நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, April 11, 2011

Opening for System Administrator profile with a leading company in Chennai


Dear Candidate,

HOPE MY MAIL FINDS YOU IN BEST OF YOUR HEALTH!!!

Job Title:
System Administrator – Messaging Team.

JOB LOCATION:CHENNAI

Job Description
Level 2 and 3 support for messaging environment (Exchange 2003 / 2010).
Carry out standard administration with routine maintenance and scheduled activities
Work and resolve incidents and problems related to messaging servers, outlook clients, web clients (OWA) based on strict SLA’s.
Manage and troubleshoot internal and external message flow, Blackberry services, spam filters, etc
Execute Changes on the servers in scope, per process in coordination with various teams.
Work on ITIL based process oriented support structure, thru helpdesk tool.
Work with a team on shift basis to support of international Client Support needs; will work very closely with Onsite team and client
Participate in meetings and conference calls related to support and troubleshooting activities, remotely.
Provide Root cause analysis and resolution of critical problems on agreed SLA
Documentation and archiving of the environment.

Required Skills
3+ years of hands-on experience supporting MS Exchange in an enterprise-level environment and a solid technical understanding of messaging and collaboration technologies.
Good knowledge on Exchange 2003/2010 is a must and knowledge/experience in Active Directory 2003/2008 is an added advantage
Experience in troubleshooting, configuring, installing and managing MS Exchange and the client related issues – vast knowledge of the user level issues and resolutions is preferred.
Experience in supporting mobile device management servers including BES, Good Technology, Exchange and ActiveSync is preferred.
Knowledge in managing and troubleshooting Enterprise Vault will be an added advantage.
Experience managing Email systems and enterprise patching.
Working knowledge of Windows Server 2008, hardware and virtual server platforms
Good foresight in implementing best practices and new tools for management.
Supporting Development, Test and Production System.
Excellent communications, documentation, organizational and interpersonal skills.
Knowledge of ITIL based support process and working in Helpdesk tool based support.
Good problem solving and trouble shooting skills; self-motivated team-player in a fast and demanding environment.

Work in shift (including Night shift), and support multiple clients.
Ability to work and resolve off-shift problems whenever required.

Education\Technical Certification:
Graduate / Post Graduate in any discipline.
MCP, Exchange 2003/2010, Active Directory 2003/2008 (must)

Job Location-Chennai

Interested candidates can mail me your resume at aakritishah@codeplatter.com

Kindly mention
Your Current CTC
Expected CTC
Notice Period

Thanks & Regards
Aakriti Shah
Assistant Team Lead-RMG
CODE PLATTER SOFTWARES LIMITED
Contact Number:011-43220055 Extension 211
Email ID:aakritishah@codeplatter.com

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Code Platter Solution (arihantjain@codeplatter.com, 311, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, Connaught Place, NEW DELHI, Delhi - 110001) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Entry Level Jobs Sales Employment


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.com Get career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's Free

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...