நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

Opening for Java ( 3 to 8 years) ,Dot net ( 3 to 6 years),sharepoint ( 4 to 8 years),selenium (4 to 8 years) @ Fidelity Information service Bangalore

Opening for Java ( 3 to 8 years) ,Dot net ( 3 to 6 years),sharepoint ( 4 to 8 years),selenium (4 to 8 years) @ Fidelity Information service BangalorePlease refer below JD for job locations and please specify the position id in the subject line

Send resume to siwachisback@gmail.com mentioning current location and notice period

Java Developer with Xpress Producta. 3 -6 year's experience
b. J2EE skills
c. SOA
d. XML
e. Java
f. Spring
g. Hibernate
h. Desirable: Xpress product experience
i. BE from good institute
Wintel (L2/L3) • Must have at least 3 – 8 Years of experience in working with Enterprise Infrastructure
• Troubleshooting of Windows OS related issues.
• Must have hands on experience in handling issues on Microsoft Clusters and Storage environment
• Must have experience in troubleshooting issues related to Virtualization (VM Ware)
• Must have experience in troubleshooting IIS related issues
  Good knowledge of ESX
• Troubleshooting Application related issues.
Candidate Should be willing to work in  rotational shift
Java (Sr. Tech Lead) • 8-12 years of Design and Development experience in Core Java and/or J2EE Enterprise Applications
• Expert in Internet Application technologies Javascript, GWT, jquery, JSF, AJAX, HTML5
• Good knowledge in Spring Core (IOC and Dependency Injection), Axis SOAP Engine
• Good knowledge in SOA architecture and experience in creating and exposing the services
• Experience in use of XML for Data Exchange/Data Transformation, Data Binding
• Applied techniques to improve the modularity of the web applications
• Experience in build & packaging tools Maven, ANT
Mumps  • Experience in PSL,MUMPS, Strong Object Oriented and Database Concepts
• Knowledge of Oracle or any relational database, Java, C++ or any other Object Oriented Language (Desirable)
DotNet • VB, C#, ASP .NET, SQL Server, SOA/Web Services with 4-6 years of experience
Automation Testing• 4- 8 years of experience in Automation Testing with Telerik, Fitness, Selenium, QTP
UI Developer - SupportASP, VB script,COM,XML, XSL, XSLT, HTML, CSS, T-SQL
Sharepoint DevelopersASP.NET with VB.NET, VB6, SQL, Oracle, XML, Sharepoint, Access, Delphi
AssemblerWith 4-6 yrs of exp in CICS, DB2, COBOL, Assembler, MVS JCL, LIBMON, DJX, LOOK4, JSL
Dotnet  Production Support • 3+ years of experience in supporting and maintaining windows/web applications using .Net 3.0/3.5/4.0 in C# and/or VB.NET1+ years of experience in windows application development using C#.Net and/or VB.NET 3.0/3.5/4.0,
• Should be willing to work in EST (Eastern Standard Time) hours for at least two weeks in a month. This would mean that candidates SHOULD be willing to work during NIGHT SHIFTS for atleast 2 weeks in a month.
• Should be willing to serve as an on-call support team member for a week per month in support of production application.
• Good understanding of Object Oriented Programming (OOP) concepts
• Good understanding of .Net framework 3.0/3.5/4.0
• Good working experience with Relational Databases using SQL
• Experience with XML and HTML
Java Developer -SOA a. SSE/ITS
b. Good experience in hibernate, XML, Core Java, SoA/Web Services
c. Local candidates
d. 30 days notice period
Microfocus Cobol Developer1. Micro focus Cobol, Unix, Oracle, SQL, XML
a. SSE/ITS
b. Local candiates
c. 30 days notice period
Java TELLER Developers – SSE/TL • 3-8 yrs of Core Java/Swing/ XML, SQL Skills experience
• TELLER experience is a must
Java TPSS Developers - SSE/TL • 3 - 8 yrs of Java/J2EE experience
• TPSS experience is a must. Java, JSP, Servelets , javascript,XML, struts
Java XES Developers - SSE/TL• 3 - 8 yrs of Java/J2EE experience
• XES experience is a must
Java (Sr. Tech Lead)• 8-12 years of Design and Development experience in Core Java and/or J2EE Enterprise Applications
• Expert in Internet Application technologies Javascript, GWT, jquery, JSF, AJAX, HTML5
• Good knowledge in Spring Core (IOC and Dependency Injection), Axis SOAP Engine
• Good knowledge in SOA architecture and experience in creating and exposing the services
• Experience in use of XML for Data Exchange/Data Transformation, Data Binding
• Applied techniques to improve the modularity of the web applications
• Experience in build & packaging tools Maven, ANT
Mumps • Experience in PSL,MUMPS, Strong Object Oriented and Database Concepts
• Knowledge of Oracle or any relational database, Java, C++ or any other Object Oriented Language (Desirable)
DotNet • VB, C#, ASP .NET, SQL Server, SOA/Web Services with 4-6 years of experience
Automation Testing • 4- 8 years of experience in Automation Testing with Telerik, Fitness, Selenium, QTP
UI Developer - Support ASP, VB script,COM,XML, XSL, XSLT, HTML, CSS, T-SQL


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...