நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, February 15, 2011

JOB CONFIRMATION - International Company -Chennai BPO


GREETINGS!

Excellent job offer ! Immediate Hard copy

Company HR will conduct interviews at same place and release offers on the same day.

Eligibility:
Freshers
Any graduation ( not for 2011 Batch - regular)
Any diploma (15 years education must)
Any completed graduate with Arrears
Distace education - Doing (any graduation)
Plus two completed with relevant experience BPO(International)

BPO process:
UK SHIFTS (TIMINGS: afternoon will be started )
US SHIFTS (20 PROCESS)

SALARY: 1.5 L P/A + PICK UP & DROP + FOOD + TRAINING(30 DAYS)

JOINING : WITHIN 2 DAYS

DOCUMENTS: Resume and Photo copy

Interview Process:
Communication Round (one by one)
Written Test (30 minutes - grammar (objective type))
Listening round (20 minutes - objective type)
Final - OFFER LETTER as Hard copy in HAND !!!!!!!!!!!!!!

Interview Address and Day:

17th February 2011 - Thursday at 10am - 1 pm

LOBO STAFFING SOLUTIONS PVT LTD
#2/3 SANTHOME HIGH ROAD
CHENNAI -4.
Landmark: Mahindra Show room 1st Floor / Near SUNCITY APPARTMENT / LIGHT HOUSE Bus - stop (Marina Beach)

Don't Miss the opportunity !!!

Regards
Tarika
044 - 42932015
Chennai -4.

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Personnel Search Services Pvt Ltd (personnelsearch@pssindia.com, 308, Prabhadevi Ind. Estate, Veer Savarkar Marg,, MUMBAI, Maharashtra - 400025) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Jobs Part Time Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...