நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, September 30, 2012

HCL's exclusive Walk-in/Referral drive for women on Sep 29, at Noida


HCL's exclusive Walk-in/Referral drive for women on Sep 29, at Noida


For the below requirements please send your profile to concern persons with my below details.
Please dont send profiles  to my email id.
Name :- J.S. Dillli Rathnam
Sap Id :- 40173373
Note :- Without reference resumes will not be shortlisted.
Thanks,
Dillli Rathnam    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HCL's exclusive Walk-in/Referral drive for women on Sep 29, at Noida 
 
HCL calls for applications of women professionals for various positions.

 
 
This article is intended to all HCLT India employees.

HCL has organized a Referral/Walk-in event in Noida.
 If you know a friend who meets our requirement, go on and refer them today.

Requirement 1:

Skill: L1 Service Desk | Work Location: Noida | Experience: 0.6 to 2 years | Qualification: Graduation/Post Graduation
The ideal candidate should have:
·        Should have min 6 months experience
·        Experience in working in non Tech BPO with voice calling exp
·        Good Communication Skills
·        Customer -facing skills is preferred
·        Interest in working on global assignments/shifts
Please send resumes to: DanielJoseph@hcl.com

Please upload referral resumes at Insider Edge with Job Ref no: 2012913/10452 , 2012913/10453

Requirement 2:

Skill: Technical Service Desk | Work Location: Noida | Experience: 0.6 to 3 years | Qualification: Graduation/Post Graduation

 
The ideal candidate should have:
·        Should have min 6 months experience
·        Experience in working in Technical BPO with voice calling exp
·        Should have experience in Voice based process/Voice technical Support
·        Good Communication Skills
·        Customer -facing skills is preferred
·        Interest in working on global assignments/shifts
Please send resumes to: DanielJoseph@hcl.com

Please upload referral resumes at Insider Edge with Job Ref no: 2012913/10456, 2012913/10457, 2012913/10457
Walk-in/ Venue details for Requirement 1 & 2:

Walk-in venue, date, and time
 Contact person's e-mail address

 
HCL Technologies Ltd,
A-2, Sec -3,
Noida-UP
Contact Person- Namrata Thakur/Daniel Joseph
Saturday, September 29, 2012
9.30 am to 3.00 pm
Namrata Thakur/Daniel Joseph

Requirement 3:
Skill: C#, ASP.Net | Work Location: Noida | Experience: 3 to 5 years | Qualification: Graduation/Post Graduation
The ideal candidate should have:
·        Extensive experience on C#, ASP.Net with WCF/ WPF/TFS
·        Strong Communication Skills
·        Strong Analytical Skills
·        Having in-depth knowledge of Data Structure, Algorithms
Please send resumes to: Gaurav Gupta at Gaurav_Gpt@hcl.com

Please upload referral resumes at Insider Edge with Job ref no 2012814/8248, 2012911/10304
Requirement 4:
Skill: Struts, Hibernate, Spring, Servlets, Web Services and Java/J2EE | Work Location: Noida | Experience: 3 to 5 years | Qualification: Graduation/Post Graduation

 
The ideal candidate should have:
·        3 - 5 Years of experience with Struts, Hibernate, Spring, Servlets,  and Java/J2EE
·        Excellent Programming skills in Web based development
·        Good exposure in designing
·        Positive Attitude and excellent analytical skills
·        Good communication skills
·        Good Academic Records
·        Java Certification in web based application would be plus
Please send resumes to: Gaurav Gupta at Gaurav_Gpt@hcl.com

Please upload referral resumes at Insider Edge with Job ref No: 201296/10024, 201296/10025
Requirement 5:
Skill: C++ | Work Location: Noida | Experience: 3 to 5 years | Qualification: BE/BTech /or Masters in Engineering – Electronics/Computers
The ideal candidate should have:
·        Must possess very strong C++ | Linux programming skills.
·        To be responsible for managing technology in projects and providing technical guidance/solutions for work completion
·        UI development experience with good learning attitude. Good communication skills. Must have prior experience in lead role.

Please send resumes to: Gaurav Gupta at Gaurav_Gpt@hcl.com

Please upload referral resumes at Insider Edge with Job ref no 2012814/8248, 2012911/10304

 
Walk-in/ Venue details for Requirement 3, 4 & 5:

Walk-in venue, date, and time
 Contact person's e-mail address 
 
HCL Technologies Ltd,
A- 8 and 9 , Sec -60,
Opp. Shopprix Mall,
Noida-UP

Contact Person-Gaurav Gupta/Kumar Rahul Singh
Saturday, September 29, 2012
9.30 am to 3.00 pm  
Gaurav Gupta /Kumar Rahul Singh


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...