நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 12, 2012

KNPC (Kuwait National Petroleum Company) - Multiple Job Openings


Hi,

Hope you are fine!

TANGERINE specializes in HR consulting, providing skilled human resource at all levels and outsourcing of HR functions such as recruitment process, pay rolling etc. Tangerine"s network of 10 offices across India enables the company to meet the needs of its clients, including small and medium size enterprises in all industry sectors, as well as the world's largest multinational corporations. Tangerine"s head office is based at Mumbai with branches across U.A.E, Ahmedabad, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Kochi, Pune.

Currently we have openings for one of our clients mentioned below:-

Client Name:- Kuwait National Petroleum Company - KNPC

Website:- www.knpc.com.kw

Job Location:- Kuwait

Position Type:- Permanent Basis

Industry:- Refinery / Petrochemical

Interview Month:- March,2012

Interview Location:- Kuwait

Nationality:- Indian

Education:- B.E / B.Tech (Mandatory)

Designation:-
1. Chemical Engineer
2. Inspection Engineer
3. Process Engineer
4. Operating Engineer
5. Project Mechanical Engr.
6. Cost and Planning Engineer
7. TRAC Engr.
8. Field Engr.
9. Process Control Engr.
10. Environment Engr.
11. Process Safety Engr.
12. Safety Engr.
13. Instrument Maintenance Engr.
14. Mechanical Design Engr.
15. Corrosion and Metallurgy Engr.

If interested request you to forward your most updated profile and scan copy of your Passport + Photograph + Graduate degree certificate + All Your Current & Previous organisation Offer Letter / Relieving Letter along with the below details:-
1. Current Location:-
2. Contact No:-
3. Total Experience:-
4. Position Interested:-
(Any 1 out of 15)

Important Note:-
Once your profile is shortlisted, your personal interview will be scheduled in Kuwait.
To&Fro International airfare + visa + accommodation for the interview will be provided by us (Tangerine).

Please make sure to forward the following immediately :
1) Your updated profile
2) Scanned copy of your passport
3) Scanned photograph
4) Scanned Graduate degree certificate
5) Scanned Offer Letter / Relieving Letter from all your previous & current organization

Without the above said documents KNPC cannot shortlist your candidature.

Thanks & Regards

Milan Mohanty
Recruitment Manager - Oil & Gas, EPC, Infrastructure, Energy

Tangerine - Human Capital Management
A-7; Oshiwara Industrial Centre,
Opp Oshiwara Bus Depot, Goregaon (West),
Mumbai - 400104
India.
D : +91-22-42100206
F : +91-22-42950036
E : milan@tangerine.org.in
W : www.tangerine.org.in

U.A.E / M u m b a i (H.O) / A h m e d a b a d / B a n g a l o r e / D e l h i / H y d e r a b a d / K o l k a t a / K o c h i / P u n e

-Abdul Kadar (Kwt) 
----------------


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...