நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, January 28, 2012

Vacancies in Abu Dhabi - GASCO

Dear brothers assalamu alaikum,

There is vacancies in my Company. The details are hereunder.

MECHANICAL ENGINEER
ELECTRICAL INSPECTOR

Please forward the CVto me so that I can arrange the interview.
 

Mujibur Rahman MBA.
Naduva Kalappal
TVR Dist.
Tamil Nadu
http://kalappalmujibur.tk
+97155957 0963/55883 2263


 

- Cuddalore Jn. _ 3M Ghouse _ +966-569503324
 
Assalamu alaikkum
 
There are lot of vacancies in GASCO_ Abu Dhabi
LINK -> http://www.gasco.ae/apps/Careers/careers/index.aspx
 
Positions
Vacancies
Posted date
1
60
24/Nov/2011
2
60
24/Nov/2011
3
100
24/Nov/2011
4
150
24/Nov/2011

 
If short listed company will call by visit visa if selected they will give offer it is in your hand you can refuse or accept
 
These are in habsahan plant ,asab plant, buhasa plant, ruwais plant

Total offer will be
For grade 10 technician
1.         basic - 7742 AED
2.         suplementary allowance - 2300 AED
3.         ticket,electricity,water allowance - 2400 AED
Total
12000 AED plus per month
4.        Housing 110000 AED entitlement  this much rent will be given to directly building owner(u cant get any thing from it)
5.        Plus education allowance
6.        If you are in the remote plant 1000 AED per month more and free food

Note: In pipeline also there is telemetry technician (pipeline tech inst &communication) vacancy .   This is urgent vacancy
 
Mohammad Sultan Taj
GASCO – Pipelines Division
P.O. Box: 665  Abu Dhabi, UAE
(ADNOC Group)
Tel: 02-60378904
Mob: +971-509496290,
e mail: MTaj@gasco.ae 
 

 
 --
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "United Islamic Jamaath - Portonovo" group.
To post to this group, send an email to pnoislamicjamaath@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to pnoislamicjamaath+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/pnoislamicjamaath?hl=en-GB.__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...