நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, February 14, 2011

Helping You Get Your Funds !

Kind Attention: Sir.

My name is Mr. Steve Morgan; I am a US citizen, 51 Years Old. My residential address is as follows. 5424 Pent ridge Street Philadelphia, Pennsylvania, 19143-4126, United States, I am one of those people that took part in receiving Inheritance funds and Lottery funds from African banks and European banks even from many lottery organizers few years ago and they refused to pay me, I had paid different fees of over $81,000 while in the USA trying to get my funds from those banks and lottery organizers but all to no avail.

So i decided to travel to WASHINGTON D.C USA with all my payment approval documents, And I was directed by the F.B.I Director to contact a man called Mr. Peter Campos, A British citizen and a member of the UNITED NATIONS & IMF COMPENSATION AWARD COMMITTEE currently staying in London United Kingdom. I contacted him and he explained everything to me.

Mr. Peter Campos personally directed me on how to successfully claim my Inheritance and Lottery payment from the paying bank. Right now I am the most happiest man on earth because I have now finally received my funds totalling US$ 1 Million (One Million U.S Dollars). Moreover Mr. Peter Campos, showed me the full information of those people that are yet to receive their payments and I saw your names/your email address as one of the beneficiaries and that is why I decided to email you to stop dealing with those people because they are not with your funds but they are only making money out of you. I will personally advise you to contact Mr. Peter Campos in London immediately. You have to contact him directly on this information below

Contact Person: Mr. Peter Campos.
Contact Address: 20 Grosvenor Hill, Berkeley Square,
London W1K 3HQ UK.
eMail ID: petuk100@yahoo.com.hk
Telephone Number: +(44) 7011162543.

Contact him now and send him (1) Your full names, (2) Your contact Address, (3) Your mobile phone numbers and (3) Any of your photo ID bearing your picture Etc... You really have to stop dealing with those people that are contacting you telling you that your fund is with them because it is not in anyway with them, they are only taking advantage of you and they will dry you up until you have nothing left with you. Once again stop contacting those people, I will advise you to contact Mr. Peter Campos in London so that he can help you process your payment through the paying bank instead of dealing with those liars that will be turning you around asking for different kind of money for fees to complete your transaction.

Thank You and Be Blessed.
Mr. Steve Morgan.
5424 Pent ridge Street Philadelphia,
Pennsylvania, 19143-4126
United States of America.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...