நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, February 1, 2012

BYB Walk-In Drive
Date 5-Feb-2012 (Sunday)
Venue Akruti Business Port, Gateway Park,  Road NO. 13, MIDC, Andheri Mumbai 400 093
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Cognos 2-6 yrs Cognos
Informatica 5-8 yrs Informatica
Informatica with Production Support 3-6 yrs Informatica with Production support
SAP 8-10 yrs SAP CRM (Service Module)
Siebel 4 -7 yrs Siebel CRM
Siebel 4 -7 yrs Siebel EAI
Net cool 2-6 yrs Net cool
Cramer 2-6 yrs Cramer
Oracle 3-7 yrs Oracle Finance – Functional
Oracle 3-7 yrs Oracle Finance – Technical
Oracle 3-7 yrs Oracle Apps Technical SCM/MFG
Oracle 3-8 yrs Oracle Apps Functional SCM/MFG
Oracle 3-7 yrs Oracle DBA
Oracle 4-5 yrs In depth knowledge of RMAN backup/restore.
Strong Oracle experience to diagnose database without help of third party tools.
Performance tuning exposure.
Working independent with limited guidance.
Good communication skills
SAP PI/XI 4-5 yrs Basics of Integration Builder, Integration Directory, Integration Repository, Runtime workbench, SLD (System Landscape Directory)
End to End development using IR and ID.
Types of mapping
Idoc configuration
XI Adapters
UDF development
Configuration in Integration Directory
System Monitoring (Mandatory for Support)
Experience with trouble shooting
SAP FICO 4-5 yrs Implementation and Support experience in SAP ECC 5 / ECC 6. Both FI and CO knowledge is mandatory.
Must have Expert knowledge in General ledger, Account Payable, Account receivable, Asset Accounting.
Must have good Knowledge in Controlling Modules, Cost Center Accounting, Profit center accounting, Internal Order, Product cost planning and controlling & COPA.
Preferably Must have worked on at least one non-domestic Support/ implementation project
SAP Plant maintenance 3-5 yrs Atleast 1 implementation and 1 support project exposure.
All Business process knowledge in Plant Maintenance
Integration touch points with other modules like SAP MM, SAP CO
Good communication skills
SAP ABAP CRM 3-5 yrs SAP ABAP CRM
SAP BO/BO developers 3-5 yrs SAP BO/BO
SAP BI/BW 3-7 yrs SAP BI/BW

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Rajashree Business Park, Tadiwalla Road, Pune.
Registration Time 10.00 AM to 02:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Informatica 3 -7 years Informatica development.
MS BI SQL 3-7 years SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
Mainframe Developer 3 -7 years PL/I,  IMS-DC.
OBIEE 3-6 years RPD, reports/dashboard design and development, OBIEE, SQL and knowledge on dimensional modeling.
HILs Testing 3 -7 years Verification and validation in Automotive domain. Work experience in Automotive Control Systems. HIL system development. Exposure to validation tools (Control desk, CANoe, CANape, CANalyser).
Hardware Design Engineer 3 -8 years Digital Design  of SDRAMs controller, DDRs, Various Communication Standards, UART, I2C, I2S, RS485, SPI, USB, CAN, FlexRay, LIN, Ethernet , PCI etc. Analog design : High speed  ADC, DAC with SNR considerations,  Power Amplifiers, PLLs, Audio /Video signal conditioning, data acquisition, OP-AMP circuits.
Datastage 3-6 years Data Stage Development.

Date 5-Feb-2012 (Sunday)
Venue Quadra II, Opposite Magarpatta City, Hadapsar, PUNE - 411028
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Cognos 2-6 yrs Cognos
Informatica 5-8 yrs Informatica
Informatica with Production Support 3-6 yrs Informatica with Production support
SAP 8-10 yrs SAP CRM (Service Module)
Siebel 4 -7 yrs Siebel CRM
Siebel 4 -7 yrs Siebel EAI
Net cool 2-6 yrs Net cool
Cramer 2-6 yrs Cramer
Oracle 3-7 yrs Oracle Finance – Functional
Oracle 3-7 yrs Oracle Finance – Technical
Oracle 3-7 yrs Oracle Apps Technical SCM/MFG
Oracle 3-8 yrs Oracle Apps Functional SCM/MFG
Oracle 3-7 yrs Oracle DBA
Oracle 4-5 yrs In depth knowledge of RMAN backup/restore.
Strong Oracle experience to diagnose database without help of third party tools.
Performance tuning exposure.
Working independent with limited guidance.
Good communication skills
SAP PI/XI 4-5 yrs Basics of Integration Builder, Integration Directory, Integration Repository, Runtime workbench, SLD (System Landscape Directory)
End to End development using IR and ID.
Types of mapping
Idoc configuration
XI Adapters
UDF development
Configuration in Integration Directory
System Monitoring (Mandatory for Support)
Experience with trouble shooting
SAP FICO 4-5 yrs Implementation and Support experience in SAP ECC 5 / ECC 6. Both FI and CO knowledge is mandatory.
Must have Expert knowledge in General ledger, Account Payable, Account receivable, Asset Accounting.
Must have good Knowledge in Controlling Modules, Cost Center Accounting, Profit center accounting, Internal Order, Product cost planning and controlling & COPA.
Preferably Must have worked on at least one non-domestic Support/ implementation project
SAP Plant maintenance 3-5 yrs Atleast 1 implementation and 1 support project exposure.
All Business process knowledge in Plant Maintenance
Integration touch points with other modules like SAP MM, SAP CO
Good communication skills
SAP ABAP CRM 3-5 yrs SAP ABAP CRM
SAP BO/BO developers 3-5 yrs SAP BO/BO
SAP BI/BW 3-7 yrs SAP BI/BW

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Deccan Park, 1 Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad-500 081.
Registration Time  9:30AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Infomatica 3-8 years Software development experience required in Operational Data Store/ Operational Data Warehouse environment
DW/BI tools like Informatica, Ab Initio, BO, Essbase etc
Informatica PDO in Teradata environment.
Informatica Performance tuning, BTEQ scripting, Unix Shell Scripting  experience required.
MSBI 3-6 years SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
MOSS 3-6 years .Net or Microsoft technologies of which at least 2 yrs of relevant experience in WSS and MOSS.
MS CRM 3-8 years Microsoft Dynamics CRM 4.0 Technical, Javascript, .NET 2.0, SQL Server, WEB Services
Teradata 3-6 years Teradata, UNIX and DWH concepts; experience in SQL
L3 Oracle DBA 5-9 years Oracle DBA,RAC
L3 NetApp Admin 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
L2 NetApp Admin 3-6 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
EMC Storage 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in EMC Storage, VTL, Netbackup Operations Manager, EMC BCV and Nearstores.
.Net with Silverlight 3-6 years .Net 3.5/4.0

Date 1-Feb-2012 (Wednesday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Salesforce 3 - 7 Yrs Salesforce
OBIEE 3 - 7 Yrs OBIEE
Abinitio 3 - 7 Yrs Abinito
MDM Developer 3 - 7 Yrs MDM Developer
MDM QA 3 - 7 Yrs MDM QA
Web Methods 3 - 7 Yrs Web Methods
IAM 3 - 7 Yrs IAM
IAM QA 3 - 7 Yrs IAM QA
ATG 3 - 7 Yrs ATG
Iphone Developer 3 - 7 Yrs Iphone Developer
WMB 3 - 7 Yrs WMB
WCS 3 - 7 Yrs WCS

Date 2-Feb-2012 (Thursday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Netapp LL3 Admin 6-10 years Netapp L3 administration
Oracle DBA+SAP 5-10 years Oracle DBA + SAP - L2
DB2 DBA (LUW) 3-9 years DB2 DBA (LUW)
BMC Remedy 3-9 years BMC Remedy

Date 2-Feb-2012 (Thursday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Ariba Buyer 3 - 7 Yrs Ariba Buyer
Ariba Upstream 3 - 7 Yrs Ariba Upstream
Savvion 3 - 7 Yrs Savvion
Datastage 8.2 3 - 7 Yrs Datastage 8.2
WPS 3 - 7 Yrs WPS

Date 3-Feb-2012 (Friday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAS Unix 3 - 7 Yrs SAS Unix
Broad Vision 3 - 7 Yrs Broad Vision

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Exchange Admin L2 3-7 years Exchange administration
Veritas Netbackup L2 3-8 years Veritas Netbackup L2
SQL DBA L2 3-7 years SQL DBA L2
Oracle DBA L2 3-8 years Oracle DBA L2
Weblogic Admin 3-8 years Hands on experience Weblogic Admin L2
Cisco Voice L2/L3 3-10 years Cisco Voice Networking L2 & L3

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 12 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAS Unix 3 - 7 Yrs SAS Unix
Broad Vision 3 - 7 Yrs Broad Vision
WMB 3 - 7 Yrs WMB
Web Portal Server 3 - 7 Yrs Web Portal Server
OBIEE 3 - 7 Yrs OBIEE
WPF 3 - 7 Yrs Websphere Portlet Factory
Tibco 3 - 7 Yrs Tibco
Pega 3 - 7 Yrs Pega
Ariba Buyer 3 - 7 Yrs Ariba Buyer
Ariba Upstream 3 - 7 Yrs Ariba Upstream
Datastage 8.2 3 - 7 Yrs Datastage 8.2
Web Methods 3 - 7 Yrs Web Methods
MDM 3 - 7 Yrs MDM
ATG 3 - 7 Yrs ATG
Iphone developer 3 - 7 Yrs Iphone Developer
WCS 3 - 7 Yrs WCS
Ab Initio 3 - 7 Yrs Abinitio
SAP ABAP 3 - 7 Yrs SAP ABAP
LOMBARDI 3 - 7 Yrs Lombardi
Oracle Apps 3 - 7 Yrs Oracle Apps
Siebel 3 - 7 Yrs Sieble
RTD 3 - 7 Yrs desitioning tools ( Oracle RTD/Uniqua Interact) Implementation Exp
FICO 3 - 7 Yrs SAP Fico
SAPPI 3 - 7 Yrs SAP PI

Date 5-Feb-2012 (Sunday)
Venue TCS, 185, Lloyds Road, Gopalapuram, Chennai - 600 086, Landmark : behind US Consulate
Registration Time  9:30AM to 12:30 PM
Joining Hyderabad

Skills Experience Band Requirement (JD)
Infomatica 3-8 years Software development experience required in Operational Data Store/ Operational Data Warehouse environment
DW/BI tools like Informatica, Ab Initio, BO, Essbase etc
Informatica PDO in Teradata environment.
Informatica Performance tuning, BTEQ scripting, Unix Shell Scripting  experience required.
L3 Oracle DBA 5-9 years Oracle DBA,RAC
L3 NetApp Admin 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
L2 NetApp Admin 3-6 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
Linux admin L3 & L2 5-8 Years Architect skills in Linux Environment including Installing, Configuring & Troubleshooting OS, DNS, Apache.  Good knowledge in writing shell scripts.
Testing-LTE 2-5 years Mobile/System testing domain in LTE technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-WCDMA 2-5 years Mobile/System testing domain in WCDMA technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-SCDMA 2-5 years Mobile/System testing domain in SCDMA technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-WLAN 3-5 years 802.11 testing; Perl and/or C/C++ scripting experience.
Tibco 3-6 years Usage of advanced pallets like HTTP, SOAP, MQ, FTP and Adapters (LDAP, ADB, File) in Tibco designer; Use of EMS for messaging; Overview of multiple products like TIBCO Hawk & Administrator

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00 AM to 12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
WIFI Development Engineer 3-6yrs 802.11, Wireless LAN (802.11 a/b/g/n, 802.11s)
C Programming
Expertise in Linux Kernel programming.
Networking (TCP/IP) concepts and background.
Should know at least one scripting language
SNMP Development Engineer 3-6yrs Good C/Python Programming
SNMPv2/v3 Agent development (Net-SNMP experience is preferred)
Networking (TCP/IP) concepts and background.
Linux
Android  Development Engineer -  C, C++ 3-6yrs Development and testing of middleware applications in Embedded System
Very good knowledge of any OS (WM/Android/iOS) and Device drivers and test automation
Knowledge of various sub systems like File systems, WLAN & WAN
Competent in C/C++ and Core Java and other development tools
working with the Android platform (NDK) Android SDK and iOS ADK and Windows Mobile
Oracle Apps Technical 4+yrs Oracle Apps Technical Experience
Oracle Apps DBA. 4+yrs Oracle Apps DBA Experience
Message Broker Developer 4+yrs Message Broker Development experience
Webmethods Developer 4+yrs Webmethods DevelopmenT experience
OBIEE Developer 4+yrs OBIEE Developmnet Experience
Informatica 4+yrs Informatica Development experience
Ab initio Developer 4+yrs Ab initio DevelopmenT experience
Microstrategy Developer 4+yrs Microstrategy development Experience
Business Analyst 4+yrs Business Analyst with Credit risk/Market risk experience.Should have mandatorily IT experience.
SQL DBA 4+yrs In depth SQL Server Database Administration experience
Experience of managing multiple MS SQL 2000 and 2005 RDBMS on large systems
Experience Practical experience in monitoring and tuning a database to provide  high availability service (Mainly Replication).
Good Knowledge of backup and restore.
Experience of Transactional SQL, and SSIS.
Oracle DBA 4+yrs Working Knowledge on oracle rdbms versions including oracle 11g
Working knowledge on oracle RAC+ASM
Installation of oracle cluster/database on UNIX platform
Working knowledge on upgrade and migration of oracle databases
Basic understanding of change management process
Good Knowledge in Oracle performance tuning
Good knowledge in oracle backup and recovery process using RMAN
Oracle Apps DBA R2 4+yrs Implementing and supporting Oracle E-Business suite R12,10G/11G database Oracle Apps SYSADMIN functions and concurrent manager administration, Support.
Expertise in resolve Concurrent manager,Workflow mailer,Web server issues
Should have strong knowledge on Autoconfig, AD Utilities, CUSTOM TOP creations.
Strong knowledge on PCP and should be able to resolve the issues.

Middleware-Sharepoint Administrator
4 to 6yrs SharePoint Administration.
Primary Skills: SharePoint 2007
Secondary Skills : IIS , MS SQL DBA
Operational experience and understanding on SharePoint architecture.
Strong knowledge and hands on administration, management of SharePoint environment.
Experience of application and workflow deploymen
Middleware Applications –WebLogic Admin 4 to 6yrs Apache(2.x)
Primary Skills : WebLogic9/10/11g, WLST, Unix
Secondary skills: Tomcat, Apache, IBM MQ
Strong Experience in Tomcat administration that standalone, cluster instance creation, JDBC &JMS configuration and operations.
Experience in SSL certificate installation / renewal / configuration
Knowledge in configuring SSO agent .
UNIX experience is must.
Middleware- Application-IBM MQ Admin 4 to 6yrs IBM WebSphere MQ server administration
Primary Skills : IBM WebSphere MQ 6.x/7.x, Unix
Secondary skills: WebLogic/WebSphere , Knowledge in EAI
Strong Experience in MQ administration that includes standalone and, cluster instance creation, Queues &Topics configuration and other operations.
WINTEL ( 3 to 7yrs Windows 2000/ 2003 and 2008 Server or proven equivalent experience (3-5 years), (4-6 years for senior)
Experience in Large enterprise windows infrastructures 200+ servers
Proficient in either Microsoft or VMware virtual  server technologies
Experience with Active Directory (LAN Admin)
Experience with Microsoft Clustering
Patch Management.
Windows Debugging.
Windows Server Performance Tuning.
Working Knowledge on DNS, DHCP and WINS

Voice Network Engineer
4+yrs Provide MAC (Move, Add & Change) support to end users
Maintenance of CISCO communication manager 6.x, 7.x and 8.x
Troubleshooting knowledge on Voice Infrastructure for Enterprise & Call Center Environments.
L2 Network Services 4+yrs Should have strong Knowledge on CISCO IOS technology.
Knowledge on Access-list and configuration.
Supporting operations, procedures, and record-keeping related to Router, switch management, rules administration, and remote secure access (including VPNs) is required.
Strong knowledge on Cisco 2600,2800 Series Router& Cisco 2950,3750,4570 switches.
Strong knowledge in IP addressing, IP Subnets.
Voice Network Engineer (AVAYA) 4+yrs Demonstrated knowledge and Experience in working with AVAYA and CISCO MAC comprising of Authorization Code, Voicemail Password reset, Addition of IP stations, and removals, IP Agent Installation and Configuration
Troubleshooting of IP Phones – Boot up failures, Phone Freezing, Identifying the issues pertaining to phone firmware9620 Series IP Phones
 Knowledge in working with Polycom meeting products will be an added advantage, maintaining of extension inventory in spreadsheets, Authcode Creation in Escape tool
Should have worked on VDN, Vectors and DID, NON-DID numbers. With Dial plan, Route  patterns
Identifying the issues related to Circuits and logging tickets with Service providers/Vendors and follow up till the resolution
Provisioning of Phones, DID Numbers on Avaya, Cisco & Nortel products.

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9:00 AM to 12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Application Packaging 4+yrs Application Packaging experience
Unix with Solaris Admin 4+yrs Unix with Solaris Experience
Weblogic Admin 4+yrs Weblogic Admin experience

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue Innovator 10th Floor,ITPL,Whitefeild ,Bangalore
Registration Time 9:00 AM to 12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP SD Consultant 4+yrs SAP SD
SAP FICO Consultant 4+yrs SAP FICO
SAP MM Consultant 4+yrs SAPMM
SAP APO Consultant 4+yrs SAP APO
SAP SNC  Consultant 4+yrs SAP SNC

Date 5-Feb-2012 (Sunday)
Venue International Tech Park, Innovator, 10th Floor, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time  9:30AM to 12:30 PM
Joining Hyderabad

Skills Experience Band Requirement (JD)
MS CRM 3-8 years Microsoft Dynamics CRM 4.0 Technical, Javascript, .NET 2.0, SQL Server, WEB Services
Infomatica 3-8 years Software development experience required in Operational Data Store/ Operational Data Warehouse environment
Experience in DW/BI tools like Informatica, Ab Initio, BO, Essbase etc
Experience in  Informatica PDO in Teradata environment.
Informatica Performance tuning, BTEQ scripting, Unix Shell Scripting  experience required.
MSBI 3-6 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
MOSS 3-6 years Experience in .Net or Microsoft technologies of which at least 2 yrs of relevant experience in WSS and MOSS.
L3 Oracle DBA 5-9 years Hands on Experience on core Oracle DBA,RAC
L3 NetApp Admin 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
L2 NetApp Admin 3-6 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
Linux admin L3 & L2 5-8 Years Architect skills in Linux Environment including Installing, Configuring & Troubleshooting OS, DNS, Apache.  Good knowledge in writing shell scripts
Testing-LTE 2-5 years Experience of 2+ years in Mobile/System testing domain in LTE technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-WCDMA 2-5 years Experience of 2+ years in Mobile/System testing domain in WCDMA technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-SCDMA 2-5 years Experience of 2+ years in Mobile/System testing domain in SCDMA technology; Scripting expertise: TCL/TK, Perl, TTCN etc; Experience in Test tools: Agilent / Spirent test centre/ IXIA.
Testing-WLAN 3-5 years Experience in 802.11 testing; Perl and/or C/C++ scripting experience.
Tibco 3-6 years Usage of advanced pallets like HTTP, SOAP, MQ, FTP and Adapters (LDAP, ADB, File) in Tibco designer; Use of EMS for messaging; Overview of multiple products like TIBCO Hawk & Administrator

Date 4-Feb-2012 (Saturday)
Venue Vismaya Building,Infopark,Kochi
Registration Time 9:00 AM to 12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
iPhone Developer 2+yrs iphone development experience
Android 2+yrs Android Development Experience
Mobile web Application Developer   2+yrs mobile application development experience
HTML 4.01 & HTML 5 ,CSS 2 & CSS 3 3+yrs jQuery, jQuery Mobile
UDB DBA 2+yrs UDB DBA Experience
Hadoop 2+yrs Hadoop development Experience.


* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • Copy of PAN Card #
 • Class 10 Mark-Sheet
 • Class 12 Mark-Sheet
 • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
 • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
 • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
 • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

  TCS Eligibility Criteria
 • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
 • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

  3 Simple Steps to Refer your buddy
  Step 1: Create buddy's profile  
  Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

  Step 2: Ask buddy to confirm profile
  Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

  Step 3: Ask buddy to upload resume
  Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

  To Know more about BYB
  Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

  For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or
  TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111) or
  write to us at  tcs.budzee@tcs.com  or  
  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

  Feedback
  Please share with us your feedback on Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...