நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

Programme Analyst – Private Sector - UNDP, Kuwait


Programme Analyst – Private Sector - UNDP
 
Education: 
 • Master's Degree or equivalent in Business Administration, Public Administration, Economics, Political Sciences, Social Sciences or related field.
Experience: 
 • 2 years of relevant experience at the national or international level in providing management advisory services, hands-on experience in design, monitoring and evaluation of development projects. Experience in the usage of computers and office software packages, experience in handling of web based management systems.
Language Requirements: 
 • Fluency in the UN and national language of the duty station.
Functional Competencies:    
Advocacy/Advancing A Policy-Oriented Agenda: Preparing information for advocacy
 • Identifies and communicates relevant information for a variety of audiences for advocating UNDP's mandate
Results-Based Programme Development and Management: Contributes into results through primary research and analysis

 • Assesses project performance to identify success factors and incorporates best practices into project work;
 • Researches linkages across programme activities to identify critical points of integration;
 • Monitors specific stages of projects/programme implementation;
 • Analyzes country situation to identify opportunities for project development;
 • Participates in the formulation of project proposals and ensures substantive rigor in the design and application of proven successful approaches and drafts proposals accordingly.
Building Strategic Partnerships: Maintaining a network of contacts
 • Maintains an established network of contacts for general information sharing and to remain up-to-date on partnership related issues;
 • Analyzes and selects materials for strengthening strategic alliances with partners and stakeholders.
Innovation and Marketing New Approaches: Enhancing processes or products
 • Generates new ideas and proposes new, more effective ways of doing things;
 • Documents and analyses innovative strategies/best practices/new approaches.
Resource Mobilization (Field Duty Stations): Providing inputs to resource mobilization strategies
 • Analyzes information/databases on potential and actual donors; .
 • Develops a database of project profiles.  Identifies opportunities for project proposals for presentation to donors
Promoting Organizational Learning and Knowledge Sharing: Basic research and analysis
 • Generates new ideas and approaches, researches best practices and proposes new, more effective ways of doing things;
 • Documents and analyses innovative strategies and new approaches.
Job Knowledge/Technical Expertise: Fundamental knowledge of own discipline
 • Understands and applies fundamental concepts and principles of a professional discipline or technical specialty relating to the position;
 • Possesses basic knowledge of organizational policies and procedures relating to the position and applies them consistently in work tasks;
 • Strives to keep job knowledge up-to-date through self-directed study and other means of learning;
 • Demonstrates good knowledge of information technology and applies it in work assignments;
 • Demonstrates in-depth understanding and knowledge of the current guidelines and project management tools and utilizes these regularly in work assignments.
Global Leadership and Advocacy for UNDP's Goals: Preparing information for global advocacy
 • Identifies and communicates relevant information for advocacy for UNDP's goals for a variety of audiences;
 • Identifies and takes advantage of opportunities for advocating for UNDP's mandate.
Client Orientation: Establishing effective client relationships
 • Researches potential solutions to internal and external client needs and reports back in a timely, succinct and appropriate fashion;
 • Organizes and prioritizes work schedule to meet client needs and deadlines;
 • Anticipates client needs and addresses them promptly.
Core Competencies:
 • Demonstrating/safeguarding ethics and integrity; 
 • Demonstrate corporate knowledge and sound judgment;
 • Self-development, initiative-taking;
 • Acting as a team player and facilitating team work;
 • Facilitating and encouraging open communication in the team, communicating effectively;
 • Creating synergies through self-control;
 • Managing conflict;
 • Learning and sharing knowledge and encourage the learning of others. Promoting learning and knowledge management/sharing is the responsibility of each staff member;
 • Informed and transparent decision making.
Prince2 training and certification, RMG
Apply Online
http://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=27715

 -S.Mohideen Abdul Kadir 
__._,_.___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...