நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, August 12, 2012

U&I Weekend Hiring Event - Aug 11th - Refer Now !!!|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |
|(Embedded image moved to file: pic00414.gif)                                                          |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|   Dear IBMer                                                                                         |
|                                                                                                      |
|   We solicit your help in bringing your friends and family members who qualify to apply for the given|
|   positions.                                                                                         |
|                                                                                                      |
|   U&I event will be conducted in  Bangalore,Hyderabad and Noida on 11th August 2012. For details     |
|   refer to the U&I weekend event tab..                                                               |
|                                                                                                      |
|   Please respond back  with the updated referral resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with         |
|   Skill/Exp/Loc mentioned in the subject line.                                                       |
|                                                                                                      |
|   Note: Candidate's profiles will be screened at the interview venue to check for fitment and        |
|   suitability to the skills we are hiring.                                                           |
|                                                                                                      |
|   Below are the venue details for the event.                                                         |
|                                                                                                      |
|   Bangalore -IBM India Pvt Ltd, G1 Block, Manyata Embassy Business Park, Nagawara Outer Ring Road,   |
|   Bangalore-560045                                                                                   |
|                                                                                                      |
|   Hyderabad -IBM India Pvt Ltd, IBM Tower, 3A, MindSpace, Survey No. 64, APIIC Software Layout,      |
|   Madhapur, Hyderabad-560081                                                                   |
|   Noida: IBM India Pvt Ltd, Stilt Floor, JDM Tower, B-19, Sector-62, Noida-201307                    |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|   Regards                                                                                            |
|   GTS - SD Employee Referral Program Office                                                          |
|                                                                                                      |
|     (Embedded image moved to file: pic02989.gif)                                                     |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|   Hard copy of the interview invite mailer which we will send them post scheduling their interviews. |
|   Hard copy of the resume.                                                                           |
|   Photocopy of current organization offer letter/ increment letter & Relieving letter of previous    |
|   company (only If the candidate has not completed the one yr in the current company)                |
|   Photocopy of 2 recent pay slips.                                                                   |
|   Highest qualification Provision /Convocation letter & degree marks sheets of the same.             |
|   Approved Govt ID Proof (original) & one photocopy of the same.                                     |
|   2 Passport Size Photos                                                                             |
|                                                                                                      |
|(Embedded image moved to file: pic30941.gif)                                                          |
|                                                                                                      |
|Note : Referral Bonus is not applicable for any fresher hiring (candidates with less than 24 months   |
|experience)                                                                                           |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|Please Note                                                                                           |
|                                                                                                      |
|   Please  ask  your  referral  to  mention  your  Name & ID clearly in the form given at the venue or|
|   attached in this email. Candidates should also mention "Employee Referral" on top of their resume  |
|                                                                                                      |
|   Due  to  security  concerns  candidates  are not allowed to carry any bags inside the IBM Premises.|
|   Please inform your candidates regarding the same.                                                  |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|   Please respond back  with the updated resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with the format of    |
|   Subject line with (Skill/Rel Exp/Loc)                                                              |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|Source Credit based on Pay-the-scheduler Program                                                      |
|                                                                                                      |
|   The source credit for IBM INDIA is based on a special program, "Pay-the-scheduler "                |
|                                                                                                      |
|In the likelihood that the candidate has been contacted by multiple channels for the same position, it|
|is important to identify the RIGHT SOURCE through which the candidate appears for the interview.      |
|"Pay the scheduler" program helps IBM to provide the credit to the correct source in all such events. |
|                                                                                                      |
|In case the candidate does not mention any of the two details required, i.e.. Referrers Name and      |
|Employee ID , the referrer will not be eligible to receive the ERBP-bonus                             |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|We are happy to extend the referral eligibility to all People Managers (Band 10 and below).           |
|                                                                                                      |
|People Managers will be eligible to receive a referral incentive only if                              |
|1. They are not involved in the candidate selection process (as interview panelists)                  |
|2. They are not their referrals' hiring manager.                                                      |
|3. The candidate is not the Direct reportee of the referrer.                                          |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|Regards
Employee Referral Program Office
India Recruitment team


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...