நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, March 2, 2011

Total Refinery in Jubail

 
 
    Page Size :   Total Item : 14
  Reference Job Title Degree Description
MNF-OPE-01-04 Operation Shift Board-man Technical Diploma Minimum of (6) years operator experience in refining. To control petroleum-refining operations. To performs high skills operational duties. Must have thorough understanding of plant layout and the operation process. Must process the flexibility to rotate and operate other plants of similar complexity after a reasonable break-in period. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-05 FCC/ Alky Operation Superintendent BS Engineering Minimum of (15) years of refining operation experience and FCC/ Alky/ unsat Gas, and (5) years of Managerial experience. To program, coordinate, evaluate and control the implementation of operational activities in Area 5 (FCC/Alky) in accordance with the directions given by operations management and bearing in mind the aspects of safety, health, environmental conservation and security, framed in JER company regulations and procedures. To carry out analysis of operational costs, reliability and availability of processes, quality systems, and to ensure satisfactory staff performance. Must have a global understanding of refining economics and ability to make decisions.
MNF-OPE-01-06 CCR/ Benz/ Parx Operation Superintendent BS Engineering Minimum of (15) years of refining operation experience and CCR & Aromatics/ Paraxy, and (5) years of Managerial experience. To program, coordinate, evaluate and control the implementation of operational activities in Area 2 in accordance with the directions given by operations management and bearing in mind the aspects of safety, health, environmental conservation and security, framed in JER company regulations and procedures. To carry out analysis of operational costs, reliability and availability of processes, quality systems, and to ensure satisfactory staff performance. Must have a global understanding of refining economics and ability to make decisions.
MNF-OPE-01-03 Operation Shift Leader Operator Technical Diploma Minimum of (6) years operator experience in refining. To perform high skill operational duties in company oil/ gas processing and refining or fractionation facilities. Must have thorough understanding of plant layout and the operation process. Must process the flexibility to rotate and operate other plants of similar complexity after a reasonable break-in period. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-07 Utility Operation Superintendent (Area 7) BS Engineering or equivalent Minimum of 15 years of experience in Refinery Management/ Operations, of which at least 5 years in a Managerial position. To Program, coordinate, evaluate and control the implementation of the Utilities operational activities in Area 7 in accordance with the directions given by the Operations Management. Ensure compliance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations, as outlined in SATORP's regulations and procedures. Carryout analysis of operational costs, reliability and availability of processes and quality systems. Ensure satisfactory staff performance, timely delivery of products, and the meeting of organizational and business objectives.
MNF-OPE-01-09 Operations Engineer (FCC) BS Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations with the regulation of the operational activities of the Area 5 Operations Division (FCC function) in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations and procedures. Execute operational activities in the Area 5 Operations Division (FCC function), optimize daily operation of units, maintain and improve the operational tools of FCC.
MNF-OPE-01-10 Operations Engineer (Alky) BS Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations in the regulation of operational activities of the Area 5 Operations Division. Ensure that operations are conducted in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security Company regulations and procedures. Execute the operational activities specific to the Area 5 Operations Division. Optimize daily operations of the units and maintain and improve the operational tools of ALKY.
MNF-OPE-01-11 Planning Coordinator Diploma in Engineering or equivalent 2 years Diploma in Engineering or equivalent, and 5 years of experience as a Project Planner. Assist the Manager Operations in preparing CEP schedules at all levels, monitoring project progress and ensuring compliance with schedules and milestones. Present CEP status to management and prepare required action plans. Demonstrate good knowledge of project planning and scheduling practices, calculation methods/software, standards, and procedures.
MNF-OPE-01-12 Operation Engineer (Area 1) BS in Engineering 8 years of experience in Refinery Operations, of which at least 5 years as a Shift Supervisor. Assist the Superintendent Operations with the regulation of operational activities in Area 1 in accordance with Safety, Occupational Health, Environmental Conservation and Security regulations and procedures. Execute operational activities in Area 1, optimize daily operations of the units, maintain and improve the operational tools of Area 1.
MNF-OPE-01-13 Operation Shift Supervisor BS Engineering OR Technical Diploma Minimum of 15 years of experience in refining and Minimum with (5) years experience in supervisory capacity in refining. To be responsible for supervising and leading a shift team, coordinating and managing both internal and inter-discipline work interface, and executing activities cost effectively and performs high skill operational duties in company OIL/ Gas processing and refining or fractionation facilities. Must have a very good background in understanding of plant layout and the operating process, fire fighting and emergency skills, and supervisory skills. Completion of ITC, ENGLISH, E6, MATH, MI.B. is a MUST.
MNF-OPE-01-14 Coke Handling Operation Engineer BS Engineering Minimum (10) years of refining experience, and (5) years of experience in Coke Handling Process. To assist the Area 6 Operation Superintendent with the follow up of Operational and Maintenance activities for the coke handling facilities in accordance with safety, occupational health, environmental conservation and security company regulations and procedures. To participate in the coke handling contract management.
MNF-OPE-01-15 Coke Handling Contract Coordinator Bachelor's Degree in Engineering or equivalent. Ten (10) years of experience in Supervising Maintenance activities including planning, contract management/administration, cost and control budgeting and warehouse management. Manage all administrative and coordination activity applicable to the Coke handling contract. The contract pertains to the operations and maintenance of coke handling facilities such as coke cranes, conveyor belts and ship loaders. Also, responsible for providing coordination and administrative support to the Operations Department related to Coke handling, and support management of spare part supplies, budget and cost controlling and SAP administration.
TO-00-46 OSBL Operation Engineer BS Engineering 5 years of experience in Refining and Offsite Operations and preferably in Shipping Activities, with at least 3 years in a Management Role. Experience in Offsite operations and shipping activities, process units in a Refinery setting.
MNF-MAINT-02-27 Warehouse Leader Bachelor's Degree 8 years of experience in Refinery Warehouse Management, of which at least 4 years in a similar position. Experience in Logistics and Procurement Processes, Quality Control and Quality Assurance procedures, Supply Chain Management principles and theories.
Reference Job Title Degree Description
MNF-MAINT-02-05 Area Maintenance Leader BS Engineer or Technician Engineer at university level with at least 12 years experience or technician with at least 15 years experience as maintenance execution area supervisor in refineries. The candidate must lead, manage and control the short term routine maintenance execution related to process plants and utilities including corrective and preventive maintenance. Leading and Coordination of his particular Area Maintenance, which includes Planner, Supervisors, Scheduler, Inspection Coordinator, etc. Also, schedules, organize and facilitates daily maintenance meetings with Area Operations Superintendent and the Maintenance Coordinator and Planners to analyze and priorities daily notifications, and to update weekly schedules. Knowledge's about cost controlling and budget are required.
MNF-MAINT-02-13 Senior Mechanical Specialist BS Mechanical Engineering Mechanical Engineer with 15 years of professional experience in hydrocarbon plants of which 10 years of professional experience as an engineer in responsible of technical work in Fixed Equipment (Pressure Vessels, Tanks, Heat Exchangers, and Piping). This includes reviewing projects designs for Fixed Equipment. Must be familiar with the ASME, API, and TEMA codes and have excellent communication and interpersonal skills.
MNF-MAINT-02-14 Maintenance Logistic Superintendent Bachelor Degree in Mechanical or Electrical Engineering 15 years of service in industrial and hydrocarbon processing facilities preferably refining facilities handling maintenance functions such as planning work flows, handling and developing maintenance contracts, familiar with warehouse and material handling and also familiar with developing maintenance annual budget and developing and tracking maintenance Key Performance Indicators (KPI). The last 4 years in a post leading a group who do these functions.
MNF-MAINT-02-15 Routine Maintenance Superintendents (Distillation/Conversion/Utility, Offsite) BS Engineering or equivalent 15 years of experience in Refinery Maintenance operations, of which at least 6 years in a managerial position. Experience in maintenance Methods, equipment across the disciplines, petroleum production systems and equipment.
MNF-MAINT-02-16 Senior Rotating Equipment Engineer BS Mechanical Engineering Minimum of (10) years of experience in Rotating Equipment Engineering and Maintenance, accrued in a petro chemical operating environment. Must have an excellent tacit knowledge of compressors, gas / steam turbines, and centrifical pumps (and their respective seal systems). Experienced in the use of FMECA and RBM methodologies. Capable of defining maintenance strategies (including the definition of appropriate spare parts) for critical rotating equipment systems to secure high reliability for process units. Be capable of leading and managing a team of engineers / technicians focused on improving rotating equipment reliability. Experience in the creation and coordination of Rotating Equipment maintenance budgets and contracts.
MNF-MAINT-02-19 Senior Methods Engineer BS Mechanical Engineering 10 years of experience in Refinery Maintenance Management systems, of which at least 4 years in a similar position. Experience in the development of maintenance workflows, procedures and practices. Experience in the application of reliability techniques such as RCA, FMECA and RBM methodologies.
MNF-MAINT-02-20 Electrical Control Systems Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery ECS, of which at least 2 years in a similar position. Experience in electrical functions, monitoring and control of Electrical power systems.
MNF-MAINT-02-21 Cataloguing Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery Warehouse cataloguing, Supply Chain Management, Logistics and Procurement Processes of which 2 years in a similar position
MNF-MAINT-02-22 Maintenance Supervisors (Mechanical/Electrical/HVAC/Welding) Engineering or diploma degree in respective disciplines 8 years of experience in Refinery/petrochemical plants, of which 3 years in a supervisory position. Experience in maintaining and repairing (mechanical / Electrical/Instrument/ HVAC equipments), equipment design and maintenance activities.
MNF-MAINT-02-23 Contract Administrator Diploma in Accounting or equivalent 6 years of experience in Refinery Maintenance Contracts Administration, of which at least 2 years in a similar position. Experience in Quality Control, Quality Assurance procedures, Refinery maintenance and equipment repairs.
MNF-MAINT-02-24 Budget & Cost Control Coordinator Diploma in Accounting or equivalent 6 years of experience in Refinery Maintenance Budget and Cost Controlling, of which at least 2 years in a similar position. Experience in maintenance services budget, cost control.
MNF-MAINT-02-25 Warehouse Technicians Diploma in Mechanical Engineering or equivalent 6 years of experience in Refinery Warehouse Administration, of which at least 2 years in a similar position. Experience in operating procedures for warehouse vehicles, equipment, materials handling and storing procedures.
MNF-MAINT-02-26 Electrical Engineer BS Engineering 6 years of experience in Refinery Electrical Equipment Reliability Management, of which at least 2 years in a similar position, Experience in advanced power systems, substations and power distribution, electrical network protective devices and systems in process plants, igh Voltage Distribution Systems at different voltage levels (230 KV, 34.5 KV, 13.8 KV, 4.16 KV and 480 V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__._,_.___
 
 
 
.

__,_._,___
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...