நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, September 24, 2011

Urgent Requirement - SABIC Mega Project


--
Regards,


Ahammad Ameen KP

Mechanical Inspector, Inspection Dept.

Saudi Kayan Petrochemical Company

A SABIC Affiliate

Jubail Industrial City 31961

Saudi Arabia


 


Core Team    
No Description No of Required Cndidates Remarks
1 Instrument Engineer 1  
2 Control System Engineer 1  
3 Civil Engineer 1  
4 Mechanical Engineer (Static) 1  
5 Electrical Engineer 1  
6 Mechanical Engineer (Rotating) 1  
7 Project Engineers 5  
8 Lead Project Control 1  
9 Project Control Engineer 2  
10 SAP Support Exective 1  
11 Lead Quantity Surveyor (Civil) 1  
12 Lead Quantity Surveyor (Civil) 1  
13 Lead Accountant 1  
U&O Project    
Construction    
No Description No of Required Cndidates Remarks
1 Project Engineer 1  
2 Safety Supervisor 3  
3 Civil 2  
4 Piping 2  
5 Mechnichal 2  
6 Instrument 1  
7 Electrical 2  
Quality      
8 Civil Inspector 2  
9 Electrical Ispector 2  
10 Piping Inspector (one Welder) 3  
11 Mechnichal Inspector 1  
12 Instrument Inspector 3  
PTA Project Project    
Project Management    
No Description No of Required Cndidates Remarks
1 Secretary 1  
2 Accountatnt 1  
Construction    
1 Construction Manager 1  
2 Construction Superintendent 2  
3 Interface Coordinator 1  
4 Safety Lead 1  
5 Safety Supervisor 2  
6 Civil Supervisor 2  
7 Piping Supervisor 2  
8 Mechnichal (Static) Supervisor 2  
9 Mechnichal (Rotating) Supervisor 2  
10 Instrument Supervisor 2  
11 Electrical Supervisor 2  
Quality      
12 QA/QC Lead 1  
13 Civil Inspector 1  
14 Electrical Ispector 1  
15 Piping Inspector  2  
16 Mechnichal (Static) Inspector 1  
17 Mechnichal (Rotating) Inspector 1  
18 Instrument Inspector 1  
Aromatics Project Project    
Project Management    
No Description No of Required Cndidates Remarks
1 Accountatnt 1  
2 Project Control 1  
Construction    
3 Construction Superintendent 1  
4 Interface Coordinator 1  
5 Safety Lead 1  
6 Safety Supervisor 2  
7 Civil Supervisor 2  
8 Piping Supervisor 1  
9 Mechnichal (Static) Supervisor 1  
10 Mechnichal (Rotating) Supervisor 2  
11 Instrument Supervisor 2  
12 Electrical Supervisor 1  
Quality      
13 QA/QC Lead 1  
PET-II Project Project    
Construction    
No Description No of Required Cndidates Remarks
1 Construction Superintendent 2  
Quality      
2 Civil Inspector 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
You may not need These jobs, but it may be of interest to someone around you. So pass it to Others. It is easy to help others.
* DO FOR ALLAH, ALLAH WILL DO FOR YOU.......

www.nicheoftruth.org
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...