நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, June 12, 2011

Walk-In Drive - TCS
Date 12-Jun-2011 (Sunday)
Venue Yantra Park, Opp Voltas HRD Trg Center, Subhash Nagar, Pokhran Road No. 2, Thane (West),  400 601
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Network Security 3 to 6 years Having hands on exp in Network Security
Business Objects 3 to 6 years Having hands on exp in BO
Informatica 3 to 6 years Having hands on exp in Informatica
Oracle Apps 4 to 6 yrs Having hands on Exp in Technical Finance
Managed Security Services  in Data Network 3 - 8 yrs Network Devices(Routers, Switches, wireless, Load balancers, Remote access devices) • Software(IOS) Upgrade.• Build(design, procure, implement) for Campus and Large scale network • Managing Campus and large scale network
Datastage 3 to 6 yrs Having hands on exp in Datastage
Siebel 2 to 6 yrs Having hands on exp in Siebel
Websphere Portal Developer 3 to 6 yrs * Should have experience of using IBM Websphere Portal Server and Portlet Factory,* Should have experience in Java, J2EE, Webservices, JSF and/or Struts framework, WSRP, Portal, Java script, SQL and XML,* Should have exposure in integrating with other Websphere products such as service registry, process server and ESB,* Should have experience in Java Debugging, Web Services experience in a high availability environment with Websphere.
Documentum Developer 3 to 6 Yrs Having hands on exp in Documentum
OBIEE Developer 3 to 6 Yrs Having hands on exp in OBIEE
Mainframe 3 to 6 Yrs Having hands on exp in Maniframe
Wintel 4-6 yrs Wintel Administration & Level 3 support exp
Microsoft certification will be preferred
Actuate BIRT Lead/
Actuate BIRT Senior Developers/
Actuate BIRT Junior Developers

1 Tech Lead (9-12 yrs)
5 Senior  ( 4 – 8 years)
9 Junior resources ( 2.3 – 4 yr exp )
- Experience with Actuate BIRT
- Hands on software development experience of 2-5 yrs with strong data warehousing skills
- Database concepts: PL/SQL, Oracle, SQL Server
- Large volume data handling / data warehouse experience
- Proven track record in Application / Data Warehouse implementation, deployment and support
- Strong HTML skills, including multi-browser support, JavaScript, AJAX
- Programming language: Solid OO Design (Java/J2EE, JSP, Javascript, VBScript, HTML, XML, C#, .Net)
- Web Technologies & Application server: WebSphere, JBoss, BEA Weblogic etc
Documentum Architect 4 to 6 yrs Hands on Experience as Documentum Architect

Date 12-Jun-2011 (Sunday)
Venue Tata Consultancy Services,Gateway Park, Akruti Business Port, Road No. 13, MIDC, Andheri East,
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP 3 to 6 years AP SRM/ SAP WM /SAP PS/SAP CRM Middleware,MM/PPQM, APO, SAP SD, SAP FI, SAP MM

Date 11-Jun-2011 (Saturday)
Venue Tata Consultancy Services, 154B, Block A, Sector - 63, Phase - III, Noida Distt.Gautam Buddh Nagar (Noida)
Registration Time 10.00 AM to 1PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Windows Admin 3+ Yrs Experinece in Messaging MS Exchange 2007
Linux Engineers 4+ Yrs Experience in Linux, Unix, OS.
DB2 Administrators 4+ yrs Minimum 4+ years of relevant working experience  in Data Base Admin experience
WebSphere/PEGA Administrator 4+ yrs WebSphere Application Server ND 7.x / PEGA / IBM I.H.S. Web Server Administration
Teradata DBA 4+ Yrs Candidates having experience in Teradata Administration are required.
CAD, Unigraphics, ProE, Ansys 3+ Yrs Product Development, Engineering design of Mechanical systems, experience with NPD phases, experience with design and development of Medical devices is preferred.
Oracle DBA 5 + yrs 5+ experience in Oracle 9i/10g/11i database administration on UNIX/LINUX/WINDOWS platform, Oracle environment set-up (Software installations, database creation and configuration), RMAN backup, Netbackup and disaster recovery, Management of database software lifecycle (including upgrades), Database monitoring & restoration, Storage management & capacity planning, Misc support/reporting scripts (KSH, Perl, SQL scripts & shell scripting)
Informatica Developer 3+ yrs 3+ yrs of Informatica development experience
Mainframe Developer 3+ yrs 3+ Years of relevant experience in Cobol, CICS is must. DB 2 experience will be an added advantage.

Date 8-Jun-2011 (Wednesday)
Venue Siruseri Special Economic Zone, Plot No. 1/G1, SIPCOT IT Park, Siruseri, Navalur Post, Kancheepuram Dist., Tamilnadu 603013
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
. NET 3 - 8 years Hands on experience in .NET, C# and SQL Server
Java 3 - 8 years Hands on experience in Java

Date 9-Jun-2011 (Thursday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
BI - Informatica 5 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage

Date 11-Jun-2011 (Saturday)
Venue 185/188 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
BI - Informatica 3 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
PL/SQL (with Unix) 3 - 7 years Hands on experience in PL/SQL + Unix
SAP BI 3 - 7 yrs Hands on experience in SAP BI
MOSS 2007 / Share point 3 - 7 years Hands on experience in MOSS 2007 / Share point
AS 400 3 - 7 years Hands on experience in AS 400
OBIEE 3 - 7 years Hands on experience in OBIEE
Mainframe 3 - 7 years Hands on experience in Mainframe
SQL Server 2005 & 2008 3 - 7 years Hands on experience in SQL Server 2005 & 2008
Performance Testing 3 - 7 years Hands on experience in Performance Testing - Load Runner
PLM - Teamcenter 3-8 years · 3 – 8 years of hands on experience in Teamcenter product development / customization.
· Expertise in ITK, C++ development is required.
· Experience with Java Swing and Core Java
· Must have experience in an Object-Oriented programming language

Date 11-Jun-2011 (Saturday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu, India
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Lotus Notes Admin 3-7 years Hands on experience in Lotus Notes Administration L2
UDB DB2 DBA 3-8 years Hands on experience in DB2 DBA in Unix (LUW) L2
Veritas Netbackup 3-8 years Hands on experience in Veritas Netbackup L2
Linux 3-7 years Hands on experience in Linux Administration L2

Date 12-Jun-2011 (Sunday)
Venue Kohinoor Park, Plot No.1, Jubilee Gardens, Cyberabad, Hyderabad 500 081
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java - J2EE 3 - 7 years Hands on experience in Java with Hibernate or Springs or Struts
BI - Informatica 3 - 7 yrs Hands on expeirence in Informatica
BI - Datastage 3 - 8 yrs Hands on expeirence in Datastage
BI - Cognos Reporting 3 - 8 yrs Hands on experience in Cognos
Oracle Apps-SCM - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps SCM - Techno functional
Oracle Apps - Finance - Techno functional 3-8 years Hands on Experience in Oracle Apps Finance - Techno functional
Mainframe 3 - 7 years Hands on experience in Mainframe
Oracle DBA 3-7 years Hands on experience in Oracle DBA - L2
Webspere Admin 3-7 years Hands on experience in Websphere Administration L2
Weblogic Admin 3-7 years Hands on experience in Weblogic Administration L2
AIX 3-7 years Hands on experience in AIX Administration L2
Solaris 3-7 years Hands on experience in Solaris Administration L2
HP UX 3-7 years Hands on experience in HP UX Administration L2

Date 12-Jun-2011 (Sunday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu, India
Registration Time 9:00am -1:00pm

Skills Experience Band Requirement (JD)
Webspere Admin 3-7 years Hands on experience in Websphere Administration L2
Oracle DBA 3-7 years Hands on experience in Oracle DBA L2
MQ Admin 3-8 years Hands on experience in MQ Administration
EMC Storage 3-8 years Hands on experience inn EMC Storage Administration L2

Date 11-Jun-2011 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00am -12:00Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
JAVA 5+yrs Java Development experience
PL/SQL 4+yrs pl/Sql Development experience
MOSS 2007 Developer 4+yrs MOSS Development experience
Perl,Unix Developer 4+yrs Perl,Unix Development experience
Data Architect 5+yrs 5-8 years of  Data Modeling Experience,UML ,design patterns Managing LDM of large applications like modeling ,governing using tools Erwin etc..,
Datastage Developer 4+yrs- Datastage Development experience
Teradata Developer 4+yrs- Teradata Development experience
Sterling Ecommerce 4+yrs- Sterling commerce Experience
Buisness Objects 4+yrs Business Objects Development experience
Siebel Configurators 4+yrs Siebel Configuration Experience
Siebel Admin 4+yrs Siebel Admin Experience
Business Analyst (life insurance) 5+yrs Business Analyst with Life Insurance Experience.Should Have IT industry experience
Buisness Analyst Ecommerce) 5+yrs Business Analsyt in ecommerce domain .Should mandatorily have IT industry Experience
Ematrix/Enovia Developer 3 to 6yrs Ematrix/Enovia Development Experience
Aerospace analysis 3-6yrs 1. 3-6 years of experience in Finite Element Analysis for Aerospace components
2. Working experience in Aerospace domain
3 .Knowledge of Composite Analysis
4. Familiarity in using FE tools like NASTRAN,PATRAN, HYPERMESH
5. Experience in hand calculation using classical approach
System verilog  and Verification 4+yrs Systemverilog, OVM
C++, OOPs,
Scripting Knowledge
Strong debug skills
FPGA Design Experience & Strong FPGA Verification Skills (Optional)
CAE Analysts 4+yrs 3+ years of exp. in CAE
Abaqus / Nastran and HM
Exposure to Power train and transmission preferred

Date 11-Jun-2011 (Saturday)
Venue Think Campus, Electronic City, Phase II, Bangalore 560 100
Registration Time 9:00am -12:00Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Tibco –Hypermesh 4-6yrs • Strong experience in the Tibco product suite for SOA (3+ years)
o iProcess & BusinessWorks experience required
• Experience of work in Production Support role (3+ years)
• Experience of working in a production change control environment
• Experience in complex server based environments
• Exposure to enterprise systems - clustering, DR, security
• Effective written and verbal communication skills
Siteminder( 4-6yrs Identity/Access Management infrastructure, including the following:
• PRIMARY TECHNICAL SKILLS:
o Siteminder. Hands-on experience in integrating application with Siteminder, Installing agent, Troubleshooting Siteminder issues, Advanced Siteminder Administration
•  Hands-on knowledge of Java, JavaScripts, HTTPS, SSL, as well as good understanding of agent-less and agent-based integration are required.
Security Assessment and Remediation 4+yrs Security Assessment and Remediation (Vulnerability Management)(SAR)
Experience into Nessus,Nmap,Rapid7
SIM technical Analyst 4-6yrs Wireshark.TCP Dump,Snort,LinuxOS,RSA Envision, MaC afee epolicy,Mac afee
Tibco Admin 3+yrs Tibco Admin Experience

Date 12-Jun-2011 (Sunday)
Venue SJMTowers,18, Sheshadari Road, Gandhi Nagar, Bangalore 560009
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM
Joining Mumbai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Business Objects 3 to 6 years Having hands on exp in BO
Informatica 3 to 6 years Having hands on exp in Informatica
Oracle Apps 4 to 6 yrs Having hands on Exp in Technical Finance
Siebel 2 to 6 yrs Having hands on exp in Siebel
Documentum 3 to 6 Yrs Having hands on exp in Documentum
OBIEE Developer 3 to 6 Yrs Having hands on exp in OBIEE
Ruby on Rails 2 to 7 Yrs Having hands on exp in ROR* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
*All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
*The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
*EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
  • A copy of resume
  • Passport size photo
  • Last 3 months pay-slip copies
  • PAN Card #

Eligibility Criteria
  • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
  • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
  • Only Full Time courses would be considered.
  • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
  • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

3 Simple Steps to Refer your buddy

Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Global HR > Bring your Buddy > India Buddy Scheme

To Refer your buddy (create EPIR number)
Log on to Ultimatix > Workforce Management > Global Recruitment System (GRS)

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or
write to us at  tcs.budzee@tcs.com   or
Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum


 =====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank you
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...