நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, May 13, 2012

Engineering Manager Project - Siemens AG


Engineering Manager Project - Siemens AG

What do I need to qualify for the job?
·         Bachelor Degree in Engineering (preferred electrical)
·         Knowledge acquired in 5 to 8 years in erection / engineering / commissioning activity with varying duties/functions
·         Excellent command in English (Read and Written)
·         Experience in turnkey projects
·         Familiar with quality management processes

What are my responsibilities?
·         Assess contract/project requirements, relevant design conditions and identify limitations and propose improvements. Collect and process data required for design work
·         Prepare models, drawings, bills of material and other specifications
·         Liaise with other Engineering Departments to correctly engineer the interfaces
·         Develop solutions for design, manufacture and operating issues
·         Transfer of relevant technical data to design sheet/technical report/technical documentation and issue to all relevant groups including draughtsperson
·         Selection of appropriate material from those available and advice on applications
·         Complete design calculations
·         Ensure that the component/system is feasible, practical and cost effective
·         Prepare and issue approved technical information in the appropriate system
·         Compare with previous designs, advise on appropriate references or initiate new design
·         Creation and modification of complex specifications and technical documentation
·         Check all personal work before submitting for approval
·         Check and approve models, drawings and BOM's within their area of competence
·         Provide task based man hour estimates and durations to support planning processes and provide feedback to Engineering Manager Project regarding project progress issues
·         Prioritize and schedule own work and that of a small team, and escalate conflicts and delays in a timely manner
·         Provide input for the Engineering reporting process
·         Identify technical, quality, schedule and budget risks and escalate to section manager or nominee with potential mitigation strategies or solutions
·         Interface with others to ensure the "design intent" is carried through to completion
·         Participate in the development of rules and tools
·         Give technical support to and give presentations within Siemens, to customers, industry events, or a partner company as required with the support of the section manager
·         Abide by and comply with the Company Code of Ethics and Business Conduct Guidelines and confidential information     

Apply Online

https://jobsearch.siemens.biz/career?company=Siemens
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...