நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 30, 2010

Career Opportunity in Gulf Countries

Dear All

Please follow the links to view the details

Compliance Officer - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/compliance-officer-uae_23.html


Job for Architectural Draftsman / Civil Engineer - Dubai
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/job-for-architectural-draftsman-civil.html


Estimator at Veesham Printing Press - Dubai
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/estimator-at-veesham-printing-press.html


MEP Draftsman at Haifa Groups - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/mep-draftsman-at-haifa-groups-uae.html


Site Engineer, Planning Engineer & Quantity Surveyor - Dubai
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/site-engineer-planning-engineer.html


Mechanical Engineer at T&C Technology - Abu Dhabi
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/mechanical-engineer-at-t-technology-abu.html


Estimator / Ironmongery Scheduler - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/estimator-ironmongery-scheduler-uae.html


Visual Basic Programmer at Gallant Technologies - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/visual-basic-programmer-at-gallant.html


Multiple Job Positions in a Manufacturing Company - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/multiple-job-positions-in-manufacturing.html


Mechanical Engineers - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/mechanical-engineers-saudi-arabia.html


Secretary for Trading Correspondences - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/secretary-for-trading-correspondences.html


System Analyst - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/system-analyst-saudi-arabia.html


Male Indian Accountant - Jafza, UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/male-indian-accountant-jafza-uae.html


IT Project Manager (Software) - JAFZA, UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/it-project-manager-software-jafza-uae.html


Senior Planning Advisor - UAE
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/senior-planning-advisor-uae.html


Civil Engineer Site - Qatar
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/civil-engineer-site-qatar.html


Multiple Accounts Jobs in a Food Retail Organization - Bahrain
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/multiple-accounts-jobs-in-food-retail.html


Female Executive Secretary - Kuwait
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/female-executive-secretary-kuwait.html


Sales and Operation Executive - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/sales-and-operation-executive-saudi.html


Multiple Job Positions (Engineer) - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/multiple-job-positions-engineer-saudi.html


Autocad Draftsman - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/autocad-draftsman-saudi-arabia.html


IT Manager - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/it-manager-saudi-arabia.html


Multiple Job Positions in a Korean Construction Company - Saudi Arabia
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/multiple-job-positions-in-korean.html


Human Resource Officer - Kuwait
>>Tuesday, March 23, 2010
http://www.jobshob.org/2010/03/human-resource-officer-kuwait.html


Please visit http://www.jobshob.org for more jobs OR subscribe to our RSS feed by adding http://feeds.feedburner.com/jobshob to your RSS readers.

Regards

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...