நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, September 14, 2011

GM / Sr. Manager for Finance and accounts|Chennai
----- Forwarded Message -----
From: Computer Enterprises Inc <mailtorecruitmentindia@gmail.com>

The sender of this email is registered with Naukri.com as Computer Enterprises
Inc

Experience required for the Job: 5 - 8 years
Job Location: Chennai

Dear Candidate,
Greetings,
>
>Looking for GM / Sr. Manager for Finance and accounts in a leading shipping
>company in Chennai.
>
>1) Experience : 5 â€" 8 years
>2) Qualification : CA Inter preferable ( else PG in commerce - MBA / MFM)
>3) Gender : Male
>4) Location : Chennai, Corporate office
>5) Salary : Best in the industry
>
>Job Responsibility :
>a) Responsible for entire Account process and procedure.
>b) Responsible for getting job from Billing / Payable / Receivable department.
>c) Handing Profit and Loss Account.
>d) Budgeting
>e) Handing his own team
>
>If interested please mail your resume to mailtorecruitmentindia@gmail.com with
>the below details:
>
>Current CTC:
>Exp CTC:
>Notice Period:
>
>Regards,
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Computer Enterprises
Inc (rkalaivani@ceiindia.com, 1910 Cochran Road Manor Oak Two Suite # 230,
Pittsburgh, PA 15220, T Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com
services. The responsibility of checking the authenticity of
offers/correspondence lies with you. If you consider the content of this email
inappropriate or spam, you may:

       1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
       2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job.
This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or
visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it
could be asked after trust has been built after some correspondence has been
exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of
intent without having been through an interview process it is probably a scam
and you should contact compliance@naukri.com for advise.


To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now
Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written
by Experts.

Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...