நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 23, 2011

: ESD Job Vacancy of JEE / J2EE Developers in Dubai


Asalamu Alaykum Wa Rahmatulahi Wa Barakatu,

We are currently looking JEE/J2EE developers who will perform the following functions. We need 3 resources who will work on a project for 12 months.Development of new products/components
Development of demos/prototypes
Product evaluation and integration
Perform testing and record the findings
Documentation of technical and business documents such as SRS, design specification, and product evaluation
The successful candidate should assist the R&D team with the regular development and integration with other projects.
Will be working on the Enterprise Manager for 6 months


Technologies:Experience in:

JSF
JCR
Presentation layer
Prime faces
JBPM
JBoss AS
Must hold a Bachelor's degree in Computer Science or higher
3 - 4 years' post-qualified related Information Technology experience
Certifications will add value but are optional
Must have excellent oral and written communication skills


Send email to rizwan@dicetekuae.com

Jazak Allah Khair
Waaslamualaykum

Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

Narrated Anas (r.a.):
Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
(Bukhari & Muslim)
"...Help you one another in righteousness and piety; but do not help one another in sin and transgression. And fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment" [Qur'an 5:2]

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...