நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, September 3, 2012

RATAN TATA SCHOLARSHIP & TIMES SCHOLARS SCHOLARSHIP- Last date to apply 10th sept 2012


 RATAN TATA SCHOLARSHIP       &        TIMES SCHOLAR SCHOLARSHIP

Last Date of application Monday 10September 2012

So hurry! Your dreams are waitingfor you 

Studiesin India Programme 2012 - 2013

Formsissued: September 11, 12 and 13, 2012

Lastdate of submission: September 28, 2012

Timings:10.30 a.m. to 12.00 noon. 

(TrustOffice is closed on Saturdays and Sundays)

The SirRatan Tata Trust awards scholarships to students studying in India covering tuitionfee, at the undergraduate or postgraduate level. Hostel and other fee arenot covered under the scholarship. For the financial year 2012 -13, scholarshipforms from the Trust Office will be issued to the following course of studyonly: Sr. No. Course Undergraduate Postgraduate

1 Architecture2nd year onwards 1st year onwards

2Catering & Hotel Management (Diploma/Degree – after 12th/HSC) 2nd yearonwards 1st year onwards

3Fine Arts (BFA/MFA) 2nd year onwards 1st year onwards

4LL.B. (three year course) 2nd year onwards -

5LL.B. (five year course) 2nd year onwards -

6LL.M - 1st year onwards

7 Education(B.Ed./M.Ed.) · Students will NOT be issued forms if:

(a)waived from paying tuition fee;

(b) receivedfull scholarship from trusts / organisations;

(c)receiving stipend. · All students who have passed their 12th (HSC) and havesecured admission to the 1st year architectural or LLB (five year) courses are NOTeligible for the

scholarship.

· No formswill be issued to students studying diploma, part-time, correspondence

orcertificate courses.

· Only onestudent per family may benefit from the scholarship, each year.

· Cutoff percentages:

Undergraduate/ Postgraduate students studying in architecture, law, catering and hotel management, education and fine arts the cut off percentages is 70. Students who meet all the above criteria and wish tocollect the application form may come to Mulla House, 3rd Floor, 51,M. G. Road, Fort, Mumbai – 400 001 along with:

·Current year's tuition fee receipt (April 2012 - March 2013) and / or forsecond year direct admission students, centralised admission letter.

· Marksheet of the last year examination appeared for. Outstation students meeting the Trust criteria may send the above mentioned documents by POST to the Trust Office latest by September 10, 2012.

PleaseNote that the issue of Scholarship Application Form DOES NOT guarantee

scholarshipfrom the Trust and the Trust's decision would be final.

Website:www.srtt.org

(Pleasenote that applications for individual grants should be sent through post only.Applications sent through email will not be considered).

TheSecretary,
Sir Ratan Tata Trust,
Bombay House, Homi Mody Street,
Mumbai 400 001, India.
Tel: +91 - 22 - 6665 8282
Fax: +91 - 22 - 6665 8013
Email: srtt@tata.com

Website:www.srtt.org

'Times Scholars'SCHOLARSHIP

Last Date of application Monday 10September 2012

So hurry! Your dreams are waiting for you. 

'TimesScholars' is an initiative undertaken by The Times of India to recognize and reward the brightest young minds in the country. We firmly believe in the power of intellect, and thus aim at polishing the young new diamonds of the country which we feel have the potential of once again proving the power of India's intellect to the World. Like the Indians who gave to the World innumerable intellectual gifts such as the concept of zero, the science of algebra, the technique of algorithm, the mother of all languages Sanskrit, the Ayurveda, the Yoga, the Takshila University, the game of chess and so on, we believe thatthere are bright young minds out there in the country today, who if guided and mentored well will be the drivers of change and development in the World.

With that thought in mind, we are launching 'Times Scholars'. We invite class12th students from all over the country to apply for the programme by filling out a simple form on our website. The students will be shortlisted based on information given by them in the form, and the shortlisted candidates will go through the next levels of testing. We have experts supporting us in the initiative who will help us choose the top 20 Times Scholars on the basis of qualities like reasoning ability, aptitude, knowledge, future vision etc.  

Wewill then undertake the task of providing the best of guidance and mentorshipto these scholars in their fields of interest, enabling them understand and adopt a thinking-reasoning model of learning that will help them excel in whatever career option they choose for themselves. We will also be giving each of them cash scholarships worth Rs. 5 Lakh, over a period of 4 years of their graduation.

We hope and believe that these young scholars we are equipping today will be the ones making the history of India tomorrow.

Eligibility Criterion

Students currently studying in Class XII (12th) of any school in India.

IMPORTANTDATES

21Aug - 10  Sep'12 Submission of Application forms

15Sep '12 Declaration of shortlist

23Sep '12 Aptitude test for shortlisted candidates

2Oct '12 Declaration of aptitude test results

9- 11 Oct '12 GD/PIat regional level

19Oct '12 Declaration of final shortlist

2& 3 Nov '12Final round of GD/PI in Delhi

5Nov '12Announcement of Times Scholars

Kindly drop in your query on

Email: timesscholars@timesgroup.com

For more details visit: www.timesscholars.com

Asghar Vasanwala
20754 Tulip Circle
Yorba Linda California 92887
United States

 


__._,

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...