 3 years experience in PL/SQL Unix. Should have experience in 24/7 env,Should be willing to work in shifts
Data Migration 3-6 years Good understanding about Data Model,Running SQL scripts.Understand the database architecture and validite and rune the data loading scripts.Strong hands on experience in SQL,PL/SQL,Oracle 10g concepts,

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue TCS Rajashree Business Park,Tadiwalla Road Pune
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
ASP.NET + SQL 3- 8years Strong hold in ASP.NET 3.5, =SQL Server 2008/2005,  Web Application Development, Windows Jobs and Services Development, Should have Proficiency in SQL Queries (Stored procedures, Functions, Views, etc.),experience in UML, Messaging.  Silverlight, WCF
SDET 3-6 years 1. Strong programming skills in C#, good debugging & Testing knowledge. 2. Ability to write automation systems. 3. Ability to author test plans & cases, conduct security, stress tests & debug at source level after identifying, investigating & prioritizing bugs.
MS BI SQL 3-7 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue DLF Akruti, Block No. 1A Plot No. 28, Rajiv Gandhi Infotech Park,Hinjewadi Phase III, Pune 411 057
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAS 3-7 years Base SAS & SAS Macro Programming  
SAS Data Integration Studio
SAS Management Console  
SQL Programming
Preferred Technical Skills:
SAS Stored Procedures
SAS EBI/DI Development & Administration using SAS 9.2/ 9.1
UNIX scripting / maintenance
Java /J2EE 3-6 years Candidate with minimum 3 years of experience in Java,J2EE,EJBs,Hibernate.
Teradata 3-7 years Candidates having hands on experience in Teradata development.
Perl Programmers/ Developers 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Perl development/programming with database knowledge.
Informatica 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Informatica development.

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area,Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 10.00 AM to 01:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
MS BI SQL 3-7 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
Perl Programmers/ Developers 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Perl development/programming with database knowledge.
Informatica 3 -7 years Candidate with minimum 3 years of experience in Informatica development.
SAS 3-7 years Base SAS & SAS Macro Programming  
SAS Data Integration Studio
SAS Management Console  
SQL Programming
Preferred Technical Skills:
SAS Stored Procedures
SAS EBI/DI Development & Administration using SAS 9.2/ 9.1
UNIX scripting / maintenance
Teradata 3-7 years Candidates having hands on experience in Teradata development.
SDET 3-6 years 1. Strong programming skills in C#, good debugging & Testing knowledge. 2. Ability to write automation systems. 3. Ability to author test plans & cases, conduct security, stress tests & debug at source level after identifying, investigating & prioritizing bugs.
Ab Initio 3-6 years Candidates having hands on experience in Ab Initio development.

Date 20-July-2011 (Wednesday)
Venue TATA Consultancy Services, Kohinoor Park (e Park), Kondapur, Near. Kothaguda X Road, Hyderabad-500 081.
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Mainframes with IMS 3-6 years Experience in Mainframes Development, Experience in IMS.

Date 20-July-2011 (Wednesday)
Venue Deccan Park, Plot No. 1, Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad 500 081
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP FICO/ABAP/PP/BI BW 3-8 years 1-2 implementations needed in respective modules

Date 21-July-2011 (Thursday)
Venue Synergy Park, Premises No.2-56/1/36, Premises No.2-56/1/36, Gachibowli, Seri Lingampally,R R District, Hyderabad - 500 019.
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Oracle Apps PO 3-7 years 1. Good Techno Functional knowledge in Oracle application modules (PO, iProc and Quality) Module.
3. Experience in Technical Stuff like (SQL and PL/SQL, Discoverer)
4. Good to have R12 exposure.
5. Good communication skills
Oracle Apps Techno-Functional Finance Module 3-7 years 1. Must have experience in at least one 11i Finance implementation or upgrade project.
2. Good Techno Functional knowledge in Oracle application Finance modules (AP, GL, AR, Fixed Assets) Module.
3. Experience in Technical Stuff like (SQL and PL/SQL, Reports and Forms, XML Publisher, Discoverer)
4. Good communication skills
5. Knowledge on India Localization.

Date 21-July-2011 (Thursday)
Venue TATA Consultancy Services, Kohinoor Park (e Park), Kondapur, Near. Kothaguda X Road, Hyderabad-500 081.
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP APO/CRM 3-8 years 2 implementations needed in respective modules
Abinitio 3-8 years 3+ years of relevant experience in Abinitio Development

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue TATA Consultancy Services, Kohinoor Park (e Park), Kondapur, Near. Kothaguda X Road, Hyderabad-500 081.
Registration Time 9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Technical Writing 1-4 years Excellent command over English, with good oral and written communication skills
Experience in any of the following areas:  Product Documentation, Technical Writing/Editing/Training,  SDLC Documentation, Content Writing/Knowledge Management, Instructional Design
Proficiency in documentation tools like Frame Maker, Adobe Professional, WebWorks, RoboHelp, MS Office, SnagIt
Good editing and reviewing skills
.NET  Silver Light & WCF 3-8 years Microsoft C# 3.5/4.0
·         ASP.net 3.5/4.0, Silverlight 4.0, WCF
·         Very good and proven experience on Microsoft WPF, the MVVM design pattern, views, controls, XAML
·         Experience working on Microsoft Visual Studio 2008/VSTS
·         Good experience ADO.NET
·         Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Compact Database
Performance Testing 3-7 years Experience in HP Load Runner 9.0& above, Performance Testing tools
OBIEE 3-7 years 1. Strong OBIEE/OBA/Siebel Analytics Design and development exp
2. Strong DAC Knowledge
3. Strong BI/DW Concepts
4. Data Modeling and Architecture
5.Excellent Communication Skills
C++ - IP Networking 3-8 years Experience in
1. C++
2. Linux
3. Socket Programming
4. L2/L3 Networking
5. Networking domain knowledge e.g. VLAN, VRF, QoS
Microsoft Dynamics CRM 3-8 years 1. Hands-on work experience of at least 3 years on Microsoft Dynamics  CRM 4.0  customization and configuration
2. Proficiency in Javascript and  .NET 2.0, SQL Server, Webservices
3. Good understanding of CRM Functionality
4. Should have knowledge in service functionality- including case, contract,knowledge base, Queue management

Date 20-July-2011 (Wednesday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Unix, C,C++ 3 - 7 years Hands on experience in Unix,C,C++
Savvion 3 - 7 years Hands on experience in Savvion
Datapower 3 - 7 years Hands on experience in Data power
Trade Lifecyle Mangement 3 - 7 years Hands on experience Trade Lifecycle management
Java with Jack rabbit 3 - 7 years Hands on experience in Java with Jack rabbit
Java with wickets 3 - 7 years Hands on experience in Java with wickets
Business Analyst Banking 3 - 7 years Hands on experience in Business Analsyst Banking
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts

Date 21-July-2011 (Thursday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
Vision Plus 3 - 7 years Hands on experience in Vision Plus
BI – Tibco 3 - 7 years Hands on experience in Tibco
BI – Pega 3 - 7 years Hands on experience in Pega
BI - Informatica 3 - 7 years Hands on experience in Informatica
BI - Datastage 3 - 7 years Hands on experience in Datastage
BI - Abinitio 3 - 7 years Hands on experience in Abinitio
BI- Microstategy 3 - 7 years Hands on experience in Microstatergy
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
BI - Business Object 3 - 8 yrs Hands on experience in BO XI R2
Teradata 3 - 7 years Hands on experience in Teradata
MQ Developer 3 - 7 years Hands on experience in MQ developer
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
Performance Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - Load Runner
Automation Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - QTP/Selenium

Date 22-July-2011 (Friday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
Vision Plus 3 - 7 years Hands on experience in Vision Plus
BI – Tibco 3 - 7 years Hands on experience in Tibco
BI – Pega 3 - 7 years Hands on experience in Pega
BI - Informatica 3 - 7 years Hands on experience in Informatica
BI - Datastage 3 - 7 years Hands on experience in Datastage
BI - Abinitio 3 - 7 years Hands on experience in Abinitio
BI- Microstategy 3 - 7 years Hands on experience in Microstatergy
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
BI - Business Object 3 - 8 yrs Hands on experience in BO XI R2
Teradata 3 - 7 years Hands on experience in Teradata
MQ Developer 3 - 7 years Hands on experience in MQ developer
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
Performance Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - Load Runner
Automation Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - QTP/Selenium
PRO-E Wildfire  & Pro-Intralink , ANSYS 3 - 12 years Design Calculations, Concept Design, New Product Design & Development, DFMEA, DFMA, Weld & Material Standards,
ERP system experience (Mapics, ECM , SAP), FEA Knowledge
Embedded C, C++ 3 - 12 years 1) VxWorks (Tornado build envt)
2) C,C++
3) Config IT
4) Clear Case and Clear Quest
5) Source Insight or Slick Edit
6) Microsoft Visual Studio
Embedded hardware 3 - 12 years 1) Deep knowledge of Embedded hardware and related technologies.
2) Ability to drive robust, innovative and cost optimized solutions from concept to design.
3) High speed digital/Precision analogue and programmable logic design.
4) I/O and EMC design, PCB design and production knowledge.
Control system 3 - 12 years 1) Documented experience with model based development.
2) A in depth technical knowledge and understanding of complex control systems.
3) Experience with C/C++ development.
4) Experience with Matlab and Simulink Development

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
AIX Admin 3-7 years Hands on experience in AIX Administration L2
Tivoli Storage Manager 3-7 years Hands on experience in Tivoli Storage Manager L2
Vmware 3-7 years Hands on experience in Vmware administration L2
Citrix Admin 3-7 years Hands one experience in Ctirix Administration L2

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
PRO-E Wildfire  & Pro-Intralink , ANSYS 3 - 12 years Design Calculations, Concept Design, New Product Design & Development, DFMEA, DFMA, Weld & Material Standards,
ERP system experience (Mapics, ECM , SAP), FEA Knowledge
Embedded C, C++ 3 - 12 years 1) VxWorks (Tornado build envt)
2) C,C++
3) Config IT
4) Clear Case and Clear Quest
5) Source Insight or Slick Edit
6) Microsoft Visual Studio
Embedded hardware 3 - 12 years 1) Deep knowledge of Embedded hardware and related technologies.
2) Ability to drive robust, innovative and cost optimized solutions from concept to design.
3) High speed digital/Precision analogue and programmable logic design.
4) I/O and EMC design, PCB design and production knowledge.
Control system 3 - 12 years 1) Documented experience with model based development.
2) A in depth technical knowledge and understanding of complex control systems.
3) Experience with C/C++ development.
4) Experience with Matlab and Simulink Development

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Oracle DBA 3-8 years Hands on experience in Oracle DBA L2
SQL DBA 3-8 years Hands on experience in SQL DBA L2
Weblogic Admin 3-8 years Hands on experience in Weblogic administration
Websphere Application Server Admin 3-8 years Hands on experience in WAS Administration L2
MQ Admin 3-8 years Hands on experience in MQ Administration

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9.00 AM  - 12.00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
PHP with Unix   4+yrs PHP with unix development experience
Java /Linux 4+yrs Java with linux development experience
Java Hibernate Spring 4+yrs Java with spring and hibernate experience
Java websphere  portal 4+yrs Java with Websphere portal development experience.
Php with drupal 4+yrs PHP with Drupal experience
Business objects 4+yrs Business objects development experience
Datastage Developer 4+yrs Datastage development experience
Perl with Automation Testing 4+yrs Perl with Automation Testing Experience
Java with Selenium Testing 4+yrs Java with Selenium Testing  Experience
Vision Plus Developer( 3+yrs Vision Plus 3+ Years with exposure to Trams / HCS /CMS modules
Graphics designers or visual designer 4+yrs Graphics designers or visual designers with experience in digital media design with 4 to 6 years experience
iPhone Lead/Senior Developer 4-12yrs iPhone Lead/Senior Developer  with  2+ years exp in iPhone development and experience of 4+years preferably in Mobile computing and an overall IT experience of 7+ years
Android Lead/Senior Developer   7+yrs 2+ years exp in Android development and experience of 4+years preferably in Mobile computing and an overall IT experience of 7+ years
iPhone Developer 4-6yrs iPhone Developer 1-2 Years of experience on iPhone development and overall IT experience of 4+ years
Android Developer 4-7yrs Android Developer 1-2 Years of experience on Android development and overall IT experience of 4+ years.
Blackberry Developer 4-7yrs 2+ Years of experience on Blackberry development and overall IT experience of 4+ years
Windows Mobile Lead/Senior Developer 8+yrs Windows Mobile Lead/Senior Developer 7-8 Years of overall experience in IT ASP.NET, C# , with 3-4 Years of experience in Windows  mobile.
Windows Mobile Developer 4-6yrs Windows Mobile Developer 4-6 Years of overall experience in IT, with 1-3 Years of experience in WinCE / Windows Mobile platforms.
ADOBE AIR Developers 4-6yrs ADOBE AIR Developers 4-5 Years of overall experience in IT, with 1-2 Years of experience on Adobe AIR development.

ASP.net with WCF 3-8yrs Strong .NET experienced people with ASP.NET,  WCF/ AJAX / JSON/ JQUERY/ REST API

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9.00 AM  - 12.00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
ORACLE DBA with RAC and Dataguard   4+yrs ORACLE DBA with RAC and Dataguard   Experience
EMC Storage  with DMX, VMAX and CELERA Only   4+yrs EMC Storage  with DMX, VMAX and CELERA Only  
TIBCO  Admin 4+yrs Tibco Admin Experience

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services
International Tech Park, Innovator, 10th Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9.00 AM  - 12.00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP ABAP 4+yrs Minmum 3+yrs in SAP ABAP
SAP SD 4+yrs Minmum 3+yrs in SAP SD
SAP BASIS 4+yrs Minmum 3yrs in SAP BASIS
SAP MM 4+yrs Minimum 3+yrs in SAP MM
SAP FICO 4+yrs Minimum 3+yrs in SAP MM

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 2.5 to 8 yrs Hands on Experience in Java, Springs, Hibernate, struts etc
Cognos 2 to 6 yrs Hands on Experience in Cognos
Datastage 3 to 6 yrs Hands on Experience in Datastage
Informatica 2 to 6 yrs Hands on Experience in Informatica with MS SQL Server and Unix Scripting
Siebel 2 to 8 yrs Hands on experience in Siebel CRM Technical, Configuration, EAI, Scripting
SAP 3 to 7 yrs Hands on Experience in SAP  MM / PP / QM / SD / WM / BI / BW / PS / ABAP / ABAP Workflow / ABAP XI / FICO / HCM / CS / CRM / CRM Services / CRM Middleware / HR / Security / Basis
Performance Testing 3 to 6 yrs Hands on Experience in Performance Testing
Automation Testing 3 to 6 yrs Hands on Experience in Automation Testing
Mainframe 3 to 6 yrs Hands on Experience in Cocbol, Vsam, JCL, Db2, Cics
PL/SQL 4 to 6 yrs Hands on Experience in PL/SQL
Cramer 3 to 7 yrs Hands on Experience in Cramer
GIS GE-Small World 3 to 7 yrs Hands on Experience in GIS GE-Small World
Oracle DBA 3 to 7 yrs Hands on Experience in Oracle DBA
Documentum Developer 2.5 to 5 yrs Working experience in Java, Documentum Content Server, DFS, LDAP integration, ACL, SSO, RPS, XML and Java.
PEGA 4 to 7 yrs • Pega Certified Architect
• Strong in Java, J2EE & Oracle Sql
R 12 Oracle Apps Functional Consultant 4 to 5 yrs Finance( AR, AP, GL, FA, CM ) and Domain Knowledge
Oracle Discoverer 2.5 yrs to 4 yrs  Oracle Discoverer, OC4J, Oracle PL/SQL, Oracle Warehouse Builder (OWB)
Oracle SOA Suite 11g 4 to 7 yrs Process orientation for implementing integration and SOA projects, Conceptual understanding of SOA Suite 11g product architecture and functionality, basic knowledge of Weblogic and SOA middleware administration

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue SJM Towers, 18, Sheshadri Road, Gandhinagar, Bangalore 560 009
Registration Time 9.00 AM  - 1.00 PM
Joining Chennai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
Vision Plus 3 - 7 years Hands on experience in Vision Plus
BI – Tibco 3 - 7 years Hands on experience in Tibco
BI – Pega 3 - 7 years Hands on experience in Pega
BI - Informatica 3 - 7 years Hands on experience in Informatica
BI - Datastage 3 - 7 years Hands on experience in Datastage
BI - Abinitio 3 - 7 years Hands on experience in Abinitio
BI- Microstategy 3 - 7 years Hands on experience in Microstatergy
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
BI - Business Object 3 - 8 yrs Hands on experience in BO XI R2
Teradata 3 - 7 years Hands on experience in Teradata
MQ Developer 3 - 7 years Hands on experience in MQ developer
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
Performance Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - Load Runner
Automation Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - QTP/Selenium
Oracle DBA 3-8 years Hands on experience in Oracle DBA L2
SQL DBA 3-8 years Hands on experience in SQL DBA L2
Weblogic Admin 3-8 years Hands on experience in Weblogic administration
EMC Storage 3-7 years Hands on experience in EMC Storage Administration L2

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services InfoTower I., Infocity, Airport Road, Gandhinagar - 382009,Gujarat.
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
JAVA/J2EE 3-6years Core Java, J2EE, Oracle PL/SQL, JSP, Servlet, Eclipse IDE.
SAP FICO Lead 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP ABAP Webdyapro 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP ABAP OO 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP HCM 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP EP(ESS/MSS) 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP MM 3-7years Minimum 3 Years of Experience,1 End to End Implementation, Atleast for 1 Year  Support.
SAP BASIS Consultant 3-7years - Experienced with resolving the upgrade issues with dependent components
- Experienced with resolving the data migration issues with dependent components
- Upgrade experience
- Experienced with resolving the upgrade issues with dependent components
SAP DBM Consultant 3-7years - Experience in service, sales (used and new car), warranty process
- gathering customer requirement and customizing in DBM
- knowledge of order engine, sales and service process, enhancement knowledge with restriction to order framework
- knowledge of MM, SD, FICO integration touch points
- conceptual knowledge of internal order, value flow and controlling
- Workshop planning and scheduling
SAP VMS Consultant 3-7years - Experience in customising and implementing the vehicle procurement and sales process
- knowledge of enhancement for vehicle status, add on process like third party sublet, vehicle configuration, characteristics and class configuration, MM,SD integration touch points
- Vehicle action matrix customising, user exit for new process (integrated to ECC)
BOBJ consultant 3-7years - Dashboard
- Mobile application exposure
- exposure on drill down reports
MDM 3-7years - Overall 5-7 years of SAP Experience, additional domain/functional experience preferred
- Atleast two SAP E2E implementation with experience in data migration
- Experience in ASAP methodology
- Solution Manager experience preferred
- Expertise in trouble shooting, housekeeping, cleansing of master data
MM-IS Retail 3-7years - Overall 5-7 years of SAP Experience, additional domain/functional experience preferred
- Atleast two E2E implementation
- Experience in ASAP methodology
- Solution Manager experience preferred
- Expertise in Mechandising, Procure to Pay, Inventory Management, Physical Inventory, Materials Requirement Planning, Vendor Evaluation, Release Strategy/Workflows, Cross-Company transactions, Warehouse Management
- Excellent integration experience with other SAP modules
- Expertise in trouble shooting, end user support, change request management
SAP POSDM 3-7years Point of sale resource with rich experience in working on POS Application / POS Terminals for retail outlet automation
- Provide diagnostic troubleshooting on POS systems
- Should have worked on POS Devices - activities like Installation/ Maintenance / support
- Should have working experience in Application implementation/roll out projects
- Complete understanding of POS functionality process, workflow, EOD, SOD.
SAP POS-Tech 3-7years - Point of sale resource with rich experience in working on POS Application / POS Terminals for retail outlet automation
- Provide diagnostic troubleshooting on POS systems
- Should have worked on POS Devices - activities like Installation/ Maintenance / support
- Should have working experience in Application implementation/roll out projects
- Complete understanding of POS functionality process, workflow, EOD, SOD.
Inventory Management & WMS 3-7years - IS Retail Experience
- Warehouse management
- Inventory management

Date 24-July-2011 (Sunday)
Venue 5th  Infotower -1, Infocity, Ch-O, Gandhinagar 382009
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Asp.Net 3 to 6 yrs Hands on Experience in Asp .Net
Siebel CRM 3 to 7 yrs Hands on Experience in Siebel CRM
Datastage 3 to 6 yrs Hands on experience in datastage
Java 2.5 to 6 yrs Hands on exp in Java

Date 23-July-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services 6th floor ,Vismaya Building,Infopark, Kochi
Registration Time 9.00 AM  - 12.00 Noon
Joining Kochi

Skills Experience Band Requirement (JD)
Vision Plus Developer( 3+yrs Vision Plus 3+ Years with exposure to Trams / HCS /CMS modules
Graphics designers or visual designer 4+yrs Graphics designers or visual designers with experience in digital media design with 4 to 6 years experience
iPhone Lead/Senior Developer 4-12yrs iPhone Lead/Senior Developer  with  2+ years exp in iPhone development and experience of 4+years preferably in Mobile computing and an overall IT experience of 7+ years
Android Lead/Senior Developer   7+yrs 2+ years exp in Android development and experience of 4+years preferably in Mobile computing and an overall IT experience of 7+ years
iPhone Developer 4-6yrs iPhone Developer 1-2 Years of experience on iPhone development and overall IT experience of 4+ years
Android Developer 4-7yrs Android Developer 1-2 Years of experience on Android development and overall IT experience of 4+ years.
Blackberry Developer 4-7yrs 2+ Years of experience on Blackberry development and overall IT experience of 4+ years
Windows Mobile Lead/Senior Developer 8+yrs Windows Mobile Lead/Senior Developer 7-8 Years of overall experience in IT ASP.NET, C# , with 3-4 Years of experience in Windows  mobile.
Windows Mobile Developer 4-6yrs Windows Mobile Developer 4-6 Years of overall experience in IT, with 1-3 Years of experience in WinCE / Windows Mobile platforms.
ADOBE AIR Developers 4-6yrs ADOBE AIR Developers 4-5 Years of overall experience in IT, with 1-2 Years of experience on Adobe AIR development.* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
  • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
  • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or
write to us at  tcs.budzee@tcs.com   or
Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

 =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...