நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 23, 2012

Opportunities at Alghanim Industries Kuwait
 

Graphic Designer
 
Reference Code AI002E

To work closely with the Content team to conceptualize and renovate ideas, designs and strategies into artworks with high
audio/visual impact.

Key Accountabilities
• Designing storyboards and wireframes to reinforce and manage ideas.
• Developing design briefs by gathering information and data through research.
• Consulting with experts in specialist areas.
• Contributing ideas and design artwork to the overall project plan.
• Demonstrating illustrative skills with rough sketches.
• Proficient in most graphic and web design applications including Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Illustrator,
Adobe fireworks, Adobe In-design, and Adobe Dreamweaver. Competent with HTML and Java Script a plus.
• Keeping up-to-date with emerging technologies in visual media.
• Prioritizing work to meet deadlines.
• Experience working with Adobe Photoshop and Flash to create interactive media supporting online campaigns.
• Maintain and comply with the set guidelines for image dimensions, size, and resolution quality as per company /
international standards.
• Following company and departmental benchmarks.
• Being aware of all brand promotions, such as credit facilities, activities etc.
• Maintain a strong methodology for the application and design of typefaces (fonts) in accordance with the project's style guide.
• Keeping all company information, including sales figures, strictly confidential.
• Ensuring he / she follows all company rules and regulations.
• Following all company safety and security procedures.
• Representing the company in the best way possible at all times, whether on or off duty.

Skill, Knowledge and Experience Required
• 1-3 years work experience.
• Web design experience, particularly in designing website elements such as widgets, banners, call to actions, and other
would be an added advantage.
• Excellent command in English language (Arabic would be an added advantage).
• Proficient in Adobe Photoshop, Illustrator, etc. to design catalogs, graphics, web elements, etc.
• Customer centric attitude.
• Excellent Communication Skills.
• Excellent time management skills.
• Able to operate on both Windows and Mac operating systems a plus.


Sr. Accountant / Supervisor - Project Cost Accounting Kirby MEA
 
Reference Code AI143E

Reporting to : Business unit MAC (Manager of Accounts & Control) and PMG (Project Management Group) head
Manage accounting, control & compliance activity in the business unit

Key Accountabilities
• Detailed review of job costing prepared by pre sales engineers
• Compare and perform detailed analysis of actual expenses incurred for each job against estimates/quotations
• Interact with the project management PMG, design and sales engineers to review the detailed job analysis & job status &
estimate cost to complete
• Identify, analyse and highlight potential risks in jobs ( such as cost escalations, on-site expenses etc in consultation with
PMG engineers) on a real time basis.
• Support finance analyst in performing detailed job analysis
• Review and ensure proper revenue and cost planning for every job in SAP
Skill, Knowledge and Experience Required
• Professional qualification - Costing degree- ICWA or CA/CPA or equivalent.
• 4-8 years of post qualification experience with atleast 3 to 4 years of prior work experience in the construction industry and
exposure to estimation of costs.
• Strong knowledge of accounting concepts and practices such Indian GAAP & IFRS and finance processes
• Experience of working in SAP environment
• Good knowledge of construction industry concepts & onsite activities
• Able to think logically in applying new accounting and internal control concepts and resolving accounting issues.
• Good oral, written and presentation skills.
• Ability to interact with operations and senior business management team
• Ability to interact with different departments and levels within the business unit.
• Influencing and conflict resolution skills.
• Focus on accuracy and timelines

Business Development Manager
 
Reference Code AI136E

• To lead the marketing team to effectively support the business with marketing inputs and services
• To develop business in new markets / product lines
• To ensure full respect of Kirby values/ policy / procedures in offices during the daily, pre-sale and post-sale activities.

Key Accountabilities
• Formulate, direct and coordinate marketing activities and policies to promote products and services.
• Identify, develop, and evaluate marketing strategy, based on knowledge of Kirby objectives, market characteristics, and cost
and mark-up factors.
• Give adequate inputs to business to develop pricing strategies, balancing objectives and customer satisfaction.
• Give adequate and relevant inputs for developing new business / markets and lead such initiatives with the Sales Team.
• Initiate market research studies (research & intelligence) and analyze their findings to come up with relevant reports for the
business to take strategic decisions.
• Use sales forecasting and strategic planning to ensure the sale and profitability of Kirby products and/or services, analyzing
business development needs and monitoring market trends.
• Compile and/or design lists / catalogues / technical brochures for Kirby products or services.
• Coordinate and participate in promotional activities and trade shows / Exhibitions, working with developers, advertisers, and
production managers, to market products and services.
• Conduct economic and commercial surveys to identify potential markets for Kirby products and services.
• Design / conduct periodic Customer Satisfaction Surveys and reporting thereof.
• Select products and accessories to be displayed at trade or special production shows.
• Advise business and other groups on local, national, and international factors affecting the buying and selling of Kirby
products and services.
• Confer with legal staff to resolve problems, such as copyright infringement and royalty sharing with outside producers and
distributors.
• Develop, modify, coordinate and maintain the Kirby Corporate website with inputs from various sources and liaison with
various internal / external agencies and the Management.

Skill, Knowledge and Experience Required
• Strong English language capabilities. Fluency in Arabic language a real asset
• University degree, preferably in Civil / Structural / Mechanical Engineering, as well as an MBA qualification (ESSENTIAL).
• Preferably 10 - 12 years work experience with 3+ years in a similar position
• Motivated individual who is keen to learn
• Strong analytical and numerical skills
Innovative in idea generation and problem solving
• Strong Microsoft Office skills

Apply Online

https://careers.alghanim.com/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_unreg_job_search
 

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...