நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, June 13, 2011

10+2 Students: OPTOMETRY TECHNICIANS GET THE JOB IMMEDIATELY AFTER COMPLETING THE COURSE----- Forwarded Message ----
From: "Ashraf (NSC Logistics, Kingdom)" <ashraf@nahil.com.sa>
Sent: Thu, June 9, 2011 3:19:31 PM
Subject: Attn : 10+2 Students: OPTOMETRY TECHNICIANS GET THE JOB IMMEDIATELY AFTER COMPLETING THE COURSE

Dear Parents / Students

 

 

 

 

 

 

OPTOMETRY TECHNICIANS GET THE JOB IMMEDIATELY AFTER COMPLETING THE COURSE

COURSES IN OPTOMETRY.

Courses in optometry | Optometry technicians get the job immediately after completing the course

Optometry is the course designed to teach eye care tips, diseases and their recognization methods. Optometry technicians play a vital role in helping the doctors in the eye hospitals. There is a chance of getting the job immediately after completion of this course and they can practice on their own also. There is more demand for them in foreign countries.

Courses:

Bachelor of Science in optometry:

This course is provided in BITS Pilani (off campus) and the duration of the course is 4 years. There will be classroom training, clinical training and internship. Class and laboratory work are conducted in Bausch and Lomb  School of optometry in Kismatpur. Clinical training and internship should be done in LV Prasad eye hospital in Hyderabad . The eligibility for the course is 10+2/ equivalent (physics, chemistry, mathematics/biology with English knowledge)

Bachelor of optometry course:

AIIMS in New Delhi and Bharathi Vidyapeeth  University in Pune are providing bachelor degree in optometry course. B.Sc (honors) in optometry is provided by IGNOU and it is providing this course with the help of Federation of Ophthalmic Research and Education Centers . The eligibility for the courses is 10+2/ equivalent. For more details, visit www. ignou.ac.in.

Diploma in ophthalmic techniques:

This course is provided by Federation of Ophthalmic Research and Education Center in Delhi . The duration of the course is 3 years and the eligibility is 10+2/equivalent. More information is given onwww. force.org. Many private and government institutions are providing diploma in ophthalmicassistant and optometry technician course in Andhra Pradesh. More information is provided onhttp:// dme.ap.nic.in, www. appmb.org

 

 

Below Colleges FYI only

 

 

 

 

NEW ADMISSIONS FOR FIRST SEMESTER 2011-2012

 

Off-Campus Work-integrated Learning Programmes

 

 

Birla Institute of Technology & Science (BITS), Pilani is an all India institution declared as a deemed to be university established under Section 3 of UGC Act 1956. Accredited with A Grade by NAAC, the institute has been consistently ranked as the best private engineering & technology institute by leading magazines and newspapers. For more information on BITS Pilani please visit www.bits-pilani.ac.in.

Applications are invited for admission to the following off-campus programmes:

 

 

NTEGRATED FIRST DEGREE PROGRAMMES

 

1. B. S. Optometry: This 4-year Integrated First Degree programme is conducted at Chennai in collaboration withSankara Nethralaya – Elite School of Optometry, and at  Hyderabad in collaboration with L.V. Prasad Eye Institute – Bausch & Lomb School of Optometry. Input Requirements: Pass in 10+2 from Central / State Board or its equivalent, with Physics, Chemistry and Mathematics / Biology.

 

2. B. S. Physician Assistant: This 4-year Integrated First Degree programme is conducted at Chennai in collaboration with Madras Medical Mission. Input Requirements: Pass in 10+2 from Central / State Board or its equivalent, with Physics, Chemistry and Mathematics / Biology.

 

HIGHER DEGREE PROGRAMMES

 

3. M. S. Medical Laboratory Technology: This 3-year Higher Degree programme is conducted at Chennai in collaboration with Sankara Nethralaya – Medical Research Foundation. Input Requirements: B.Sc. in experimental sciences with exposure to Biology and Chemistry, or equivalent.

 

4. M. Phil. Optometry: This 2-year Higher Degree programme is conducted at Chennai in collaboration with Sankara Nethralaya – Medical Research Foundation. Input Requirements: B.S. Optometry of BITS, or equivalent.

 

 

Note:

The offering of the above programmes (or centres for contact sessions) is subject to availability of viable number of suitable candidates.

 The candidates should be prepared to appear at Chennai / Hyderabad for a Test / Interview at their own expenses, details of which will be available on the BITS WILP website after the application deadline.

 

Application Procedure:

 

The Application form and programme details can be downloaded from the BITS websitehttp://www.bits-pilani.ac.in/WILP

.   

 

Duly completed application form (together with the requisite processing fee of Rs. 1,500/- to be paid as per procedure specified in the application form) should be submitted to the undersigned on  or  before June  20, 2011.

April 2011

 Dean, WILPD, BITS, PILANI – 333031 (RAJ.) India

More  Details : http://discovery.bits-pilani.ac.in/WILP/admissionnotices/admissionnotices.html

http://discovery.bits-pilani.ac.in/WILP/admissionnotices/admissionnotices.html

Below Colleges FYI only

DIPLOMA COURSE IN OPTOMETRY

 •  The Institute has an exclusive School of Optometry to train and develop optometrists, established in 1962.

•  There is a 2 year Diploma Course in Optometry offered by the Regional Institute of Ophthalmology with affiliation to Government of Tamilnadu.

•  The school trains students in understanding the principles of refraction, practice of refraction, prescription of glasses, dispensing spectacles and mastering them in the art of refraction.

•  30 students a year become a qualified optometrists armed with best refractive skill available in the country.

More  Details : Plz  Visit :  http://www.riogohchennai.ac.in/AR_training_Courses.htm

 

 

Thanks to:-

 

KALIMA Educational Trust

No#20, Assalama, Velladicvilai , Nagercoil- 629002, Kanyakumari Dist ,Tamilnadu, S.India

web : www.kalimatrust.org

Best regards,

ASHRAF

hp -Service Center| Nahil Computer Co.,| Riyadh | K.S.A

Tel :+966 -1-4645373 Ext 380 |Fax: +966-1-2176990 | Email : ashraf@nahil.com.sa

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last  

Watch. Practice. Learn almost anything—for free. Visit http://www.khanacademy.org/

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...