நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, May 31, 2011

RITES LIMITED - Recruitment---------- Forwarded message ---------- 

RITES LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

VC No 58/11

"Recruitment of GRADUATE EXECUTIVE TRAINEES (GET)"

 

RITES Ltd. is an ISO 9001: 2000 certified premier International multi-disciplinary consultancy organization in infrastructure sector rendering comprehensive professional services in various sectors including Metro Rail Systems, Railways, Highways, Airports, Ports & Harbour, under the Ministry of Railways.

 

2.         A Competitive examination for recruitment to the post of GRADUATE EXECUTIVE TRAINEES (GET) in RITES will be tentatively held on 17.07.2011 at the centres indicated in para 3 below. Applications are invited from young, dynamic, energetic and motivated persons of Indian Nationality for the position of 'Graduate Executive Trainee' (GET) in RITES for its different projects. The number of vacancies is liable to alteration.
Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Physically Disabled Categories in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India. The community wise breakup of these vacancies is as under:-

 

VC No

Name of Post / Discipline

Vacancies*

Caste/Community-wise break up of vacancies

 

……

Graduate Executive Trainee / Civil Engineering

30

UR

OBC

SC

ST

16

08

04

02

*All vacancies are provisional and subject to increase/decrease. Out of above one post shall be reserved for Physically Handicapped category which shall be operated, as per Government of India instructions, on horizontal reservation basis.

3.         Examination Centers:

The examination will be conducted at following Centres:-

 

Centre

Code

Bangalore

01

Bhopal

02

Chennai

03

Delhi

04

Guwahati

05

Jaipur

06

Jammu

07

Kolkata

08

Lucknow

09

Mumbai

10

Nagpur

11

Ranchi

12

THE CENTRES AND THE DATE OF HOLDING THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF RITES. WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION, THE COMPANY MAY, AT THEIR DISCRETION, ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION.

The candidates should note that no request for change of centre will be granted.

4. Eligibility Conditions:-

 

i-        Nationality:-   A candidate must be a citizen of India.

ii-      Minimum Educational Qualification:-    Graduate in Civil Engineering discipline with 60% marks (50% for SC/ST/OBC candidates) from a AICTE/Govt. approved University/Institute.

iii-    Age-Limit:-     A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 30 years as on 1st August,2011 i.e he/she must have born not earlier than 2nd August, 1981 and not later than 1st August 1990.

iv-    Relaxation in upper age-limit:-

 

(a)   No Relaxation is allowed in the stipulated minimum age.

 

(b)   The upper age limit prescribed above will be further relaxable upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

 

(c)    Upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

 

(d)   Upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st December, 1989.

(e)   Upto a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(f)     Upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st August, 2011 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st August, 2011) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(g)   Upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Services as on 1st August, 2011 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment;

(h)   Upto a maximum of 10 years in the case of blind, deaf-mute and orthopedically handicapped persons.

 

NOTE (I) -       Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other clauses of Para 4 (iv) above, viz. those coming under the category of Ex-servicemen, persons domiciled in the State of J & K, blind, deaf-mute and orthopaedically handicapped etc. will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both the categories.

 

Note (II) -       The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as Ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.


Note (III) -      The age concession under Para 4 (iv)(f) and (g) will not be admissible to Ex-Servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs, who are released on own request.


Note (IV) -      Notwithstanding, the provision of age-relaxation under Para 4 (iv) (h) above, a physically handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Government or appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirement of physical and medical standards for the  posts concerned to be allocated to the physically handicapped candidates by the Government.

(i)     SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(j)     The date of birth accepted by the Company is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognized by an Indian University as equivalent to matriculation or in an extract from a Register of matriculates maintained by a University and that extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

(k)    No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.
The expression Matriculation/Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1:-         CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMPNAY AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.


NOTE 2:- CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMPANY FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY ON ANY GROUNDS WHATSOEVER.

 
NOTE 3. CANDIDATES SHOULD EXERCISE DUE CARE WHILE ENTERING THEIR DATE OF BIRTH IN RESPECTIVE COLUMN OF THE APPLICATION FORM. IF ON VERIFICATION AT ANY SUBSEQUENT STAGE, ANY VARIATION IS FOUND IN THEIR DATE OF BIRTH FROM THE ONE ENTERED IN THEIR MATRICULATION OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE, DISCIPLINARY ACTION WILL BE TAKEN AGAINST THEM BY RITES UNDER THE RULES.

 

v-      Physical Standards:-   A candidate should be physically and mentally fit. For being considered as physically disabled, the candidate  should have disability of Forty per cent (40%) or more. However, such candidates shall be required to meet one or more of   the following physical requirements/abilities which may be necessary for performing the duties in the concerned posts:-

 

Code

Physical Requirements

 

F

Work performed by manipulating (with Fingers)

PP

Work performed by pulling & pushing

L

Work performed by lifting

KC

Worked performed by kneeling and cronching

B

Work performed by bending

S

Work performed by sitting (on bench or chair)

ST 

Work performed by standing

W

Work performed by walking

SE

Work performed by seeing

H

Work per formed by hearing/ speaking

RW

Work performed by reading and writing.

 

The functional classification in their case shall be, one or more of the following, consistent with the requirements of the concerned Posts:

 

Functional Classification:-

 

Code

Functions

BL

both legs affected but not arms.

BA 

 

Both arms affected -

a.  impaired reach

b. weakness of grip.

BLA

both legs and both arms affected.

OL

one leg affected (R  or  L) 

a . impaired reach

b. weakness of grip

c. ataxic

OA

one arm affected

a. impaired (R or L) reach

b. weakness of grip.

c. ataxic

BH

stiff back and hips (cannot sit or stand)

MW

Muscular weakness and limited physical endurance

B

the blind

PB

Partially blind

D

the deaf

PD

Partially deaf

 

5.     Fees:-

Candidates who wish to apply against this vacancy notification are required to pay non-refundable fees, as specified below, through a crossed Demand Draft drawn on State Bank of India payable at Gurgaon  in favour of 'RITES LIMITED' :-

 

General/OBC candidates-

Rs. 300

SC/ST candidates

Rs. 100

Physically Handicapped Candidates

Rs.100

 

(ii)  NO FEE CONCESSION IS, HOWEVER AVAILABLE TO OBC CANDIDATES AND THEY ARE REQUIRED TO PAY THE FULL PRESCRIBED FEE.

 

(iii)  Physically Handicapped candidates are given concession in the fee provided they are otherwise eligible  for appointment as GRADUATE EXECUTIVE TRAINEE to be filled on the results of the examination(Written and Interview/ Personality Test) on the basis of the standards of medical fitness for this post(including any concessions specifically extended to the physically handicapped). A Physically handicapped candidate claiming age relaxation/fee concession will be required to submit alongwith their Detailed Application Form, certified copy of the certificate from a Government Hospital/Medical Board in support of his claim for being physically handicapped.

 

NOTE:  Notwithstanding the aforesaid provision for age relaxation/concessional fee, a physically handicapped candidate will be considered to be eligible for appointment only if he/she (after such physical examination as the Company or the appointing authority, as the case may be, may prescribe) is found to satisfy the requirements of physical and medical standards for the concerned Posts to be allocated to Physically Handicapped candidates by the Company.

 

(iv)       CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE FEE SENT THROUGH any other mode except the mode specified i.e. BANK DRAFT, WILL NOT BE ACCEPTED BY RITES AND SUCH APPLICATIONS WILL BE TREATED AS WITHOUT FEE AND WILL BE SUMMARILY REJECTED.

 

(v)        Applications not accompanied by the Prescribed Fee shall be summarily rejected.

 

(vi)       Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.
  

6.     Selection Process:-

i-       The selection process consists of written test and Interview.  Eligible candidates will have to appear in the written test comprising of two parts viz. Part I(objective) and Part II(Subjective part).

ii-       (a)-      Part I(Objective part) will be a screening test. 

(b)-      Copies of Part II(Subjective part) of only those candidates shall be evaluated who succeed in the Part I(Objective part). 

(c)-       Number of such candidates will be 12(twelve) times the number of vacancies, in the order of merit on the basis of marks obtained in the Part I(Objective part). 

(d)-      The candidates to the extent of four times the no. of vacancies will only be shortlisted for the interview/personality test on the basis of their performance in the Part II(Subjective part) only. 

(e)-      The candidates will be empanelled as per their performance/rank secured on the basis of aggregate of marks secured in Part-II of written examination(subjective part) and Interview/Personality test strictly as per the merit and statutory reservation provisions.

(f)-       Marks obtained in the Part I(Objective part) of written examination will not be taken into account for short listing the candidate for interview/Personality test or final empanelment .

(g)-      The offer of appointment will be issued to the suitable candidates in the order of merit and based on the requirement keeping in view statutory reservation provisions.

(h)-      Appointment of selected candidates will be subject to their being found medically fit in the Medical Examination to be conducted as per RITES Rules and Standards of Medical Fitness for the relevant post.

 

7.     Plan of Examination:-

 

     (a)- The Examination shall be conducted according to the following plan:-

 

The Written Examination and Interview/Personality test.

 

(i)-            The Written Examination will comprise two parts viz. Part I(Objective part) and Part II( Subjective part). Part I(Screening test) consisting only of multiple choice objective types of questions and Part II of conventional papers.

(ii)-           Part I (objective part) consists of questions relating to General Ability, Reasoning, General Science, General Knowledge and Civil Engineering.

(iii)-        Part II (Subjective part) consists of questions on the subject of Civil Engineering only.  

(iv)-        The details of the written examination i.e. subject, no. of questions, duration and maximum marks allotted to each subject are as below.

 

Part I- (Objective Part)

General Ability Test, Reasoning, General Science, General Knowledge and Civil Engineering

100 questions

90 minutes

100 marks

 

Part-II- (Subjective Part)

Civil Engineering

*******

 120 minutes

80 marks

 

(v)-            Interview/Personality Test carrying a maximum of 20 marks of such of the candidates who get shortlisted on the basis of the Part II (Subjective Part) of written examination only.

 

(c)-       IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR EXAMINATION:

i-   Candidates are advised to read carefully special instructions supplied to them alongwith the admit card for Part(I)- Objective part and Part(II)-Subjective Part including the procedure regarding filling in the Answer Sheet of Part(I)-Objective Part in the Examination Hall.

ii-   In the Personality Test special attention will be paid to assess the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual  curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character, potential for the job.

iii-  Conventional papers must be answered in English.

iv-  Question papers will be set in English only. 

v-   Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the  help of a scribe to write the answers for them.

vi- Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

vii- Deduction upto 5(five) percent of the maximum marks in the written papers will be made for illegible handwriting.

   viii- Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the conventional papers of the examination.

ix-  In the question papers, wherever required, SI units will be used.

x-  Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted.  In no case, scientific calculators will be allowed. Also, Mobile Phones are not permitted in the examination hall.

xi-  It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering Objective Type Paper (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

xii- Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1,2,3,4,5,6 etc.) while answering question papers.

 

 

7(d)- Standard and Syllabi of Examination:-

 

The standard of paper of General Ability Test and Reasoning will be such as may be expected of an Engineering/ Science Graduate. The standard of paper in Civil engineering will approximately be that of an Engineering Degree Examination of an Indian University. There will be no practical examination in any of the subjects.

 

            7(e) Syllabi of papers:-  As per Appendix – I

 

8.     How to apply:-

.

i-                    Interested Candidates fulfilling the eligibility criteria are required to apply online using the link http://www.rites.com. All candidates should procure Demand Draft of requisite value before attempting to apply on line.

ii-                  On submission of valid application online, the system will generate 'Registration Slip' with Registration no., which has to be downloaded, signed, photograph affixed and sent the same along with demand draft of requisite fees obtained from STATE BANK OF INDIA only, drawn in favour of 'RITES LIMITED' payable at Gurgaon through ordinary post only in an envelope superscribed with VC No. and "APPLICATION FOR THE GRADUATE EXECUTIVE TRAINEE" on or before 1700 hrs of 20.6.2011{last date of receipt of hard copy of Application(Registartion slip) by ordinary post} at the following address:-

"The Advertiser(RITES),

Post Box No. 9248,

Krishna Nagar Head Post Office,

Delhi-110051

iii-                Applications received after due date will not be entertained. The applicants should enclose certified copies of qualifications, testimonials, category to which they belong(SC/ST/OBC/PH/Ex-serviceman) and his/her recent passport size photograph.  Those not conforming to the prescribed format or without/unclear certificates or having ambiguity will be summarily rejected.

iv-                The admit card indicating roll number, name of the test venue and guidelines for the test will be made available through candidate login, to the candidates found eligible based on the information submitted by the candidate.

v-                  All candidates, whether already in Government Service, or in Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment, should submit their applications directly at the specified address. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons, already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under public enterprises are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case communication is received from their employer by RITES withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

vi-                The original testimonials/documents will have to be produced at the time of interview. If any of their claims is found to be incorrect, their candidature shall be summarily rejected. 

vii-              Departmental Candidates of RITES are also required to apply online. However, they will have to forward the Hard copy of the Resume through their controlling officer and Personnel Department to Recruitment cell, without which the candidature will not be considered.

viii-            Candidates working in Govt./PSU are required to produce "No Objection Certificate" at the time of Interview/Personality test.

ix-                All Candidates are requested to ensure that the Hard Copy of the application generated after submission of online Application along with enclosures is sent by Ordinary Post and NOT by any other means like Courier, Speed Post etc, since the Resume is being received in a Post Bag where only Ordinary Post is accepted.

x-                  Candidates should submit only single application and application once submitted cannot be altered. A valid e-mail ID is essential for submission of the online application. RITES will not be responsible for bouncing of any e-mail sent to the candidates.

xi-                Candidates should write their Name, Registration No., Post Applied for on the reverse of the bank draft.

xii-              All information regarding this recruitment process would be made available in the 'Recruitment' section of RITES website only. Applicants are advised to check the web site periodically through the Candidate Login.

xiii-            Candidates are advised to make a note of their e-mail ID as entered at the time of on-line submission of application form and Registration Number generated at the top right hand corner of the 'Application'. These would be required for accessing information during the later stage of the recruitment process made available through Candidate Login.

xiv-            Candidates should ensure that the same Coloured passport size photograph is used throughout this recruitment process.

xv-              For any queries regarding this recruitment please send email to ritesrecttquery2011@gmail.com

 

Note 1:           WHILE FILLING IN HIS APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE OF THE EXAMINATION. MORE THAN ONE APPLICATION FROM A CANDIDATE GIVING DIFFERENT CENTRES WILL NOT BE ACCEPTED IN ANY CASE. EVEN IF A CANDIDATE SENDS MORE THAN ONE COMPLETED APPLICATION, RITES WILL ACCEPT ONLY ONE APPLICATION AT ITS DISCRETION AND THE  DECISION TAKEN BY RITES' IN THIS REGARD SHALL BE FINAL. CANDIDATES WILL BE ALLOWED TO APPEAR IN THE WRITTEN EXAMINATION ONLY AT THE CENTRE INDICATED IN THE ADMISSION CERTIFICATE.


Note 2:           SINCE THESE APPLICATION FORMS ARE TO BE PROCESSED IN A COMPUTERISED SYSTEM, DUE CARE SHOULD BE TAKEN BY THE CANDIDATES TO FILL UP THEIR APPLICATION FORM CORRECTLY. NO COLUMN OF THE APPLICATION SHOULD BE LEFT BLANK. APPLICATIONS INCOMPLETE IN ANY ASPECT (Category certificate, Demand draft, educational Qualification certificate etc.) SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS CERTIFICATES IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES/OTHER BACKWARD CLASSES/ Ex-Serviceman AND PHYSICALLY HANDICAPPED ETC.


Note 3:           The candidates applying for the Examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the Examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by RITES viz. Written Examination and Interview/Personality Test will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the written examination or Interview Test, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; their candidature for the Examination will be cancelled by RITES.


Note 4.           Candidates are requested to keep ready the attested copies of the following documents for submission to the RITES soon after the declaration of the results of the written Examination which is likely to be declared in the month of Aug 2011.

 

1. Certificate of Age.

2. Certificate of Educational Qualification.

3. Certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, Ex-Serviceman or Physically Handicapped, where applicable.

4. Certificate in support of claim for age/fee concession, where applicable.

9.     Last date of receipt of application:-

 

(a) The Online Applications can be filled upto 13.6.2011 till 11.59 PM after which the link will be disabled.

 

(b) All candidates should note that the hard copy of Registered Application (Registration slip) will be accepted only by ordinary post till 1700 hrs of 20.6.2011.

 

(c) No application will be entertained after the expiry of last date of receipt of Regisetred Application(Registration Slip).

 

(d) The company will not be responsible for any sort of delay in receipt of Hard copy of REGISTERED APPLICATION(Registration slip). The candidates are also requested to keep a copy of their REGISTERED APPLICATION (Registration slip), as mentioned in para 8(ii) of the notification.

 

NOTE (i): Candidates should clearly note that the Company will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the applications received late i.e. after the last date of receipt of hard copy of the will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Company's Office on or before the prescribed last date.

 

10. Compensation Package:

Candidates selected and appointed as Graduate Engineer Trainee will be paid a consolidated salary of Rs. 25000 per month during the one year training period. The candidates will also be required to successfully clear the examination to be conducted at the end of training. On successful completion of training and passing the examination as mentioned earlier, the candidates will be engaged as Assistant Manager, scale Rs. 20600-46500(IDA) with starting basic pay of Rs. 20600 on probation. Besides the said basic pay the compensation package includes Dearness Allowance, Performance Related Pay, HRA/Leased Accommodation and other allowances as admissible from time to time. Total emoluments at metros are approx.46500/-p.m. which may vary from time to time.

11.  FACILITATION AND WEBSITE FOR GUIDANCE OF CANDIDATES:
In case of any guidance/information/clarification regarding their applications, candidature etc. candidates can obtain information by sending an email at
ritesrecttquery2011@gmail.com

Candidates can obtain details of the examination as well as information about registration of their applications, venue of the examination and results etc at http://www.rites.com.

12. SPECIAL INSTRUCTIONS:

(i)    Mobile Phone/Electronic devices of any sort are not allowed:

(a) Mobile phones, pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from future examinations.

(b) Candidates are advised in their own interest not to bring any of the banned item including mobile phones/pagers to the venue of the examination, as arrangement for safekeeping cannot be assured.

 (ii) A candidate who is found or has been declared by RITES to be guilty of:

(a) obtaining support for his candidature by any means; or

(b) impersonating; or

(c) procuring impersonation by any person; or

(d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(e) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(g) using unfair means during the examination; or

(h) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(i) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(j) harassing or doing bodily harm to the staff deployed by the Company for the conduct of their examinations; or

(k) being in possession of or using any cellular/mobile phone/pager or any other electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination.

(l) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificate permitting them to take the examination; or

(m) attempting to commit or as the case may be abetting the company of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,

be liable- (1) to be disqualified by RITES from the examination for which he/she is a candidate; and/or to be debarred either permanently or for a specified period-;

(2) to be disqualified by RITES from any examination or selection held by them;

(3) to be disqualified by RITES from any employment under them; and

(4) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

 (iii) Management reserves the right to cancel / restrict /enlarge / modify / alter the recruitment process, if need so arises, without issuing any further notice or assigning any reason thereafter.

(iv) Candidature of a candidate is liable to be rejected at any stage of recruitment process or after recruitment or joining, if any information provided by him/her is not found in conformity with the eligibility criteria mentioned in the detailed advertisement given in the website.

(v) Candidates selected in RITES are liable to be posted anywhere in India and abroad.

(vi) Complaints attributable to the incompatibility of the Client Systems, ignorance of users, non availability of internet connectivity or any other aspects beyond the direct control of RITES employees or systems will not be entertained by RITES. No correspondence made in this recruitment will be entertained by RITES.

(vii) Legal jurisdiction will be Delhi in case of any cause / dispute.

13. Correspondence with RITES:

 

RITES will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases:


(i) Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date about the status of his application. Admit Card, indicating the Roll Nos. will be issued to the eligible candidates who are admitted to the examination. Any Information with regard to the recruitment of Graduate Executive Trainee can also be obtained from the RITES by sending email at
ritesrecttquery2011@gmail.com. 

 

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a proper admit card for the examination. On receipt of Admit card, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of RITES immediately. The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by RITES.


(ii) The mere fact that a certificate of admission to the Examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by RITES, or that the entries made by the candidate in his application for the Examination have been accepted by RITES as true and correct. Candidates may note that RITES takes up the verification of eligibility conditions of a candidate, with reference to original documents, only after the candidate has qualified for interview for personality test on the result of the written part of the examination. Unless candidature is formally confirmed by RITES, it continues to the provisional. The decision of RITES as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final. Candidates should note that the name in the Admit card, in some cases may be abbreviated due to technical reasons.

IMPORTANT: ALL COMMUNICATIONS TO RITES SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS:

i. NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION.

ii. REGISTRATION/ROLL NO.

iii  NAME OF CANDIDATE IN FULL AND IN BLOCK LETTERS.

iv.Valid email address as given in the application

N.B. (i) COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii) IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

14. Important dates:-

Date of commencement of submission of applications

14.5.2011

Date of closing of submission of Online applications

13.6.2011

Last date of receiving the physical copy of Registered Application(Registration slip) alongwith DD/Testimonials

20.6.2011

Tentative date for downloading the admit card

27.6.2011

Date of written test (tentative)

17.7.2011

Date of Personal Interview (tentative)

24.8.2011

15. Service Agreement:

The selected candidates will be required to execute a service agreement bond to successfully complete the prescribed training period and thereafter serve the organization for at least three years. The amount of the bond is 1,00,000/- for General/OBC (NCL) candidates and 50,000/- for SC/ST/PH candidates.


 

Appendix – I

Syllabi of papers

 

The Written examination tentatively scheduled to be conducted on 17.7.2011 comprises of two parts viz. Part(I)-Objective part and Part(II)-Subjective Part.

 

Part(I) will have questions comprising of General Ability, Reasoning and Civil Engineering and Part(II) will have questions on the subject of Civil Engineering only(For detailed information refer to para 6 and 7 of the notification). Subject wise syllabus for the proposed examination for Graduate Executive Trainee is as under:-

 

1-     General Ability(For Part I– Objective part only):-  The question paper will be designed to test the candidate's understanding of current events and of such matters as of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person.

Logical and analytical Reasoning(For Part I– Objective part only):- The paper will be designed to test the reasoning capacity of the candidate.

 

General Science and General Knowledge:-(For Part I– Objective part only):- The paper will be designed to test the reasoning capacity of the candidate.

 

 

2-     CIVIL ENGINEERING(Both for Part I– Objective part & Part II- Subjective Part):-


i-. BUILDING MATERIALS

Timber : Different types and species of structural timber, density-moisture relationship, strength in different directions, defects, influence of defects on permissible stress, preservation, dry and wet rots, codal provisions for design, Plywood.

Bricks : Types, Indian Standard classification, absorption, saturation factor, strength in masonry, influence of morter strength on masonry strength.

Cement : Compounds of, different types, setting times, strength.

Cement Mortar : Ingredients, proportions, water demand, mortars for plastering and masonry.

Concrete : Importance of W/C Ratio, Strength, ingredients including admixtures, workability, testing for strength, elasticity, non-destructive testing, mix design methods.

ii-. SOLID MECHANICS

Elastic constants, stress, plane stress, Mohr's circle of stress, strains, plane strain, Mohr's circle of strain, combined stress; Elastic theories of failure; Simple bending, shear; Torsion of circular and rectangular sections and simple members.

iii- STRUCTURAL ANALYSIS

Analysis of determinate structures - different methods including graphical methods.

Analysis of indeterminate skeletal frames - moment distribution, slope-deflection, stiffness and force methods, energy methods, Muller-Breslau principle and application.

Plastic analysis of indeterminate beams and simple frames - shape factors.

iv. DESIGN OF STEEL STRUCTURES

Principles of working stress method. Design of connections, simple members, Built-up sections and frames, Design of Industrial roofs. Principles of ultimate load design. Design of simple members and frames.

v. DESIGN OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES

Limit state design for bending, shear, axial compression and combined forces. Codal provisions for slabs, beams, walls and footings. Working stress method of design of R.C. members.

Principles of prestressed concrete design, materials, methods of prestressing, losses. Design of simple members and determinate structures. Introductions to prestressing of indeterminate structures.

Design of brick masonry as per I.S. Codes.

vi. CONSTRUCTION PRACTICE, PLANNING AND MANAGEMENT

Concreting Equipment:

Weight Batcher, Mixer, vibrator, batching plant, concrete pump.

Cranes, hoists, lifting equipment.

Earthwork Equipment :

Power shovel, hoe, dozer, dumper, trailers and tractor, rollers, sheep foot rollers, pumps.

Construction, Planning and Management :

Bar chart, linked bar chart, work-break down structures, Activity - on - arrow diagrams. Critical path, probabilistic activity durations; Event-based networks.

PERT network: Time-cost study, crashing; Resource allocation.


vii(a) FLUID MECHANICS, OPEN CHANNEL FLOW, PIPE FLOW:

Fluid Properties, Pressure, Thrust, Buoyancy; Flow Kinematics; Integration of flow equations; Flow measurement; Relative motion; Moment of momentum; Viscosity, Boundary layer and Control, Drag, Lift; dimensional Analysis, Modelling; Cavitation; Flow oscillations; Momentum and Energy principles in Open channel flow, Flow controls, Hydraulic jump, Flow sections and properties; Normal flow, Gradually varied flow; Surges; Flow development and losses in pipe flows, Measurements; Siphons; Surges and Water hammer; Delivery of Power Pipe networks.

(b) HYDRAULIC MACHINES AND HYDROPOWER:

Centrifugal pumps, types, performance parameters, scaling, pumps in parallel; Reciprocating pumps, air vessels, performance parameters; Hydraulic ram; Hydraulic turbines, types, performance parameters, controls, choice; Power house, classification and layout, storage, pondage, control of supply.

viii. (a) HYDROLOGY :

Hydrological cycle, precipitation and related data analyses, PMP, unit and synthetic hydrographs; Evaporation and transpiration; Floods and their management, PMF; Streams and their gauging; River morphology; Routing of floods; Capacity of Reservoirs.

(b) WATER RESOURCES ENGINEERING :

Water resources of the globe: Multipurpose uses of Water: Soil-Plant-Water relationships, irrigation systems, water demand assessment; Storages and their yields, ground water yield and well hydraulics; Waterlogging, drainage design; Irrigation revenue; Design of rigid boundary canals, Lacey's and Tractive force concepts in canal design, lining of canals; Sediment transport in canals; Non-Overflow and overflow sections of gravity dams and their design, Energy dissipators and tailwater rating; Design of headworks, distribution works, falls, cross-drainage works, outlets; River training.

ix. ENVIRONMENTAL ENGINEERING

 (a) WATER SUPPLY ENGINEERING :

Sources of supply, yields, design of intakes and conductors; Estimation of demand; Water quality standards; Control of Water-borne diseases; Primary and secondary treatment, detailing and maintenance of treatment units; Conveyance and distribution systems of treated water, leakages and control; Rural water supply; Institutional and industrial water supply.

(b) WASTE WATER ENGINEERING:

Urban rain water disposal; Systems of sewage collection and disposal; Design of sewers and sewerage systems; pumping; Characteristics of sewage and its treatment, Disposal of products of sewage treatment, streamflow rejuvenation Institutional and industrial sewage management; Plumbing Systems; Rural and semi-urban sanitation.

(c) SOLID WASTE MANAGEMENT

Sources, classification, collection and disposal; Design and Management of landfills.
(d) AIR AND NOISE POLLUTION AND ECOLOGY:

Sources and effects of air pollution, monitoring of air pollution; Noise pollution and standards; Ecological chain and balance, Environmental assessment.

x (a) SOIL MECHANICS:

Properties of soils, classification and interrelationship; Compaction behaviour, methods of compaction and their choice; Permeability and seepage, flow nets, Inverted filters; Compressibility and consolidation; Shearing resistance, stresses and failure; soil testing in laboratory and in-situ; Stress path and applications; Earth pressure theories, stress distribution in soil; soil exploration, samplers, load tests, penetration tests.

(b) FOUNDATION ENGINEERING :

Types of foundations, Selection criteria, bearing capacity, settlement, laboratory and field tests; Types of piles and their design and layout, Foundations on expansive soils, swelling and its prevention, foundation on swelling soils.

xi. (a) SURVEYING :

Classification of surveys, scales, accuracy; Measurement of distances - direct and indirect methods; optical and electronic devices; Measurement of directions, prismatic compass, local attraction; Theodolites - types; Measurement of elevations - Spirit and trigonometric levelling; Relief representation; Contours; Digital elevation modelling concept; Establishment of control by triangulations and traversing - measurements and adjustment of observations, computation of coordinates; Field astronomy, Concept of global positioning system; Map preparation by plane tabling and by photogrammetry; Remote sensing concepts, map substitutes.

(b) TRANSPORTATION ENGINEERING :

Planning of highway systems, alignment and geometric design, horizontal and vertical curves, grade separation; Materials and construction methods for different surfaces and maintenance: Principles of pavement design; Drainage.

Traffic surveys, Intersections, signalling: Mass transit systems, accessibility, networking.

Tunnelling, alignment, methods of construction, disposal of muck, drainage, lighting and ventilation, traffic control, emergency management.

Planning of railway systems, terminology and designs, relating to gauge, track, controls, transits, rolling stock, tractive power and track modernisation; Maintenance; Appurtenant works; Containerisation.
Harbours - layouts, shipping lanes, anchoring, location identification; Littoral transport with erosion and deposition; sounding methods; Dry and Wet docks, components and operational Tidal data and analyses.

Airports - layout and orientation; Runway and taxiway design and drainage management; Zoning laws; Visual aids and air traffic control; Helipads, hangers, service equipment
 


Rajaghiri Gazzali

__._,_.___
Recent Activity:
*** [K-Tic] Kuwait Tamil Islamic Committee, Kuwait ***
.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...