நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, February 17, 2011

Job Openings @ FleXtronics For BE/Non BE (Freshers/Experienced)If you want to know the information. please contact  @ 9789855787. if you dont meet the requirement please don's call

 

 


 

Assalamualaikum wa Rahmathullah.. Brothers ,
                                                            One pleasant Opportunity to join FleXtronics, It s the Leading EMS[Electronics Manufacturing Services] provider  in the World.

 

We are looking out for young energetic people to join us at our Chennai location for the below mentioned position. If you do have any friends / relatives who meet the below requirement, please ask them to walk in for an interview between 9.00 a.m. & 2.00 p.m. on Saturday, 19th February 2011 at our RMZ -II facility (6th Floor).

 

 

 

Job Title

 

 

1) Sr. Analyst – Buyer

 

2) Specialist – Buyer

 

3) Team Leader – Buyer

 

 

Education Level

 

 

a) Sr. Analyst (Fresher) – Any graduate (B.E/Non B.E)

b) Sr. Analyst (Experienced) / Specialist / TL – B.E / B. Tech Graduate / Any graduate with Buyer or Procurement experience.

 

 

Job Description

 

 

Sr. Analyst / Specialist – Buyer :

1. Timely issuance of POs to Vendors & co-ordination for payment

2. Placing the purchase order and follow up the same

3. Coordinating with vendors for actual delivery status of material

4. On time completion of Open PO Report and Shortage Report

5. To meet or exceed desired service levels and inventory targets as defined for the products assigned.

6. To efficiently and accurately execute core procurement processes for assigned products

7. Coordinate with Internal Business Partner (requestor) and Supplier for Purchase Order Changes.

8. Experienced of E-Tools such as Smart Buy, e RFQ

9. Sourcing and Developing suppliers for new projects

10. Managing supplier's database

11. To identify, recommend, and implement operational efficiencies to drive continuous   improvement in the execution of procurement processes

12. Perform root cause analysis to expedite the resolution of service issues.

13. Prepare Customized reports for analyzing and incorporating improvements in processes.

 

Team Leader – Buyer :

1. Handle a team of 10 – 12 Buyers.

2. Perform Quarterly / Annual performance appraisals for the team members.

3. Ensure adherence to targets set for all Process Metrics

4. Ensure timely generation and circulation of reports / dashboards.

5. Mentor the team and guide them towards effective discharge of functions.

6. Handle escalations if any, and escalate matters requiring the senior management's attention on a timely basis.

7. Train new and existing team members on an ongoing basis on relevant tools or topics.

8. Perform root cause analysis to expedite the resolution of service issues.

9. Identify, recommend, and implement operational efficiencies to drive continuous improvement in the execution of procurement processes

10. Prepare Customized reports for analyzing and incorporating improvements in processes.

 

 

Candidate Profile

 

 

Sr. Analyst / Specialist – Buyer :

1. Experience in the following domains:

   Order processing

   Supply chain management

   Order management

    Procurement

2. Knowledge of ERP (Preferably BAAN)

3. Experience in BPO / Manufacturing industry preferably in electronics

4. Knowledge of MS office and MS outlook

5. Some exposure to voice process will be highly preferred

6. Good communication skills mandatory.

7. Good analytical skills.

 

Team Leader – Buyer :

1. Candidate should have TL exp as a buyer.

    Worked as a Buyer in a highly variable demand environment

2. Experience in the following domains:

   Order processing

   Supply chain management

   Order management

   Procurement

3. Knowledge of ERP (Preferably BAAN)

4. Knowledge of MS office and MS outlook

5. Some exposure to voice process will be highly preferred

6. Excellent written and oral communication skills mandatory.

7. Good analytical skills.

8. Coaching & mentoring skills.

9. Conflict resolution.

10. Reporting & Decision making skills.

 

 

Desired Experience

 

 

Sr. Analyst: a) Fresher's who would want take up a career in Supply Chain Management

                   b) 1.5 - 3 years of experience as a Buyer or in Supply Chain Management in a BPO or   Manufacturing set up. 

 

Specialist:  3 – 5 years of experience as a Buyer or in Supply Chain Management in a BPO or Manufacturing set up. 

 

Team Leader:  5 – 7 years of experience & TL exp of at least 1-2 years in a BPO or Manufacturing set up in Buying Process or in Supply Chain Management function.

 

 

Shift

 

 

Candidate should be open to all shifts for all positions

 

 

 

 

 

 

 

Additional Comments

 

 

·         Please refer candidates with above relevant qualification / experience only.

 

·         Kindly do not send the referral profiles to this id. Please call the candidates directly for the walk in who match the above specification.

 

·         Kindly ensure that when you refer your friends you mention the position as well to them for which they would want to apply.

 

·         Please ensure that the candidates write your name and employee no. on top of their resume. For Details Contact me @ 9789855787.

 

·         Do not call candidates who have already applied in the last six months.

 

 

 

 

Design. Build. Ship. Service.

 


 

Regards, 

Legal Disclaimer: The information contained in this message may be privileged and confidential. It is intended to be read only by the individual or entity to whom it is addressed or by their designee. If the reader of this message is not the intended recipient, you are on notice that any distribution of this message, in any form, is strictly prohibited. If you have received this message in error, please immediately notify the sender and delete or destroy any copy of this message
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...