நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 23, 2012

Saudi Arabian Railway - Job Openings


Assalamu Alikum (w)

 As rcvd

**
Dears
Interested persons may click the respective link to apply online.

http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&language=en-GB

 Admin, Finance and Legal Department – الوظائف الإدارية و المالية و
القانونية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=3&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=53&language=en-GB>
Legal
Counsel
.............................................................................................
مستشار قانوني<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=53&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=54&language=en-GB> Legal
Specialist
..............................................................................................
مختص قانوني<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=54&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=55&language=en-GB> Legal
Researcher
.............................................................................................
باحث قانوني<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=55&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=56&language=en-GB> Senior
Accountant
............................................................................................
محاسب أول<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=56&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=57&language=en-GB>
Accountant
.........................................................................................................
محاسب <http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=57&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=86&language=en-GB>
Recruitment
Manager
.........................................................................................
مدير توظيف<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=86&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=60&language=en-GB>
Recruitment
Specialist
....................................................................................
أخصائي توظيف<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=60&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=92&language=en-GB> Training
& Development Manager
................................................................... مدير
تدريب وتطوير<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=92&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=61&language=en-GB> Training
& Development Specialist
.......................................................................
أخصائي تدريب<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=61&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=58&language=en-GB> Employee
Relation Specialist
.................................................................. أخصائي
علاقات موظفين<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=58&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=100&language=en-GB> Payroll
Specialist
.....................................................................................
أخصائي رواتب وأجور<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=100&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=99&language=en-GB>
Personnel
Manager
..................................................................................
مدير شؤون موظفين<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=99&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=59&language=en-GB>
Personnel
Specialist
.............................................................................
أخصائي شؤون موظفين<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=59&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=101&language=en-GB>
Administration
Specialist
...........................................................................
أخصائي شؤون إدارية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=101&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=34&language=en-GB> Document
Controller
...........................................................................................
حافظ وثائق<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=34&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=63&language=en-GB>
Warehouse
Department Manager
.............................................................. مدير إدارة
المستودعات<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=63&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=69&language=en-GB>
Secretary
/ Asst. Admin
.........................................................................
سكرتير / مساعد أداري<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=69&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=64&language=en-GB>
Warehouse
Keeper
.........................................................................................
أمين مستودع<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=64&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=65&language=en-GB>
Warehouse
Specialist
.................................................................................
مختص مستودعات<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=65&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=66&language=en-GB>
Logistics
Specialist
..........................................................................................
أخصائي أمداد<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=66&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=67&language=en-GB> Contract
Supervisor
..........................................................................................مشرف
عقود <http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=67&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=68&language=en-GB> Contract
Specialist
..........................................................................................
أخصائي عقود<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=68&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=105&language=en-GB>
Secretary
...........................................................................................................
سكرتير<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=105&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=103&language=en-GB>
Government
Relations
.......................................................................
العلاقات الحكومية –
معقب<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=103&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=104&language=en-GB> Driver
.................................................................................................................
سائق <http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=104&language=en-GB>
Operational
Functions and Projects - وظائف التشغيل و
المشاريع<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=8&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=2&language=en-GB>
Operations
Specialist<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=2&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=3&language=en-GB> Safety
Engineer
...........................................................................................
مهندس سلامة<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=3&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=8&language=en-GB>
Inspection
Engineer
..............................................................................
مهندس تفتيش - فحص<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=8&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=6&language=en-GB> Planning
Engineer
.........................................................................................
مهندس تخطيط<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=6&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=15&language=en-GB>
Maintenance
Planning Engineer
................................................................ مهندس
تخطيط الصيانة<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=15&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=16&language=en-GB>
Locomotive
Maintenance Mechanical Engineer ................................... مهندس
ميكانيكي صيانة القاطرات<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=16&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=20&language=en-GB> Wagon
Maintenance Mechanical Engineer ..........................................
مهندس ميكانيكي صيانة
العربات<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=20&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=37&language=en-GB>
Signaling
& Telecom Engineer
.................................................................. مهندس
اتصالات وتحكم<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=37&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=27&language=en-GB> Civil
& Track Inspection Engineer ................................... مهندس تفتيش
الخط الحديدي والاعمال
الارضية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=27&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=31&language=en-GB> Civil
Engineer
...............................................................................................
مهندس مدني<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=31&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=32&language=en-GB> Track
Expert (Const.)
...................................................................................
خبير سكة حديد<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=32&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=33&language=en-GB> Track
Designer
.........................................................................................
مصمم سكة حديد<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=33&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=50&language=en-GB> CAD
Operator
..................................................................................................
مشغل كاد<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=50&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=10&language=en-GB> Train
Driver
....................................................................................................
سائق قطار<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=10&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=30&language=en-GB> Civil
& Track Vehicle Driver ........................... سائق مركبات ومعدات صيانة
الخط الحديدي والاعمال
الارضية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=30&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=11&language=en-GB> Train
Driver Assistant
...............................................................................
مساعد سائق قطار<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=11&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=4&language=en-GB> Safety
Inspector
..........................................................................................
مفتش سلامة<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=4&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=5&language=en-GB>
Operations
in-Charge
....................................................................................
مسؤل تشغيل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=5&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=7&language=en-GB> Shift
Supervisor
.............................................................................................
مشرف ورديه<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=7&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=9&language=en-GB>
Controller
...................................................................................................
مسؤل التحكم<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=9&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=14&language=en-GB>
Maintenance
in-Charge
.................................................................................
مسؤول الصيانة<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=14&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=35&language=en-GB> Quality
Control
.............................................................................................
مراقب الجودة<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=35&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=36&language=en-GB>
Signaling
& Telecom Team Leader .................................................
قائد فرقة عمل الاتصالات
والتحكم<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=36&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=12&language=en-GB> Yardmen
Leading Hand (also Track Mobile Operator) ........... مسؤول ساحة التشغيل
وسائق معدة التشغيل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=12&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=45&language=en-GB> G.I.S
Expert
................................................................................
خبير نظم معلومات
جغرافية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=45&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=46&language=en-GB> G.I.S
Analyst
..............................................................................
محلل نظم معلومات
جغرافية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=46&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=48&language=en-GB>
Surveying
Engineer
.............................................................................
مهندس مسح الأراضي<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=48&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=49&language=en-GB> Surveyor
....................................................................................................
ماسح أراضي<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=49&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=13&language=en-GB> Yardman
............................................................... مشغل ساحة
التشغيل وسائق معدة
التشغيل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=13&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=52&language=en-GB> Oracle
Software Engineer
......................................................................
مهندس برامج الأوراكل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=52&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=51&language=en-GB> Oracle
DBA & System Administrator
.................................................... مختص قواعد بيانات
الأوراكل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=51&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=102&language=en-GB>
Accommodation
in-Charge<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=102&language=en-GB>
Technical
Maintenance of Railways - فني صيانة خطوط
حديدية<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=4&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=71&language=en-GB>
Sleeper
Exchanger Maintainer
.........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=71&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=73&language=en-GB> Sleeper
Scarifier
Maintainer.............................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=73&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=75&language=en-GB> Geometry
Car
Maintainer................................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=75&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=77&language=en-GB>
Generator
Set Maintainer
...............................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=77&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=79&language=en-GB> Crew
Accommodation
Maintainer.......................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=79&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=80&language=en-GB>
Surfacing
Unit (Tamping) Maintainer
..................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=80&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=81&language=en-GB> Ballast
Regulator Maintainer
...........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=81&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=83&language=en-GB> Dynamic
Track Stabilizer Maintainer
..................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=83&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=84&language=en-GB> Sand
Removal Units Maintainer
.......................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=84&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=87&language=en-GB> Freight
Car Mover Maintainer
.........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=87&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=89&language=en-GB>
Industrial
Crane Maintainer
...........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=89&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=90&language=en-GB> Rail
Buggy & Platform Maintainer
.....................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=90&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=91&language=en-GB> Clip
Applicator Maintainer
..............................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=91&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=96&language=en-GB>
Ultrasonic
Vehicle Maintainer
..........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=96&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=94&language=en-GB> Rail
Bound Maintenance Vehicle Maint
...............................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=94&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=98&language=en-GB> 160t
Telescopic Crane Maintainer
....................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=98&language=en-GB>
Maintenance
Technician Engine - فني صيانة
محركات<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=5&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=17&language=en-GB>
Locomotive
Maintenance Mechanical Technician
...................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=17&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=18&language=en-GB>
Locomotive
Maintenance Electrical Technician
.....................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=18&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=21&language=en-GB> Wagon
Maintenance Mechanical Technician
.......................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=21&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=22&language=en-GB> Wagon
Maintenance Electrical Technician
.........................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=22&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=23&language=en-GB> Wagon
Maintenance Machinists
.....................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=23&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=25&language=en-GB> MOW
Machine Maintenance Mechanical Technician
(Hydraulics)................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=25&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=28&language=en-GB> Civil
& Track Inspection Technician
.................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=28&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=38&language=en-GB>
Signaling
& Telecom Technician
.....................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=38&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=43&language=en-GB>
Mechanical
Technician (Hydraulics) Mobile
Maintenance.........................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=43&language=en-GB>
Operation
Technician - فني
تشغيل<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=6&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=40&language=en-GB>
Surfacing
Unit (Tamping) Operator
.................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=40&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=42&language=en-GB> Sand
Removal Unit Operator
........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=42&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=47&language=en-GB> G.I.S
Operator
........................................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=47&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=70&language=en-GB> Sleeper
Exchanger Operator
........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=70&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=72&language=en-GB> Sleeper
Scarifier Operator
...........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=72&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=74&language=en-GB> Geometry
Car Operator
..............................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=74&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=76&language=en-GB>
Generator
Set Operator
..............................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=76&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=78&language=en-GB> Crew
Accommodation Operator
.....................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=78&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=41&language=en-GB> Ballast
Regulator Operator
..........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=41&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=82&language=en-GB> Dynamic
Track Stabilizer Operator
.................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=82&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=85&language=en-GB> Freight
Car Mover Operator
........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=85&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=88&language=en-GB>
Industrial
Crane Operator
..........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=88&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=93&language=en-GB> Rail
Bound Maintenance Vehicle Operator
........................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=93&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=95&language=en-GB>
Ultrasonic
Vehicle Operator
.........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=95&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=97&language=en-GB> 160t
Telescopic Crane Operator
...................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=97&language=en-GB>
Labor
- عامل <http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&DepID=7&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=19&language=en-GB>
Locomotive
Maintenance Laborer
..................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=19&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=24&language=en-GB> Wagon
Maintenance Laborer
.......................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=24&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=26&language=en-GB> MOW
Machine Maintenance Laborer
..............................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=26&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=29&language=en-GB> Civil
& Track Labor
...................................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=29&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=39&language=en-GB>
Signaling
& Telecom Labor
..........................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=39&language=en-GB>
<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=44&language=en-GB>
Laborer
Mobile Maintenance
.......................................................................................<http://www.sar.com.sa/Default.aspx?tabid=160&JobID=44&language=en-GB>
**--

*Thanks & Regards..*

*
    Syed Mansoorali.B*
*     Doha,Qatar.*
*    +974 33 96 13 58.*


 __._,_.___
 Reply to sender<mail2mansur@gmail.com?subject=Re%3A%20Fwd%3A%20Saudi%20Arabian%20Railway%20-%20Job%20Openings>|
Reply
to group<K-Tic-group@yahoogroups.com?subject=Re%3A%20Fwd%3A%20Saudi%20Arabian%20Railway%20-%20Job%20Openings>|
Reply
via web post<http://groups.yahoo.com/group/K-Tic-group/post;_ylc=X3oDMTJxcjZtc21kBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRtc2dJZAM1Njk5BHNlYwNmdHIEc2xrA3JwbHkEc3RpbWUDMTMyOTYzOTg1OA--?act=reply&messageNum=5699>|
Start
a New Topic<http://groups.yahoo.com/group/K-Tic-group/post;_ylc=X3oDMTJmMGUzbmw4BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRzZWMDZnRyBHNsawNudHBjBHN0aW1lAzEzMjk2Mzk4NTg->
Messages in this
topic<http://groups.yahoo.com/group/K-Tic-group/message/5699;_ylc=X3oDMTM1ZHNlb2NsBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRtc2dJZAM1Njk5BHNlYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTMyOTYzOTg1OAR0cGNJZAM1Njk5>(
1)
 Recent Activity:

  - New Members<http://groups.yahoo.com/group/K-Tic-group/members;_ylc=X3oDMTJna3FwNzFyBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRzZWMDdnRsBHNsawN2bWJycwRzdGltZQMxMzI5NjM5ODU4?o=6>
  55

 Visit Your Group<http://groups.yahoo.com/group/K-Tic-group;_ylc=X3oDMTJmZ2M3bmJlBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRzZWMDdnRsBHNsawN2Z2hwBHN0aW1lAzEzMjk2Mzk4NTg->
 *** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
 [image: Yahoo!
Groups]<http://groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJlbG9jaHAxBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzE3Njc5NjIxBGdycHNwSWQDMTcwNTA3NjE4MgRzZWMDZnRyBHNsawNnZnAEc3RpbWUDMTMyOTYzOTg1OA-->
Switch to: Text-Only<K-Tic-group-traditional@yahoogroups.com?subject=Change+Delivery+Format:+Traditional>,
Daily Digest<K-Tic-group-digest@yahoogroups.com?subject=Email+Delivery:+Digest>•
Unsubscribe <K-Tic-group-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>
• Terms
of Use <http://docs.yahoo.com/info/terms/>
  .

__,_._,___--
S.Azad ali
9698310499 (Tamil Nadu)
8714137461 (Kerala)--
Assalmu alaikkum...

Thanks regards
Yasar Arabath.S
mob:-+919095721342


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...