நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, December 5, 2011

Job Opportunities in Dar-al – Riyadh , K.S.A.
ASSALAMU ALAIKUM
 
JOB IN Dar Al Riyadh Consultants. Saudi Arabia
 
Dear All
Dear Muslim Brothers !!!!


I am Forwarding you a very important information regarding Job Opportunities in Dar-al – Riyadh , K.S.A.

As a Muslim Brother, Please Forward this Mail to all Muslim Brothers who have lost their Jobs, or who are looking forward to change their Jobs.They are many needy Muslim Brothers in our Community.

Remember, this act is
Sadqae-Jariya , who knows, your one click might change someone's life and all the fortune he will be cherishing from this Job will be credited to your account (AAMAL-NAAMA).

PLEASE SPEND SOME FEW MINUTES AND FORWARD THIS MAIL.

The website of the company is: http://www.daralriyadh.com/

And the direct link to Jobs is:
http://www.daralriyadh.com/Careers/CurrentOpenings.aspx?pid=1bb1d14b-a1b0-4e70-a917-c7d3b50c465d&sid=fa276aa2-547c-444f-a04c-11212335f669

HELP OTHERS FOR THE SAKE OF ALLAH AND ALLAH WILL HELP YOU !!!

MAY ALLAH (SWT) BLESS US IN OUR ACTIONS AND NI YAAH. AAMEEN!!!!
 
Apply  On Line:
 
 
Job Openings
#
1
Planner/Scheduler
Gis
3
31 Dec 2011
2
Surveyor
Gis
5
31 Dec 2011
3
Photogrammetry
Gis
5
31 Dec 2011
4
Gis Analyst
Gis
12
31 Dec 2011
5
Sp P&Id Administrator
Instrument
5
31 Dec 2011
6
Spi Intool Administrator
Instrument
5
31 Dec 2011
7
Sr. Piping Design Engr
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
8
I&C Design Engineer
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
9
Rotating Equipment Engineer
Petrochemical, Oil & Gas
15
31 Dec 2011
10
Sr.Process Design Engineer
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
11
Electrical Design Engineer
Electrical
5
31 Dec 2011
12
Civil Design Engr
Electrical
5
31 Dec 2011
13
Turnaround Planning Engineer
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
14
Maintenance Planning Engineer
Electrical
10
31 Dec 2011
15
Process Engineer
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
16
Process Engineer
Materials
5
31 Dec 2011
17
Process Safety Engineers
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
18
Instrumentation Reliability Engineers
Petrochemical, Oil & Gas
3
31 Dec 2011
19
Electrical Reliability Engineers
Petrochemical, Oil & Gas
3
31 Dec 2011
20
Mechanical Reliability Engineers
Petrochemical, Oil & Gas
5
31 Dec 2011
21
Material And Corrosion Engineers
Materials
3
31 Dec 2011
22
Plant Inspector
Materials
10
31 Dec 2011
23
Plant Inspection Engineer
Materials
15
31 Dec 2011
24
Cad Operator
Communication
3
31 Dec 2011
25
Cad Operator
Structural
3
31 Dec 2011
26
Cad Operator
Civil
3
31 Dec 2011
27
Cad Operator
Piping & Mech
3
31 Dec 2011
28
Cad Operator
Process
3
31 Dec 2011
29
Cad Operator
Instrument
3
31 Dec 2011
30
Cad Operator
Electrical
3
31 Dec 2011
31
Instrument Designer
Instrument
3
31 Dec 2011
32
Electrical Designer
Electrical
3
31 Dec 2011
33
Mechanical Designer
Piping & Mech
3
31 Dec 2011
34
Maintenance Engineer
Instrument
5
31 Dec 2011
35
Maintenance Engineer
Electrical
5
31 Dec 2011
36
Maintenance Engineer
Piping & Mech
5
31 Dec 2011
37
Instrument Design Engineers
Instrument
5
31 Dec 2011
38
Electrical Design Engineer
Electrical
5
31 Dec 2011
39
Mech Design Engr
Piping & Mech
5
31 Dec 2011
40
Project Engineer
Instrument
5
31 Dec 2011
41
Project Engineer
Electrical
5
31 Dec 2011
42
Project Engineer
Piping & Mech
10
31
 
 
Thanks and Regards
 
 
Darulmarva,Charity Trust , India
----------* Serving the people *-------------
Nagercoil, India
 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...