நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 18, 2012

Programme Assistant - Gender - UNDP, Kuwait

 

Programme Assistant - Gender - UNDP
Summary of Key Functions:
 • Support to formulation of programme strategies and the Country Programme Action Plan
 • Support to management of the CO programme
 • Administrative support to the Programme Unit
 • Support to resource mobilization
 • Support to knowledge building and knowledge sharing
 • Translate written material into or from (Arabic/English)]
Supports formulation of programme strategies and the Country Programme Action Plan focusing on achievement of the following results:
 • Collection, analysis and presentation of information for identification of areas for support and programme formulation/ implementation. 
Provides effective support to management of the CO programme focusing on the achievement of the following results:
 • Creation of projects in Atlas, preparation of budget revisions, revision of project award and project status, determination of unutilized funds, operational and financial closure of a project.
 • Presentation of information for audit of NEX projects.
Provides administrative support to the Programme Unit focusing on achievement of  the following  results:
 • Preparation of non-PO vouchers for development projects.
 • Maintenance of the internal expenditures control system including timely corrective actions on unposted vouchers, including the vouchers with budget check errors, match exceptions, unapproved vouchers.
 • Creation of requisitions in Atlas for development projects, register of goods receipt in Atlas.
 • Making budget check for requisitions, POs and vouchers.
Supports resource mobilization focusing on achievement of the following results:
 • Review of contributions agreement, managing contributions in Atlas.
Supports knowledge building and knowledge sharing in the CO focusing on achievement of the following results:
 • Participation in the trainings for the operations/ projects staff on programme.
 • Contributions to knowledge networks and communities of practice.
Translate written material into or from (Arabic/English)
 • Reading through original material and rewriting it in the Arabic/English language, ensuring that the meaning of the source text is retained.
 • Using appropriate software for presentation and delivery.
 • Liaising with clients to discuss any unclear points.
 • Proofreading and editing final translated versions.
 • Providing clients with a grammatically correct, well-expressed final version of the translated text, usually as a word-processed document.
 • Using the internet and email as research tools throughout the translation process.
Impact of Results
Accurate data entry and financial information have an impact on the quality and implementation of the UNDP programme.  A client-oriented and efficient approach impact on the image of UNDP in the country.


Corporate Competencies:
 • Demonstrates commitment to UNDP's mission, vision and values.
 • Displays cultural, gender, religion, race, nationality and age sensitivity and adaptability
Functional Competencies:
Knowledge Management and Learning
 • Shares knowledge and experience
 • Actively works towards continuing personal learning, acts on learning plan and applies newly acquired skills
Development and Operational Effectiveness
 • Ability to perform a variety of standard tasks related to Results Management, including screening and collecting of programme/ projects documentation, projects data entering, preparation of revisions, filing, provision of information
 • Ability to provide input to business processes re-engineering, implementation of new system, including new IT based systems
 • Good knowledge of Results Management Guide and Toolkit
Leadership and Self-Management
 • Focuses on result for the client and responds positively to feedback
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude
 • Remains calm, in control and good humored even under pressure
Prince2 training and certification, RMG
Education: 
Secondary Education preferably with specialized certification in Accounting and Finance. University Degree in Business or Public Administration, Economics, Political Sciences and Social Sciences would be desirable, but it is not a requirement.

Experience: 
3 to 5 years of relevant administrative or programme experience is required at the national or international level. Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc) and knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web based management systems.
Language Requirements: 
Fluency in the UN and national language of the duty station.

Apply Online

http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=27493
-S.Mohideen Abdul Kadir
__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...