நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Friday, March 23, 2012

Good Opportunities for Engineers, Accountants, Admin and Clerical Jobs, etc.Gentlemen,

Please pass around to your friends, colleagues, relatives who may be
interested to come to work in Saudi Arabia for our contract with Saudi
Aramco as employee of Al Hoty Co., Ltd.  Attractive salary package
awaits you and them.  SHORTLISTED CANDIDATES MUST BE EITHER IN INDIA
OR THE PHILIPPINES DURING THE INTERVIEW PERIOD IN APRIL 2012.

Anyone interested can send their CVs and the completed Screening Form
to buddyvillas@al-hoty.com or b.villas@al-hoty.com or
buddy_villas@yahoo.com.  Deadline of CV submission is March 15, 2012.

Kindest regards,
Buddy Villas
Al Hoty Co., Ltd.
Tel# 00966-3-894-8020 x190


Al Hoty Co., Ltd. based in Alkhobar, Saudi Arabia, and one of the top
manpower service providers in the oil and gas industry is currently in
need of the following personnel for its 5-yr projects with the biggest
oil producer in the world.

Face-to-face interview will be held in April 2012 in India and in the
Philippines, and in May 2012 in South Africa, US and UK.  Exact venue
and dates to be announced later.  Successful candidates will be
offered on the spot.  Please submit CVs with Screening Form to any of
the ff: b.villas@al-hoty.com, buddyvillas@al-hoty.com,
buddy_villas@yahoo.com.

Accountant I,III - GC 10, 12 - College Degree. w/ SAP Training, min
5yrs relevant accounting office exp. Thorough knowledge of
professional accounting theories and practices.

Accounting Clerk, GC 06 - College Degree, 4yrs accounting clerical experience.

Admin Asst, GC 08 - Completion of Clerical Training Program, College
grad an advaantage, 5yrs exp. Type 45wpm, 85% min accuracy. Proficient
in PC, MS Word, Excel and Powerpoint.

Admin Clerk II (Courier), GC 06 - Completion Clerical Training
Program. College grad a plus, min 4yrs exp in construction, oil, gas,
petrochem.   Types 45wpm, 85% min accuracy. With driving license.

Admin Clerk I, II, III, GC 07-09 - Completion Clerical Training
Program. College grad a plus, min 5yrs exp in construction, oil, gas,
petrochem.   Types 45wpm, 85% min accuracy.

Asst Engineer I (Safety, Electrical) GC 10 -College degree.  8yrs exp
OR 2yrs in engineering tech or a closely related field plus min 4yrs
exp in engineering support work.

Asst Engineer II, GC 09- Completion Vocational Diploma, College grad a
plus.  6yrs exp OR 2yrs in engineering technology plus 2yrs relevant
exp in engineering support work.  Ability to drive a car.

Asst Engineer I (Division Secretary) GC 10 - College degree or
secretarial course graduate.  Min 10yrs exp performing secretarial
duties.

Construction Materials Specialist I, GC 12 - BS Degree, 14yrs combined
experience in two or more of the following areas; project design and
construction, purchasing, materials inventory control,
scheduling/forecasting, or construction contract admin.

Construction Engineer I (Architect, Civil, Mechanical, Piping) GC 14 -
BS Engg, 10yrs exp in construction/associated fields.  Knows project
mngmt, cost control/estimating; with International Bldg,
Utility/Piping codes; budgeting/accounting procedures, Standard Safety
practices.

Construction Engineer II (Electrical, Instrumentation, Mechanical) GC
13 - BS Engg, 8yrs exp in construction or associated fields.  Knows
project mngmt, cost control/estimating; familiar with International
Building, Utility/Piping codes; budgeting/accounting procedures,
Standard Safety practices.

Construction Engineer III ((Electrical, Mechanical, Process), GC 12 -
BS Engg, min 5yrs exp in construction, design or project management.

Construction Analyst GC 10 - BS Engg, min 4-yrs exp in construction.
Knows construction programs and procedures in areas of Cost Control,
Estimating Methods & Procedures, Resources Planning & Coordination,
computer literate.

Construction Analyst (Safety) GC 10 - BS Degree in Occupational
Safety, Safety Engg, Occupational or Environmental Health, Industrial
Engg, or a safety related field, 5y exp. OSHA Construction Safety
Class Cert or equivalent. Knows NFPA 70E, NFPA 101, Life Safety Code
requirements; safety compliance and auditing; EPA, OSHA. NIOSH, APCD.
Technical expertise in analyzing numerical and claims data and
industry performance measures such as Loss Time Injury Rates,
Frequency Rates, and OSHA 300 Recordable Rates.
Construction Materials Specialist I, II - GC 11, 12 - BS Degree. Min
12yrs exp in one or more of the following fields; construction,
project design, project planning and scheduling, procurement, site
materials control, or materials scheduling and forecasting.

Construction Safety Advisor, GC 11 - BS Degree. Min 11yrs heavy
construction exp, preferably in the petrochemical or process areas.
Membership in a recognized professional safety society such as the
Institute of Industrial Safety Of Officers is desirable.

Sr Construction Specialist (Safety), GC 12 - College Degree; min 12yrs
exp in the construction field, min of 5yrs in supervisory equivalent
to a Foreman of Metals, Critical crafts or Site Supt. Preferably with
oil field related experience.

Contracts Advisor I, GC 14 - BS Degree, min 10yrs exp in
Material/Contract Management and Handling, 5yrs in a similar position.

Contracts Advisor II, GC 13 - BS Degree or equivalent, min 8yrs exp in
Material/Contract Management and Handling, 3yrs in a similar position.

Cost Engineer I, GC 14 - BS Degree. Min 9yrs cost engg exp including
5yrs in petrochem, refinery, pipeline, or power generation projects.
For none engineers, min 12 years cost engg exp.

Cost Engineer II, GC 13 - BS Degre. Min 7yrs cost engg exp including
3yrs in petrochem, refinery, pipeline, or power generation projects.
For none engineers, min 10 years cost engg exp.

Cost Engineer III, GC 12 - BS Degre. Min 5yrs cost engg exp including
3yrs in petrochem, refinery, pipeline, or power generation projects.
For none engineers, min 10 years cost engg exp.

Cost Engineer IV, GC 11 - BS Degre. Min 3yrs cost engg exp including
1yr in petrochem, refinery, pipeline, or power generation projects.
For none engineers, min 10 years cost engg exp.

Data-Network Engineering Position GC 13 - BS Comp Science, Engineering
or other related field; min 5yrs exp in oil & gas.  Able to design,
install, maintain/support LAN, WAN, VoIP infrastructures; data network
sys, creates/maintains network docs, maintains hardware, software
standards, knows advanced engg and admin of multiprotocol routers,
multilayer switches, network security devices and mngmt syst. Familiar
with UNIX, Novell and Microsoft, etc.

Data-Network Engineering Position GC 14 - BS Comp Sci, Engg or other
related field, min 8yrs exp in construction oil & gas; able to design,
install, maintain and support LAN, WAN, VoIP infrastructures. Provides
high-level technical support for data network systems, creates and
maintains network documentation, maintains hardware and software
standards. Familiar w/ UNIX, Novell, MS, etc.

Document Deliveryman GC 05 - Min 2yrs exp, must have valid Driver's
Lic. Computer literate and with good command in English both oral and
written.

Engineer I (Civil, Electrical/Instrumentation, Electrical, Mechanical,
Rotating, Architectural, Safety, Piping, Welding, NDT) GC 14 - BS
Engg. 9yrs exp, pref in the oil industry or similar process industry.

Engineer II (Systems Engr) GC 13 - BS Engg. Min 9yrs exp, preferably
in the oil industry or similar process industry

Engineer III (Communications, Electrical, ElectricaI/Instrumentation,
Mechanical, Piping, Safety) GC12 - BS Engineering, 5yrs exp in oil or
similar process industry.

Engineer IV (Civil, Electrical/Instrumentation, Electrical,
Mechanical, Rotating, Architectural, Safety) GC 11 - BS Engg, 4yrs
exp, pref in oil or similar process industry.

Engineering Aide GC 07 - Completed Vocational course. 5yrs exp.
Interpret blueprints. Performs a variety of routine field and
semi-technical loss prevention tasks.

Engineering Support - Safety Position GC 09 - min 5yrs exp in
construction, oil, gas, petrochem.

Engineering Technician GC 11 - 2year degree in Engg Technology or
closely related field, min 8yrs exp.

Estimating Engineer II, III - GC 12, 13 - BS Engg, min 5yrs exp in
petrochemical, refinery, pipeline, or power generation projects.

Field Operations/Maintenance Representative GC 13 - BS Degree, min
8yrs exp as safety /loss prevention engineer preferably with
international/multinational companies in hydrocarbon, onshore/offshore
Oil & Gas facilities, oil refineries, and/or manufacturing. Knowledge
of loss prevention engg practices, fire & safety codes, standards and
specifications such as NFPA, OSHA, EPA, API and COMAH. QA

Field Operations/Maintenance Representative (Safety) GC 13 - BS
Degree, min 10yrs exp safety /loss prevention engineer in hydrocarbon,
onshore/offshore oil/gas facilities or manufacturing.  Knows loss
prevention engineering practices, fire & safety codes, standards/specs
NFPA, OSHA, EPA, API, COMAH. QA Procedures and ISO 9001, environmental
rules/regulations & ISO 14001, OHSAS 18001.

IT/Data Network Engineering Position GC 14 - BS Comp Science or other
related field, min 10yrs exp in Oil & Gas; well-verse with Database -
MS SQL 7.0 / 2000, Fail-safe mirror (RAID 0,1,5) TCP/IP, PABX ,
Cluster operation Windows NT 4.0 / 2000 Enterprise Edition with Unix,
Windows NT, Windows 2000/2003, SQL Server 7, LAN/WAN TCP/IP Wire
(Ethernet) & Wireless Networks (WipLL& Broadband Access) install,
t-shoot, support WAN, LAN topologies, dial-up, T1 and modems.

Materials Controlman I, II - GC 07, 08 - Min 4yrs relevant exp in
materials supply activities.  Prepares manual requisitions for zero
balance/critical material needs, for repair/replacement parts, and
inventory control documents such as Article Change Requests, Cargo
Tracing Requests, and Manual Requisitions for review and approval.

Materials Advisor II GC 11 - BS Degree holder in engg w/ min 7yrs exp
in materials handling in oil, gas or construction.

Materials Technician GC 10 - College degree, min 9yrs materials exp in
oil & gas w/ 5yrs of  exp.

Planning & Programs Analyst I, II - GC 12, 13 - BS Engg. Min 6yrs exp
in mngmt of operating costs, budgets, or related activities OR BS Bus
Adm, Accounting, or Financial Mngt.  10yrs exp in cost control,
budgets, or related activities, EDP systems and programs.

Project Management Specialist, GC 13, 15 - BS Engg or Business, plus
significant post graduate participation in technical or PM related
seminars. Preferably MS, MBA or higher degree; Min 12yrs exp,
including 9 years in his main field. Professional cert by AACE, PMI or
engg boards.

Sched Engr - GC 11, 12, 13, 14 - BS Engg, Construction Mngmt,
Economics, Bus Admin, or Accounting, or closely related major. 3yrs
planning and scheduling experience including at least 2 years in
either petro-chemical, construction, heavy or high technology
industries. Exp in Critical Path Network Analysis/computer
applications, Proj Mngmt practices; computer capabilities; current
planning and scheduling techniques and standards, methods and
procedures.

Sr. Construction Specialist GC 11, 12 - BS Engg, min 5yrs exp in the
construction, 3yrs in supervisory position equivalent to a Foreman of
Metals, Critical crafts or Site Superintendent with cognitive
construction direction responsibility in oil & gas.

Senior Digital Cartographer (Carthographist) GC 11 - Non- Technical BS
Degree holder w/ min  11yrs exp in one or more of the ff areas:
GIS/Cartographic mapping and/or remote sensing and image
interpretation, designing and creation of visual/hardcopy
presentations, DTP report publishing, technical illustration design,
as related to unique requirements in the oil industry.

Statistical Assistant GC 07, 08 , 09 - Completion of vocational
diploma or Clerical Training Program, college degree is a plus. Min
5yrs exp in the statistical and/or clerical field, statistical
analysis, report preparation, basic statistical methods and techniques
as calculations of standard means, deviations, etc.

Supervising Surveyor GC 11 – BS Engg; provides calculations, computer
work associated with surveying earth's surface to determine precise
location and measurements of points, elevations, lines, areas, and
contours for construction, land division, titles; utilizes GPS
post-processing software. data collector transfers, coordinate lists
and worksheet plotting

Survey Technician I GC 09 - BS Surveying, assist surveyors setting up
sites and taking inventories of office and vehicle supplies; knows
entering data, taking notes and operating topographic equipment;
directing traffic to performing computer-aided drafting & mathematical
calculations, collecting land info that is used in cartography,
construction or engineering, handling/operating surveying instruments.

Best Regards
AbdulAleem
With best regards,
-----------------------------------------------

 
From: Riaz Yusuff  

 
---------- Forwarded message ---------- From: Zia-Ul-Haq Amanullah <ziaulhaq802@gmail.com> Date: Sat, Mar 17, 2012 at 11:16 AM
Sun Metal Group is based in Ajman and is one of the United Arab Emirates largest metal trading and manufacturing companies. At present the company has 4 factories and 4 yard in Ajman, Hamriyah Free Zone - Sharjah, Umm-Al-Quwain. You can find more information about the company at www.sunmetalgroup.ae Sun Metal Group's business has gone up in the last two quarters and we have set our targets for coming years. To fulfill the growing business requirements we are in need of rightful resources.
At present, we need qualified professionals to be a part of Sun Metal Group. Available Positions
 
Sr. No.    Post                   Required
1 Assistant Shipping Manager 2
2 Shipping Coordinator 3
3 Marketing Executive 3
4 Marketing Assistant 3
5 Senior Accountant 1
6 Accountant 2
7 Documents Assistant 3
8 Executive Assistant 2
9 Receptionist 1
10 Contract Assistant 2
11 Software Developer 1
12 Software Programmer 1
 
We are interested in recruiting you. Kindly send your updated resume to careers@sunmetalgroup.ae, mentioning your Notice Period, Current & Expected Salary. Thanks, Saud Khurshid Khan Assistant HR Manager
 
--
அன்புச் சகோதர, சகோதரிகளே உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழுமத்தின் அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் payanullathagaval@gmail.com என்ற மின்அஞ்சலுக்கு மெயில் செய்யவும்.
அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களை ஒரே சமுதாயமாக ஆக்கி இருப்பான்.மாறாக தான் நாடியோரை அவன் வழிகேட்டில் விடுகிறான்.தான் நாடியோருக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான்.நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்தவை பற்றி விசாரிக்கபடுவீர்கள்.
அல் குர்ஆன்.16:93
 

please forward to this website address for all islamic,christian and hindu brothers.
http://www.onlinepj.com - http://www.jesusinvites.com - http://thowheedvideo.com
http://www.tntjsw.net, http://payanullathagavalgal.blogspot.com/
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...