நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, May 4, 2012

Neltech - OPENINGS @ ALL OVER INDIA
                                        NELTECH

                                        

              ADMIN OFFICE;   NO-96, AMBAL BUILDING;GROUND FLOOR,

                  3RD  STREET,GANDHIPURAM, COIMBATORE-641012;

                               MOBILE : 094872-90045;094872-90035

                                                Ineterview call up order-Neltech

 

Candidate's Name: ------------------------------------------------

                 (To be filled up by the candidate itself)

 

               Qualification: -------------------------------------------

(To be filled up by the candidate)

(Take printout copy and send with the necessary particulars filling)

 

Respected Sir / Madam;

                   As with the copy of your mail that we received; here by we NELTECH with warm regards we are informing you that your application for job the post which you applied is available .So we are informing you to follow our terms and conditions to join the job.

SELECTION /INTERVIEW (SENDING DATE)/   :   11 – May  – 2012

(ON OR BEFORE THAT DATE)         

 

INTERVIEW TIMINGS: 8.30 A.M. TO 6.30 P.M.              

(If this date is  not possible then contact our office phone or mobile numbers and get another date and send the particulars)

        

         With reference to your CV you are provisionally selected for the following suitable post. So that hereby you are asked to forward the particulars through courier or by regd.post  or speed post to forward your particulars to the company for formal interview , also to choose your suitable working place and accordingly receive your forwarding  order and join the job without any delay.

v     While coming for the interview brings all the testimonials.

THE DOCUMENTS TO BE SEND ARE AS FOLLOWS:

 

                1- Educational qualification Certificates Xerox -1 copy

                2- Latest Resume

                3- Passport size photo copy-1 copy

                4- Any One Identity proof (Family card/College ID card/Driving License/voters ID) Xerox              

                5- Intimation & communication & interview

                   appointment  executive  fees is    Rs-200/-  (TWO  HUNDRED RUPEES ONLY; )

            (THE AMOUNT WILL BE ACCEPTED BY (DD OR M.O/DIRECT)

DD HEADING: NELTECH (PAYABLE AT COIMBATORE)

MO ADDRESS: NELTECH;NEW NO-96,3RD STREET;

                             GANDHIPURAM,COIMBATORE-641012;

  NOTE:

            Selection Date/Sending date11/05/2012. This will be  accepted speed post or courier/Regd.post only. Forwarding address: NEL TECH, NO-96, GROUND FLOOR, 3RD STREET, GANDHIPURAM, COIMBATORE-641012 .

          After receiving this order copy download the form and send all these documents through Courier / speed post/register post to the above mentioned address for our processing and after receiving the documents we  will be sending the JOB   SELECTION  ORDER to the desired working place as well as suitable post which you preferred.

 

SUITABLE POST ,SALARY, WORKING PLACE AND OTHER DETAILS ARE GIVEN BELOW     LPUT  A TICK MARK

 

WORKING PLACES: BANGALORE / MYSORE/CHENNAI / COIMBATORE / SALEM /MADURAI /TIRUPUR/ TRICHY / PONDY / COCHIN/ HYDERABAD /SECUNDERABAD / VIZAK /THRISSUR / PALAKKAD  / TRIVANDRUM / DELHI/MUMBAI/ PUNE/DELHI;

(ALL OVER INDIA ALL MAJOR INDUSTRIAL CITIES;IF OTHER THAN ANY PLACE IF U ARE PREFERING ;THEN MENTION THE PLACE;)

 

---------------------------------------(MENTION THE WORKING PLACE CHOOSE TO WORK);

 

                 (PUT A TICK MARK FOR  SUITABLE WORKING PLACE ).

 

QUALIFICATIONS /POST/SALARY(put a tick mark for suitable post)

 

ALL BE,B.TECH,ME,M.TECH,MCA (DIPLOMAS):

(MECH,PRODUCTION,MECHATRONICS,CIVIL,EEE,ECE,EIE,CHEMICAL,BIOTECH,TEXTILES,

SOFTWARE,HARDWARE)

 

a.)    MECH/MECHATRONICS/PRODUCTION-PRODUCTION /QC /DESIGN /ASSEMBLING / SERVICE ENGR /CNC / MAINTANENCE ENGR/  SUPERVISOR

 

b.)    CIVIL-SITE ENGR/DESIGN ENGR/ERREGTION ENGR/ TECHNICIAN /SUPERVISOR

 

c.)    EEE,ECE,EIE-QC/SERVICEENGR/ASSEMBLING/(pcb,microprocessor,microcontroller,dc,ac circuits),EMBEDDED SYSTEMS / DESIGNENGR /VLSI /VLAN /PROGRAMMER /TESTING ENGR / HARDWARE ENGR /SOFTWARE ENGR INSTRUMENTATION / SUPERVISOR

 

d.)    CHEMICAL,TEXTILES,BIO-TECH: CHEMICAL PROCESSING ENGR, / PRODUCTION/QC/ R & D /DESIGN ENGR./SUPERVISOR

 

SALARY AFTER TRAINING PERIOD: Rs. 14,500 – 45,000 pm  PF,ESI…

2.SOFTWARE/HARDWARE: SOFTWARE PROGRAMMER, HARDWAREENGR,NETWORK ENGR,SYSTEMANALYST, TESTINGENGR,SYSTEM ADMINISTRATOR, WEBDESIGNER/SAP, EDP INCHARGE / LABPROGRAMMER / MARKETTING / SOFTWARETESTING / SOFTWARE         DEVELOPER.  A+, NETWORK+, SECURITY+, MCSE 2003, MCITP, MCPD, MCTS, CCENT, CCNA, CCDA, CCSP,  CISSP, RHCE, LPIC,CSTP,CTM

SOFTWARE ENGINEERING DATABASE DESIGN POCKET PC &  PALM DEVELOPMENT SPEECH-BASED INTERFACES INTERNET TECHNOLOGIES JAVA, C/C++, VISUAL BASIC ORACLE PROGRAMMER AND DBA

  SALARY  AFTER TRAINING RS:17,000- 45,000 PM + PF,ESI…

 

3.ALL DEGREES(UG AND PG):

  (BA,B.SC,BBM,BBA,B.COM,BCA,BCS,MA,M.COM,MHRM,MBA,MFM,M.SC,

MCS,MBE,…)

               OFFICE ASST,CLERK,COMPUTER OPERATOR,DATAENTRY OPERATOR,CUSTOMER CARE,BPO,SUPERVISOR,TEAM LEADER,ASST MANAGER,ACCOUNTS ASST,CALL CENTER EXECUTIVE,HRMANAGER,ADMINISTRATION,SUPERVISOR,TYPIST,BUSINESSDEVELOPMENT OFFICER,FINANCIAL ASST,BANKING ASSTS,SECRETARIES.,RECEPTIONIST,MARKETTING MANAGER/STOREKEEPER/MANAGEMENT TRAINEE.     

e.)    CHEMICAL,TEXTILES,BIO-TECH: CHEMICAL PROCESSING ENGR, / PRODUCTION/QC/ R & D /DESIGN ENGR./SUPERVISOR

 

                              (SALARY RS: 10,500- 35,500 PM) PF,ESI…

 

 

ALL ITI CATEGORIES,PDC,SSC,SSLC,PUC,KGCT,NCVT:

  (ALL ITI'S ,FITTER,TURNER,PLUMBER,WELDER,AC MECH, MACHINIST, ELECTRICIAN,EEE,ECE,FIRE &SAFETY ENGR,LIFT TECH,LIFT OPTR)..

               

 

    FITTER ,WELDER,TURNER,AC MECAHNICS,REF MECHANIC,HARDWARE TECHNICIAN,FIRE &SAFETY ENGR,MACHINIST,DIESEL MECHANIC,PLUMBER,ELECTRICIAN,LIFT TECHNICIAN,HELPER,OFFICE ASSISTANT…SALARY RS: 7,500- 25,500 PM) PF,ESI

 

                             

 

 

S.No

Qualifications

Posts ( Designation )

Salary

1

MCA, BCA, MSC (C.S), MSC (IT),BE(IT),BE(CS)BTECH(CS), BTECH(IT) BSC(IT), BSC (C.S), DCT, DCS, DCA, any Software (or) Hardware Courses, A+, Network+, Security+, MCSE 2003, MCITP, MCPD, MCTS, CCENT, CCNA, CCDA, CCSP, CISSP, RHCE, LPIC,CSTP,CTM, C+, C++,JAVA, J2E,SAP,VB,DOTNET, ORACLE,CORE JAVA,XP,XUNIT, Software Engineering Database Design Pocket PC &  Palm Development Speech-Based Interfaces Internet Technologies Java, C/C++, Visual Basic Oracle Programmer and DBA

SOFTWARE PROGRAMMER/ SOFTWARE DEVELOPER/ TESTING/ WEB DESIGNER/ EMBEDED/ SYSTEM ADMINISTRATOR VLSI/NETWORKING/DATA ENTRY OPERATOR/COMPUTER OPERATOR/ System Administrator, System analyst, Web designer, Networking & programming, Hardware engineer, Software programmer & developer, Computer operator, Data entry operator, Call centre executive, Marketing executive. Computer operator, Data entry operator, DTP operator, Call centre executive, Software programmer, Office assistant, Receptionist, Telemarketing, Clerk, Typist, Steno, Asst. manager, Marketing/ Sales/ Customer support executive, Accounts Asst, Supervisor, Technicians.

  After Training period and any experience salary approximately
RS. 15,500.00 to 40,500 per month

2

All ME's  M.Tech , All BE's , All B.Tech , All Diploma's ( DME, DEEE, DECE, DECE, DCE, DCT) All AMIE's, Production, Mechanical, Civil, EEE, ECE

1. PRODUCTION MANAGER/QUALITY CONTROLLER/DESIGNING/AUTOMOBILE ENGINEER/EMBEDED/VLSI/WEB DESIGNERSQ/C/ Production / Assembling / Servicing / Erecting / CADD, CAM, PROE, Ideas, Design Engineers, Managers ,Engineers, Supervisors, Technicians, Electrical Maintenance Engineers, Electronics service Engineers, Software Programmer, Call Centre Executive, Automobile Engineers, Sales / Marketing Executive.

 After Training period and any experience salary approximately
RS. 14,500.00 to 40,500 per month

3.

All ME's M.Tech, All BE's, All B.Tech, All Diploma's ( DME, DEEE, DECE, DECE, DCE, DCT) All AMIE's Production, Mechanical, Civil, EEE, ECE

1. Electrical Or Electronics Maintenance ENGG / Supervisors / Chip Design Engg / Embedded System / Network Administrator /Testing Engg  /VLSI Design/QC/ Production / Assembling / Servicing / Erecting/ CADD, CAM, PROE, Ideas, Design Engineers, Manager ,Engineer, Supervisors, Technicians, Electrical Maintenance  Engineers, Electronics service Engineers, Centre Executive, Automobile Engineers, Sales / Marketing Executive.

 After Training period and any experience salary approximately
RS. 14,500.00 to 40,000 per month

4.

MBA, MBE, MIBA, MIB, BBM, BBA, All MA, All MSC, M.com, and any P.G. Degree's All BA, BSC, B.com, and any U.G / Diploma's
ACCOMODATION PROVIDED

(H.R) Manager/accounts/Asst. Manager/Administrator/Front office / customer support, Business development officer/Security Manager/Marketing manager/Office asst. Manager/ Call centre  / Trainer, Software marketing team leader/Marketing executive.

After Training period salary approximately
Rs.14,000.00 to 35,500 per month

5

All ITI Traders / Diplomas, JODC, JOC, COPA
ACCOMODATION PROVIDED

All ITI's technicians, Electricians, Wireman, MMY, Diesel Mech  , Copa, Joc , Television Engg , mach , Fitter, Welder, Turner, Machinist, CNC, Lathe operator, Miller, Plumber, Auto electrician, Automobile engineers & Mechanical Asst. A/c mach , Carpenter, Machine operators, Computer operator, Hardware Servicing Asst, Electronic Assembling worker,

After Training period and any experience salary approximately
RS. 8500.00 to 18,500 per month

6

Unskilled 8th,10th,+2, PUC,PDC ACCOMODATION PROVIDED

Industrial worker, Engg, Export garments, Mills trainee worker, Office boys, Sales, Marketing executives.

After Training period and any experience salary approximately
RS. 6500.00 to 17,500 per month

 

v     The person who are residing above 100 Kms from Coimbatore or unable to attend the interview in Coimbatore office you can send the above mentioned all testimonials in item A, B & C by speed post / register post / courier and amount mentioned item 'DD' Rs.200/- by 'money order' or 'DD' to Coimbatore admin office. OFFICE address: " NELTECH",  NEW NO-96,AMBAL BUILDING, 3RD STREET, GANDHIPURAM,COIMBATORE-641012   ("DD" (Demand Draft) in favor of "NELTECH" Payable at Coimbatore.

v      After receiving the above mentioned testimonials, for them we will send the SELECTION  order within 5 days through by email / courier / postal to your communicating address.Then  follow the details given in the Selection order to join for the job;

v   PROCEDURE

 

                    After receiving your above mentioned particulars then we will send your job FORWARDING  order through E-mail/Postal/Courier  within 3 TO 5 working days for the desired working location which you preferred.

 

v     After receiving your Job forwarding order then you may go directly to the mentioned address for your preferred working place. There you can join the job immediately after Personal Interview & Certificate verification process.

 

v      In case if there is any Delay in receiving this letter or unable to attend the FORMAL SELECTION INTERVIEW on given date & time, please contact us  immediately to our office number or mobile number.

v       For more details contact our office Phone / Mobile number.

 

v       All traveling expenses, Telephonic charges are at candidate own cost.         

 


FOR NELTECH /HR MANAGER     ; 094872-90045;094872-90035

NOTE:

 

*THE CANDIDATE SHOULD COMPULSORY MENTION THE LOCATION CHOOSE TO WORK AND THE SUITABLE POST;

 

Ø       IF YOU WANT THE SELECTION ORDER IN THE WORD FORMAT THEN DOWNLOAD THE ATTCHEMNT FILE GIVEN BELOW;

 

Ø       FILL ALL THE NECESSARY DETAILS AND SEND THE PARTICULARS;

 

 

Ø       THOSE WHO ARE IN NEED OF JOB FOR THE ABOVE MENTIONED POSTS CAN ALSO DIRECTLY FOLLOW THE DETAILS MENTIONED ;

 

 

CANDIDATES ARE ASKED TO FILL THIS FORM AND ATTCH WITH THE DOCUMENTS :

                 NELTECH (HRD)                             

      NEW  No. 96, 3RD STREET, GANDHIPURAM                                         

                                Coimbatore – 641 012.                                           

                                        TamilNadu, India.    

                   

                    CELL    : +91 94872-90035, +91 94872-90045,

                                  

 


              CANDIDATE APPLICATION FORM

 

NAME:

 

QUALIFICATION:

 

FATHER NAME:                        

 

FATHER'S OCCUPATION:

 

DATE OF BIRTH:                                  AGE:

 

GENDER:MALE/FEMALE

 

PHONE NUMBER;

 

MOBILE NUMBER:

 

E-MAIL ID:

 

     Educational Qualifications

 

Examination Passed

Name of School / College

University / Year of passing

% of Marks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details of Additional Qualification

 

Examination passed

Name of School / College

University / Year of passing

% of Marks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Languages known to Read, Write & Speak

 

Tamil

R/W/S

English

R/W/S

Hindi

R/W/S

Malayalam

R/W/S

Kannada / Telugu

R/W/S

         Are you Fresher                     OR    Experience                 

 

 

   Working places                                                           

                        

                               

  Post Applying For

 

            

    Expected Salary                                                            per Months   

 

 

 

       Address for Communication  

 

 

 

 

                         

 

_____________________________________Pin Code                                                            

                 IF THE AMOUNT IS SENDED BY DD THEN MENTION DD NUMBER AND BANK NAME:

              IF SENDED BY MONEY ORDER MENTION THE MO NUMBER & MO SENDING DATE:

 

    DD NUMBER:                                                                          BANK NAME:

 


   MO NUMBER:                                                                        MO SENDING DATE:

 

       DECLARATIONS:-

                         I here by declare that all the information given above is true to the best of my knowledge and I accept

                   all     terms and conditions.

Date:                                                                               Signature of the Applicant

 

 

Place:                                                                      Name of the Applicant       

           


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...