நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 13, 2012

SAFE JOB SEARCH

ZAZAKALLAHAIRUN - HAJA NASURUDEEN
 
  
 Dear Jobseeker 
 
We, at NaukriGulf.com, are committed to your safe and secure job search, and have undertaken strong measures to discourage emails with fraud job offers from reaching your inbox. We would further like to make you aware of how to detect such fraud/scam mails, so you can make your job search safer.

NaukriGulf.com is a platform that brings together Jobseekers and Employers. It is neither a recruitment firm nor does it act as a labor consultant or employment partner of any employer. The portal is used by numerous corporate, placement companies, and recruitment firms. Regrettably, sometimes, false job postings are listed online, and non-existing job offers are sent via email to illegally collect personal information and/or money from unsuspecting job seekers.


Indicators to check if an email from an employer/recruiter is a fraud/scam mail:
 
 
If you have not heard the name of the company before, search on Yahoo, Google or MSN to see if the company has a genuine website. Also check if other people have reported that the employer has been involved in job scams previously.
If the mail asks for your personal, non-work related information such as Credit Card numbers or Bank information over phone or email.
If the mailer has used free email IDs to contact you or as 'reply to' email IDs.
For example, if you get a job offer from XYZ Petroleum Company, and their email ID is xyzpetroleum@gmail.com or xyzpetroleum@yahoo.com then it is most probably a fake company. Real companies use their own domain name on their email, and do not use free email providers.
If the 'reply to' email ID is different from the 'from' email ID
If the contact telephone numbers are mobile phone numbers
If the mailer asks for money-transfers, or payment for any employment/recruitment related purpose, such as immigration and visa processing, travel etc.
If it offers jobs without a face to face interview
If the mail offers jobs you have not applied for
If it offers unrealistic amounts of remunerations/benefits
 
 
 Before you respond to such emails, we strongly recommend you do a discreet enquiry and verify the legitimacy of the employer. Please note that NaukriGulf.com does not approve of, or represent any employer or recruiter in sending such fraudulent communication, which, in fact, is a violation of the Terms and Conditions.
For more details click here

Remember, if you receive any suspicious email communication from a possible NaukriGulf client, immediately report it to us at abuse@NaukriGulf.com. We value the trust you place in NaukriGulf.com and are committed to making your job search on our site a safe and fraud-free experience.

We wish you good luck in your job search,
NaukriGulf.com Team
 
 
 
NAGORE FLASH - ABDULLAH.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...