நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, February 12, 2012

EXCELLENT OPPURTUNITIES FOR ADMINISTRATOR-L2 - Singapore - ContractFor Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 36396405      Personal Folder ID: 11035083"Greetings"

We are currently looking for following skilled Professionals for one of our Esteemed Client's requirement for their Singapore operation. Further to your resume in Monster, we are pleased to share you the following opportunity. Please find the requirement specifications below for your kind reference. If you are seeking for change currently please revert to us with your interest along with you updated resume to discuss further. Your early response is highly appreciated.


Please go through all the Positions and revert back. Please provide your current contact number so that I can call you and discuss further. Your early response is highly appreciated.
The Job Opportunities are as follows:

Client: One among top 5 consulting client in the world
Position: ADMINISTRATOR-L2
Location: Singapore
Skills and JD:
-->Technical Support(L2)-
Entry level position for engineers.
Works under general supervision in trouble-shooting and providing technical and developer support for products /solutions via email, chat etc.
Makes changes based on client specifications and company standards for installations/enhancements.
Performs administrative and other duties as assigned. Typically interactions are with systems administration teams at client locations.
Responsible for escalation at the right time to field support / higher levels. Expected to be a learning member in a larger team.

-->Network Data Administration (L1)-
TIS - Network Monitoring and TT L2Ability to Identify IP Address schema, Subnets, Subnet Mask and perform basic IP Address management. Should have knowledge on various network elements, ports devices, Links and Technologies.
Should be able to understand Theoretical concepts in Network fundamentals like SNMP, TCP/IP, etc.
Clear understanding of the Ticketing Tools like Remedy, Magiand should be able to create new tickets, modify/update tickets, Assign tickets to various queues.
Clear understanding of Monitoring & Management tools like Solar winds, WhatsUp Gold, Cisco Works etc.
Ability to handle Cisco Sys Log Reading, Reporting, SLA adherence etc.
Follow ITIL Process.TIS - Network LAN(L2)Administration and allocation of complex IP Address management& Subneting IP Ver4 pool.
Should be able to perform IP Address management using Subneting / Super netting, CIDR, VLSM.
Create config templates and configure ports in L2 and L3 Switch elements.
Able to perform LAN and WLAN network incident Diagnosis, Troubleshooting till resolution.
Good Knowledge on Cisco debug & Show commands on VLAN, STP, VTP, Trunking, ISL, 802.1q, etc.
Good Knowledge on Wireless LAN Controller, Access points configuration and IEEE 802.11 suite Able to do Load balancing configuration using HSRP, VRRP, GLBP techniques.
Clear understanding and configuration of L2 / L3 switching Good understanding of Cisco 2900-to-6500 series switches, Inter VLAN routing and Access List configurations, TACACS configuration, IOS Upgradation etc..
TIS - Network Routing(L2)Able to configure and troubleshoot various LAN routing protocols and Inter VLAN Routing technologies Able to configure and troubleshoot routing protocols like RIP1, RIP2, EIGRP Contribute to L3 team in RCA and data inputs for co P1 incidents.
Clear understanding of Metro Ethernet standards, Technology concepts, various elements used in the network and first level diagnostics.
Able to configure and troubleshoot OSPF Network topology based on design input
=======================================================================================================================================================
Client: One among top 5 consulting client in the world
Position: ADMINISTRATOR-L2
Location: Singapore
Skills and JD:

-->Desktop Support (L2)-Works independently towards providing support for escalated troubleshooting requirements (L2 support). Expert on knowledge tools, client management tools and remote control software to help resolve at least 80% of calls routed to him/her, without having to dispatch to service partners or desk side support technician. In-depth knowledge of technical skills in hardware, MS Operating Systems, Network, Remote Connectivity and process knowledge to ensure qualifying desktop support business.

-->Windows Desktop Support(L2)-Board issue diagnosis of Motherboard and Processor issue, Install and configure bio-metric devices, Install and configure touch pad devices, AD Configuration of firewall like opening up ports, setting exception lists, Advanced configuration/customizing anti-virus software, configuration/customizing anti-spyware software, Advanced Advanced repair installation to prevent data loss, Modifying registry entries as needed, Remove detected Virus, Remove detected spyware, Replacing the hardware which has failed

-->EUC Admin(L2)-Excellent expertise in Remote troubleshooting hardware and operating system related issues for Desktops and Laptops. Advanced Remote troubleshooting skills on Windows operating systems, desktop applications and LAN troubleshooting and Knowledge on OS performance tu Working with other IT groups to resolve and analyze BSOD, application crashes, event log issues (WMI/DCOM/etc.) and other performance issues that may be a result of outdated or incompatible drivers/firmware Expertise in installing, configuring and troubleshooting printer, scanner, plug and play devices, POS equipments ,PDA?s ,Kiosk, MFD, iphone, ipad, handheld devices like blackberry etc. and related issues. Advanced Knowledge in Shrink wrapped products like Microsoft Office, MS Project, Visio, Adobe suite, Dream weaver, Outlook. Advanced knowledge on patch management, image management and software distribution, asset management and catalogue manaHands on experience on installing ,configuring ,managing and troubleshooting of deployment tools like SCCM, Altiris, Marimba, Landesk etc Knowledge in Windows active directory concepts, domain administration, site replications, primary domain controller, Microsoft exchange, print server. Exposure to different RAID levels, terminal services, User/group management and backup tools in Windows server OS. Knowledge on server boot process and configuration and troubleshooting of DNS, DHCP, WINS, Disk quota, integration of active directory with DNS, DNS Zones etc. Knowledge on advanced troubleshooting skills on tools like SCCM, Altiris, Marimba, LANDesk etc. used for patch, software, image, asset life cycle and catalogue management. Knowledge on device management tools like afaria, mobicontrol, Zenprise, etc. used to manage mobility devices. Tools Usage: Ticketing Tools : Remedy End user data backup Tools: USMT, WET, (Windows easy transfer) etc. Remote Control Tools : VNC, Windows Remote Assistance, Apple Remote Desktop Other Tools: Citrix, Norton Ghost, DELL diagnostic tools, SMS/SCCM, Altiris, Marimba, Casper, Image X, WAIK, WDS, MDT etc.MDM Tools: Afaria, Mobicontrol, Zenprise etc.
=====================================================================================================================================================
Client: One among top 5 consulting client in the world
Position: ADMINISTRATOR-L2
Location: Singapore
Skills and JD:

-->TIS Technical Support(L2)-Works independently in trouble-shooting and providing technical and developer support for products / solutions at the client site. Makes changes based on client specifications and company standards for installations/enhancements. Typically interactions are with systems administration teams at client location Should be able to handle escalations at the right time to field support / high levels. Should possess mentring skills to support junior team members. Should have good understanding on the Product lines and associated technologies Should have good understating of SLAs for incidents and work on them as defined the SOPs. Should have in dept knowledge on the technologies associated with the Products tare in scope of support .Should have good knowledge & understanding of technologies like Windows, Network Storage , Monitoring and Troubleshooting tools, Database, UNIX etc. Should be able to work independently in analyzing root cause of Service Tickets and escalate them to the right level of support. Follow up for successful closuof the same. Should posses basic system administration skills to handle remote monitoring an troubleshooting effectively.

-->BSM QA(L2)-Provides key inputs towards debugging of software products through the use of systematic tests to develop, apply and maintain quality standards for company products. Develops and provides guidance on the execution of software test plans. Analyses and writes test standards and procedures. Ensures documentation of test results to assist in debugging and modification of software. Oversees analysis of test results to ensure existing functionality and recommends corrective action. Consults with development engineer sin resolution of problems. Expected to continue to build upon domain knowledge and technical/ proprietary skills to reach levels of industry acknowledgement. Works as a guide and independently sets directions for medium sized projects of high complexity. Works on problems of highly complex scope, through expert usage of non-standard concepts& principles requiring high levels of judgment & interpretation. Determines a course of action, which is then executed by project teams. Can offer multiple solutions to problems through existing and new methodologies and then exercises judgment.
========================================================================================================================================================

Client: One among top 5 consulting client in the world
Position: LEAD-ADMINISTRATOR-L2
Location: Singapore
Skills and JD:

-->Data Center Administration(L1)-He/ She is expected to carry out Proof of Concepts ,think up new Service Improvement Projects for the year ahead ,work with SQA in process improvements Should participate in service transformations and non-linearity initiatives which can improve productivity. Planning Level-1/Level-2/Level-3 resources' career plans. Left-shift to enhance productivity Should completely own the area or tower within the delivery and Responsible for and administration , enhancements, following change management policies, report capacity and availability , updation of the ticketing system and KEDB. He is expected to train and mentor junior administrators in the account and lead the tower , maintain a roster for shift management. Is expected to participate in weekly operational meetings, Change management meetings. Expected to lead the team from transition to delivery and also work with Project Manager for Infrastructure projects and SI work. Should engage in Continuous Improvement Projects or SIPs to improve productivity Should have hands on experience in technologies like UVIX, Windows, Storage & Backup, Virtualisation.etc.(this list is not exhaustive).Should be a SME in providing technical solutions to junior resources.

-->Data Center Backup(L1)-A Backup consultant is an experienced individual that is trained to analyze and advise a client in order to help the client make the best possible choices. Also the backup consultant should own the responsibility to handle the backup infrastructure of smaller in size. Holding the responsibility of Implementation and maintaining the standards as defined
======================================================================================================================================================
Client: One among top 5 consulting client in the world
Position: LEAD-ADMINISTRATOR-L2
Location: Singapore
Skills and JD:

-->Data Center Administration(L1)-He/ She is expected to carry out Proof of Concepts ,think up new Service Improvement Projects for the year ahead ,work with SQA in process improvements Should participate in service transformations and non-linearity initiatives which can improve productivity. Planning Level-1/Level-2/Level-3 resources' career plans. Left-shift to enhance productivity Should completely own the area or tower within the delivery and Responsible for and administration , enhancements, following change management policies, report capacity and availability , updation of the ticketing system and KEDB. He is expected to train and mentor junior administrators in the account and lead the tower , maintain a roster for shift management. Is expected to participate in weekly operational meetings, Change management meetings. Expected to lead the team from transition to delivery and also work with Project Manager for Infrastructure projects and SI work. Should engage in Continuous Improvement Projects or SIPs to improve productivity Should have hands on experience in technologies like UVIX, Windows, Storage & Backup, Virtualisation.etc.(this list is not exhaustive).Should be a SME in providing technical solutions to junior resources.

-->Data Center Backup(L1)-A Backup consultant is an experienced individual that is trained to analyze and advise a client in order to help the client make the best possible choices. Also the backup consultant should own the responsibility to handle the backup infrastructure of smaller in size. Holding the responsibility of Implementation and maintaining the standards as defined
=========================================================================================================================================================
If interested in exploring this opportunity do send your updated resume with the following details ASAP.
Current Salary
Expected Salary in SGD and
Notice Period

Thanks & Regards
Abhishek Pithwal

Nityo Infotech Services Pte Ltd
260 Tanjong Pagar Road,
#08-02, Singapore 088542.
US : +1 609 8530674
Mail id : abhishek.pithwal@nityo.com l Website: www.nityo.com
This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Nityo Infotech Services Pte. Ltd.) accessing the services of monster.com.sg and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monster.com.sg

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...