நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

Saudi Vacancies - Urgent

From: Prasanth Jagan <prasanth@tandeemsa.com>


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 11194924      Personal Folder ID: 10965147

Dear ,

Greetings !!!!!

TANDEEM is a Saudi Arabian licensed based employment agency (Recruitment's/ Resumes Services/ Placement of IQAMA Transferable Candidates) working as the Marketing Associate of Garner Human Capital Management Private Limited, SINGAPORE, specializing in recruitment of all professional levels in oil & gas / petrochemical and construction industries. & its subsidiaries of international networks from India, Sri Lanka, Philippines, China, Thailand, Myanmar, Pakistan, Bangladesh and Nepal.
Currently one of our reputed Client is looking for well experienced candidates with the following J.D, So we would like to know your interest & availability for the interview.

Required Documents
1.UPDATED RESUME IN WORD FORMAT

RESUMES MUST CONTAIN FOLLOWING INFORMATIONS ON THE TOP OF FIRST PAGE.

1.NAME:
2.NATIONALITY :
3.POST APPLIED:
4.TOTAL EXP:
5.EXP.IN SAUDI ARABIA
6.CURRENT LOCATION:
7.AVAILABILITY/NOTICE PERIOD:

REQUIREMENTS


1.PROJECT MANAGER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1275)
Job Title : PROJECT MANAGER
Career Level : Senior
Years of Experience : 12-17 Years
Required No. : 05 Nos

 B. S degree in any engineering discipline with minimum 12-17 Project Management Experience in the Petrochemical / Oil Industry.
 Preferably a certified (PMP).
 Excellent communication, leadership qualities and organizational skills.
 Experienced with International Standards, codes and regulations.
 Knowledge of PC software packages related to project management such as Microsoft project.
 Experience In management of sizeable projects, and has the capability to resolve conflict issues during project execution.
 Familiar with Petrochemical HSE requirements

2.PROJECT ENGINEER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1276)
Job Title : PROJECT ENGINEER
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 14 Nos

Job Description:
 Bachelor degree in any engineering discipline with minimum 7-15 years project experience in the Petrochemical / Oil Industry from ITB package preparation up to close out of the project,
 Preferably a certified (PMP).
 Familiar with Invitation to Bid (ITB) process in development and management.
 Fully conversant with engineering drawings, schematic diagrams, engineering standards specs Plot Plans and P&ID's.
 Leader ship qualities, analytical ability, decision making
 Experience In management of sizeable projects, and has the capability to resolve conflict issues during project execution.


3.COST ESTIMATOR(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1277)
Job Title : COST ESTIMATOR
Career Level : Senior
Years of Experience : 10 Years
Required No. : 03 Nos

Job Description:

 B. Sc degree in any engineering discipline with minimum 10 years estimation experience in the Petrochemical / Oil Industry and/ or in an Engineering and Project Management Environment.
 A Member of AACEI and preferably a CCE and CVE
 Extensive knowledge of unit rates, composite rates and productivity.
 Be able to in establishing budgets, cash flow, cost control and analyze project costs.
 Skills in resource planning and loading.
 Hands on experience in Cost estimating software ICARUS K-base, IPM and or other related estimating software

4.MECHANICAL ENGINEER-MACHINERY (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1278)
Job Title : MECHANICAL ENGINEER-MACHINERY
Career Level : Middle
Years of Experience : 0715 Years
Required No. : 08 Nos

Job Description:
 B. S. Degree (preference to M.Sc. Degree) with minimum 7-15 years experience as a rotating Engineer in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries including 8 years minimum work experience in mechanical design with accredited engineering design office.
 Good knowledge of related international codes, practices, regulation and standards.
 Well experience in machinery analysis related to vibration, modal, finite element, rotor dynamic, and life assessment.

5.MECHANICAL ENGINEER HEATERS (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1279)
Job Title : MECHANICAL ENGINEER-HEATERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 05 Nos

Job Description:

 B. S. Degree (preference to M.Sc. Degree) with minimum 7-15 years experience in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries including 10 years minimum work experience in mechanical design (with accredited engineering design office) and specific experience in problem solving and specification of Heaters.
 Well experience in analysis related to stress, wind load, finite element, etc.

6.PROJECT PLANNING & CONTROL ENGINEERS (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1280)
Job Title : PROJECT PLANNING & CONTROL ENGINEERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 04 Nos.

Job Description:
 B. Sc degree in any engineering discipline with minimum 7-10 years experience PROJECT PLANNING AND CONTROL in the Petrochemical / Oil Industry and/ or in an Engineering and Project Management Environment.
 A Member of AACEI and preferably a CCE and CPS
 Extensive knowledge and experience in Project Scheduling of EPC
 Be able to analysis critical information and propose corrective actions/solutions.
 Hands on experience in Project Planning software Primavera, P3e MS Projects, and or other related Planning software.

7.PROCESS CONTROL ENGINEERS(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1281)
Job Title : PROCESS CONTROL ENGINEERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 0715 Years
Required No. : 05 Nos

Job Description:

 B. S. Degree (preference to M.Sc. Degree) in Electrical/Control System Engineering with minimum 7-15 years of post graduate experience in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries; including 8 Years minimum work experience in all Instrumentation and Control System Engineering Design.
 In depth knowledge and experience in all type of industrial field Instruments, Control systems (such as Yokogawa, Honeywell, Foxboro and Fisher control) and machinery controls (surging, vibration, turbines, Etc.)
 Good knowledge and experience in investigation of plant quality control problems related to analytical equipment used in plants such as ABB, Applied-automation, yokogawa, etc.
 Good experience in using PC software packages related to design and sizing of Instrumentation engineering (such as Instrucalc, Flowel, In-tool, etc.).

8.CONTRACT ADMINISTRATOR (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1282)
Job Title : CONTRACT ADMINISTRATOR
Career Level : Middle
Years of Experience : 08 Years
Required No. : 02 Nos.

Job Description:

 Bachelor degree in engineering, law or business – related area, or paralegal certificates with minimum 8 years work experience in major projects.
 Working knowledge of legal terminology & practices, Ability to prepare initial contract drafts. Knowledge of various types of contracts such as LSTK, Cost-plus, Reimpersuble, etc.
 Strong knowledge of EPC contractual issues, commercial methods, contract change management and claims prevention & settlement skills.
 Heavy exposure to overall project contract planning, pre-qualification, Invitation to Bid (ITB) documents

9.DESIGNER-ELECTRICAL/INSTRUMENT/PIPING(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1283)
Job Title : DESIGNER-ELECTRICAL/INSTRUMENT/PIPING
Career Level : Middle
Years of Experience : 05 Years
Required No. : 09 Nos

Job Description:

 Degree in Engineering with minimum of 5 years of experience.
 Excellent knowledge of drafting and all relevant aspect of CAD design software's such as SP-3D , SP-PID, SP-Inst. & SP-Elec.
 Develop detailed drawings and bill of materials, checking feasibility based on site conditions and capable to handle more complex design work.
 Finalize drawing from prepared sketches by Engineers and provide finished innovations and modifications as required.
 Ensures compliance with requirements of codes & standards, specifications, co-procedures and safety regulations.
 Capable to carry out design/drafting of plant modification within the schedule and identify information for new design packages.
 Perform comprehensive checking of drawings done by fellow designers
10.EDMS ENGINEER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1284)
Job Title : EDMS ENGINEER
Career Level : Middle
Years of Experience : 05 Years
Required No. : 03 Nos

Job Description:

 Degree in Engineering with minimum of 5 years experience in administration of Intergraph Smart Plant Applications such as Smart Plant Foundation, Smart Plant Instrumentation, Smart Plant Electrical and Smart Plant 3D. Familiar with all types and categories of engineering documents and drawings including international codes and standards.
 Strong level of understanding of Oracle RDBMS administration and Windows server O/S administration.
 Ability to operate, maintain and enhance the Smart Plant systems environment and applications, analyzing and upgrading applications and performance as required
 Train and mentor Smart Plant applications Users and Editors and liaise with vendors and internal operational support staff to solve technical issues.

11.MECHANICAL DESIGN ENGINEERS(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1285)
Job Title : MECHANICAL DESIGN ENGINEERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 05 Nos

Job Description:

 B. S. Degree with minimum 7-10 years experience as a Mechanical Engineer in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries including 5 years minimum work experience in mechanical design with accredited engineering design office.
 Fully conversant with engineering drawings, schematic diagrams, engineering standards specs and related international codes
 Experienced at preparing detail design-engineering packages for plant modifications and capital projects in any Petrochemical plant.
 Good Knowledge of PC & applicable software related to design engineering of his field.

12.CIVIL DESIGN ENGINEER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1286)
Job Title : CIVIL DESIGN ENGINEERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 04 Nos

Job Description:

 B. S. Degree with minimum 7-10 years experience as a Civil / Structural Engineer in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries including 5 years minimum work experience in civil design with accredited engineering design office.
 Experienced at preparing detail design-engineering packages for plant modifications and capital projects in any Petrochemical plant.
 Fully conversant with engineering drawings, schematic diagrams, engineering standards specs and related international codes
 Detail design experience of civil and structural design calculations using STAAD PRO software.

13.INSTRUMENT/CONTROL SYSTEM DESIGN ENGINEER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1287)
Job Title : INSTRUMENT/CONTROL SYSTEM DESIGN ENGINEER
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 03 Nos

Job Description:

 B. S. Degree in Electrical/Control System Engineering with minimum 7-10 years of post graduate experience in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries; including 5 Years minimum work experience in all Instrumentation and Control System Engineering Design.
 Experienced at preparing detail design-engineering packages for plant modifications and capital projects in any Petrochemical plant.
 In depth knowledge and experience in design related work for all type of industrial field Instruments, Control systems (such as Yokogawa, Honeywell, Foxboro and Fisher control) and as well machinery controls (surging, vibration, turbines, etc.)
 Good experience in using PC software packages related to design and sizing of Instrumentation engineering (such as Instrucalc, Flowel, In-tool, etc.).

14.ELECTRICAL DESIGN ENGINEER(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1288)
Job Title : ELECTRICAL DESIGN ENGINEERS
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 03 Nos

Job Description:

 B. S. Degree in Electrical Engineering with minimum 7-10 years of post graduate experience in Oil & Gas, Refinery and /or Petrochemical Industries; including 5 Years minimum work experience in Electrical Engineering Design with accredited engineering design office.
 In depth knowledge and experience in Electric Power system analysis calculations such as load flow, short-circuit, stability, motor-starting voltage drop, power factor compensation and equipment and cable sizing
 Experienced at preparing detail design-engineering packages for plant modifications and capital projects in any Petrochemical plant.
 In depth knowledge and experience in Electrical power system protection and relay coordination studies.
 Capability in Investigation & Analysis of electrical distribution system or equipment failures and abnormalities, and to provide technical support for the selection and replacement of major electrical equipment such as Transformers and synchronous motors
 High knowledge and experience in design of Industrial electric power generation & distribution systems.
 Good experience in using PC software packages related to design of electrical engineering (such as power systems analysis - ETAP or EDZA)

15.PROCESS ENGINEER (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1289)
Job Title : PROCESS ENGINEER
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-10 Years
Required No. : 03 Nos

Job Description:

 B. S. Degree in Chemical Engineering with a minimum of 7-10 years of experience in Petrochemical Industries, including 5 years in design with accredited engineering design office.
 In depth knowledge of Plant Operations with very good knowledge and experience in Plant troubleshooting.
 Acquainted in process calculations such as Thermal design & rating of Heat exchangers, Pump & Compressor hydraulic, Pressure Relief valve capacity, Hydraulic calculations and line sizing.
 Experienced at preparing detail design-engineering packages for plant modifications and capital projects in any Petrochemical plant.
 Perform Safety reviews and Process Hazard Analysis
 Experience in Process Simulations to validate & analyze plant changes or problems.
Experience in the implementation of advance process control (APC) application to different plant processes.
16.MECHANICAL CONSULTANT--VIBRATION (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1290)
Job Title : MECHANICAL CONSULTANT--VIBRATION
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-12 Years
Required No. : 04 Nos.

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-12 years of experience in Petrochemical Industries.
 Familiar with Bentley Nevada, SKF and other International Vibration Analysis Equipment and Software.
 Experience in Modal Analysis and Operating Deflection Shapes will be an advantage.
 Familiar with International Codes and Standards related to Rotating Equipment example API
 Practical experience in advance noise and vibration problem analysis of industrial compressors, turbines and pumps
 Well acquainted with synchronous, sub-synchronous and other problems on bearings, gearboxes and other related parts


17.MECHANICAL CONSULTANT-CIVIL& STRUCTURAL(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1291)
Job Title : MECHANICAL SONSULTANT-CIVIL&STRUCTURAL
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 02 Nos

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-15 years of experience in Petrochemical Industries.
 Specific experience of civil and structural design calculations using STAAD PRO software.
 Well acquainted with relevant International Codes and Standards.
 Develop and maintain relevant specifications.

18.MECHANICAL CONSULTANT-MATERIAL HANDLING (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1292)
Job Title : MECHANICAL CONSULTANT-MATERIAL HANDLING
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-12 Years
Required No. : 02 Nos.

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-12 years of experience in Petrochemical Industries.
 Specific experience in problem solving and specifications of Materials Handling problems.
 Well acquainted with International Codes and Standards.
 Create an Engineering Standard on Materials Handling Equipment.

19..MECHANICAL CONSULTANT-PIPING(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1293)
Job Title : MECHANICAL SONSULTANT-PIPING
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 02 Nos

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-15 years of experience in Petrochemical Industries.
 Specific experience in problem solving and specifications of Piping systems.
 Well versed with CEASAR piping program, Fluid Dynamics Program PIPNET and Finite Element Program ANSYS.
 Piping Static and Dynamic Stress Analysis, Modal Analysis and Surge Analysis.
 Finite Element Analysis capability will be an advantage.
 Well acquainted with relevant International Codes and Standards (ASME, API, PIP, ASTM, MSS, and NACE.
 Develop and maintain engineering standards, specifications and advise projects and contractors.

20.MECHANICAL CONSULTANT-ROTATING EQUIPMENT (Job No: TANDEEM/PM-1-12/1294)
Job Title : MECHANICAL CONSULTANT-ROTATING EQUIPMENT
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 02 Nos.

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-15 years of experience in Petrochemical Industries.
 Specific experience in problem solving and specifications of Rotating Equipment problems.
 Well acquainted with International Codes and Standards related to Rotating Equipment such as API and PIP.
 Well versed in Rotating Equipment problem solving such as vibrations, bearings, seals, operation and control systems.


21.MECHANICAL CONSULTANT—STATIONERY & EQUIPMENT(Job No: TANDEEM/PM-1-12/1295)
Job Title : MECHANICAL CONSULTANT—STATIONERY & EQUIPMENT
Career Level : Middle
Years of Experience : 07-15 Years
Required No. : 02 Nos.

Job Description:

 B. S. Degree or MSc in Mechanical Engineering with a minimum of 7-15 years of experience in Petrochemical Industries.
 Specific experience in problem solving and specifications of Rotating Equipment problems.
 Well acquainted with International Codes and Standards related to Rotating Equipment such as API and PIP.
 Well versed in Rotating Equipment problem solving such as vibrations, bearings, seals, operation and control systems.


ABOUT THE COMPANY:

A leading EPC Contractor, Specialized in Oil, Gas and Petrochemical-Build, Operate & Maintain Oil Refineries, Gas Plants, Petrochemical, Chemical & Fertilizers Plants, Steel & Cement Plants, and Power Generating & Desalination Plants, etc.

Location: Kingdom of Saudi Arabia


Thanks& Regards,

Prasanth Jagan
Manager- Operations,
TANDEEM-TRANS ASIA Integrate Services


TANDEEM Saudi Arabia
P.O Box No.1442, Jubail 31951
AL-Jubail , Kingdom of Saudi Arabia
Tel :+966 3 364 2114
Fax:+966 3 364 2113
Mobile: +966 558 792 289
Email: prasanth@tandeemsa.com
Email :tandeem@tandeemsa.com

GARNER TRANS ASIA YES Human Resources
Singapore India Philippines

This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Tandeem- Trans Asia Integrate Services) accessing the services of monstergulf.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monstergulf.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...