நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Saturday, April 30, 2011

An Exciting Opportunity For Delphi


---------- Forwarded message ----------
From: Helios Matheson It (Bangalore) Ltd. <geetha.s@heliosmatheson.com>

HI,
Greetings from Helios & Matheson IT Ltd.,

We are a leading healthcare focused IT services company. We are a public limited company listed in NASDAQ, NASCOM, and BSE. We provide consulting and IT services to clients globally.

This is regarding an urgent opening with one of our esteemed Global CMMI Level 5 clients. They are looking for skill set in Delphi .Please let me know if you are available and looking for the job opportunity at this time.

Job Description as follows:

Skill set : Delphi

Job Location : Bangalore

The opening is extremely urgent. If selected should join within a week to 15Days.(pls don't respond If you can't join within 15days)

If you are interested in the above position pls send your updated profile with the below information.

Total Exp:
Relevant exp:
Current Employer:
Mode of employment (permanent / contract):
Contact No:
Current CTC:
Expected CTC:
Can join within 7-15 days (y /n):
Current Location:
Willing to relocate:
Highest Qualification:

thanks & regards,
Geetha S| executive - client services
helios and matheson information technology ltd.
ganga griha,|9-d, nungambakkam high road|chennai-34.
phone: +91-44-4391 0014|
geetha.s@heliosmatheson.com
www.heliosmatheson.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Helios Matheson It (Bangalore) Ltd. (career@heliosmatheson.com, Cybervale, NO.02-01, Mahindra World City, CHENNAI, Tamilnadu - 600302) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Part Time Jobs Accounting Jobs


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...