நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, April 11, 2011

Job Opening in TCS, Chennai for various skills

--- On Wed, 4/6/11, Adecco India <aarthi.krishnan@adecco.co.in> wrote:

From: Adecco India <aarthi.krishnan@adecco.co.in>

Date: Wednesday, April 6, 2011, 12:44 PM

Greetings from Adecco India!!!

Currently we have Job Opening with TCS for Chennai Location (www.tcs.com)

Requirement: WEB LOGIC/ WEBSPHERE APPLICATION SERVER/ LINUX/ HP UNIX/ AIX/ SOLARIS
Experience Range: 3 to 8 Years
Interview Location: Chennai
Joining Location: Chennai
Date of Interview : 10th Apr (Sunday)

If Interested, kindly fill the below mentioned details and send along with your updated cv to aarthi.krishnan@adeeco.co.in

Date of Birth:
Mother's Name:
PAN card Number:
Current CTC:
Expected CTC:
Notice Period:

THIS IS A MAIL BLAST FROM PORTAL, IF YOU HAVE TAKEN UP INTERVIEW IN TCS EARLIER, OR IF THIS PROFILE DOESN'T MATCH YOU, KINDLY EXCUSE US!!!

Regards,
Aarthi K
044 3987 3629

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Adecco India (adecco_n32@adecco.co.in, Plot No.17,S T Bed 80 Ft ,Koramangala, No. 2, NAL Wind Tunnel Road,Murugeshpalya, BANGALORE, Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Finance Jobs Accountant Careers


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...