நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, January 26, 2011

Refer your friends now! -KPT cummins

 

NazeerAhmed.Khan@kpitcummins.com

 

 

 

 

Mega Openings - Rush to REFER

 Please Note:

  *  Click on the Job Code to upload the CV
  *  Candidates who have been through our selection process in the last 6 months need not apply again

 
Click here  to know more about iRefer Program
 For any queries : Write to ireferhelpdesk@kpitcummins.com

 

Job Code

Experience

Position & Job Description

Job Location

817388/Click here to upload

4-10 yrs

Oracle Apps DBA

• Hands on experience on Apps DBA.
• Experience in Core DBA and Unix Platform
• Should be available 24*7 & weekend oncall.
• Would be working on 24*7 Production support,Development/test support environment.

Pune & Bangalore

814877/Click here to upload

1.5 - 4 yrs

SE / SSE

• Development, unit testing
• Code review, POC's, participation in design
• Preferable skills:
  JAVA, J2EE, XML

Pune

799530/Click here to upload

2-3 yrs

Project Systems – Functional consultant

• Hands on experience in PS integration with PP and MM.
• Should have worked on 1 end to end implementation starting from Blue print to Go live
• Configuration and integration experience with MM module is a must
• Willingness to travel within India for projects
• Joining 4 to 6 weeks

Pune

801454/Click here to upload

4-5 yrs

FI - Functional consultant

• Should be able to handle the project independently
Hands on FI with GL, AM, AR, AP, Special purpose ledger, Report Painter. FI integration with other modules
• Should be aware of implementation stages
• Clear Knowledge of Cost center Accounting and Product costing and Plant wise profitability and GL,Business Area.
• Experience in CIN & Indian taxation
• Project implementation experience of minimum 2 yrs
• Willingness to travel in India

 

Pune

802355/Click here to upload

4-5 yrs

CO - Functional Consultant

Should have working independently on SAP Project
Knowledge of the implementation stages for mid size companies
Hands on CO with FI, PP, PS integration, Result Analysis, CO period end activities, Assessment and Distribution, Report Painter, Knowledge of COPA added advantage.
Must be able to design the Costing hierarchy of mid size companies
Project implementation experience of minimum 2 yrs
 

Pune

771274/Click here to upload

6-8 yrs

Project Manager (SAP SBU)

• SAP experience: 3 to 5 years in any SAP functional module (PP/SD/MM/QM etc.)
Should be a Project Lead or Project Manager for at least 2 end to end implementations and/or support projects
• Skills: Project management, requirement management, estimation techniques, concepts of key metrics like efforts variance, schedule variance, risks management & mitigation planning etc
Certifications in ITIL, ITPM, ITSM, CMMI-Sev, ISO, 6-Sigma, (SK: PMP/PMI)
 

Pune

811102/Click here to upload resume

4-6 yrs

Testing Consultant

• Proficient in Automation Testing. Experience in either of the domains Trade Flow, Transfer Agency or Fund Accounting, Good understanding of test process life cycle. Exp. in Oracle/Unix development environment using a standard interface tool such as Toad or SQL Plus.
 

Chennai

812654/Click here to upload resume

1-3 yrs

Technical Consultant

• Experience in Sybase Support, Prior experience in application support activities, Technical Competency in Sybase [ T -SQL] and Unix
 

Chennai

815706/Click here to upload resume

4-6 yrs

Associate Technical Consultant

• Experience in Core Java Support, Prior experience in Application support and development activities, Proficiency in writing PL/SQL, stored procedures (Oracle preferred)
• Prior experience of working in Unix environments and Shell scripting
 

Chennai

811860/Click here to upload

1-3 yrs

Associate Technical Consultant

• Experience in Oracle Support, Proficiency writing PL/SQL, Stored procedures [Oracle preferred], Prior experience in Unix and Shell scripting
 

Chennai

817269/Click here to upload

4-9 yrs

Technical Consultant/Technical Leader

• Proficient with Powerbuilder, Sybase or Oracle, Good understanding of Oops and RDBMS concepts,Good understanding of software development life cycle and Agile/iterative methodology,Prior experience in offshore-onshore development/maintenance projects
 

Chennai

815927/Click here to upload

2-7 yrs

Engineer/Sr. Engineer/Tech Lead

• Proficient in C/C++ application development in Linux - Knowledge of build setups and toolchains for ARM processors - Hands on experience with application porting and HMI implementation
 

Pune

806507/Click here to upload

2-6 yrs

Sr. Engineer/Team Lead

•  Linux, device driver development, good hands on LKML

Pune

816800/Click here to upload

3-7 yrs

Sr. Engineer/Tech Lead

• C,MISRA C,CAN,GMLAN Bus,CANoe, ARM,DSP,Enterprise Architect Tool(UML Design),IBM RTRT (Rational Test Real Time)
 

Pune

817187/Click here to upload

2-4 yrs

Technical Consultant

• Relevant Experience in Oracle D2k (Pl/Sql, Forms, Reports)
• Exposure to the manufacturing industry would be an added advantage
• Good communication & Customer facing skills

• All selected candidates will be given training on Oracle Apps technical
• After the successful training they will be associated with customer projects on consulting assignments

 Education: BE, B Tech, BCS, MCS with experience in Oracle D2k

Pune

814706/Click here to upload

6-8 yrs

Team Lead

• PTC Windchill, AutoCAD2007,E-matrix,GD & T ,Pro-E wildfire 3.0,Sheetmetal
 

Pune

814708/Click here to upload

2-6 yrs

Engineer/Sr. Engineer

• PTC Windchill, AutoCAD2007,E-matrix,GD & T ,Pro-E wildfire 3.0,Sheetmetal
 

Pune

815893/Click here to upload

2-5 yrs

Associate Functional Consultant

Required Skills:
• Domain experience in areas like Production, Production Planning & Control
• Working knowledge in MS Office (Microsoft Excel, PowerPoint, Word)
• Customer facing skills with strong Functional knowledge in above mentioned domain areas

• All selected candidates will be given training on Oracle Apps Functional Modules
• After the successful training they will be associated with customer projects on consulting assignments in India and abroad

Education: BE/BTech,MBA

 

Pune

804746/Click here to upload

2-8 yrs

Engineer/Sr. Engineer/Team Lead

• Hands on experience in Solidedge, Catia V4/V5 (feature & free-form), assemblies & drafting
• Sufficient level of analytical ability to solve problems at component/subsystem level
• Understanding of engineering theory and principles of design
• Familiarity with basic manufacturing processes & product design process
• Good knowledge in DFMEA, PPAP, 8D analysis
 

Bangalore

807283/Click here to upload

2-8 yrs

Engineer/Sr. Engineer/Team Lead

• Experience in LS Dyna, Madymo, Airbag with Crash & Occupant Safety domain

 

Bangalore

804689/Click here to upload

4-8 yrs

Sr. Engineer/Team Lead

• Experience in Ansys, Nastran, Accoustics Domain knowledge with NVH/Powertrain
 

Bangalore

807592/Click here to upload

2-6 yrs

Engineer / Sr. Engineer

• Experience in Anysy / Abaqus in Structural Analysis (Non Linear and Durability calculations)

 

Bangalore

807594/Click here to upload

4-8 yrs

Sr. Engineer/Team Lead

• Experience in Ansa / Hypermesh / Primer with FE Modeling, FE Connection, Full Vehicle Integration
 

Bangalore

809958/Click here to upload

2-5 yrs

Engineer / Sr. Engineer

• Hands on experience in Pro-E and Autodesk Inventor. Product design experience in residential Doors, windows, Facades and Aluminum Extrusions. Exposure to Analysis will be an added advantage.

 

Bangalore

807238/Click here to upload

2-8 yrs

Engineer / Sr. Engineer / Team Lead

• Experience in CATIA V5 / Unigraphics with Surfacing skills is must, Plastic Design, Seating / Interior domain. Experience in Class A Surfacing is must, Tooling knowledge is preferred.

 

Bangalore

807233/Click here to upload

2-5 yrs

Engineer/Sr. Engineer

• Experience in Pro E wildfire 3.0/4.0 with Casting is must. Product design knowledge
 

Bangalore

804749/Click here to upload

2-6 yrs

Technical Writer/Author

• Experience in Adobe Illustrator, Adobe Framemaker, In-design, Photoshop, PageMaker, CorelDraw, ISO draw, Broadvision Quicksilver. Working knowledge on Manual creation
 

Bangalore

 

KPIT Global Referral Policy

 


This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of the KPIT Cummins Infosystems Ltd. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, retain copy, disseminate, distribute, or use this message or any part thereof. If you receive this message in error, please notify the sender immediately and delete all copies of this message. KPIT Cummins Infosystems Ltd. does not accept any liability for virus infected mails.No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...