நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 23, 2012

job openings @ tcs


Sent by: Internal Broadcast


Date 22-Mar-2012 (Thursday)
Venue TCS, Kensington, Wing B, Ground floor, Recruitment Bay Hiranandani Builders Special Economic Zone, Powai, Mumbai - 400 076
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3-7 yrs Java, Springs & Hibernate
SAP basis & security 4 to 6 yrs •  4+ years Experience of managing SAP basis administration & security Essential Skills:-
• System monitoring
• Transport management
• Job scheduling/administration
• Experienced working in UNIX/AIX & oracle database
• Applying patches
• Providing BASIS management, development and support;
• User administration, R/3,BI,CRM security
• Roles design (composite/master/derived)
• 24 X 7 on-call rotation

Date 25-Mar-2012 (Sunday)
Venue TCS, Gateway Park, Road No.13 , MIDC, Andheri (E) Mumbai - 400093,Maharashtra , India
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java 3 to 5 years Java, Springs & Hibernate
Unix, J2EE Production Support & maintenance 3 to 5 years JAVA/J2EE/struts(any J2EE framework),  UNIX and PL/SQL ,
Siebel CRM 3 to 7 years Siebel CRM Technical, Configuration, EAI, Scripting
Oracle Apps 3 to 7 yrs Oracle Apps   Functional
Oracle Apps 3 to 7 yrs Oracle Apps   Technical
Oracle Apps 3 to 6 yrs Oracle Apps Finance Functional
Oracle Apps 3 to 6 yrs Oracle Apps Finance Technical
Informatica 3 to 4 years Informatica
Datastage 3 to 6yrs Datastage
Net cool 3 to 7 years Net Cool
Cramer 3 to 7 years Cramer
OBIEE 3 to 7 years OBIEE
WebSphere/WebLogic  Administrators 3 to 7 years Weblogic admin
Experience installing Weblogic, creating and configuring domains,Cluster configuration for weblogic multiple instances, script customization,UNIX Shell scripting
 Experience managing upgrades Weblogic environment.
Experience in performance tuning of JVM parameters.
SAP basis & security 4 to 6 yrs •  4+ years Experience of managing SAP basis administration & security Essential Skills:-
• System monitoring
• Transport management
• Job scheduling/administration
• Experienced working in UNIX/AIX & oracle database
• Applying patches
• Providing BASIS management, development and support;
• User administration, R/3,BI,CRM security
• Roles design (composite/master/derived)
• 24 X 7 on-call rotation
Oracle DBA 3 to 7 years Working Knowledge on oracle rdbms versions including oracle 11g
Working knowledge on oracle RAC+ASM
Installation of oracle cluster/database on UNIX platform
Working knowledge on upgrade and migration of oracle databases
Basic understanding of change management process
Good Knowledge in Oracle performance tuning
ROR 3 to 5 years Ruby on Rails

Date 21-Mar-2012 (Wednesday)
Venue TCS, DLF Akruti, Block No. 1A Plot No. 28, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi Phase III, Pune.
Registration Time 2:00 PM to 6:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Perl Programming / Tester 3-6 years Perl development/programming/Testing with Automation and database knowledge Sybase & DB2 preferred.
ASP.NET + MVC 3-6 years Strong hold in ASP.NET and experience in MVC. Microsoft .NET Framework 4- Web Applications Development,MVC 2/3 framework, WCF, Razor Engine, SOA Design Principles, messaging, event driven architecture, Design patterns
Performace Analyst 3- 6 years Client side performance testing, test planning, design and test automation, web page performance analysis and/or performance optimization techniques, networking and web protocols knowledge, PLT analysis of Web application.
Java 3-7 years Java/ J2EE with Springs & Hibernate.
PL/SQL Prod Support 3-6 years PL SQL Production Support. Ready to work in 24*7 environment. Experiencee in Unix & Autosys. Preferably from Banking domain.
SAP 3-6 years SAP Modules such as SAP ABAP
OBIEE 3-6 years Strong knowledge of RPD, reports/dashboard design and development, OBIEE, SQL and knowledge on dimensional modeling.

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue TCS, Rajashree Business Park, Tadiwalla Road, Pune.
Registration Time 10.00 AM to 02:00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Perl Programming / Tester 3-6 years Perl development/programming/Testing with Automation and database knowledge Sybase & DB2 preferred.
PL/SQL Prod Support 3-6 years PL SQL Production Support. Ready to work in 24*7 environment. Experiencee in Unix & Autosys. Preferably from Banking domain.
ASP.NET + MVC 3-6 years Strong hold in ASP.NET and experience in MVC. Microsoft .NET Framework 4- Web Applications Development,MVC 2/3 framework, WCF, Razor Engine, SOA Design Principles, messaging, event driven architecture, Design patterns
Performace Analyst 3- 6 years Client side performance testing, test planning, design and test automation, web page performance analysis and/or performance optimization techniques, networking and web protocols knowledge, PLT analysis of Web application.
Java 3-7 years Java/ J2EE with Springs & Hibernate.
Oracle DBA 3-6 years Oracle 9i,10g on Unix(Linux,AIX) and Windows environment. ORACLE RAC Oracle Dataguard, replication tools. Database backup, recovery & cloning process. Database monitoring & security process.
Change & Release Management Analyst 3-6 years ITIL Change/Release Management Practitioner certification with experience in manufacturing industry & working in a multi-disciplinary team, fostering collaboration and teamwork, Commitment to Quality Standards and continuous improvement
Service Asset & Configuration Manager 3-6 years ITIL Configuration Management Practitioner certification with experience in manufacturing industry & working in a multi-disciplinary team, fostering collaboration and teamwork. Commitment to Quality Standards and continuous improvement
Major Incident Manager 3-6 years Manufacturing industry as an incident manager or in service desk support in a multivendor environment. Proven ability to build and manage relationships in a matrix environment. Strong organizational skills; ability to manage multiple projects with competing demands for resources
Vendor Manager 3-6 years IT vendor management in the automotive industry
Problem  Manager 3-6 years ITIL Practitioner certification preferred with experience in manufacturing industry of working as a problem manager in a multivendor environment. Proven ability to build and manage relationships in a matrix environment, strong organizational skills; ability to manage multiple projects with competing demands for resources
Security & Risk Management 5-8 years ITIL V3.0 Process awareness / Certified Exposure to Enterprize security
Service Desk Lead 3-7 years Manufacturing industry of working as a Service Desk lead. Proven ability to build and manage relationships in a matrix environment
Backup and Storage 3-6 years Netapp Storage Admin. Installation, Configuration, troubleshooting of Storage systems(DAS,SAN,NAS). Storage replication technologies(Snapmirror, Snaprestore). Symantec Backup Exec Admin
Installation,  configuration, troubleshooting of backup devices, MSL tape libraries. VTL technologies, Backup tools, Backup monitoring.

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue TCS, Deccan Park, 1 Software Units Layout, Madhapur, Hyderabad-500 081.
Registration Time 9:30 AM to 12:30 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
L3 Linux Admin 5-8 years Architect skills in Linux Environment including Installing, Configuring & Troubleshooting OS, DNS, Apache.  Good knowledge in writing shell scripts
L3 Windows Admin 5-8 Years Expertise at Architect / Design level of Windows server operating systems and Active Directory.
L3 / L2 UNIX Admin 3-8 years Installation/Configuration of Sun Solaris 8/9/10, Zones and containers, Sun Cluster 3.2, Veritas Cluster; Troubleshooting Skills in Sun Solaris 10, Zones and containers, Sun Cluster 3.2, Veritas Cluster; Experience in Jumpstart, LDAP, Send mail, Sun HW; writing Scripts for Server maintenance;
L3 Oracle DBA 5-10 years Core Oracle DBA, RAC
L3 NetApp Admin 3-8 years Storage Architect skills along with expertise in NetApp filers, VTL, Netbackup Operations Manager, NetApp Snapshot and Nearstores.
EMC Storage 5-8 years Storage Architect skills along with expertise in EMC Storage, VTL, Netbackup Operations Manager, EMC BCV and Nearstores.
MAC Engineer 3-6 years Network Hardware devices, VTP & other switching technologies; good understanding of TCP/IP, Routing protocols; good to have knowledge in switching devices like F5, Cisco and Juniper
L2 / L3 Exchange Admin 3-8 years Strong knowledge in Exchange 2010 Administration & Sharepoint 2007,2010 administration which includes installing, configuring, managing and disaster recovery; good knowledge on Active Directory Services, OCS 2007 R1 / R2 Administration, Windows Administration and Windows Clusters, Blackberry Enterprise Server administration;
L3 Vmware 5-8 Years VMWare ESX, vSphere, vCenter, HA and vMotion.
L3 Network Engineer 5-8 years Strong knowledge in Juniper NAC (Network Access Control) Administration, Microsoft ISA/TMG (Threat Management Gateway); Good knowledge on Symantec SEP/SAV, Information Security, should have knowledge on Active Directory Services (ADS), Exchange & SMTP
L2 SQL DBA 5-8 years SQL DBA Admin (Preferably MCP), experience in High Availability Configuration & Clustering, SQL 2000, 2005 & 2008, Schemas & Performance Monitoring
HP Unix Lead
(Solaris & HP)
>8 years Solaris-9, Solaris-10, HP-UX 11iv2 and HP-UX 11iv3 administration, VERITAS volume manager, SVM and LVM, Sun M-Series, HP Superdome and Storage (EMC, Netapp, HP) administration; Sound knowledge on HP, SUN and Storage architecture planning. OS security/hardening and cluster management; OS virtualization (Sun zones, containers, HP vPAR and VM).
L2 / L3 Solaris 3-8 years Solaris/Linux OS, software build/installation, device mgmt, disk subsys, virtual memory, sys performance, monitoring tools, application management tools, basic scripting, hardware
L2 / L3 HP/Hitach Storage 3-8 years Strong technical skills and domain expert in Hitachi expertise in building resilient, high performance SAN and backup solution; Infrastructure architecture, design and Implementation of Hitachi; Familiarity with Virtual Tape Library and Data De-duplication technologies. Continuously follow new models, firmware and software releases/upgrades, test and implement
BSCS Billing 3-5 years Telecom billing functionality & operations experience, hands on experience on BSCS system, PL/SQL and Unix.
MSBI 3-6 years Strong development & hands on experience on SSIS, SSAS, SSRS and T-SQL, SQL Server 2005/2008.
MOSS Developers 3-6 years .Net or Microsoft technologies of which at least 2 yrs of relevant experience in WSS and MOSS.

Date 25-Mar-2012 (Sunday)
Venue Kohinoor Park, Plot No.1, Jubilee Gardens, Cyberabad, Hyderabad 500 081
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM
Joining Chennai

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 to 7 Designing or delivering order management.
Java Architect 7 to 12 Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 to 12 Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 to 8 JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 to 8 JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
ATG 3 to 8 Development Experience in ATG Commerce
WCS 3 to 8 Experience in WCS
Tibco 2 – 6 years Tibco
Web Methods 3 – 7 years Web Methods
Pega 2 – 6 years Pega
Abinitio 3 – 7 years Abinitio
OBIEE 4- 7 yrs OBIEE
ATG Dynamo 3 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 3 – 8 Years ATG E Commerce
Iphone 4 – 8 Years Objective C and COCOA
Oracle DBA Admin L3 6-10 yrs Oracle DBA L3 Admin
Solaris Admin L3 6-10 yrs Solaris L3 Admin
EMC Storage Admin L2 3-7 yrs EMC Storage L2 Admin
Network Security Admin L2 3-7 yrs Network Security L2 Admin
MQ Admin L2 3-7 yrs MQ Admin L2 Admin
Netapp Storage Admin L2 3-7 yrs Netapp Storage L2 Admin

Date 21-Mar-2012 (Wednesday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 to 7 designing or delivering order management.
Java Architect 7 to 12 Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 to 12 Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 to 8 JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 to 8 JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
ATG 3 to 8 Development Experience in ATG Commerce
WCS 3 to 8  WCS
Tibco 2 – 6 years Tibco
Web Methods 3 – 7 years Web Methods
Pega 2 – 6 years Pega
Abinitio 3 – 7 years Abinitio
Control System Engineer 3-6 years Design experience in PLC/DCS Logic developments & Industrial HMI. Power Plant experience preferred. Experience in MARK VIe or MARK VI desired. SCADA/HMI Sysytems ( Cimplicity, Wonderware, RSView or Intellution). Knowledge of common industrial communication protocols such as Modbus, OPC, Profibus, Foundation Field bus, Good communication.

Date 22-Mar-2012 (Thursday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 to 7 Designing or delivering order management.
Java Architect 7 to 12 Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 to 12 Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 to 8 JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 to 8 JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
ATG 3 to 8 Development Experience in ATG Commerce
WCS 3 to 8 Experience in WCS
Tibco 2 – 6 years Tibco
Web Methods 3 – 7 years Web Methods
Pega 2 – 6 years Pega
Abinitio 3 – 7 years Abinitio
ATG Dynamo 3 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 3 – 8 Years ATG E Commerce
Iphone 4 – 8 Years Objective C and COCOA

Date 22-Mar-2012 (Thursday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Netapp Storage Admin L2 3-7 yrs Netapp Storage L2 Admin
DB2 DBA (Mainframe) Admin L2 3-7 yrs DB2 DBA Admin L2
CICS Admin L2 3-7 yrs CICS Admin L2

Date 23-Mar-2012 (Friday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 to 7 Designing or delivering order management.
Java Architect 7 to 12 Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 to 12 Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 to 8 JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 to 8 JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
ATG 3 to 8 Development Experience in ATG Commerce
WCS 3 to 8 WCS
Tibco 2 – 6 years Tibco
Web Methods 3 – 7 years Web Methods
Pega 2 – 6 years Pega
Abinitio 3 – 7 years Abinitio

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue 185 Lloyds Road, Chennai 600 086
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
Sterling Commerce 3 to 7 Designing or delivering order management.
Java Architect 7 to 12 Rich experience in JAVA Technologies
.Net Architect 7 to 12 Rich experience in .Net Technologies
SCPO JDA 3 to 8 JDA –SCPO, Oracle Enterprise 11g, Oracle Weblogic, Supply Chain
SCPO Intactix 3 to 8 JDA – Intactix, WCF, IIS, Microsoft .Net 4.0
ATG 3 to 8 Development Experience in ATG Commerce
WCS 3 to 8 WCS
Tibco 2 – 6 years Tibco
Web Methods 3 – 7 years Web Methods
Pega 2 – 6 years Pega
Abinitio 3 – 7 years Abinitio
Perl 3 – 5 years Perl
SAP BW/BI 4- 7 yrs SAP BI
OBIEE 4- 7 yrs OBIEE
Oracle fusion 3-6 yrs Oracle fusion
Dynamicx AX-Technofunctional lead 4-6 yrs Dynamix AX Techno functional with implementation exp
SAP SD 4-6 yrs SAP SD
SAPABAP Webdynpro 3-6 yrs SAP ABAP Webdyn pro
SAP FICO 3-6 yrs SAP FICO
SAP MM 3-6 yrs SAP MM
Siebel UCM 4-7 yrs SAP ABAP Webdyn pro
SAP PI 4- 7 yrs SAP PI
ATG Dynamo 3 – 8 Years ATG Dynamo
ATG E Commerce 3 – 8 Years ATG E Commerce
Iphone 4 – 8 Years Objective C and COCOA

Date 25-Mar-2012 (Sunday)
Venue 165 / 1A, 2& 4 Velachery, Taramani 100 Feet Road, Velachery, Chennai - 600 042,Tamil Nadu
Registration Time 9.30 AM to 1.00 PM

Skills Experience Band Requirement (JD)
SQL DBA Admin L3 6-10 yrs SQL DBA L3 Admin
Oracle DBA Admin L3 6-10 yrs Oracle DBA L3 Admin
Solaris Admin L3 6-10 yrs Solaris L3 Admin
EMC Storage Admin L2 3-7 yrs EMC Storage L2 Admin
Network Security Admin L2 3-7 yrs Network Security L2 Admin
MQ Admin L2 3-7 yrs MQ Admin L2 Admin
Netapp Storage Admin L2 3-7 yrs Netapp Storage L2 Admin

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue Abhilash Building, Plot No. 96 EP - IP Industrial Area, Whitefield Road, Bangalore 560 066
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Java/J2ee Developer 4+yrs Java/J2ee Development
.net 3.5 with WCF/WPF/WWF Developer/designer/Architect 3 to 10yrs .net 3.5 with WCF/WPF/WWF Developer/designer/Architect
SQL Server 2008 developer 4+yrs SQL Server 2008 Development
Ariba Upstream Developer 4+yrs Ariba Upstream Development
Unix with production Support 4+yrs Unix with Production support
C++ with Unix 4+yrs C++ with unix Development
Webmethods Developer 4+yrs Webmethods Development
Cognos Admin 4+yrs Cognos Admin Experience
Informatica with Oracle 4+yrs Informatica with Oracle
Ab initio Developer 4+yrs Ab initio Development
OBIEE Developer 4+yrs OBIEE Development
TIBCO Admin 4+yrs Tibco Admin
OBIEE Admin 4+yrs OBIEE Admin
Weblogic Admin 4+yrs Weblogic Admin
Peoplesoft Admin 4+yrs Peoplesoft Admin
Unix/Windows Admin 4+yrs Unix/Windows Admin
BO Admin 4+yrs BO Admin
Informatica Admin 4+yrs Informatica Admin
Business Analyst (Insurance )- 4+yrs Business Analyst with Insurance domain
CAE Analysts 3 to 5yrs Abaqus / Nastran and HM ( Exposure to Automotive domain is preferred)
CAE Modelling 3 to 5yrs Ansa / HM ( Exposure to Automotive body and interiors is preferred)
Product Design Development 4+yrs 1. Experience in End-to-End product development starting from Concept to product realization. Understanding of vehicle development cycle.
2. Experience of plastic component design, development, manufacturing, costing & integration with surrounding systems
3. Knowledge & exposure to  vehicle Interiors and Exterior system (detailed knowledge on one specific system)
4. Knowledge & exposure to DA, DFMEA, DFA  and design Verification plans
5. Knowledge of physical mock-up & Rapid prototype
6. Familiarity and working experience in CAD Software like Catia and UG NX.
7. Exposure to coordination with supplier, physical testing, testing standards, homologation and CAE.
Oracle Apps technical 4+yrs Oracle Apps technical.
Oracle Apps DBA 4+yrs Oracle Apps DBA.
Peoplesoft Testing-HRMS/Finance 4+yrs Peoplesoft Finance/HRMS Testing.
RF Planning Engineer 3-6yrs  Experience in Wireless RF planning for  Alcatel-Lucent 3G Networks (W-CDMA / LTE)
IP Solution Design Engineer 3-6yrs Very Good understanding of IP Networking.Proficiency in IGP & BGP routing protocols.Experience in MPLS-VPN, MP-BGP and MPLS-TE.
TCL+Networking 4-7 yrs iTcl is a plus, IP networking knowledge. Experience in Automation
Web UI developer 4-6 yrs Expertise in Javascript along with exposure to extJS.

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue TCS, Innovator 10th floor,ITPL
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
SAP MM 4+yrs SAP MM
SAP SD 4+yrs SAP SD
SAP FICO 4+yrs SAP FICO
WCS Developer/Architect 4+yrs WCS Development
Sterling Commerce Order Management 4+yrs Sterling Commerce Order Management
SAP WM 4+yrs SAP WM
SAP APO 4+yrs SAP APO
SAP XI/PI 4+yrs SAP XI/PI
SAP SNC 4+yrs SAP SD

Date 24-Mar-2012 (Saturday)
Venue TCS, Vismaya Building, Infopark, Kochi
Registration Time 9:00 AM -12:00 Noon

Skills Experience Band Requirement (JD)
Hadoop Developer 2+yrs Hadoop Developmen
Android Development 2+yrs Android Development
Iphone Developer 2+yrs iphone Development.
Mobile Web (CSS 2+yrs Mobile Web (CSS) .
MainframeDBA(DB2/IMS 2+yrs Mainframe DBA
UDB DBA  3-6yrs UDB DBA
Peoplesoft HRMS Consultant 3+yrs Peoplesoft HRMS
PEGA  Developer 4+yrs Pega DevelopmenT
Performance test Engineer /Lead 4+yrs Create test cases for performance testing
• Create test design and test script execution
• Performance test results analysis and report creation
• Perform application code profiling
• Install and deploy performance tools
SOA Architect 4+yrs • Testing of Middleware\Web services
• Knowledge of at-least one transport protocol HTTP\S, MQ,JMS – E1
• Knowledge of XML message testing – E1
• Preparation of Test Strategy, Test Plans and Test Scenarios for Middleware\ESB\SOA implementation.
• Expertise in usage of atleast one SOA Testing Tool – LISA,SOATest, GreenHat, HP-Service Test, or SOAP UI.
SOA Consultant 5-7yrs • Testing of Middleware\Web services
• Knowledge of at-least one transport protocol HTTP\S, MQ,JMS – E1
• Knowledge of XML message testing – E1
• Preparation of Test Strategy, Test Plans and Test Scenarios for Middleware\ESB\SOA implementation.
• Expertise in usage of atleast one SOA Testing Tool – LISA,SOATest, GreenHat, HP-Service Test, or SOAP UI.
SOA Engineer 4-7yrs • Testing of Middleware\Web services
• Knowledge of at-least one transport protocol HTTP\S, MQ,JMS – E1
• Knowledge of XML message testing – E1
• Preparation of Test Scenarios for Middleware\ESB\SOA implementation.
• Experience in usage of atleast one SOA Testing Tool – LISA,SOATest, GreenHat, HP-Service Test, or SOAP UI.


* As per the scheme, BYB reward is applicable for 3 and above years of relevant experience.
* All candidates registered in our Careers portal /GRS online will have a fast track process at the drive location.
* The candidate should have the EPIR number at the time of interview.
* EPIR number is mandatory to be eligible for the reward

Documents to be carried for the walk-in
 • A copy of resume
 • Passport size photo
 • Last 3 months pay-slip copies
 • Copy of PAN Card #
 • Class 10 Mark-Sheet
 • Class 12 Mark-Sheet
 • UG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • PG Mark-Sheets & Degree Certificates
 • Previous Experience Certificates or Service Certificate for all the Previous Employment
 • Copy of Relieving Letter (Current Company if applicable)
 • Address Proof (Ration Card / Telephone Bill / Electricity Bill)
 • Citizenship Proof (Passport / Voters ID / Ration Card / Driving Licence)

TCS Eligibility Criteria
 • BE/B.Tech/MCA/M.Sc/MS with minimum 3 years of relevant experience post Qualification IT- Experience.
 • Bsc Graduates with minimum 4+ years of relevant experience post qualification IT Experience.
 • Only Full Time courses would be considered.
 • Consistent academic records Class X onwards (Minimum 50%)  
 • Candidate who have attended TCS interview in the last 6 months need not apply.

3 Simple Steps to Refer your buddy
Step 1: Create buddy's profile  
Go to Ultimatix --> WorkForce Management --> Global Recruitment System --> Referrer Home --> Create Buddy Profile.

Step 2: Ask buddy to confirm profile
Your buddy needs to log on to http://www.careers.tcs.com (using the EPIR number and password mailed to your buddy) and confirm the profile.

Step 3: Ask buddy to upload resume
Post confirmation of profile, your buddy needs to upload the application form and resume.

To Know more about BYB
Log on to  UItimatix > Knowmax > My HR > India > Talent Acquisition > Bring your Buddy Policy

For any Queries - Buzz "Bring Your Buddy helpline" at 4225968 or TCS Careers Service line Toll free ( 1800-209-3111)
write to us at  tcs.budzee@tcs.com  or  
Sametime Connect > Converse Tools > Chat Forum v2 > Bring Your Buddy > Join the Forum

Feedback
Please share with us your feedback on Ultimatix -->Global recruitment system --> Referrer Home --> Feedback form=====-----=====-----=====
Notice: The information contained in this e-mail
message and/or attachments to it may contain
confidential or privileged information. If you are
not the intended recipient, any dissemination, use,
review, distribution, printing or copying of the
information contained in this e-mail message
and/or attachments to it are strictly prohibited. If
you have received this communication in error,
please notify us by reply e-mail or telephone and
immediately and permanently delete the message
and any attachments. Thank youNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...