நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, May 30, 2011

Looking for Java Spring Professionals - CSS Corp, Chennai Location!!
--- On Tue, 5/24/11, Cybernet - SlashSupport <dhivyan.roj@csscorp.com> wrote:

From: Cybernet - SlashSupport <dhivyan.roj@csscorp.com>


Hi,Greetings from CSS Corp!!We have an exciting opportunity for the below mentioned requirement:Primary Skill: Java and SpringSecondary Skill: JSP, Servlets and HibernateApplication: Web Based ApplicationExp: 2.7 - 6.2 yearsJob Location: ChennaiInterested candidates, kindly send your updated profile with the following details:ExperienceCTCECTCNotice PeriodNote : Kindly write us a mail in case of any clarifications. Candidates who have already attended interview or received this message earlier then kindly neglect this. Also kindly refer your friends or colleagues who are looking forward for such opening.Job Description:Project 1:• Develop application, build enhancements and fix issues in applications• Provide work estimates for the given tasks, assignments• Stay accountable for code-quality, code-schedule• Stay responsible for process adherence at the developer and module owner level• Carry out unit-testing for the code written.• Be the team player in integration testing and bug turn-around• Participate in calls with customersMandatory skills• Strong and Hands on experience in Java enterprise application development using Hibernate,Spring and JQuery• Ajax, Web-Services API• Good Database usage - Oracle• Good knowledge in using XML for Web applications• Thorough in OO concepts• Good communication skillsPreferred skills• Preferred knowledge in Web2.0 based application development(HTML,CSS)• Optionally other scripting languagesYears of experience• Minimum >3 years in Hibernate,Spring and JQuery. At least 2 projects end-to-end in SDLCProject 2:• Develop application, build enhancements and fix issues in applications• Provide work estimates for the given tasks, assignments• Stay accountable for code-quality, code-schedule• Stay responsible for process adherence at the developer and module owner level• Carry out unit-testing for the code written.• Be the team player in integration testing and bug turn-around• Participate in calls with customersMandatory skills• Strong and Hands on experience in developing UI for enterprise application• Strong and should have Implemented ExtJS in at least one Enterprise Application.• Should have worked in Javascript Frameworks/Prototype Framework• Ajax, Web-Services API• Good Database usage - MySQL/Oracle• Good knowledge in using XML for Web applications• Thorough in OO concepts• Good communication skillsPreferred skills• Preferred knowledge in Web2.0 based application development(HTML,CSS)• Optionally other scripting languagesYears of experience• Minimum >3 years in developing UI for enterprise application using ExtJS. At least 2 projects end-to-end in SDLC• Experience in working on product development preferredProject 3:For improving our Web UI we need a person with following skill sets,HTML, JavaScript, Web 2.0, CSS, AJAXShould be aware of latest Web standards.Should be able to evaluate the current UI have give suggestion for its improvement.Keywords: Strong Java Spring Professionals About CSS Corp: CSS Corp (www.csscorp.com) : CSS Corp is a global technology solutions provider to enterprises, consumers & technology companies with close to 5,000 employees and offices in North America, Europe, and Asia, including world-class offshore delivery centers in India. Driven by a corporate mission of "100 percent reference-able customers" , CSS is committed to building long-term client partnerships that maximize quality, availability and reliability while minimizing costs and risks for its clients. Headquartered in San Jose, CA, CSS is backed by leading financial institutions including SAIF partners, Goldman Sachs and Sierra Ventures. As a result, our primary target is to help maximize customer satisfaction, software quality, availability and reliability while managing costs and risks for global clients. This relentless client focus and compelling value proposition ensures that all our customers willingly vouch for us. Using a proven and cost-effective global delivery model, CSS manages technology, infrastructure, platforms and applications for Fortune 2000 companies, and provides 24x7 support solutions for leading enterprise, consumer and technology vendors. Centers of Excellence:Centre of excellence for Research and development - Cybernet Software (CMMi Level 4) Cybernet Software - CoE for R&D enables independent software vendors and enterprises find solutions to their technology & business challenges. The CoE possesses highly specialized technology resources, industry leading methodologies & frameworks, and proprietary technology solutions, all of which are leveraged for the benefit of our clients. Through continuous research, design and improvement of development processes and practices, the coe helps clients achieve quality deliverables efficiently. The expertise in technology and process is supplemented with specific vertical domain expertise to customize solutions for each client's unique needs. Centre of excellence for Testing - Ready Test Go (CMMi Level 5) Ready Test Go - CoE for Testing and Independant Verification & Validation has an impressive track record, helping our clients enhance the quality and performance of their applications /products with over 400 projects completed successfully. Centre of excellence for Technical Support & Infrastructure Management - Slash Support SlashSupport - CoE for technology support and infrastructure management of enterprise and consumer products, applications and services for Cybernet-SlashSupport. SlashSupport has handled over 35 million requests for 600+ products and services, and is rated by the Black Book of Outsourcing as #1 in the mid-market ITO segment. Fact Sheet - Cybernet Software (CMMi Level 4)Over a decade of Software Engineering & IT Consulting experience Presence in North America, Europe and Asia Pacific 100% referenceable clients 6000+ resources and growing 10+ successful years Assessed at SEI CMMi Level 4,PCMM Level 5 and ISO 9001:2000 certified 12 Global Delivery centers Global recovery center in Singapore Award winning solutions Fortune 1000 customers HQ - San Jose, California Onshore delivery centre at Utah Offshore development centres at Chennai, Pune and Coimbatore Domains expertise in Telecom, Healthcare, Insurance, ERP, BFSI, Infrastructure, Enterprise, Legal, Automobile, Education etc Privately held and profitable Also refer your friends who are interested in the above opportunity. Contact Details:Company Name: CSS Corp Pvt LtdWebsite: http://www.csscorp.comExecutive Name: Dhivyan RojAddress: 19&21, Sir Thyagaraya Road T.Nagar,(Landmark-Opp to Pondybazar Globus)Chennai, Tamil Nadu, India - 600017Email Address: dhivyan.roj@csscorp.comTelephone: 9094658594
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Cybernet - SlashSupport (Kiruba.Sundaramoorthy@csscorp.com, No. 38 North Boag Road, T.Nagar, CHENNAI, Tamilnadu - 600017) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Admin Jobs Stellenangebote 24
Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com
Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj
Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...