நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 6, 2011

Opportunity for Delphi - System Analysts with ShipNet Software Solutions (Chennai)


For Internal Use of Employer (Please don't delete or modify while replying to this email)
Monster Resume ID: 13917159      Personal Folder ID: 9158445

Dear ,


MOKSH CONSULTANCY SERVICES

MUMBAIHi,We have an urgent requirement with ShipNet Software Solutions(Chennai) which might be of your interest. The details of the requirement are given below:Requirement: System Analyst - DelphiJob Description:
1. To understand Functional/Non-Functional Business Requirements and convert into Technical Requirements.

2. Resolve technical inter-dependencies on taking over the development of, Identify all technical risks pertaining to the development of any Business requirement .

3. Should estimate the efforts required in terms of resources, time and Conduct requirement walk through session to ensure the requirement is understood by the team.

4. Split large tasks into measurable sub-tasks and assign to appropriate developers and to define the scope and cross verify shortcomings in Unit and Integration Testing.

5. Technical coordination of overall development activity of assigned tasks. To cross check the Unit Testing getting performed to its entire scope.

6. Do conduct code review, communicate code review comments to appropriate Developer and get it fixed.

7. Do Code integration of solutions from different Developers associated to the immediate deployment plan and conducts Integration testing and verify.

8. Re-generation of all necessary binaries with proper versioning , verification and to take over the deployment of solutions with minimum downtime.

9. To implement Object Oriented Programming concepts in creating friendly business classes with high rate of reusability and adaptability.

10. To understand Design Patterns and effective implement of the same as applicable to the scenario.

11. Coach and help develop team members.

12. Provide status reports of team activities based on the project plan or schedule.

13. Timely escalation of technical issues that cannot be resolved.

14. Preparation of documentation, review documentation done by team members and maintain documentation standards.
Experience: 5-7 years of Work Experience in Delphi or any Object Oriented Programming language.

Qualification: B.E/B. Tech (Computer Science & Engg, Electrical, Electronics), MCA

Job Location: CHENNAI

If interested please send your updated Resume in word format ASAP and fill up the following details:Name:

Education Qualification:

Date of Birth:

Total Exp:

Relevant Exp.:

No. of implementations done:

Designation:

Current Org:

Previous Org:

Current / Expected Salary:

Lead time to Join:

Current contact no. (Mobile,Res.Off - Mandatory):

Email ID:

Current Location:References of Friends/Colleagues are always welcome.We would like to thank you for giving us an opportunity to present ourselves to your kind self and would be more than willing to answer your queries.Kindly ignore this mail if the requirement does not match your profile.Thanks & Regards,Aditi

For Moksh Consultancy Services

9920167674/022-32913201

Email: profile@moksh.net.in

URL: www.moksh.net.in


This mail has been sent by one of the employers (Employer name: Moksh Consultancy Services) accessing the services of monsterindia.com and not by Monster. Monster is committed to protecting the privacy of our users and our "Terms of Use" prohibits any misuse including spamming. If you consider the contents of the mails inappropriate or as spam, please forward this mail to spam@monsterindia.com

Double your chances of getting the right job by keeping your resume updated.
Update Resume now
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...