நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, March 5, 2011

Walk-in Interview at Velachery/ in a pharma company : 5th & 6th March 2011
Shasun Pharmaceuticals Limited 
Corporate Office: Chennai - 600 032.

Walk-in Interview at Velachery

We are a Rs. 5289 million turn over Pharmaceutical Company headquartered at Chennai. We are in the process of expansion and have the following career opportunities in our API/ Formulations Division in Puducherry, API division in Cuddalore and Research Centre in Chennai.

Experience: 02-04 yrs of experience for Officers and 04-07 yrs of experience for Asst. Managers and 05-09 yrs of experience for Managers and 01-02 yrs for production assistants.

Production - Manager, Assistant Manager & Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Engineering. Experience in manufacturing solid oral dosage forms like tablets and capsules with document preparation and audit exposure in Formulation industry is a must.

Packing-Assistant Manager & Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Engineering. Experience in primary packing, secondary packing, tertiary packaging, label development for new products in Formulation Industry is a must.

The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Pharmacy. Experience in troubleshooting process issues during execution of lab scale, scale up, PO batches, EB / PV batches and necessary document preparation are a must.

Formulation Development - Officer & Trainees The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy. Experience to develop formulations for various markets & expertise to perform literature and patent search is a must. Fresher will be considered for Management Trainee position.

NDDS (New Drug Delivery System) Officer The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy. Experience in development of novel drug delivery systems in Formulation industry is a must.

Quality (for QA/QC) - Head / Asst. Manager/ Officer The ideal candidate should possess a graduation / post graduation in Pharmacy or post graduation in Chemistry, Experience in review of BPRs, other GMP documents is a must for QA and experience in analysis of in-process & finished product maintenance and calibration of analytical instrument is a must for QC.

IPR - Officer The ideal candidate should possess a post graduation in Pharmacy or post graduation in Science. A diploma and or a degree in IPR would be considered as an added advantage. Experience in Formulation Industry is a must.

Production-Assistant/ Senior Assistant (Cuddalore) The ideal Candidate should Possess a degree / diploma in Chemistry or in Chemical Technology.

Candidates meeting the above qualification and experience will have excellent career growth opportunities. Compensation will match the best in the industry and will not be a limiting factor for the right candidate.

Walk in with your Personal Profile, Copies of certificates supporting Educational Qualification, Photograph etc. at the following address for an interview between 9.00 am and 10.00 pm on 5th & 6th March 2011 at\


Shasun Pharmaceuticals Limited 

No. 60, Velachery Main Road, 
Velachery, Chennai - 600 042. 
91-44-4344 6700 / 2245 1361

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...