நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

TCS your buddies to the award winning organisation !

Date 26-Feb-2012 (Sunday)
Venue Yantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West),  400 601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP FICO 4 to 5 yrs SAP FICO
SAP PP/QM 3 to 5 yrs SAP PP/QM
SAP BI 3 to 5 yrs SAP BI/BW
SAP ABAP 3 to 5 yrs SAP ABAP  
Informatica 3 to 6 yrs Informatica
Siebel CRM & Siebel EAI 4 to 7 yrs Siebel CRM & Siebel EAI
Ruby on Rails 3 to 5 yrs ROR
Oracle Apps Technical SCM/MFG 3 to 7 yrs Oracle Apps Technical SCM/MFG
Oracle Apps Functional SCM/MFG 3 to 8 yrs Oracle Apps Functional SCM/MFG
Oracle Apps Functional Finance 3 to 8 yrs Oracle Apps Functional Finance
Oracle Apps Functional Finance 3 to 8 yrs Oracle Apps Technical Finance
SQL Server DBA 3 to 5 yrs SQL Server DBA

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Plot No. 362-363,Phase-IV,Udyog Vihar, Gurgaon - 122016,Haryana India
Registration Time 10.00 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Informatica 3- 6 yrs Informatica
Message Broker 3- 6 yrs Message Broker

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Plot No. 362-363,Phase-IV,Udyog Vihar, Gurgaon - 122016,Haryana India
Registration Time 10.00 AM to 2.00 PM
Joining Pune

Skills Experience Band Requirement (JD)
Hardware Design Engineer 3 -8 years Working knowledge of Digital Design  of SDRAMs controller, DDRs, Various Communication Standards, UART, I2C, I2S, RS485, SPI, USB, CAN, FlexRay, LIN, Ethernet , PCI etc. Analog design : High speed  ADC, DAC with SNR considerations,  Power Amplifiers, PLLs, Audio /Video signal conditioning, data acquisition, OP-AMP circuits.
Perl Programming / Tester 3-6 years Perl development/programming/Testing with Automation and database knowledge.
Java 3-7 years Experience in Java/ J2EE with Springs & Hibernate.

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Rajashree Business Park, Tadiwalla Road, Pune.
Registration Time 10.00 AM to 02:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Informatica 3 -7 years Informatica development.
Hardware Design Engineer 3 -8 years Working knowledge of Digital Design  of SDRAMs controller, DDRs, Various Communication Standards, UART, I2C, I2S, RS485, SPI, USB, CAN, FlexRay, LIN, Ethernet , PCI etc. Analog design : High speed  ADC, DAC with SNR considerations,  Power Amplifiers, PLLs, Audio /Video signal conditioning, data acquisition, OP-AMP circuits.
Perl Programming / Tester 3-6 years Perl development/programming/Testing with Automation and database knowledge.
Java 3-7 years Java/ J2EE with Springs & Hibernate.

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Deccan Park, 1 Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad-500 081.
Registration Time  9:30 AM - 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
MSBI 3-6 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
MOSS 3-6 years .Net or Microsoft technologies of which at least 2 yrs of relevant experience in WSS and MOSS.
SDET Coded UI 4-6 years Strong C#, MS SQL  Server, T-SQL query,Functional test case design and execution,Smoke testing,Coded UI, Coding on C#, working with VSTS 2010
Protocol Testing 3-8 years Strong switching/routing protocols testing experience in function test, feature testing, regression testing; Good knowledge of Traffic generators, preferably IXIA traffic generator; Expertise in TCL scripting
Protocol Developer 5-8 years Strong switching/routing protocol development experience in defect fix and/or feature development; Strong debugging skill using GDB, JTAG or other similar tools; Programming Language and OS : Embedded C on Linux or VxWorks (RTOS)
L3 Windows Admin 5-8 Years Expertise at Architect / Design level of Windows server operating systems and Active Directory.
L2 Linux Admin 3-8 years Linux admin
L2 Windows 7 Imaging Support 3-8 years Installation, configuration of Windows client operating systems ( XP, Vista & 7); Troubleshooting Skills in Hardware and operating systems ( XP,Vista,7 and RHEL); Exp in VMWare Environment; Application / Package management in Windows & Linux
L3 Oracle DBA with RAC 5-9 years Oracle DBA,RAC
L3 EMC Storage 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in EMC Storage, VTL, Netbackup Operations Manager, EMC BCV and Nearstores.
L3 NetApp Admin 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
L2 NetApp Admin 3-6 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
L3 Linux Admin 5-8 years Architect skills in Linux Environment including Installing, Configuring & Troubleshooting OS, DNS, Apache.  Good knowledge in writing shell scripts
Java Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Java with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on J2EE platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
C++ Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using C++ with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on C++ platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
Mainframes Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Mainframes;
Basic Knowledge of application development frameworks on Mainframes platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
.Net Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using .Net with strong SDLC, OO and SQL knowledge;
Basic Knowledge of application development frameworks on .Net platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.
Oracle PL/SQL Faculty 3-7 years For ILP Hyderabad: Work experience in at least 2 development projects using Orace PL/SQL;
Basic Knowledge of application development frameworks on Oracle PL/SQL platform; Good to have Trainer/Faculty experience;
Good Communication Skills; Flair for training / facilitation.

Date 26-Feb-2012 (Sunday)
Venue Kohinoor Park, Plot No.1, Jubilee Gardens, Cyberabad, Hyderabad 500 081
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM
Joining Chennai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Oracle Apps Techno Functional 3 – 7 years Oracle Apps Techno Functional
Abinito 3 – 7 years Abinitio
TIBCO 3 – 10 years TIBCO
Web Methods 4 – 7 years Web Methods
MDM 3 – 7 years Master Data Management
Websphere Process Server 3 – 6 years Websphere Process Server
Pega 3 – 10 years Pega
Ariba 3 – 6 years Ariba
Iphone 4 – 8 Years Objective C and COCOA
ATG Dynamo 2 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 2 – 8 Years ATG E Commerce
Sterling Commerce 3 – 7 years Experience in designing or delivering order management.
Java Architect 7 – 12 years Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 – 12 years Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 – 8 years JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 – 8 years JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
Retail POS (Retalix) 3 – 8 years  POS, Payment Authorization System, Microsoft .Net 4.0 Framework, Websphere MQ, SQL Server 2008, WCF Webservice  
Tandem 3 – 8 years HP NonStop (Tandem),ACI's Base24,Base24-EP
Network Security L2 3-7 years Network Security Admin L2
Solaris L2 & L3 Admin 3-10 years Solaris L2 & L3 Admin
Cisco Voice Networking L2 3-8 years Cisco Voice Networking L2
Oracle DBA L2 3-8 years Oracle DBA L2 Admin
Message Broker (WAS) Admin 3-7 years Message Broker (WAS) L2
Weblogic Admin 3-7 years Weblogic Admin L2
Sharepoint Admin L2 3-7 years Sharepoint Administration L2
MQ Admin L2 3-8 years MQ Admin L2
Netapp Admin L2 3-8 years Netapp Admin L2

Date 22-Feb-2012 (Wednesday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 – 7 years Designing or delivering order management.
Java Architect 7 – 12 years Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 – 12 years Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 – 8 years JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 – 8 years JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
Retail POS (Retalix) 3 – 8 years POS, Payment Authorization System, Microsoft .Net 4.0 Framework, Websphere MQ, SQL Server 2008, WCF Webservice  
Tandem 3 – 8 years HP NonStop (Tandem),ACI's Base24,Base24-EP
TIBCO 3 – 10 years TIBCO
Web Methods 4 – 7 years Web Methods
Pega 3 – 10 years Pega

Date 23-Feb-2012 (Thursday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
ATG Dynamo 2 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 2 – 8 Years ATG E Commerce
Java Web Services 4 – 8 Years Core Java with Web Services
Java – Struts and Springs 4 – 8 Years Java with Struts and Springs
Sterling Commerce 3 – 7 years Experience in designing or delivering order management.
Java Architect 7 – 12 years Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 – 12 years Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 – 8 years JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 – 8 years JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
Retail POS (Retalix) 3 – 8 years POS, Payment Authorization System, Microsoft .Net 4.0 Framework, Websphere MQ, SQL Server 2008, WCF Webservice  
Tandem 3 – 8 years HP NonStop (Tandem),ACI's Base24,Base24-EP
TIBCO 3 – 10 years TIBCO
Web Methods 4 – 7 years Web Methods
Pega 3 – 10 years Pega

Date 23-Feb-2012 (Thursday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Data Networking L3 Admin 6-10 years Data Networking L3 only
Hitachi Storage Admin 3-8 years Hitachi Storage Admin L2
DB2 DBA L2 3-8 years DB2 DBA Admin L2
Z/OS 3-8 years Z/OS Admin L2
CICS Admin 3-8 years CICS Admin L2

Date 24-Feb-2012 (Friday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 – 7 years Designing or delivering order management.
Java Architect 7 – 12 years Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 – 12 years Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 – 8 years JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 – 8 years JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
Retail POS (Retalix) 3 – 8 years  POS, Payment Authorization System, Microsoft .Net 4.0 Framework, Websphere MQ, SQL Server 2008, WCF Webservice  
Tandem 3 – 8 years HP NonStop (Tandem),ACI's Base24,Base24-EP
TIBCO 3 – 10 years TIBCO
Web Methods 4 – 7 years Web Methods
Pega 3 – 10 years Pega

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
ATG Dynamo 2 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 2 – 8 Years ATG E Commerce
Java Web Services 4 – 8 Years Core Java with Web Services
Java – Struts and Springs 4 – 8 Years Java with Struts and Springs
Iphone 4 – 8 Years Objective C and COCOA
Oracle Apps Techno Functional 3 – 7 years Oracle Apps Techno Functional
Siebel 3 – 7 years Siebel
Dynamics AX Technical 3 – 7 years Dynamics AX Technical
Red Prairie 3 – 7 years Red Prairie
SAP FICO 3 – 7 years SAP FICO
SAP IS Retail 3 – 7 years SAP IS Retail
SAP BW 3 – 7 years SAP BW
Abinito 3 – 7 years Abinitio
People Soft HCM 3 – 7 years Peoplesoft HCM
OBIEE 3 – 7 years OBIEE
People Soft HRMS 3 – 7 years Peoplesoft HRMS
TIBCO 3 – 10 years TIBCO
Web Methods 4 – 7 years Web Methods
MDM 3 – 7 years Master Data Management
Websphere Process Server 3 – 6 years Websphere Process Server
Pega 3 – 10 years Pega
Ariba 3 – 6 years Ariba
Oracle DBA 3 – 6 years Oracle DBA
Sterling Commerce 3 – 7 years Designing or delivering order management.
Java Architect 7 – 12 years Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 – 12 years Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 – 8 years JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 – 8 years JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
Retail POS (Retalix) 3 – 8 years POS, Payment Authorization System, Microsoft .Net 4.0 Framework, Websphere MQ, SQL Server 2008, WCF Webservice  
Tandem 3 – 8 years HP NonStop (Tandem),ACI's Base24,Base24-EP

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Network Security L2 3 – 7 years Network Security Admin L2
Solaris L2 & L3 Admin 3-10 years Solaris L2 & L3 Admin
Cisco Voice Networking L2 3-8 years Cisco Voice Networking L2
Oracle DBA L2 3-8 years Oracle DBA L2 Admin
EMC Storage L2 3-7 years EMC Storage L2
HP Unix Admin L2 3-7 years HP Unix Admin L2

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
MQ/MB leads /Developer 4+yrs MQ/MB lead development Experience
MOSS 2007 Developer 4-6yrs MOSS Development experience
Informatica with Oracle 4+yrs Informatica with Oracle Experience
Ab initio Developer 4+yrs Ab initio Development Experience.
OBIEE Developer 4+yrs OBIEE Development Experience
TCL+Networking   4+yrs Tcl (iTcl is a plus), IP networking knowledge. Experience in Automation
Oracle Apps Technical   4+yrs Oracle Apps Technical experience
Oracle Apps DBA   4+yrs Oracle Apps DBA Experience .
Informatica Developer 4+yrs Informatica DevelopmenT experience.
Webmethods Developer 4+yrs Webmethods Development Experience
Web UI Developer 4+ yrs Java Script framework, Exposure to Ext JS
Java with port let 4-6 yrs Java with port let experience
Java with Selenium 4-6 yrs Java with selenium testing experience
Micro strategy Developer 4-6 yrs Micro strategy development experience
Perl, QA (Storage Mgmnt) 6-8 yrs Perl QA with Storage management experience
Perl, QA, Unix 4-6 yrs Perl QA with UNIX expereince
Java scripting, Unix, Shell Scripting 4-6 yrs Java scripting with UNIX and shell scripting experience
Whitebox Testing 6-8 yrs white box testing
PHP, Perl , Java, Unix 6-8 yrs PHP, Perl , Java, Unix experience
Erlang, Unix 4-6 yrs Erlang, Unix experience
Perl / Unix 6-8 yrs Perl / Unix experience
PHP, Unix, C++, Java 4-6 yrs PHP, Unix, C++, Java experience
PHP, Javascript, HTML, CSS, Unix 4-6yrs PHP, Javascript, HTML, CSS, Unix experience
C++ with Unix 4+yrs C++ with Unix DevelopmenT experience
Teradata DBA 4+yrs Teradata DBA Experience
Unix, Subversion Admin 5-7 yrs Atlassian tools and Subversion for the enterprise
Perl/Python languages is essential
Windows & UNIX environments
Client Support
Infrastructure/client support of an Atlassian tools environment
Good problem solving skills
OBIEE Admin 5+ yrs Perl/Python languages is essential
People Soft Admin 5+ yrs Windows & UNIX environments
Weblogic Admin 5+ yrs Client Support
Support  Analyst 5-7yrs Atlassian tools and Subversion for the enterprise
Perl/Python languages is essential
Windows & UNIX environments
Client Support
Infrastructure/client support of an Atlassian tools environment
Support Analyst 5-7yrs Infrastructure/client support of an Informatica environment
Informatica PowerCenter 6.x,7.x,8.x
UNIX (Sun Solaris)
RDBMS : Oracle, Sybase  and MS-SQL Enterprise Server
CAE Analysts 3-5 yrs Abaqus / Nastran and HM ( Exposure to Automotive domain is preferred)
CAE Modelling 3-5 yrs Ansa / HM ( Exposure to Automotive body and interiors is preferred)

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Weblogic Admin   4+yrs Weblogic Admin Experience
SQL DBA   4+yrs 1)In depth SQL Server Database Administration experience
2)Experience of managing multiple MS SQL 2000 and 2005 RDBMS on large systems
 3)xperience Practical experience in monitoring and tuning a database to provide a high availability service (Mainly Replication).
5)Good Knowledge of backup and restore.
6)Experience of Transactional SQL, and SSIS.
ORACLE DBA 4+yrs Oracle rdbms versions including oracle 11g
Oracle RAC+ASM
Installation of oracle cluster/database on UNIX platform
Upgrade and migration of oracle databases
Basic understanding of change management process
Good Knowledge in Oracle performance tunin Good knowledge in oracle backup and recovery process using RMAN
Bladelogic 4+yrs Candidates, who have worked in Bladelogic administration for atleast 4 years with below skillsets.
Very good Bladelogic exposure on Unix/Linux environment
Shell Scripting
Development exposure (release lifecycle)    
Unix Solaris with Veritas & Volume Clustering (4+ yrs) Unix or solaris with veritas & volume clustering experience
VMWARE Admin 4+yrs VMWARE with admin experience
SCCM & SCOM 4+yrs SCCM and SCOM experience
BMC Remedy Developer/ Specialist 4 to 6yrs Should have BMC Remedy Development experience.
should have worked on Version 6.3 or above.
Advantageous if the candidate has worked Remedy version 7.6 ITSM Suite.
Command Center (4 to 8yrs) Command Center Experience
SRM Exposure required
BPPM 3-5 yrs BMC Administrato                                                                                                                            BMC ProactiveNet Performance Manager Experience is mandatory - 2 years minimum. Implementation , configuration of monitoring solutions based on BMC Event Manager , Patrol 7.x , Patrol Agent and Service Impact Manager, BPPM                              Troubleshooting and administration of all above products on UNIX , Windows based hosts. Implementation and configuration of various Knowledge Modules Specification and implementation of interfaces to other systems management solutions Life cycle management for all above mentioned products
Hitachi Storage 4+yrs Symmetrix DMX-4
Symmetrix DMX foundation - Logical view FA, DA and Cache
EMC physical disk and symmetrix device (logical volume)
Read Hit/Miss, Write Hit/Miss
EMC Symmetrix Solution Enabler
Symmetrix/DMX Configuration Manager (symconfigure
SAN/NAS Storage 4+yrs Symmetrix DMX and VMAX, Clariion CX3 , Celerra – NAS and Centera-CAS
Implementation of new SAN environment with EMC Clariion,DMX and VMAX
Upgrading storage software code when and where required with Vendor
SRDF, Time finder, Powerpath software
Extensive experience on ECC
Netapp filers
IBM DS 8K and 4k  
HP SM 4+yrs Good hands on technical skills with installation, configuring, and management of HP Peregrine v4/v5/v6, HP Service Manager technology v7.x, HP IIA (under SM 7.1), ConnectIT, Web
Services, and SDKAUto.
Good analytical and troubleshooting skills.
EMC Storage 4+ yrs Should have an Administrative experience in Storage EMC NAS & NetApps
ITIL V3 Certified
Backup Netbackup / ArcServ Certified
Storage EMC/NetApps Certified
Should have experience in SLA driven environment
Experience in managing large (TB's) storage / Backups
Deep knowledge of the technology to provide higher level troubleshooting
Expertise in utilizing EMC Storage : Symmetrix , DMX , VMAX , Celerra, Connectrix Director switcheses , replication technologies like (SRDF), open replicator etc

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, SJM Towers, No 18 Seshadri Road, 6th cross, Gandhinagar, Bangalore 560009
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
WIFI 4-6 yrs 802.11, Wireless LAN (802.11 a/b/g/n, 802.11s)
C Programming
Expertise in Linux Kernel programming
Linux+Networking 4+ yrs Candidate should have good coding and programming skills in C.
Should know at least one scripting language.
Networking (TCP/IP) concepts and background.
Data Structures and basic lookup based algorithms.
Knowledge of linux OS internals
SNMP 4+ yrs C/Python Programming
SNMPv2/v3 Agent development (Net-SNMP experience is preferred)
Networking (TCP/IP) concepts and background.
Linux

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Rajashree Business Park, Tadiwalla Road, Pune.
Registration Time 10.00 AM to 02:00 PM
Joining Pune

Skills Experience Band Requirement (JD)
Informatica 3 -7 years Informatica development.
Hardware Design Engineer 3 -8 years Working knowledge of Digital Design  of SDRAMs controller, DDRs, Various Communication Standards, UART, I2C, I2S, RS485, SPI, USB, CAN, FlexRay, LIN, Ethernet , PCI etc. Analog design : High speed  ADC, DAC with SNR considerations,  Power Amplifiers, PLLs, Audio /Video signal conditioning, data acquisition, OP-AMP circuits.
Perl Programming / Tester 3-6 years Perl development/programming/Testing with Automation and database knowledge.
Java 3-7 years Java/ J2EE with Springs & Hibernate.

Date 24-Feb-2012 (Friday)
Venue TCS, Peepul Park, Technopark Campus, Kariyavattom P.O., Trivandrum - 695581
Registration Time 08:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Admin Officer (Import/Export ) 3-7 years Import/Export activities of an organization and knowledge of relevant Import/Export processes, practices and documentation.                                                                                                                                                Experience in handling administrative activities and liaisoning  with Customs, Central Excise authorities & other agencies.                                                                                                          Graduate / Post graduate in any discipline (full time course) from a recognized university with 50% aggregate with 3-7 years experience in Import/Export.

Date 25-Feb-2012 (Saturday)
Venue TCS, Vismaya Building, Infopark, Kochi
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
iPhone Developer 2+yrs iphone development experience.
Android Developer 2+yrs Android Development Experience
Mobile web Application Developer 2+yrs Mobile web applicatio development  with CSS experience.
Mainframes DBA 2+yrs Mainframe with DBA experience
UDB DBA 2+yrs UDB DBA experience
PeopleSoft HRMS 3+ yrs PeopleSoft with HRMS experience.
PeopleSoft CRM 3+ yrs PeopleSoft with CRM experience.
COCOA Developer 3+ yrs COCOA Development experience.


* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • Copy of PAN Card #
 • Class 10 Mark-Sheet
 • Class 12 Mark-Sheet
 • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
 • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
 • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
 • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

  TCS Eligibility Criteria
 • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
 • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

  3 Simple Steps to Refer your buddy
  Step 1: Create buddy's profile  
  Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

  Step 2: Ask buddy to confirm profile
  Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

  Step 3: Ask buddy to upload resume
  Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

  To Know more about BYB
  Log on to  UItimatix > Knowmax > My HR > Talent Acquisition > Bring your Buddy Scheme

  For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111)
  or write to us at  tcs.budzee@tcs.com  or  
  Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

  Feedback
  Please share with us your feedback on Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form

=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank youNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...