நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 26, 2011

Excellent Job opening for Network L1 Support Engineer with one of our CMMI level 3 client for Mumbai & Pune

Dear Candidates,

Excellent Job opening for Network L1 Support Engineer with one of our
CMMI level 3 client.
Job Location: Mumbai & Chennai

Joining Period:15 Days

Network L1 Support Engineer
Job Responsibility:
. Install, configure, and maintain network and security
equipment and services.
. Perform troubleshooting analysis of
LAN/WAN/ISDN/MPLS/firewall/VPN issues.
. Document network problems and resolution for future
reference.
. Proactively monitors and ensures network availability,
performance and network security.
. Log, track and take ownership of network/connectivity issues
and resolve issues to the satisfaction of all stake holders.
. Independently engage with customers to setup network
connectivity.
. This role requires one to be comfortable interfacing with
customers, service providers and vendor support engineers.

Education and experience:
. Bachelor‟s degree in engineering with suitable qualifications
in IT or related fields.
. Preferably with 1 -2 years of relevant working experience in
helpdesk operations of a reputed organization


4.Technical Skills and Requirements
. A thorough understanding of the OSI network model,
Ethernet, NAT, IP addressing and TCP/IP Network.
. A practical level of experience implementing and
administrating TCP/IP-based network.
. 1 -2 years hands on experience with Cisco Switches, Cisco
Routers, Cables, Racks, Firewalls, LAN, WAN, TCP/IP, DNS,
QoS, EIGRP, BGP, OSPF, VPN and MPLS.
. Working knowledge of common network monitoring tools and
network analyzers.
. Troubleshooting focused on determining network vs
Application/System issues and patterned vs. non-repeating
problems.
. Ability to prioritize and multitask.
. Willingness to learn new technologies and maintain industry
knowledge
. Excellent communication and interpersonal skills
. Bachelor‟s degree (preferably IT engineering related)
. CCNA or CCNP, CCSA, CCSE strongly preferred.
. Ability and willingness to work in shifts including on
weekends and holidays.
. Willingness to travel to customer sites for site preparation,
installation, repairs etc.

IF YOU ARE INTRESTED KINDLY SEND YOUR UPDATED RESUME IMMEDIATELY FOR
FURTHER SHORTLISTING WITH BELOW MENTIONED DETAILS:


1Total Exp:
2Relevant Exp:
3Notice Period for Joining:
4Current Location:
5.Current CTC :
6.Expected CTC:
7.Primary Skills:

REFERENCE IS ACCEPTED.

About TRIUMPH:

TriumphSys is an IT Solutions provider specializing in the areas of
Software Education and Training, Professional Services and IT
Consulting.

Triumph has been serving leading software organizations for their
requirements in Training, Resourcing and Consulting. The partial list
of clients served by us is as follows:NSE IT,Syntel, Polaris
,Nomura,Wipro , Accenture , MBT, 3i Infotech Ltd.,BNP Paribas Bank,
Atos Origin Pvt. Ltd., Capgemini Consulting Pvt. Ltd., Datamatics
Technologies Ltd., i-flex Solutions Ltd., MBT Ltd., SET India Pvt. Ltd.


We are currently a team of 450+ Triumphants growing @ 100% annually.

A triumphant career growth opportunity awaits you!

You may visit our website www.triumphsys.com

Forward this mail to any of your friends who would be interested in the
same profile.
In case of any queries please mail on vanitad@triumphsys.com.

Thanks & Regards,
Vanita Deokar
022-67399712
Executive- Recruitment & HR
Triumph Systems & Solutions Pvt Ltd.
www.triumphsys.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Triumph
Systems Solutions Pvt. Ltd. (sanjanaa@triumphsys.com, 107-108, The
Avenue, Opp. Hotel Off. Andheri, Kurla Road, Andheri (East),, MUMBAI,
Maharashtra - 400059) using Naukri.com services. The responsibility of
checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs
Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...