நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 5, 2012

Re: Vacancies at Al Fuad Exchange Co., Kuwait (IT ASST / ACCOUNTANT/SECRETARY/CASHIER)On 6 January 2012 00:22, TNTJ Job <tntjjob@gmail.com> wrote:


 

IT ASSISTANT
 
• To ensure the operation and maintenance of all IT systems installed in the company.
• Design, install, configure, maintain, and upgrade the organization's LAN/WLAN servers, workstations, and other related hardware/software.
• Ensuring smooth running of all IT related and keeping abreast with latest technologies.
Performs network troubleshooting to isolate and diagnose common network problems.
• Ensure backups for PC and servers and make constant updates.
• Prepare & maintain network security, disaster recovery and business contingency plans.
• Installing and managing IP routers, switches and CISCO equipment (Routers, NTU's, Switches, firewalls)
• Knowledge in Network security, disaster recovery and Business contingency plans
• Detail oriented with excellent Problem Solving and Analyzing Skills
• Manage and control the organization's CCTV, PABX, and access system
• Knowledge of Database and email servers (Microsoft Exchange).
 
ACCOUNTANT
 
• Should be able to handle the entire accounting activities independently up to finalization of accounts and audit
• Preparation and presentation of monthly & quarterly Financial statements
• Reviews analyze debit notes or credit notes from company related parties and other Group Company.
• Maker sure that all data entries goes to proper and respective ledger account.
• Prepare bank reconciliation if required and inter company reconciliation statement.
• Ability to trace the accounting entry to correct or adjust when it is required.
• Review all journal entries which pertain to sub ledger accounts payable, accounts receivable or petty cash transaction.
• Prepare all types of reports which are required as for financial statement disclosure.
• Support accounting staff when required.
• 3-5 years of relevant accounting experience
• Strong Microsoft Excel skills
• Proficient in computerized accounting
• Good Level in Accounting.
• Strong knowledge in Financial accounting + Reporting.
• Team leadership, interpersonal and communication
• Bureau exchange experience preferred
 
SECRETARY
 
Assisting The Manager in his daily work:
Self-motivated and able to work without supervision
Receiving calls
Organizing electronic files and documents,
Arranging appointments, preparing and executing his communications, managing the incoming & outgoing mail,
Maintaining the system in his absence, proper reporting and relaying of messages internally and externally, helping in preparation of jobs on word documents, excel sheets and power point formats.

- Excellent communication skills, written and spoken
- Minimum 2 years experience as a Secretary
- Pleasing personality
- Excellent skills in computer (Windows, Microsoft Word, Excel, Powerpoint)
- Excellent communications skills
- Computer expert ( Microsoft word, excel, power point
- Excellent shorthand
- Excellent command of English
- Proper organizational skills

CASHIER

• Receive payment by cash, check, credit/debit cards, or automatic debits
• Issue receipts, refunds, credits, or change due to customers.
• Sort, count and maintain security of daily cash, and deposit daily cash in bank a/c
• Deliver material to the customers over the cash counter and keep a record of it.
• Prepare daily cash report.
• Answer customer's questions, and provide information on procedures or policies.
• Maintain clean and orderly checkout area
• To complete the Check out process in an efficient and courteous way.
• Ensuring high level customer service, accuracy in payments and Quick Service.
• Diploma/intermediate in Accounting
• English Communication Skills
• Computer Literacy (Microsoft Office)
• 2 yrs experience in computerized accounting environment
• Bureau exchange experience preferred.

Al Fuad Exchange Co
Address: P.O. Box 29942, Safat - 13160, Kuwait
Telephone: +965 22476070
Fax: +965 22491309
Email: kuwait-info@alfuadexchange.com

S.Mohideen Abdul Kadir


__._,_.___

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...