நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, December 8, 2011

Give your buddy a promising career this winter

muhammad.a@tcs.com

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Delta Park Eden, Plot B-1, Block EP & GP, Sector 5, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata 700 091
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java- Springs/hibernate/core java 4 - 6 yrs Overall 4-6 yrs exp with Minimum 3-4 years experienced CoreJava+Spring+Hibernate (all skills mandatory)
iLOG Rules 3 - 5 yrs   Minimum exp 2 years
 - At least 1+ years of experience in iLOG BRMS
 - Creation of Business Object Model, Business rules & technical rules/java functions within iLOG.
 - Creation of Design Documents.
 - Interaction with onsite/client team - Should have good communication skill.
Senior Voice/IP Telephony Engineer 7 - 10 yrs IPT experts (IP telephony) with 3-7 years of hands on experience of deploying CUCM (Cisco Unified Communications Manager). Exposure to Gateways, Gatekeepers, Call Manager and Unity is a must. Installation & Configuration of CUCM , Unity , Contact Centre, Presence & Voice Gateways. Configuring call control protocols H.323, MGCP and SIP. Implement CISCO Call Manager Express , Cisco Unity Express , Cisco L2 & L3 Switches. Troubleshooting and Maintenance of Cisco Call Manager SRST. Backup and Restore Operations. Coordinating with Cisco TAC for escalated issue and performing troubleshooting with TAC engineers
Experience in Technical documentation:- HLD/LLD/NIP , operational handover and End user training document
PSTN Provisioning
Technical Architect - Exchange Administrator 10 - 12 yrs Design and Build MS Exchange infrastructure. Creation of new messaging infrastructure, Front End and Backend servers and Associated storage; Strong experience in Migration. Implementing collaboration services on messaging ( Instant messaging , Microsoft Office communicator , live meeting, Mail Flow Management; Knowledge of different Email Gateway implementation (Brightmail, Ironport, MimeSweeper, TMG etc)
Technical Architect OR Subject Matter Expert - Wintel / Vmware 7 - 10 yrs Planning, Designing and deploying Wintel infrastructure. Experience in Windows 2003, 2008; Active Directory, Microsoft Terminal services , Windows Clustering, Network Load balancing; Vshpere 4.1, ESX build and maintenance. Knowledge of Windows network infrastructure ( DHCP, DNS, WINS); Storage, Networking, Firewall and backup Applications/ devices; VM creation, template creation and upgradation, P2V and V2V migration

Date 8-Dec-2011 (Thursday)
Venue TCS, Kensington,Wing B, Grnd floor,Recruitment Bay,Hiranandani Builders Special Economic Zone,Powai, Mumbai - 400 076
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Testing 3 to 5 years Manual Testing with PL / SQL

Date 9-Dec-2011 (Friday)
Venue TCS, Kensington,Wing B, Grnd floor,Recruitment Bay,Hiranandani Builders Special Economic Zone,Powai, Mumbai - 400 076
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 7 years Java/ J2EE & Java with Springs , Struts and Hibernate

Date 9-Dec-2011 (Friday)
Venue Gateway Park, Akruti Business Port, MIDC, Andheri
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 7 years Java/ J2EE & Java with Springs , Struts and Hibernate

Date 11-Dec-2011 (Sunday)
Venue TCS Yantra Park, Subhash Nagar, Pokharan Road No 2, Thane {W} 400601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 7 years Java/ J2EE & Java with Springs , Struts and Hibernate
Informatica 3 to 6 years Informatica
Cognos 3 to 8 years Hands on Experience inCognos
Datastage 6 to 10 years Datastage
Performance Testing 3 to 5 years Peformance testing with Loadrunner
Automation Testing 3 to 7 years Automation Testing [QTP]
Siebel 4 to 7 years Siebel CRM
Siebel 4 to 7 years Siebel EAI
Net cool 2 to 6 years Net cool
Cramer 2 to 6 years Cramer
Oracle Finance – Functional 3 to 7 years Oracle Finance – Functional
Oracle Finance – Technical 3 to 7 years Oracle Finance – Technical
Oracle apps Distribution 3 to 7 years Oracle apps Distribution
Oracle SOA Architect 6 to 10 years Oracle SOA Architect
Open System 3 to 5 years Unix and  PL /SQL - Production Support
Open System 3 to 5 years Unix or Perl with SQL
Testing 3 to 5 years Manual Testing with PL / SQL
Visual Basic Application 3 to 4 years Visual Basic Application, Access and Excel
SAP 4 to 7 years SAP APO, SAP Testing, SAP PPQM, SAP CRM Technical
Peoplesoft Technical 4 to 7 years Peoplesoft Technical – People Tool, SQR

Date 11-Dec-2011 (Sunday)
Venue Akruti Business Port, Gateway Park,  Road NO. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 7 years Java/ J2EE & Java with Springs , Struts and Hibernate
Informatica 3 to 6 years Informatica
Cognos 3 to 8 years Hands on Experience inCognos
Datastage 6 to 10 years Datastage
Performance Testing 3 to 5 years Peformance testing with Loadrunner
Automation Testing 3 to 7 years Automation Testing [QTP]
Siebel 4 to 7 years Siebel CRM
Siebel 4 to 7 years Siebel EAI
Net cool 2 to 6 years Net cool
Cramer 2 to 6 years Cramer
Oracle Finance – Functional 3 to 7 years Oracle Finance – Functional
Oracle Finance – Technical 3 to 7 years Oracle Finance – Technical
Oracle apps Distribution 3 to 7 years Oracle apps Distribution
Oracle SOA Architect 6 to 10 years Oracle SOA Architect
Open System 3 to 5 years Unix or Perl with SQL
SAP 4 to 7 years SAP APO, SAP Testing, SAP PPQM, SAP CRM Technical
Peoplesoft Technical 4 to 7 years Peoplesoft Technical – People Tool, SQR

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Sevices, 154-B,Block  A, Sector 63 Noida
Registration Time 10.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Oracle DBA 4 + Yrs Oracle 9i/10g/11i database administration on UNIX/LINUX/WINDOWS platform.
IIS Web Admin 3+ Yrs IIS Web Administration
Storage Admin 3+ Yrs L2/L3 System Administration with experience in any one of the following NetApp/EMC
Citrix Admin 3+ Yrs Citrix Administration for atleast 3 years is must.
Linux with HP Unix 4+ Yrs Linux with HP Unix
SQL DBA 3+ Yrs SQL DBA.
Solaris Admin 3+ Yrs Solaris Admin
Tibco 3+ yrs Tibco
AS400 3+ yrs AS400
Hyperion Financial Management Applications 3+ yrs Development and maintainaining Hyperion Financial Management Applications, including forms, business rules, calc scripts and security, Development and maintainaining Oracle HFM/Essbase applications
MOSS 3+ yrs MOSS
Websphere Message Broker (WMB) 3+ yrs Websphere Message Broker (WMB)
OBIEE 3+ yrs OBIEE
Oracle Apps DBA 3+ yrs Oracle Apps DBA

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services, Plot No. 362-263, Phase IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana 122016
Registration Time 10.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Tibco 3+ yrs Tibco
Tech Analyst- Payment Engine Product  (Design) 5+ ys Tech Analyst- Payment Engine Product  (Design), Banking experience is mandatory  
Business Analyst -Payment Engine Product (tests) 5+ ys Business Analyst -Payment Engine Product (tests), Banking experience is mandatory
Business Analyst -Post Finance Payment Implementation (Functional specifications- PF Gap) 6+ ys Business Analyst -Post Finance Payment Implementation (Functional specifications- PF Gap), Banking experience is mandatory
Tech Analyst- Post Finance Payment Implementation  (Interface Specs+NFR- PF) 6+ ys Business Analyst -Tech Analyst- Post Finance Payment Implementation  (Interface Specs+NFR- PF) , Banking experience is mandatory
Tech Analyst- Post Finance Payment Implementation  (customization Design) 6+ ys Tech Analyst- Post Finance Payment Implementation  (customization Design)  , Banking experience is mandatory
Test Engineers- Post Finance Payment Implementation   3+ ys TTest Engineers- Post Finance Payment Implementation  , Banking experience is mandatory
Websphere Message Broker (WMB) 3+ yrs Websphere Message Broker (WMB)

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue TCS, DLF Akruti, Block No. 1A, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi Phase III, Pune.
Registration Time 10.00 Am to 2:00 Pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Datastage 3-6 years Data Stage Development.
PL/SQL Production Support 3-7 years PL SQL Production Support. Ready to work in 24*7 environment. Experiencee in Unix & Autosys. Preferably from Banking domain.
ASP.NET + SQL 3-6 years Strong hold in ASP.NET 3.5, C#.Net, SQL Server 2008/2005,  Web Application Development, Windows Jobs and Services Development, SQL Queries and experience in UML, Messaging.  Silverlight, WCF.
SAP HCM 3-6 years SAP HCM
QAD - MFG PRO 3-6 years Good understanding of all modules of MFG/Pro, Should have extensive work experience on support projects. Analysis, design and development of applications using MFG/Pro and Progress
MS Dynamics 3-6 years MS Dynamics AX, NAV.
MS Dynamics
(Technical & Functional)
3-6 years Testing and test automation experience (preferably in C# .NET) with minimum 2 years experience in Dynamics AX experience, X++

Date 11-Dec-2011 (Sunday)
Venue Nyati Tiara, Survey No. 103/A-1/129, Nagar Road, Yerwada, Pune 411 006
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 7 years Java/ J2EE & Java with Springs , Struts and Hibernate
Informatica 3 to 6 years Informatica
Cognos 3 to 8 years Hands on Experience inCognos
Datastage 6 to 10 years Datastage
Performance Testing 3 to 5 years Peformance testing with Loadrunner
Automation Testing 3 to 7 years Automation Testing [QTP]
Siebel 4 to 7 years Siebel CRM
Siebel 4 to 7 years Siebel EAI
Net cool 2 to 6 years Net cool
Cramer 2 to 6 years Cramer
Oracle Finance – Functional 3 to 7 years Oracle Finance – Functional
Oracle Finance – Technical 3 to 7 years Oracle Finance – Technical
Oracle apps Distribution 3 to 7 years Oracle apps Distribution
Oracle SOA Architect 6 to 10 years Oracle SOA Architect
Open System 3 to 5 years Unix and  PL /SQL - Production Support
Open System 3 to 5 years Unix or Perl with SQL
SAP 4 to 7 years SAP APO, SAP Testing, SAP PPQM, SAP CRM Technical
Peoplesoft Technical 4 to 7 years Peoplesoft Technical – People Tool, SQR

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue TATA Consultancy Services, Kohinoor Park (e Park), Kondapur, Near. Kothaguda X Road, Hyderabad-500 081.
Registration Time  9:30 AM-12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java/J2EE Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Java with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on J2EE platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
C++ Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using C++ with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on C++ platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
Mainframes Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Mainframes;
Basic Knowledge of application development frameworks on Mainframes platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
.Net Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using .Net with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on .Net platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
Oracle PL/SQL Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Orace PL/SQL;
Basic Knowledge of application development frameworks on Oracle PL/SQL platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
MSBI 3-6 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
MSBI testing 3-6 years Strong  hands on experience on SSAS.Experience on SSIS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008 is also required
.net 3.5/4.0 3-7 years 3+ years of experience in .Net 3.5/4.0 plus any one of the below is madatory, WCF, WPF,SQL
MOSS 3-6 years .Net or Microsoft technologies of which at least 2 yrs of relevant experience in WSS and MOSS.
IP Networking 3-8 years C++
Linux
Socket Programming
L2/L3 Networking
Networking domain knowledge e.g. VLAN, VRF, QoS
SDET 4-6 years Strong C#, MS SQL  Server, T-SQL query,Functional test case design and execution,Smoke testing,Coded UI, Coding on C#, working with VSTS 2010
Oracle apps SCM-technical 4-7 years Oracle APPS SCM - OM / PO / INV / BOM Oracle Applications R12,reports,forms
Oracle apps finance - technical 4-7 years Oracle AR/GL/AP Oracle Applications R12,reports,forms
Oracle apps Finance functional 4-7 years Functional experience in AP, AR, GL, FA, CE Module Oracle Applications R12
Oracle apps SCM functional 4-7 years Functional experience in SCM - OM / PO / INV / BOM Oracle Applications R12
HP Unix 3-8 years HP Unix
Linux admin 3-8 years Core Linux admin
Security operation center 5-8 years information security,SOX(Sarbanes Oxely),Audits
Oracle Apps DBA 3-8 years Apps DBA.Good communication skills
JAVA core/ Hibernate/J2EE 3-7  years JAVA core/ Hibernate/J2EE
Mainframes IMS/AS400 3-7  years Mainframes IMS or AS400
Storage 3-7 years Netapp/EMC/Veritas netbackup

Date 7-Dec-2011 (Wednesday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 4 – 6 years Java

Date 8-Dec-2011 (Thursday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 4 – 6 years Java
Peoplesoft Finance 3 – 6 years Peoplesoft Finance
Abinitio 3 – 7 yrs Abinitio

Date 8-Dec-2011 (Thursday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
EMC Storage L2 3-8 years EMC Storage Admin L2

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 – 7 yrs Java
Natural Adabas 3 – 7 yrs Natural Adabas
Abinitio 3 – 7 yrs Abinitio
Peoplesoft Financial 4 – 6 years Peoplesoft financial
SAP – SD 3 – 7 years SAP – SD
SAP – BI 7 – 10 years SAP – BI
SAP – FICO 3 – 7 years SAP – FICO
AS 400 3 to 7 RPG, Synon

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Data Networking L2 3-7 years Data Networking L2
Oracle DBA 5-10 years Oracle DBA (5+yrs of experience)
Weblogic Admin L2 3-7 years Weblogic Admin L2

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00 Am -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java Developers 4+yrs Java  with springs and hibernate-Development experience
ATG Developer 4+yrs ATG Development Experience
WCS Developer 4+yrs WCS Development Experience
NMS Developer 4+yrs Core Java, XML, OOAD
Telecom - NMS/EMS, Data models
Understanding of SNMP, Corba
Experience in Eclipse
Solaris/Linux and Windows
Informatica Developer 4+yrs Informatica Development Experience
Hyperion Essbase Developer 4+yrs Business Analyst with 2-4 years of Support experience in the Finance domain.
Excellent Hyperion Essbase skills
Excellent Hyperion Planning skills Very good Hyperion DRM  skills Excellent verbal and written communication skills
Intermediate knowledge of Excel (basic formulas and some intermediate functions)Good Understanding of hierarchy structures, nodes, leaf nodes, etc Experience in working/supporting Financial reporting applications/tools highly desirable.
Oracle Apps Technical 4+yrs Oracle Apps finance, SCM experience
PS HRMS Techno Functional 4+yrs PS HRMS Techno functional Experience
Design Lead/ Design engineer – engines 4+yrs Design exp in automotive engine Fuel, cooling,Exhaust, Air intake
Catia V5
Flow simulation engineer 4+yrs Expertise in use of 1D fluid simulation software (ideally GT-Cool, or GT-Power, Flowmaster, KULI, AMESIM) or similar fluid and thermal analysis software.
Conduct vehicle-level simulation of powertrain cooling systems for a variety of vehicles and steady-state and transient drive cycles to determine system thermal and hydraulic performance
Stackup engineer 3-8 yrs Vis-VSA, CeTOL, Engine stacks, automotive vehicle VSA, FEAD analysis
CFD meshing engineer 3-4 yrs ANSA or Hypermesh experience of 2 to 3 years (its great if its ANSA)
Meshing experience for CFD analysis
Automotive background
Product Engineer (Int/Ext) 4+yrs Product Engineers with  Passanger  Car Automotive experience in any one of the systems below Luggage Floor Trim, Luggage Side Trim, Cockpit module (CPM), Instrument panel, Center console, FR/RR Bumper, RR Spolier and  Molding. Head Lamps, Small Lamps .
Familiarity & working experience in CAD Software like NX I-deas and UG NX is preferred
Product Engineer (Body) 4+yrs Product Engineers with  Passanger  Car Automotive experience in any one of the systems below , Body side inner/Outer,Back door, Rear door, Hood,Fender
Detailed Knowledge &  Design exposure on a specific Automotive sub system / Component mentioned above is Must.
Familiarity & working experience in CAD Software like NX I-deas and UG NX is preferred.
Design Engineer - CAD NX I-deas 4+yrs Well versed in Solid Modeling and Surface modeling using NX I-deas
Experience in Assembly, Drafting and detailing of Automotive Plastic parts
Knowledge in GD & T
Experience in Ideas/Unigraphics will be added advantage
DSP - Video Codec SQA 3-5yrs Basics of DSP and   Image processing and video coding and good programming skills in C
• Experience in Call sequence testing, Profiling, experience in usage of memory leak checking tools, test case development and test scripting
• Testing methodology (such as regression testing, Integration, black box, whitebox testing etc),
• Test planning and design (Test system development, Identification of test cases, test implementation, Test report generation)
C++, DLNA 4-6yrs Strong in C & C++ coding
• Good in Linux internals
• Good in Networking
• Knowledge on DLNA domain is preferable
Java Script 4-6 yrs Very good Knowledge of Java scripting and multimedia applications on web.
•  Knowledge of HTML 5 and Networking  is added advantage.
C, C++ & Audio Domain Testing 3-5yrs Good in Audio domain and has strong C/C++ skill set.
• Test case development in C/C++ for API based testing.
• Candidates should have strong domain knowledge as specified
C, C++ & Networking   3-5yrs Good in network protocols such as tcp/ip, UDP, libhttp/libhttps etc and has strong C/C++ skill set.
• Test case development in C/C++ for API based testing.
• Candidates should have strong domain knowledge as specified
Windows Application testing(WDM) 4+yrs Windows application level test engineers with Automation skill are preferred.
• Automation skills in Bat file, power shell scripting.
• Resources are required for testing & maintenance.
• Knowledge of WDM driver is preferable
Windows Application testing (COM, MFC) 4+yrs Windows application level test engineers with Automation skill are preferred.
• Automation skills in Bat file, power shell scripting.
• resources are required for testing & maintenance.
• Knowledge of COM, MFC is preferable.
Linux Kernel 4+yrs Experience in Linux kernel and testing is mandatory skills.
• Must requirement:
• Humble, hardworking, good listener and professional person
• Experience in developing Linux drivers and verifying them
• C language coding and debugging skills
Graphics Engineer 3 to 6yrs Good programming skill in C, C++
• Experience in OpenGL/DirectX
• Good knowledge of Graphics libraries such as Open GL ES
• Understanding of 3D graphics concepts and OO principles
•  Strong analysis and debugging skills
Embedded Software Developer 4+yrs Developing/testing software in C and Assembly on Intel X51, X251 platforms or similar controllers
•  Must have worked with interrupts, timers, virtual memory, physical memory and other peripherals
•  Must have an excellent grasp of the microcontroller environment and C data structures
• Experience in Agile methodologies will be an added advantage
Windows Device Driver developer 4+yrs C/C++ development experience
• Windows driver development (Windows XP and Windows 7 using WDK/WDM)
• Kernel Mode Driver Debugging experience is a Must.
• Windows System Programming for Networking (sockets)
• Experience in developing PC/SC device Drivers for Smart Card Readers with exposure to T=0, T=1 protocols is desirable
.NET application development 3-5yrs GUI programming using WPF/Windows Forms
• .NET framework 3.5 and above
• Strong in OO concepts
• Knowledge of design patterns
• XML with XSL Transformation
• Socket and Multi threaded programming in .NET
• Good experience in software development and testing methodologies

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9:00 Am -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Service Desk 2-3yrs It's a  voice based process.. International call taking experience is required.
Documentum DBA 3-6 yrs Documentum DBA Experience
Storage and Back Up 4+yrs At least two years of experience on Data protection manager-2007/2010 and Arc Serve backup  or Work experience on any other backup software.
Experience on Backup configuration and restore on these technologies.
Work experience on windows and active directory
At least two years of experience on HP and NetApps storage
At least two years of experience on HP and Fujustiu Tape library.
MS Exchange 2007 Admin 4+yrs Minimum 2 years experience on the Exchange Server Administration (Exchange 2007 \2010)
Knowledge on Active directory (Windows 2003,2008 or 2008 R2)
Knowledge on MS Exchange 2007 cluster setup.
Experience on mail flow in exchange 2007
Knowledge on client side issue\troubleshooting experience (outlook 2003,2007 and 2010)
Experience on Blackberry Enterprise server Version 4.1 or above
Experience on Office communicator Server 2007 or Lync 2010

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue International Tech Park, Innovator,10th floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00 Am -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP ABAP WDA 4+yrs SAP WDA
SAP ABAP OOPS 4+yrs SAP ABAP oops
SAP SD 4+yrs SAP SD
SAP FICO 4+yrs SAP FICO

Date 10-Dec-2011 (Saturday)
Venue Vismaya Building, Infopark Kochi
Registration Time 9:00 Am -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Android developers 4+yrs Android Development Experience
iphone Developer 4+yrs iphone Development Experience
Hadoop 4+yrs Hadoop Experience* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • Copy of PAN Card #
 • Class 10 Mark-Sheet
 • Class 12 Mark-Sheet
 • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
 • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
 • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
 • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

  TCS Eligibility Criteria
 • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
 • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

  3 Simple Steps to Refer your buddy
  Step 1: Create buddy's profile  
  Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

  Step 2: Ask buddy to confirm profile
  Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

  Step 3: Ask buddy to upload resume
  Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

  To Know more about BYB
  Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

  For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111)
  write to us at  tcs.budzee@tcs.com  or  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

  Feedback
  Please share with us your feedback on Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...