நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, January 24, 2011

Java & Web Developer Opportunities -CSC

 
 
 
 
LOCATION:  Chennai                                                      


AREAS:  Core Java, Web Developers

EXPERIENCE, CHARACTERISTICS & KEY SELECTION CRITERIA:

Educational/ Professional Qualifications (Essential): BE/ ME/ MCA

Requirements: Core Java Lead - Technical
Job Code No : 1100008
Location: Chennai

Job Description
 • 7+ years in software development with professional degree in computer science/engineering or Science.
 • Very strong object-oriented design and development experience, Specifically in the area of J2EE design patterns such as Model View Controller, Command pattern, Session Facade, DataAccess Object Pattern, etc.
 • Candidate will be participating on a team performing custom  development of web-based  applications in a Java / J2EE environment.
 • Solid understanding of databases and database connectivity. Oracle RDBMS preferred
 • Additionally responsible for resolving code bugs, performing unit  tests, working on code reviews and application documentation.
 • Is proficient in the entire software development lifecycle, When appropriate proposes and implements improvements within the organizations software engineering practices.

Skill Requirements
 • Core Java Java, J2EE, JDBC, JSP, HTML, XML/XSD/XSLT/DTD
 • Web Application Servers - Geronimo, Weblogic , Tomcat
 • Web Application Frameworks - Struts, Spring MVC
 • Web Services Frameworks - Apache Axis or CXF
 • Persistence Frameworks - JPA, Hibernate
 • RDBMS -- Oracle Preferred: Oracle 9i+
 • Refactoring Patterns
 • Java Design Patterns

Requirements: Core Java Team Member
Job Code No : 1100173
Location: Chennai

Job Description:
 • 5+ years in software development with professional degree in computer science/engineering or Science.
 • Very strong object-oriented design and development experience, Specifically in the area of J2EE design patterns such as Model View Controller, Command pattern, Session Facade, Data Access Object  Pattern, etc.Candidate will be participating on a team performing custom  development of web-based  applications in a Java / J2EE environment.
 • Solid understanding of databases and database connectivity. Oracle RDBMS preferred
 • Additionally responsible for resolving code bugs, performing unit  tests, working on code reviews and application documentation.
 • Is proficient in the entire software development lifecycle, When appropriate proposes and implements improvements within the organizations software engineering practices.
 
Skill Requirements
 • Core Java - Java, J2EE, JDBC, JSP, HTML, XML/XSD/XSLT/DTD
 • Web Application Servers - Geronimo, Weblogic , Tomcat
 • Web Application Frameworks -Spring MVC, Struts
 • Web Services Frameworks - Apache Axis or CXF
 • Persistence Frameworks - JPA, Hibernate
 • RDBMS -- Oracle Preferred: Oracle 9i+
 • Refactoring Patterns
 • Java Design Patterns


Requirements: Web Developers
Job Code No : 1100007
Location: Chennai

Job Description :

 • Expertise in JavaScript, AJAX, XHTML and CSS
 • Develop and design the presentation layer of the website within an XML/XSLT/JSP templating system, ensuring pages are programmed error-free, cross-browser, cross-platform, and optimized for download performance
 • A strong passion for producing quality software and web user interface
 • Prioritize workload to meet deadlines for assignments in the code release schedule
 • Stay current with the newest online technologies; research new technologies and make recommendations on implementations
 • Perform quality assurance on all new code from inception through integration, staging and production environments
 • Collaborate effectively with content engineering team as well as creative, marketing, merchandising and server engineering teams; provide technical advice and guidance about template design, browser limitations and technology

Required Skills:
 • At least 3-6 years professional Internet work experience
 • Ability to demonstrate previous work experience via URLs
 • Strong attention to detail
 • Proven problem-solving and interpersonal communication skills
 • Ability to operate effectively both independently as well and within a team
 • Knowledge of cross-browser, cross-platform, and design constraints on the web
 • Mastery of Browser based technologies (HTML, Javascript, AJAX, CSS, etc.)
 • In depth knowledge of design software (Photoshop, Illustrator, Flash, etc.)
 • Experience with XML technologies (XSLT, XPATH, XML, etc.)
 • Experience with a Version Control system (CVS, Perforce, Clearcase, Safe Source, etc.)
 • Experience with JAVA technologies (JSP, J2EE, Taglibs, Spring, Struts, Velocity, etc.)
 • Prior work experience on a large e-commerce site


Responsibilities :
 • Excellent verbal and written communications skills required.
 • Excellent interpersonal skills and a team player approach required.
 • Ready to travel


Jazakallah

Send me your resume to azhicon@yahoo.com by mentioning the job code in the subject lineNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...