நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

"Delphi "in ""Shipnet Technologies"" @ Chennai
Hi Greetings,


Refering to your Resume we have immediate openings for
" Delphi" in ""Shipnet Technologies"" @ Chennai.

If you are Interested to work with this software pioneer,

Pls Forward your updated resume immed

Note: If you not applied and attend earlier to this company PlZ forward your resume Immed


Company : Shipnet Technologies
Location : "Chennai"
position : " System Analyst"
Skills : "Delphi "
Exp:- : 5_7 yrs of Exp
Email Id " jobs@sreedaaya.com


Job Description ;;;

(please include roles & responsibilities)


1. To understand Functional/Non-Functional Business Requirements and convert into Technical Requirements.

2. Resolve technical inter-dependencies on taking over the development of, Identify all technical risks pertaining to the development of any Business requirement .

3. Should estimate the efforts required in terms of resources, time and Conduct requirement walk through session to ensure the requirement is understood by the team.

4. Split large tasks into measurable sub-tasks and assign to appropriate developers and to define the scope and cross verify shortcomings in Unit and Integration Testing.

5. Technical coordination of overall development activity of assigned tasks. To cross check the Unit Testing getting performed to its entire scope.

6. Do conduct code review, communicate code review comments to appropriate Developer and get it fixed.

7. Do Code integration of solutions from different Developers associated to the immediate deployment plan and conducts Integration testing and verify.

8. Re-generation of all necessary binaries with proper versioning , verification and to take over the deployment of solutions with minimum downtime.

9. To implement Object Oriented Programming concepts in creating friendly business classes with high rate of reusability and adaptability.

10. To understand Design Patterns and effective implement of the same as applicable to the scenario.

11. Coach and help develop team members.

12. Provide status reports of team activities based on the project plan or schedule.

13. Timely escalation of technical issues that cannot be resolved.

14. Preparation of documentation, review documentation done by team members and maintain documentation standards.Purpose of role


To develop applications in Delphi and to lead a small team of 4-6 members of YourISS Development, Support, Maintenance

Area of Expertise Required (specific key skillsets required to perform the job)


1. Strong knowledge in Object Language and deep exposure in at least any one version of Borland Delphi (preferably 5 & 7).

2. Ability to create Win32 Application and DLL in Delphi and exposure to thread safe programming.

3. Experience in writing classes specific to business functions in Delphi with the strong essence of OOP concepts, creating database application especially using ADO and ISAPI application in Delphi.

4. Exposure in using Object Broker components, Web Broker or Web Snap technology in Delphi.

5. Experience/Exposure in creating COM based application, Web Service application in Delphi. Good Understanding in Type Libraries and usage.

6. Experience/Exposure in Quick Report or any one Delphi specific reporting component (Rave/Report smith) or Crystal Report and 3rd party components and wrapping to make the component friendly and usable with the current code.

7. Strong knowledge in the basics of SQL and internals of RDBMS, database design concepts. Ability to create/understand low level and high level database design. Advanced knowledge and working experience with all kinds of database objects such as View, Stored Procedure/Function, Trigger, etc. Strong working experience in DDL, DML and DCL.

8. Good understanding in Normalization rules.

9. Experience/Exposure in DTS(Data transformation services).

10. Vital Experience/Exposure of SQL programming in any one RDBMS and in SQL optimization techniques.

11. Good Understanding in basic HTML tags and their usage, significance and usage of cookies, basic XML and DHTML. Good knowledge in JavaScript basics. Experience in Document Object Modal, JSON, XSLT.

12. Knowledge in CSS, HTC, HTTP Request / Response architecture, SOAP and WSDL.

13. Experience/Exposure in using Microsoft Office applications such Word, Excel, etc and experience in Team Foundation Server - Share Point and Version control.
Please ensure that you mention details

1.Current CTC
2.Expected CTC.
3.Notice required.
4.Current Location:With Best Rgds

SreeDaaya Software
No.3/2, Ist Floor,
Rajabadar Street,
Opp: Rathna Fan House (Behind Naidu Hall)
Pondy Bazaar, T.Nagar,
Chennai- 600 017.
Ph : 42102627

------------------------------------------------------

----

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Sree Daaya Soft Services (skills_it@yahoo.com, 3, Rajabather Street, I Floor T.Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Use Resume Services & see the difference!

Ads by Google
Career Assessment Criminology Degree Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...