நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 19, 2011

Fwd: Interview in MUMBAI 24th, 25th & 26th September 2011

>
---------- Forwarded message ----------
From: Shameem Abdul Kader <shamchem17@gmail.com>
Date: 2011/9/18
Subject: Fwd: Interview in MUMBAI 24th, 25th & 26th September 2011
To: tntjjob <tntjjob@gmail.com>


******* Reference to advertisement release**d on 7th September 2011, kindly
note that the final walk-in client*

*interview dates has been rescheduled to 24th, 25th & 26th September 2011,
between 9AM to 3PM** at *

*Hotel Trident,*

*Next to Air India Building, *

*Nariman Point, Mumbai 21. *

*For Managerial position to be interviewed on 22nd & 23rd September
2011 instead
of 17th to 18th September 2011 *******

* **CURRENT OPENINGS (MAADEN PHOSPHATE) ::*

*:: JOB ORDER-GG043 ::**POSITION*

*JOB ID*

* TECHNICAL DEPARTMENT*

 *SUPERINTENDENT
DESIGN*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244808&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04317

 *SR. MECHANICAL
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244829&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04318

 *SR. CIVIL ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244831&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04319

 *ELECTRICAL ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244852&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04320

 *SR. ELECTRICAL
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244859&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04321

 *COST ESTIMATOR*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244864&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04322

 *MECHANICAL ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244866&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04323

 *INSTRUMENT ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244868&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04324

 *INSPECTION ENGINEERS*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244869&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04325

 *SENIOR INSTRUMENT
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50247998&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04326

 *INSPECTION MANAGER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50247999&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04327

 *INSPECTION SUPERINTENDENT*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248002&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04328

 *PROCESS ENGINEER SUPERINTENDENT -
AMMONIA*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248004&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04329

 *PROCESS ENGINEER SUPERINTENDENT - DI-AMMONIUM PHOSPHATE
(DAP)*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248005&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04330

 *PROCESS ENGINEER,
AMMONIA*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248007&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04331

 *PROCESS ENGINEER,
DAP*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248008&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04332

 *PROCESS ENGINEER, SULFURIC ACID
SAP*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248011&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04333

 *PROCESS ENGINEER,
UTILITY*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248012&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04334

 *COMPENSATION AND BENEFITS
SPECIALIST*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50288761&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04336

 *COST ACCOUNTANT*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50288764&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04337

 *PLANNING TEAM
LEAD*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50288711&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04338

 *SR. TURNAROUND PLANNING
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50288714&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04339

*MAINTENANCE DEPARTMENT*

 *INSTRUMENTATION MAINTENANCE
MANAGER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244750&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04301

 *INSTRUMENT ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244767&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04302

 *DISCIPLINE TRAINER
INSTRUMENT*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244770&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04303

 *PLANNING & ASSET MANAGEMENT (RELIABILITY)
MANAGER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244773&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04304

 *ELECTRICAL / INSTRUMENTATION PLANNING
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244775&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04305

 *MECHANICAL PLANNING
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244780&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04306

 *INSTRUMENTATION
SUPERVISOR*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244782&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04307

 *ANALYZER TECHNICIAN*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244796&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04309

 *RELIABILITY INSTRUMENTED SYSTEM ENGG, (RIS
ENGG)*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244798&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04310

 *RISK BASED INSPECTION ENGINEER, (RBI
ENGINEER)*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244800&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04311

 *MECHANICAL ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244801&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04312

 *ELECTRICAL ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244802&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04313

 *RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE ENGG, (RCM)
ENGG*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244805&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04314

 *ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50244807&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04315

 *ORACLE EAM SYSTEM
ENGINEER*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50247986&bc=INT&searchuser=ggheewala>

GG04316*OPERATIONAL DEPARTMENT **(For Online Apply)**SHIFT SUPERVISOR - MATERIAL
HANDLING*<http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248074&bc=INT&searchuser=ggheewala>Apply  online :
http://www.timesjobs.com/candidate/JobDetailView.html?from=submit&adId=50248074&bc=INT&searchuser=ggheewala

GG04335*Online Apply : http://www.ggheewala.com/maaden.asp*

*G.Gheewala*

*Head Office: Mumbai *

202, Bombay Market, Tardeo Road, Mumbai 400 034. Maharashtra, India.
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

*Branch Office: Bangalore**

*40/1, Bellary Road, Ganga Nagar, Bangalore, 560 032. Karnataka,India.
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...