நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, July 30, 2012

NEW REQUIREMENT FOR - DUBAI


GoAhead Consulting Pvt Ltd

Date: 28.07.2012

NEW REQUIREMENT FOR - DUBAI

Greetings!

May we take this opportunity to introduce ourselves as, GoAhead Consulting, an ISO 9001 – 2000 certified organization A Government recognized professional suppliers of manpower based in India with head office in London, Branch offices in Hyderabad & Cuttack Associate offices all over Asia.

We are into Overseas Recruitment for Specialized in Non IT Mechanical / Electrical / Instrumentation / Civil / for Oil & Gas / Petrochemical / Refinery / Power Plant / Engineering field etc.
Visit www.goaheadconsulting.co.uk to know more about us.

With reference to your resume in Job portal, your profile seems to be matching our client criteria, for

OUR PRESTIGE CLIENT IN DUBAI

Dear Candidate a few lines about the projects. Our client is the one of the prestigious project of Transmission & Distribution for Substation Protection / Power Plants for Dubai.

If you are interested in the assignment abroad kindly send your updated resume in word format for our further action.

We will be very thankful if you refer any of your friends or known circle, as the vacancies are multiple.

The details of vacancies available and the job description for Substation Protection Transmission & Distribution for are as follows:

If you are interested the below position Send your updated Resume & Job Id No / Current Salary / Expectation / Notice Period / Skype ID it's Mandatory.


Sr. Technician (JOB ID – 03)

Diploma in Electrical with min 5 Years Exp in Substation Automation System (RTU / SCMS) & Troubleshooting skills & commissioning activities, full understanding of all basic electrical and electronics concepts and practical implementation in substation's equipments. Experience in Installation, Testing, Commissioning, upgrading and trouble shooting of RTU / SCMS. Skill in wiring, soldering and replacing electronics components will add an advantage.

Electronic Technician (JOB ID – 05)

BE Electrical with min 4 Years Exp in Distribution Management System (DMS) and/or Dispatcher Training Simulator (DTS). The candidate shall have experience in DMS applications, such as: State Estimator, Distributions System Power Flow, Distribution Short Circuit Calculation, Contingency Analysis …etc. The Candidate shall review the equipment/circuit parameter provided by the contractor and supervise software installation and/or database update of the DMS and DTS. The candidate shall work to keep the DMS applications functional, accurate and usable. The candidate will conduct daily review on the accuracy and functionality of DMS applications, and carryout necessary tuning and rectifications. The candidate shall prepare and conduct training sessions on all DMS applications for new engineer, and refresh the training to users on regular basis. The candidate shall be able to prepare all required reports/documents related to DMS as needed.


Kindly circulate the information among your friends and incase their EXP is matching the job description, you may advise them too zoom their resumes to us for our evaluation and further action.

If you need any other clarification please feel free to conduct the undersigned.

If you are interested kindly forward your Updated resume with Job Id number / Current salary / Expectation / Notice Period & Skype Id to the below mention email id at the earliest.

suman.raj@goaheadconsulting.co.uk

CLIENT SKYPE INTERVIEW SHEDULED NEXT MONTH

Note: - Please note that this is mass mailing kindly ignore the mail if this doesn't Match your profile.

Expecting your prompt reply.

Assuring you always best of our services,

Thanks & Regards,

Sumanraj – Recruitment Manager
GoAhead Consulting Limited
Unit 15, 95 Miles Road
Mitcham, SURREY, United Kingdom CR4 3FH
Tel: +44 (0) 203 004 9717 l
Fax: +44 (0) 203 137 2218 l Direct: +44 (0) 203 002 0340

www.goaheadconsulting.co.uk


With warm regards,

I.A.Umar Mukthar,

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...